5 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

5 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 Mart 1932 Akşam Sahife 3 “AKSAMDAN AKŞAMA Gönüllü belediyeciler Belediye, son zamanlarda ma- hamı umurla meşgul: Asri .bik mem ne teşkilâtı yapacak; Istan- bul'u bilmem ne haline getirecek... Allah sayini meşkür etsin, amin. Fakat efsus, bu derece azim faa- liyetler arasında ufacık tefecik vazifelerle uğraşmanın imkânını maalesef bulamıyor. Meselâ bizim sokağın başında, bir duvar, aylarca evvel, gebe kadınların karnı gibi şişti, şişti, Nihayet, hâmile duvar, sokağın tam orta yerine kadar, otomobil- lerin geçmesine mani olacak tarz- da, bir yığın taş doğurdu. Bu taşlar, bir aydanberi sokakta aynı şekilde odurmaktatadır. okağımız da şehrin (opek izbe mahallesinde değil hani: Dolmabahçe sarayına Kabataş cihetinden onazırdır ve saraya birkaç yüz metro uzaktadır; set üstüne çıkan ve Sultan Mahmudu adli zamanından beri tamir gör- miyen sokaktır | (Alârivayetin şair Nedim'in evi burada imiş. ) Mahamı umur, belediyemizi, bu gibi süfli işlerle iştizalden men- ediyor. Ne kadar yazsak, çizsek, söylensek, beyude! Onun için, ey ahali, (okendi (o başımızın çaresine, gelin, kendimiz bakalım. Sokaklarımızın temiz tutulması ve kısmen tamir görmesi için, ihtimal makul olan bir teklifi ileri süre- ceğim. Kalabalık bir ev farzediniz. Meselâ bu evin kapı kilidi bozuk muş. Behemehal çilingir getiril mesine hacet yoktur, Ekseriya evin küçük beylerinden biri, kapı kilidini tamir eder; damı aktarır; sobayı tamir eder. Bir aile içinde, fisebilullah bu gibi farzı kifaye nevinden işleri deruhte edeni fert- ler bulunur, Yedi sekiz kişilik aile içinde becerikli, fedakâr, diğerbin bir iki kişi bulunur da yedi sekiz yüz kişilik mahallede yirmi otuz kişi bulunmaz olur mu? Elbette vardır. Esasen, bir çok insanlar, tabiatları iktizası, boş o dura- mazlar. Mutlaka kendilerine | iş ararlar: (o Bahçeyle Ooynamak, bir duvarı badana etmek, komşu- nun kuyusundaki çıkrığı savabına düzeltivermek, onlar için zevktir. Fakat, maalesef, bu güzel iptilâlı insanların iptilâsını mahalle menfaa- tine kullanmak şehrimizde henüz akla gelmemiştir. Rusyada, bel- diyeye tekabül eden teşkilâtta, bu iş gönüllülerinden son derece istifade edilir, Bunların sa'ylarının semereleri nazarı dikkati celbedici bir mahiyet alınca, kendileri , belediye cemiyeti gibi müessesata âza yapılır; fırkaca başka vazife- lerle de tavzif edilerek hevesleri tahrik olunur, Ayni şey Türkiye şehirlerinde, ezcümle İstanbulda, niçin yapıl- wasın? Meselâ, mahallelerdeki idman cemiyetlerinin fütbol, boks, — Bu kar tipisi çok tehlikelidir. Amca Bey... Gazi köprüsü Münakasa yapılack mı, yapılama yacak mı Gazi köprüsünün omünakasası hakkında tetkikat yapılmaktadır. Münakasa (Omüsaadesi dahiliye vekâletinden belediyeye bildirilmiş- tir. Belediye fen heyeti bu hususta bir şartname hazırlamıştır. Belediye daimi encümeni şartnameyi tetkik etmektedir, Belediye, dahiliye vekâletine yaptığı bir teklifte:“ Köprünün müteahhi- dine inşaat masrafı Türk parasile ödensin .. Müteahhit alacağı bu para ile ihracat eşyamızdan ayni miktarda mal satın alsın ve ihraç etsin.,, demişti. Vekâlet bu tek- lifi kabul etmemiştir. Hükümetçe bu hususta verilen karar şudur: Müteahhit Gazi köprüsünün inşaat bedeli olarak alacağı paranın bir kısmını mutlaka mal alarak ihraç ettirecek, paranın bir kısmı ile gene mal alacak, fakat bunu ihraç etmeğe mecbur olmıyacak... Dayimi encümen şimdi bu münakasa şartnamesinin tatbik kabiliyetini tetkik (etmektedir. Eğer encümen münakasaya Istan- bulda tatbik etmeğe imkân gö- rürse ve şartları kabul etmeğe hazır gruplar Oolduğu kanaati gelirse heman münakasa açıla- caktır. Fakat münakasa şartna- mesinin tatbikine imkân görüle- mezse o zaman iktisadi vaziyeti- miz inkişaf edilinceye okadar beklenecek, ondan sonra münakasa açılacaktır. Belediye fidanlığı tevsi ediliyor Belediyenin Yıldızdaki fidanlı- ğında yetiştirilen meyva e fidanları günden güne rağbeti celbettiğinden şimdiye kadar fidanlıkta yetişme- yen meyva fidanlarının da yetişti- rilmesi için fidanlığın tevsii düşü- nülmektedir. Bundan başka izdivaç, nişan gibi merasimler de hediye makamında gönderilen buketlerle cenaze çelenklerininde fidanlıkta yaptırılarak münasip bir bedelle satılması çareleri düşünülüyor. denizcilik şubeleri olduğu gibi, bir de “faydalı işler, şubesi ola- maz mı? Fırka ocakları mı desem, halk evlerimi desem, bunlara müzaharet edemez mi? Belediye yüksek umurla meşgul ola durur- ken, bu iş gönüllüleri, onun va- zifesini görseler bari. Amma: — Vesika kestirmeden sokak- ları ne hakla tamir ediyorsunuz?- diye gençleri cezaya çarparlarsa o zaman sayım suyum yokl (Va - Na) .«. Bu havada ne kurt belli olur... ŞEHİR HABERLERİ Toprak bayramı Bayram Halkalı ziraat mektebinde yapılacak Geçen sene Romada toplanan beynelmilel ziraat kongresi; kong- reye iştirak eden memleketlerde hes sene toprak bayramı yapılma- sına karar vermişti. Toprak bayramı bu sene martın yirmi birinci pazartesi günü ya- pılacaktır. Memleketimiz de Roma kongresine iştirak (ettiğinden ayni günde memleketimizde de toprak bayramı tesit edilecektir. Şehrimizde bayram Halkalı ziraat mektebinde yapılacaktır. Bayrama köylüler, ziraat mensupları iştirak edeceklerdir. Bu hususta ziraat vekâletince bir talimatname hazırlanmıştır. Toprak bayramında beynelmilel zirai vaziyet, buğday istihsali, toprağın kuvvei inbatiyesi gibi mevzular görüşülecektir. Sandık içinde... Belediye ekmeklerin nasıl nakledileceğine dair talimatname yaptı Belediye fırınların temiz tutul- ması için bir talimatname yapmıştı. Bu talimatnamenin tatbikine baş- lanmıştır. Fırınlar ara sıra teftiş edilmektedir . Emanet ekmeklerin nakli mese- lesini de tanzim etmeği düşünmüş, budan sonra ekmeklerin içi çinko kaplı kapaklı sandıklar içinde nakledilmelerini muvafık görmüş- tür. Bu sandıklar başka işte kul- lanılmıyacak, geceleri içine hay- van girmemesi için kapalı bulun- durulacaktır. Ekmek arabalarının da içi çinko kapli olacaktır. Yeni talimatname tatbik edil- dikten -sonra “küfeler içinde ek- mek nakline müsaade edilmiye- cektir, Bulunan eşya Galata polis merkezi bir para cüzdanı ve bir ayna, Beyoğlu mer- kezi iki altın yüzük bulmuştur. Sahipleri polis 2 inci şubu müdi- riyetine müracaatla eşyalarını ala- caklardır. AKŞAM ABONE ücretleri Türkiye Ecnebi Bawxubr 1400 kuruş (o 3700 kuruğ GArıx 7 > Mw > SArLK 400 » 8 > JAyLkR 159 > - — wap” Abone ücretleri doğrudan doğruya AKŞAM Maresi namına gönderilmelidir. Adres tebdili için yirmi beş ku- ruşluk pul göndermek lâzımdır. —————--— Şevval 27 — Kasım:119 S. İmsfk Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı E, 1046 1226621 9,2 12 1,30 Va, 4,52 6,31 12,25 15,37 18,4 19,34 Tarihi eserler Bunları muhafaza için tedbir alınıyor Istanbulda sebil, eski medrese, çeşme gibi tarih ve sanayi: nefise itibarile kıymeti yüksek birçok abideler vardır. Bunlar senelerden beri tamir yüzü görmemişlerdir. Evkaf müdürlüğü ancak ayasofya, Sultanahmet gibi büyük camilerin tamirile meşgul oluyor. Tarihi âbidelerle müze idaresin meşgul olması lâzımgeldiğini ileri sürüyor. Halhuki müze idaresinin elinde tahsisat yoktur. Bunun için harap olan eski eserleri tamir ettiremiyor. Bunlardan bir kısmı, daha bir müddet tamir edilmezse büs bütün harap olacaklardır. Bu vaziyet karşısında evkaf, belediye ve müzeler idareleri temas ederek milli ve kıametli abibelerin muhafazası için ted- birler alacaklardır. Yalova sigarasına fazla rağbet var Yalova sigarası çok rağbet görmüştür. (Bilhassa (Anadolu bayileri tarafından istenmektedir. Fakat bunun satışı Yenice sigra- sının sarfiyatına halel getirmiştir. Tütün inhisarı buna rağmen gö- rülen rağbet üzerine Yalova ima- lâtını artırmıştır. Eski makbuzları tekrar kullanmış! Beşiktaş polis merkezi Atıf isminde birini yakalamıştır. Atıf, müstamel belediye makbuzlarını tekrar kullanmak suretile muhtelif yerlerden para dolandırmakla maznundur. Bir amelenin bacağı kırıldı Dün Balat iskelesine demir çıkarılmakta iken vincin kolu kazaen kırılarak ameleden Hasa- nın üzerine düşmüş, Hasanın bacağı kırılmıştır. Eöir çırpıda l Lisan zenginleşiyor! Yeni şiirlere dikkat edin... “ Uulan, siz, “ yuhaaaa , Sız, “çüş,, süz, “anam babam, Sız, “beyahul, sız, “abe kardeşi, siz mısra bulamazsınız. Yeni şairlerin sayesinde “yuha, lar, “çüş, ler, “ohaaa,, lar edebiyat (lisanının demirbaş kelimeleri arasına girdi.. Çok âlâ “lisan müsait değil, diye şikâyet etmiyor mıydık.. İşte lisan zenginleşiyor. Bu çeşitten kelimeler edebiyata girdikçe daha ziyade de geniliyecek... O zaman yeni tarzda yazılmış meselâ şöyle" bir gece tasviri okuyacağız: Geçmişi tenekeli yıldızlar. Ölüsü kınalı havada nikel onluklar gibi pırıl pırıl yanıyorlar... Insanın bu onlukları manitaya bastırip cebel- lezi edeceği geliyor beyahu...* Moruk çınarlar, enayi mikâbı ayın ışığında saloz saloz başlarını sallıyorlar, bir oturuşta dört okka anzorot çekip matiz olmuşlar gibi iki tarafa yalpalıyorlar. Imanına turp sıktığımın pinpon dünyası... Am- ma da soğuk be.. Hıyar oğlu hıyar bir rüzgâr ense kökümün ana- * sını satıyor.. Kar öyle andaval andaval yağıyor ki sorma imanım. Köşe başında, suratı papel ren- ğinde yemyeşil bir adam karşıma çıktı.. Armut aleyhisselâm uzak-,. tan uzağa beni dikiz etmeğe başladı.. Maksadı dalğaya vurup beni enselemekti... Angut mıyım. ben?.. Hemen işi çaktım.. Cızlamı çektim... Caddede aynasızlar fırıl fırıl dönüyorlardı... Fiyakalı fiya- kalı birisinin yanına yaklaştım: — Efendi ağabeyciğim.. Ima- nım tahtelbahir bize de mi tor- pil artık... Şu karın ağrısı yan-” gın yerinde dört saloz karşıma”. çıktı... , Belki tüyleriniz örperir diye” kısa kesiyorum. ç 5“ yü Hikmet Feridun ;.., Fuhuş mücadelesi | Zabıta, gizli randevu evi işle tenler hakında takibatâ devam etmektedir. Muhtelif semtlerde gizli randevu yapılan 8 ev mey- dana çıkarılmış ve kapatılmıştır. * Beyoğlunda kadınları fuhşa teş- vik etmek cürmünden Meliha- isminde bir kadın yakalanmış ve adliyeye verilmiştir. (#F Amca Bey'in Güzel bir albumunu meccanen almak isterseniz AKŞAM'a abone olunuz! Cemal Nadir bey arkadaşımız Amca Bey'in gazetemizde | intişar etmiş en güzel karikatürlerini bir araya topladı; bunları renkli, zarif bir kapak içinde güzel bir album halinde neşretmek Mart ve Nisan 1932 zarfında gazetemize bir senelik, 6 aylık, 3 aylık abone kaydedilecek karilerimize veya mevcut “abonesini bu iki ay içinde asgari 3ay için temdit ettirecek olan abonelerimize bu güzel album'dan bir nüsha hediye edilecek ve posta ile adreslerine gönderilecektir. Bütün Türkiye'de en fazla satış yapan AKŞAM gazetesine siz de abone olunuz ve bu güzel üzredir. hediyeyi alıniz! Amca Beye göre... .. Ne tilki, | . Ne de çakal!... var oluyor, ne borçlul... A.B. — Daha büyük tehlikesi azizim: Ne alacaklı belli

Bu sayıdan diğer sayfalar: