10 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

10 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

eenesine kadar gümrüklerde toplanan bir çok Muhtelif Eşya Satışı İstanbul Gümrükleri sike e İzan r gümrüksi z kontenjansız olarak aşağıda 92 yazılı tarihlerde ber pazartesi m saat 16 da a an Satılan eşyaların cinsleri, mik- kıymetlerile satış gün ve tarihleri v. men kıymı in 0, 7 nisbetinde teminatı muvakkata al sonra ai talipler li ı İdin mez. Kapalı zarfla eleri hizalarında gösterilmiştir. z © ve elit e ei ile e Ne. ve AAA tarihli meye, münakasa ve ir, anlı a me dairesin in tasdikli Dik ekmeyi ve imza tasdiki istenir ve hi satış için e çası alınır. Müzayedeye yapılan müzayedelerde teklif başlanı! mektupları müzayede Saatından bir saat evvel ko: ee verilmiş olması şarttır; Komisyou 7 Gümrükleri Başmü. şyaların lüğü odasında toplanır. Her ist gümrüklerde mill, İsti sele bu eşyaları bulunduğu gümrüklerde görebilirler, Satıştan . sonra eşya “hakkında itiraz kabul had “33975 F.N. Kap yekünu im in Müzayede Müzayedenin Satılan eşyanın cinsi 'uruş tarihi şekli : 4 105 581 70 16/7/934 açık arttırma (Muhtelif Gi ii ve sebze konser- * veleri meki ir meva 14 96 643 57 21710934 , w Muhtelif bii ve kâğıt eşya. Muhtelif 81 961 90 30/7/934 , 7 Mensucat ün ve pa- muk eşya. 25 67 10297 75 6/8/934 o kapalı zarf Velespit, rd ile bunlara ait ak: akin eler. 29 800 3877 33 13/8/934 açık arttırma Muhtelif yiğen rnikli ve toz e “resim boyali sair mub- t 29 101 2304 80 2018/934 W ba alar, kremler, Beşi boya- sair tuvalet lev 30 57 12126 33 27/8/934 : kapalı zarf Dola sinema filimleri 464 4205 52 3/9/934 açık arttırma Emay eya maden temiz- 30 Bundan evvelki an sehven 2490 No.lı kanundan bahsedilmiş olmakla tashih olun liye talep edeceği izahat verilir.- Satı tafsilâtlı — ozlar, cilâlar ve sair a Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü ek k Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat ve Or- “Faki ültelerine meccani ni b ücretli mia ve riyal miri ve br m alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları : Türk tab Haini sila ( Ecnebiler İlam rk sesi sür kabul edilir ). : Lise bakaloryasını vermiş bulunmak, : Leyli olacak talebenin - yaşi 17 den aşağı 25 den yukarı : Bu sene Yüksel ölüden > d ? Meslekli ani ir ettirdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları ne. tam teş ü hastanelerden sıhhat raporu getirmek ve mesi verme! Se Bilrdlye veya polis merkezlerinden hüsnühal mazbatası getirmek. 2 : Enstitüye girmek e yukarıdaki vesikalarla birlikte 6 kıt'a fotoğrafı bir istida ile doğruca Ankarada Yüksek Ziraat enstitüsü rektörlüğüne göndermelidirler. racaat zamanı bei onuncu gününden Eylülün itüye Üre edilmezler. Müessese iki ay zarfında tekrar müayene ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz ini kaydı silinir. : Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi içinde stajını veya fakültesini bırakanlardân Sli cezaen çikarılanlardan hükü- metçe yapılan masrafı ödeyeceklerini > enstitünün veatcnği nümuneye vii min elek kef. Mm verecekler: 6 : Vaktinde tam evrakla müracaat ille arasından ya bul edilecek ii id li derecesine ve müracaat tarihlerine göre tefrik edilecektir. 7 : Ziraat, Baytar, Orman fakültelerine alınacak t ilimler msi İvndird ei burdurlar, 8: t fakültesine alınacak talebe Ankarada Gazi Orman ny on ay staj göreceklerdir. Talebeye bu ver mi yemek ve Si masrafları karşılığı olarak 30 lira aylık verilir. Harcerah verilm. 9: ii leyli Hdsbeslü ücreti üç Gas ödenmek üzere 275 liradu 10; ücretli leyli talebe tercih olunur. Kabul şartlarını haiz olan nihari talebe için miktar tahdit edilmemiştir. (3704) talebeler, Tabit üncü sömestrelerinde mevcut dersleri de istanbul Sıhhi geti Satınalma Kom isyonu Reisliğinder : müesseselerin 1934 mali senesi > yi haftası abloluk «Adalar revüsü» o Da- iii Kamaz temsil edilecektir, msilden sonra da şehrin en la cazbandile geç De kadar dans edilecektir. üstesna şenliğe iştirak et- ez istiyenler davetiye almak isi bisi #yeler, en iyi bakılmış ve en ee de ek mükâfat ektir. ebe yarışlardan birisi Darülbe- dayi artistlerinin binecekleri mer- kepler arasında yapılacaktır. ve Askerlik Şübesinden: — Malül zabitan ve sini ile şehi y etimlerinin tütün il lerinin tevziat eri Basari ii ire ilân edilmişti. Tevziat günleri taş mal > mında ri alda, mü- akarna, un, şehriye, irmik, astanesinin ve Kuduz T. müessesesi- u ve keza Akliye nesi ve Kuduz T. sark ra ve Tıp Talebe ş sebzeleri 31 Temmuz 934 Salı günü saat 14 te kapalı le usulile yapılmak üzere müna- kasaya konmuştur. İsteklilerin müracaatları. (3673) Sıhhi kuskus ibtiyaçları ile Akliye hastan nin süt ve kâse yoğurdı İnhisarlar İstanbul Baş Müdürlüğünden ; ; Kasımpaşa ve Sirkeci ambarlârına 934 mali senesinde getiri tuzların hami maliyesine ait eksiltmede > bedeller haddi yemi ae <diğinden münakasasından sa, » 15 Temmuz ihale edileceği ilân nazar edilmiştir. 934 tarihine tesadüf şir Pazar günü saat 14 te pazarlık suretile (8665) Ankara — e birinci ukuktan: © İstanbulda Haliç ai a cafer k 35 Noh Karınız Hatice Mediha hanım tarafın» dan aleyhinize ikame e boşanma davasında ikametgâl meçhul bu- lunmasından naşi Me tarihine mü sadif pazar günü saa pergemi aaiye, birin uk ais ir lüzumu üsulün 401 inci Seapa li ilânen tebliğ olunur, di e e ae Si rmg ele Ye me ŞARK DEMİRYOLLARI Edirne için tenezzüh katarı Şark Demiryolları e tarafından aşağıdaki vakıtnameye tevfikan temmuzun 13 ncü cuma a Istanbul ile Edirne arasında bir tenezzüh katarı ide edilmi mi Hususi tnezzüh treni Istanbul Hareket 8,00 Çerkesköy Hareket 11,40 Kumkapı si 8,07 Çorlu 12,08 Samatya v 8,13 Muratlı ki 12,38 Yedikule ie 8,17 Seyitler ü 12,58 Bakırk ik 8,25 Lüleburgaz > 13,20 Yeşilköy 8,33 Mia. 13,46 K. Çekmece e 8,41 Pehlivanköy oç, 14,3 Ispartakule “ 9,38 Uzunköprü ii 14,38 Hadımköy Za 9,38 Pityon ve 14,53 talca © 10,01 Edirne 15,52 Kabakça “ 10,26 Edirneşehir basi 16,00 Sinekli 1,07 » 1 İşbu katarda her sınıftan araba ile Beynelmilel Yataklı Vagonlar e tarafından tahsis edilen tenzilâtlı bir büfe vagonu da “ii tenezzüh katarının tabriki münasebetile hattın in mevkif- in azimet ve avdet olarak aşağıda ğös- Bakırköy, " Yeşilköy, ze Ispartakule, Hm e Kabakça inekliden Edirne için avdet nci mevki ” ye Ky O 4, çi 5 Çerkesköy, Çati Muratlı, © Seyitler, Lüleburgazdan geri azimet ve avdet 1 nci mevki 6,— lira re ai e " NI Kırklareli, zmibi Kavak, Bebek Alpa, Pehlivanköy, Uzunköprüden ia nci mevki Myo a Veee (5) avdet ücretlerile lm yaşta inekle dört y. tat eb şel > MI. iş 2,— Balâda gösterilen işbu fiatler azimet ve vergileri ihtiva etmekte olup büyük klar ön 4 ından aşağı o ocuklar edeceklerdir. Işbu biletler, ari tabi vi lim. ek bahşetmezler. Tenezzüh yün ancak, azimet vakıtnamesi yal gösterilmiş olan hususi katar için ve avdette ise, mplon Aki arza lüks een beriş olmal re, temi e v ii bahı 107 numaralı katara kadar, bilumum trenler içi: Tenezziih biletleri 8 temmuz 1934 tarihin: Bi ib aren eyi de- miryolları mevkiflerinin Siğilürin de satılacaklardı Hususi katardaki yerler mahdut oldi eken. “ alâkâdarların te nezzüh biletlerini önteden almalari tavsiye olunur. MÜDÜRİYET | İnhisarlar U, Müdürlüğünden: | 2000 kilo Makine yağı or ei" 28/7/934 Cumartesi saat 15 te, 200 ,, Dinamo ,, 1600 ,, Bir ve iki br a 21/7/934 Cumartesi saat 14 de, 400 , Reçine Balâda yazılı malzeme hizalarında yazılı günlerde pazarlıkla a eme a iii rin e w n de gün ve saatte “/, 7,5 teminatları ile, birs ie Cibali, ANK Sismİ Komisyonuna müracaatları ilân olunur. — Şartnamesi mucibince ad, a muhtelif levazımı kırtasiye; olarak, arşmba: Saat rtnamesi mucibince (5) eze muhtelif kâğıt (23/7/934) i: Saat (15) Talipi miray enli ve şartn taameleri gördükten sonra pazarlığa Hi ”çdebilmek için yukarıda gösterilen gün ve saatlerde (*/, rü natlarile beraber Cibalide Levazım ve Mübayaat şubesine dil Galata Ithalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Kilo o Gram ka No. Kap Cinsi 450 500 S up 876/78 3 (Yünlü pamuklu mensucat, Bu eşya açık rma suretile ili e m 2671/934 perşembe günü de 17 ye kadar Satış K una müracaat etmeleri. “3662,, Istanbul milli emlâk müdürlüğüuden: Boğaziçinde Balta Jimanında vi Diniz yanında vakıf bahçe denilen sebze bahçesiyle ee ünde kemer altındaki tarla ve Büyükderede mercan $ kağında. Mani metrük fabrikası yanındaki tarlanın kiran işi hai ıştır. İsteklilerin “ 15/1/934 pazar günü saat lde pey rem ua tları, e (3786)

Bu sayıdan diğer sayfalar: