10 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

10 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i Mw b Enver paşayı büsbüti dirmiş, muhitine, en yakınlarına karşı ye Demek Tüzu- kup Cemil beyle arkadaşları SE yapılan tah- ütün safhalarına bunun için büyük bir alâka gösteriyor, bu hadisenin şümulünü ve daha hangi kuvvetlere ve şahıslara ta- allük edeceğini öğrenmek için sa- bırsızlanıyordu.. E tahkikat evrakını ve maznunlarla şahitlerin ifadelerini okuyan En- ver paşa bu evrakı okudukça, bir çok mühim ve şayanı dikkat nok- talar buluyor, kendisi Kemal bey ve arkadaşları tarafın- dan verilen malümatın divanı adar mü ler, Yakup Cemi bey tarafından Bakırcılar içine imz bir om yay- lım ateş ederek paşaya sui- kast çin İdin etmişlerdi. akat > p Cemil bey, suikasi cağını rat etmekle e iz Bilesli rdaki dükkâna bu maksatla bir müfreze yerleştir- miş olduğunu söylememişti. Kara Kemal beyle arkadaşları- nın Yakup Cemil beye izafe ettik- leri > bir teşebbüs olaydı, Me- i içtimaıdan sonra Ba- Enve: bıâliye er ederek r pa- şa i ruşacağını söylemekten çekinmiyen Yakup Cemil bey, Ba- kırci ine yerleştirdiği müfre- zenin kendisi tarafından böyle bir vazife ifası ur edildiğini de söylemekte i; cekti!.; Suikast teşebbüsünün Me- serret oteli içtimar ne yapılaca- ğının Yakup Cemil bey tarafın- dan itiraf edilmesi, Enver paşa için diri bir ehemmiyetle vi lanmı Emer paşa göpelemeğe —— Mümt ili eyeti ta- ai Sarayi ai gü- nün akşamı, Enver paşa tahkik vah elindeki istintak evra- kını istetti, Ve istiçvap ye da bilhası üm: ii arasını hiliyor, ona büyük bir emniyet besliyor- uu. E iz Enver paşa, tahkikat evrakını dolduran ifadeleri o gece baştan- K başa tetkik etti ve çok şayanı dik- KR. emma kat noktalar buldu. Yakup Cemil beyin sulhu münferit yapmak için nasıl bir çok kimselere müracaat ettiğini hayretle telâkki ediyor, sile Meserret öl içtimainı Mümtaz beyin ne * le izah et- tiğini merakla im ordu. Harbiye nazırı, bütün bu ie telif ifadeleri, hususile eski — rinin sözleri üzerine derin düşünmeğe başladı: Ve Yakan Cemil bey meselesi etrafındı helenmeğe, kendisinin eros sai olduğuna hükmetmek istedi. En- ver paşa, o m itibaren Kara mal bey ından verilen iza- bari ii ar oldu- ğunu anlıyordu.. Kara Kemal bey ile arkadaşları esere müra- t te- Talât | bey ile “e bu meseleden çok zaman evvelden malümat aldıkları iel. lenin bir buçuk ay Seval vukubulmasın. re Kara Kemal, deokto: amı ve Bahaeddin Şakir beylerin bu ha- reketi yeni olmuş, yeni haber al- mışlar şeklinde anlatmalarını pek manidar buluyordu.. Enver paşa, o Mirim itibaren Mümtaz beyin ntik huzurundaki sözlerine di ln ederek kendi aleyhinde bir harekete geçmek için Yakup Ce- mil beyin bir alet olarak kullanıl- mak istendiğini anlıy. Harbiye nazırı, o ie KE iti- baren büyük bir entrika karşısın- da kaldığını bii Enver paşa, bilhassa Talât beyle arka- laşlarının bu mesele hakkında, kendisine verdikleri tün artmıştı. ln var) İ teki buki beşte Ür Ankara şilt maçları hakkında Bemorbalganlı eski ri içi n beyi bir ı ihektiba hafta, Ankarada Genç- ler birliği ile m 2 ağ arasın- da, yapılan ve Gençler birliğinin 31 zalebesile akel en Şilt maçı tafsilâtı hakkında, Ankara- dan bize gönderilen bir mektubu neşretmiştik. w Elyevm Ankarada bulunan e Ankaragücünde oynıyan Fe g maç tafsilâtını ya- zarken tarafgirane bir lisan e ve meseleni Biz, spor işlerinde, daima bi- taraflığı muhafaza etmeği şiar abilik olduğumuz için Alâed- din beyin bize gönderdiği mek- tubu neşrediyoruz: 3 Mektup şudur: “ 25 senelik spor hayatımı İstan- bullular benden çok daha iyi bi- lirler. m deh ve gm karışmaz ve ken- di siperi men bile ya- zılsa bunun Miri Pi mey danlarında vermeğ nasip bu- düşüncemden ayrılmış değilim, İstanbul ha G. unutulmadı” Tütüne mukabil şeker Çeko: slovakya Yunanistan ara- aveleşi ya- ukav: e eye , 100 erine 550 Istanbul 9 Temmuz 1934 ( Akşam kapanış fiatleri) Esham vi İst, dahili | 93,— 5 B. Hamiline 9,— Kuponsuz 1933 Müessis 98 istikrazı v C. Merkez Ünitürk 1 O 284ö| Bankası > 21,70 > 27,70) Telefon 1150 Mümessil I 5 ie i mi > pid 6,90 | Çimi I — bir ein Ni — İş sa 9,— rk )— Para (Çek İlatleri) Paris 12,06| Sofya 66,21, > Londra O 634,60) Pa 18, a NerYork — 706ı) Ein A0 ozen | Madrit 5,82, Z o ,2BÜİ Belgrat 344 A 88,50,40) Zloti 4,20,80 Cen 2,4450) Pengo 3,98 Brüksel © 8,40,60) Bükreş (| 70,61,25 Amsterdam 1,17,30| Moskova ( 10,86,7ö ğımı, Zekinin futbolü bırakma seremonisinde halkın hakkım. ö i tezahüratile, olsa hakkın daima va mu- hakkaktır, Meselâ, 'nerbahç klübünün beni Zeki vi beraber düğü ermesi su retinde tefsir eki liriz. Bunun nkaragücünün — İstanbul keyi esi ei mr vic- dan üsaade e için 4 ağ e maç ge SR bir çok puvan farkla keyi Fas kat birine safta çenem kayaya hükmen zem gelm. heran vardır. Gençler birliği ise ür. Liğ maçlarında gerel ve gerekse Çankaya ya galip gelen Ankaragücü, şilt dömifinalinde bir evvelki oyunda dar doğru olduğunu gösterecek- tir.» Muhacirler 1 inci sahifede) 8— “ Mülmcir ve mülteciler ymakamlığa müracaat edince caklardır. Muayene işi bitme- den kei işi yapılmıyacaktır. Devle tw veya idarei husu- e hasi nelernde Emi edilen mika ve mül teciler ve göçebeler ve > ekil olu: nanlar el kadar ve hastanelerden iskân O yerlerine kadar devlet kara ve deniz ps n meccaneni, liye vasıtalarındaı #iyazlı TR de asgari e ie istifade edeceklerdir. — Tabiiyet beyannameleri V reisine veya ailenin reşit ol veya kadınına imza ettirilecektir. Reşit (o olmıyanlar da mühacir sayılmaktadır. Be- yanname vermeğe mecburdurlar. Izmir mektupları İzmir berberleri 250 fakir çocuğu sünnet ettirdiler ai berberleri vali Ka izmir 4 (Hususi) — İzmir ber- re eniyi, her sene olduğu — bu sene de gre erer çocuğu sünnet ettirmiş V: nizin İzmir sallan se- vindirmiştir. 7 İzmir berberlerinin çalışkan ve sempatik bir idare heyeti vardır. Esnaf arasında biribirini severliği e rma ie e arada - bu vaziyet tecbif ei Bir belediye reisi, bir ce- miyet idare heyetinin ü üç âzası ta- rafından makamlarında ziyaret edilir, ve daire önünde 2 ço- cukla amil bütün o berber meli bekler de şehir müessesesi namına e mukabele etmez, olur mu temin etmi; Daima güzel işleri- Filhakika, miğla bir mukabele, le tanınmı ği muaşeret iktizası idi. Her neden- Sünnet ameliyesi, Misakı Mill? | se yapılmamın mektebinde mai Sünnet- Şehirde bu iki gezildikten ten evvel, cemi ei Goal , işin sünek mekte, ep binksini ei içi eb tmiş, bazılarına kundura elle yaret edilmiştir. Vali paşa ile fır- ka erkânı, gerek berberler, gerek- se çocuklarla yakından alâkadar olmuşlardır. Cemiyetin idare heyetinden bir zat, yalnız yere e bu şehir ve memi içül bir alâka ağn kai anlatarak: — Akşam gazetesinden rica rak et İn ve ili maile de nutuklar dildi. okutuldu. Bu vesile ile şehrimiz berberleri, toplu bir şekilde has« bıhaller yaptılar, eğlendiler gezdiler. Berberler cemiyeti 13 temmuz« dan sonra, cuma tatili yapılması- na karar vermiştir. Cuma günleri bütün berberler kapalı bulunacak- tır. Karar, vilâyet makamına ar- zedilmeştir. Süt derdi (Baş tarafı 1 inci sahifede) gayet berbat olanları vardır. Bun- ların da sıkı ez kontrola tâbi ol- ması lâzımdır. Bu kontrol mese- lesi balladihiidikçe İstanbul hal- kının temiz ve halis süt içmesine imkân yoktur.» cemiyeti umumi kâti- inin verdiği izahat burada bi- tiyor. > İhtikâr meselesinin hararetle ia e cemiyeti ğ bu yaz mevsimi için Gi edilen şenlikler ADALAR RES sre Cemal Re- şit beyler tarafından sureti mahsusada (o hazırlanmıştır. münakaşa edildiği ğrul sin beyin ik sütçüler cemiyeti umumi kâtibi- resi altnda Şehir Tiyatrosu ği malümat çok şayanı | (Darülbedayi) güzide artist- ikkattir. İeri ından temsil Üre 15,000 kilo olarak istih- edilecektir. ir malı 40,000 kilo sonra geç vakta tmak çok büyük bir kadar d dile > hilekârlıktır. Sonra 3 kuruşa ali cektir. il i müşteriye 15 kuru: Sabah. saat Dr vap m k ihtikârın v iie Gimiyal Yıllardanberi halledilmiyen İs- e e la is tanbulun süt derdine bir çare bul- büne epebaş - mak zamanı gelmiş ve çoktan ze KE geçmiştir. İşittiğimize göre süt müstahsil. > leri şehirde halis sütü alıp kendi- | ümit etmektedirler. leri dağıtmak istemektedirler. Eğer bu olursa İstanbul haki- ucuz unun için bir teşkilâta lüzum ii kuru- Şem 9 buçuk şa verdikleri sütü şehirde on ku- ruşa on ben an çok hastalar olmak üzere, bütün İstanbulluların hayir duasını alır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: