10 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

10 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

,AKŞAMDAN AKŞAMA “ ———— Leblebi ihr ihracatı Leblebiciler cemiyet iyeti Habeşis- İtana leblebi ihracına muvaffak ol- orum. yapılabileceği birdenbire akla gelmez. Leblebi kavrulmuş nohuttur ve nohut r zle gi halde, leblebiden Mai biç memleket için onu ecnebi satıcı- Ea) Ein ise dahilde ka- cak sıcak, mis gibi kokar- in eset zi yemek elbet- te daha ui İşte yi ını düşündüğü içindir ki leblebi ikea aizadaşi | bü- Maamafih, bizim aklımızı, ihracat imkânı düşünülel va Fakat Miş > vi a ki hariçte bun: ha evvel Mimi leblebiye alış- tırmak lâzım, Bu gibi şeyler bir itiyat mahsulüdür. İstanbul sokak- Jarında az mı mahallebici dükkâ- müşteri ararl bs da- ayı Onun için, leblebiciler cemiyeti kendi sanatlarını inkişaf ettirmek isterlerse, düşündükleri gibi, biraz daha asri bir teşkilât ile ortaya atılmağa ve halk arasına çıkmağa' çalışmalıdırlar. dükkânları şehrin ötesine berisi- ne "çekilmiş, gözden kaybolmuş bir haldedir. Temiz, zarif bir dük- ,kân biraz daha fazla iş gesiçsi ğumuzda seve anfil komek veb. vit- eril, Hizli ve 5 "kerli leblebiler, içeride nefis bir koku. Şüphesiz ki bir çok alıcı “celbeder. ) z Nis 8s larında bir gün elektrikle (o işler O büyük bir İ ŞEHİR HABERLERİ | Oduncular aralarında birlik yapmışlar Odun fiatlerinin geçen seneye aran arttığı taya kadar üç yüz kuruşa sat lan odun bu hafta üç yüz yirmi çıkmıştır. Halbuki geçen se) sim odun 3: kuruşa satılıyordu. Odun fiatl rinin inin hakiki sebebi henüz t ada fından baeger gres tır, Ancak so: ze yüzde kırk lale az odun MEL temin de in Bazi ta“ ze cirlerin anlaşarak İs- bekler civar SE kâfi miktarda kesilmiş oldun bulu gelsin, mevsim ilerilediği için, yeniden düşme- mektedir. Sonbaharda odun sati- şı arttığından fazla talep karşi- sında fiatlerin düşmesi imkân ha- ricindedir, Belediye şehrimizdeki stok ma- ormanlarda kesil miş odunun miktarını tesbit et- im bol Bu sene meyan hastalık) Bu sene üzüm bi bol olacak- tır. İlkbaharda yağan yağmurlı ekseriya bağlarda hastalık ya- par, salkımlar iyice büyüyemezdi, Bu sene ilkbahar kurak geçtiğin- den bağlarda hastalık çıkmamış- fenni birl e iyi netice vermiştir. İstanbul civarında bütün bağ- lar salkımlarla doludur. Alâka- 10, diğer üzümlerin b ruşa satılacağını tahmin ediyorlar. camlı (dolap içinde Oo mısır tlattıklarını örerek ka- labalık bir seyirci arasına karışıp bu asri mısır patlatıcılarını e agam ii da e k tesiri e, La e ihracat im- kânlarını bir matuf olmalıdır. Çünkü leblebiye zaten alışığız. Akşamcı Dünkü yağmur . eda en çok vindirdi sil uzun müddette ri hava kurak gitmekte idi. Bir hafta evvel hava kapanmış, yağ- a da enoük bir ie rek saat kadar sürmüştü, Bu den yağmura çok a Satlik. Dün sabah erkenden e ka- panmiş ve yağmur mıştır. Yağmur kısa fasıla 5k ez ok s a da bir miktar su gelmişti Ermeni nlar güzel e ar vork Malhaş, eri mizi vi ir rek faaliyete geçmekte oldukl memnuniyetle haber alınmıştır. Toptan, perakende Meyva fiatlerinde müthiş bir fark vardır 'k maddelerinde toptan nd ; İİ zi z ş : görülüyor. Topi w er meyva fiati arasında iki misline yakın fark vardır. Dün ik ettik, Kayısı mey- « Bir lo kayısının makliye masrafı bir u bulmaz. Buna çürük ve bahçelerden beş kuru topladıklarını da unutmamak lâ- zımdır. Kilosu 2-3 kuruşa satılan erik- ler de KET olarak 10 kuru- şa bre sani inşah ceze; 2000 lira e im ün Hususi liseler Maarif vekâleti ciddi tedbirler alacak Bu ve yaplan ee bakalor. ya imtihan! ticesinde mii Tiselerdeki kekili miktarı resmi liselere nazaran pek azdır. Bilhassa bazı liseler bu sene hiç mezun vermemi: işlerdir, Bu vaziy. et üzerine muvaffaki- celbet- tir, Hususi liselerde bakalorya si- nıflarına kadar yükselen talebe- nin kolaylıkla sınıf geçmeleri bu Bir ank: anket Bugün size yarım sütun içinde bir ball yapacağım. Evvelki gün rastgeldiğim bir çok tanıdık er- keklere sordum: Bir kadın ne zaman daha zeldir? Kadın ne iş yaparken El ha güzelleşir? Kadına ne iş yara- şır? Öyle garip cevaplar topladım ki sormayınız. Bana cevap veren- Ter içinde bir çok meşhur muhar- rirler, lar da vardır. Aldığım cevapları sıralıyorum: 1 — Kadın en ziyade para 5a- n güzeldir. Meselâ zengin bir kadını un çal tasından çıkarıp ellilik kâğıt il sayması. 2 —Ben kadınları Spil im. Ağzı kapalı bir kadın ağzı açık bir kadından çok daha güzeldir. 3 — Kadın, bir şey istemediği Me pi zaman güzeldir. Hiç bir şey iste- Maarif 5 a ii miyen bir kadın iki kanadı kesik z bii lek ol bnm a a ll | Bek gi için hususi Tiselerdeki tedrisa- tın da resmi liselerden farksız bir halde ciddi olmasına son derece dikkat edilecektir. Buğday y fiatleri d e. Buğday fiatl lerin: çi ma Tekirdağından Yunanistana bir kaç parti ihracat olmuştur. Iki kilo esrar Gülnihal vapurunun bir yolcunulda bulundu Evvelki gi dırmaya hareket olan Gülnihal v ülnihal ine, yolculardan ei isminde bir adamin vaziyeti zabıtaca şüp- örülmüş ve ken sas mahkemesine teslim olun- Süleymanın tevkifi- e © © en bir. z ni — yin Dimitrino sigara fabrikası müdü- rünün İzmire ve bula gele- ceği bildirilmiştir. salladığı zaman güzelleşir. adın uyuduğu zaman ki ta vesaire istemek mi 6 — Eve geç geldiğim geceler- de onu odasında horlaya horlaya a bulduğum zaman. — Yüzünü yıkadığı selesi, Çünkü hakiki 5 ni görmi o zaman nasip olur. 8 — En güzel çağı bir yaşına kadar olduğu zamandır. Zira o esnada bütün masrafı kundak, be- ve sairedi «Yer yüzünd kadar insan -arsa okadar zevk vardır» derler. fıda on kişiden öyle başka başka lar alıyor ki şaşmamak ka- il da anlıyam ç Hikmet Feridun Üç hırsız yakalandı Zabıta bir müddetten bei Edirnekapı, Balat ve Ayvansa- ray civarında hırsızlıklar yi panya ında tahk at yapıyordu. Sıkı tahkik neticesin- de bu ei Seyfeddin, Salâh sman isimlerinde üç ii imei yapıldığı re kğ Agi yeye teslim edilmişler; Amca beye göre!.. Yiyecek emişi İstanbü- B. — er semtinde bir seviyede tutmak için bir çare vardır ml pr ilmini Amca bey, ver kulağını ,söyliyeyimi — Hayır, ta ME ie ütün binaları iie eleği, ka ki e Ra e ki k

Bu sayıdan diğer sayfalar: