29 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

29 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Şahinşah Hz. nin batlerinden intib; kanda muhterem firimiz ve Gazi Hz. Balıkesire e muvasalatları ve kız orta mektep ta- lebesi tarafından buket takdimi, aşağıda İstasyon önlünde otomobile biner- lerken ve askeri teft ortada vali konağındı çıkarlarken Ingilterede garip âdetler Kralın önüne gecelik entari ile çıkmak hakkına İngilizler eski âdetlere, anane- lere çok bağlıdırlar. Bunlardan bir kısmının manasız, hatâ gü: lünç şeyler olduğunu kendileri de bildikleri halde bir türlü bunları ortadan kaldırmağa cesaret ede ezer, Bu âdetler, ananeler yalnız halk arasında değil, yüksek sosyeteler- de, hattâ sarayda bile vardır. Bun- lardan bir kısmı hakikaten pek gariptir. Bir Fransız gazetesi bu garip âdetler hakkında şu malü- matı veriyor: İngilterede sarayda verilen ba- lolara, suvarelere iştirak etmek yalnız asilzadelere mahsus bir | haktır. Buna mukabil asilzadele- | rin de saraya karşı ifasına mec- bur oldukları bir takım vazifeler mevcuttur, Bunlardan bir kısmını yazıyoruz? Lort Murray her ay başında sa- rayın kiler eski şarap dolu bir fıçı gön- dermeğe mecburdur. Bu âdet İs- koçya kralı dördüncü Jan zama- nından kalmadır. Dördüncü Jan bir gün gezerken acıkmış, kırda bu ailenin evinde hafif bir yemek şarapları, mey. ine bir sepet meyva yemiştir. Kral içti vaları çok beğendiğinden kendi- sine her ay bir sepet meyva ve bir fıçı şarap göndermesine mukabil leye asalet payesi vermiştir. O zamandanberi bu âdet devam ediyor. Dük Athol her sene kral ve kra: | liçeye beyaz gül ve kraliçenin ne- | dimelerine dörder menekşe gön- dermeğe mecburdur. Bu, emlâk ve arazinin mukataa bedelidir. Lort Clark kendi evinde kralın lesine mensup bir zatın geldiği: ni haber vermek için daimi bir su- ette bir trampet bulundurmak- tadır. Lort Redif her sene kral aile- | sine çok büyük bir hamur tatlı ort Derby de iki atmaca gönderi İngiliz asilzadelerinin bu garip mecburiyetlerine mukabil, ayni | nindir. Bu lort istedi malik olan bir lord! derecede garip bir takım imtiyaz ları da vardır. Kingodale silesinin reisi, ba- şında şapka bulunduğu halde kral ile görüşmek salâhiyetini haizdir. Lort Montagu haiz olduğu be- ratlara istinaden haber vermeden kralın huzuruna çıkabilir. Wassingkam ailesinin imtiyaz- lerı ise, garabetin nümunesi adde- di , İralın eski. miş elbiselerini islemeğe ve gi meğe hakkı vardır. Bu ailenin ret ir. Bu ailen her sene kânunuevvelin ilk günün- de bu imtiyazını yerine getirmek iş elbiselerini de- Zil, fakat mendillerinden birini is- kralın eski temektedir. Her sene kraldan alı. nan mendilin bedeli olmak üzere hayır cemiyetlerine (300) sterlin verilir. imtiyaz lort Hotma- zaman kra- hin önüne gecelik ente çık mak hakkına maliktir. Bu imtiyaz | Asır En gari zin verilmesine sebep şudu larca evvel krallardan biri orman- da gezerken yolumu kaybetmiş, gece olmuş, orlalık kararmıştır. Kral saatlarca dolaştıktan sonra bir ışık görmüş ve yaklaşmıştır. Meğer burada bir orman memu. ru oturuyormuş. Kral kapıyı ça lınca memur gecelik enlarisile ka- Pıyı açmıştır. Memur kralı tani- bina bir odadan ibaret olduğun” dan buna imkân olmamış, memur entarisi üzerine paltosunu alarak dı mişti ya çıkmış, krala yol göster- Kral memura asalet payesi ile çıkabilmek ve önüne entari hakkını vermiştir. Epeyce zaman evvel bu. aile- nin varisi olan lort asil olmiyan kızla sevişerek evlenmi Kadın asil olmadığı için sarayda verilen baloya yalnız lort davet edilmiştir. Lort buna kızmış ve saray teşrifatçılarına müracaatla: «Ya karımı da davet edersiniz, yahut ben de baloya gecelik en- tari ile gelirim!» demiştir. Lordun bu kıyafetle hakkı olduğu anlaşılınca asil ol. mıyan kadını davet ederek bi gelmeğe garip bir manzaraya meydan ve- rilmemiştir. Napoli civarında yapılan hafriyat Roma 27 (A.A.) — Herki lanomda yapılmakta olan hal neticesinde gayet İyi muhafaza edilmiş bir ev ve avlusu meydana çıkmıştır. Bu evde Jüpiterin ufak bir heykeli, Yunanlılara ait tablo- lar bulunmuştur. Ev dahilindeki mozayikler s02 derecede calibi dikkattir. miş ve giyinmek istemiştir. Fakat zmir mektupları İzmir sanatlar mektebinin yeni mezunları İzmir. (Husu- si) — Cuma ova: | sinin ilerisinde, körpe çam fidan. larile doh bir yamacın dibinde- Bi 5 iz. Solumuzda Bi bir dere var... izgâr, Alman boğazı mevkiin- den esiyor ve bu vadiyi de doldu- ruyor. Burasi, Şaşal suyunun. bulndu- ğu yerdir. Bu suyun bulunmasi vali paşanın bir seyahatinde te sadüfün bahşet- tiği bir vesile ile mümkün olmuş tur, Civar köy- üler bu suya, sıtma suyu diyor. larmış, Tetkik ve tahlilinden anla- iyor ki, su, bü tün. evsafı ile bi Türkiyenin iyi sularındandır. Bilhassa mide ve böbrekler üzerinde çok büyük ardır, tesiri Bu netice alındıktan sonra va- li paşa, bütün imkân ve vasıtaları toplıyarak, sudan İzmir halkının, hattâ arzu eden bütün şehirleri mizin istifadesini temine çalışmış: tr, Bunun için de evvelâ memba- larda tesisat yapmıştır. Mahzenler, beton mahzenler, beton çeşmeler ve saire... Çeşmelerin bir kısmı, ayrıdır. ve yalnız tevziata mün- hasırdır. Diğer bir çeşme daha | vardır ki, burada su, bir asları | heykelinin ağzından akmaktadır. Bu heykel, kai tığı mermer tesisat, kâmi ri ve suyun ak-| türülmüylür. Bumu tac | mirden kiben zemin düzeltilmiş ve ziya- | retçiler için genişçe bir yer temin olunmuştur. Yukarıda Izmir sanatlar mektebinin bi mezunları, aşağıda mezunlar ve er bir arada sene yetişen talebesi tarafından burada bir veda ziyafeti ve miştir. Ziyafete vilâyet ve mus hasebei hususiye erkânı ile gat zeteciler de davet edilmişlerdir. Yeşil ağaçların. gölgeliklerindey çok güzel saatler geçirilmiştir. Tat lehe ve mektep idare alâka ile ağırlamı; Bu sene sanatlar mektebindeni Yirmi genç yetişmiştir. On talebe ikmale kalmıştır. Yeni mezunlar. Türkiyede bazı devlet fabrikala- rında çalışmak üzere yakında İz- mirden hareket edeceklerdir. Sa natlar mektebi, bugünkü şeklile çok verimli bir müessese olmuş- tur, İzmir vilâyeti umumi meclisi bu müessese için şimdiye kadar çok fedakârlıklar yapmıştır. Maa yakında mektebin il sat vekâletine bağlanacağı söylen- mektedir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: