20 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

20 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 SON TELGRAFLAR Yeni Bulgar kabinesini M. Toşef teşkil ediyor Kabine, mutedil tanınmış kimselerden mürekkeb olacak, daha ziyade harici işlerle uğraşacak Sofya 20 (Hususi) — Kral Bo- ris yeni kabineyi teşkil vazifesini edeceği O anlaşık ray nazırı İvanof neral Zelâte, gl nn Kole Adliye: Maliye: sö N Nafıa: Naenofski İktısad: Muşanof (Eski başvekil de- gi) Maarif: General Radet İsimleri geçen hi bir kıs- mı eski kabinede de ayni neza- To- retlerde bulunuyorlardı. M Viyana li yalimiğisiz 1918 de meslekten ayrılarak eser neşrile raşmağa başlamıştır. Kendisi 68 yaşında ve itidalile tanınmış bir diplomattır, Yeni kabine Bulgaristanda da- hili sükünu temine çalışacak, has riçte de Bulgar davasını kuvvetle müdafaa için uğraşacaktır. Kabi- ne bilhassa silâhlanma meselesi eri teşebbüslerde mn mafih yeni hüküm vk kuvvetli görünmüyor. Almanya ne yapacak? M. Hitlerin vereceği karar her tarafta büyük merakla bekleniyor Paris 19 (Hususi) — Milletler Cemiyeti e son kararı üzerine Almanya Her taraftı Ortalıkta bir çok rivayetler dolar makla beraber bunların hiç doğru sayılamaz, M. Hile tu tadağı-yol henüz belli değildir. Alman başvekilinin ut. bulunanlar, Almanyanın bir ha- karete uğradığını ve bu: kabele edeceğini söylüyorlar. Hariciye nazırı :M, Neurat Mü- nihte bulunan M. Hitlerle görüp una mu- lunmuştur. birlikte Berline dönmüşlerdir. Bazı Alman mahafili hüküme- tin Milletler cemiyetile her tür- lü alâkayı kesmesini ve be milel toplantılara Almanyanın i or. Bazı maha- unun Fransa ve Sovyet hükümetinin ve döier bir iki dev- letin işine geleceğini, bunun içi 'acele edilmemesini tavsiye edi- yorla”. Bugün “alınan haberlere göre protestoda buluna- caktır. Alman hariciye nezareti- nin de bir protesto notası hazır- ladığı söyleniyor. Berlin 19 (Hususi) — Dün İn- giliz ve İtalyan sefirleri Alman hariciye nezaretine giderek mü: teşar M. Bulovua Gia konferan- sının kararını tebliğ etmişlerdir. M. sr İngilterenin hareketinin Almanyada büyük bir infial uyan- dinli söylemiştir , Amerikada müt- hişloz fırtınası re aş le li mahsul I Nev York 2 19 (Hususi) - — Ame- rikada I Sovyetler - Çekos- Jovakya misakı Müzakere ileriledi, M, . Benes Moskovaya gidiyor ei > Vr) — emini lâket halini almıştır, Kırmızı ölüm çöllerdeki kum arına lele toz bulut- ları Amerikanın cenub ve garb vilâyetlerinde büyük zararlara se- beb olmaktadır. Bir çok yerler- de mahsul Sai dn Bulut Nev ii doğ rüyor, Teksa Dağ gün in içindi 50 de- fa toz nn ei umumi hayat va ari Ni ii yeniden derdi Oradan bir tabur piyade, bir ta- bur topçu yükliyecektir. Bir ey ie şirketi güc vaziyette Paris 20 m — Pate Na- tan fili keti güç vaziyettedir.. sediliyor. Rusya ında müzakere enik elde Bini” eri lıklı yardım misakını parafe et- mek için B. Benesin Moskovaya gitmesi muhtemeldir. B. Litvinof ile B, Benes dün çok uzun süren müzakerelerde bu- anmada Müzakere esnasın- da yanlarında zi müşavirleri de vardı. Çekoslovak heyeti mu- rahhasası Me müzakere- lerin çok müsaid olarak inkişaf ettiği tasrih olunmaktadır. Yunan hududla- rında istihkâmlar arbiye ei hududları müdafaa palânını kik ediyor. Atina ajansı ee, tin istihkâm inşası için 3 milyon Ingiliz lirası sarfedeceği hakkın- daki haberin doğru olmadığını bildiriyor, Müdafaa plânı henüz ka ini almamıştır. ti eklini al AKŞAM “20 Nisan 1935 Bu Sahahki Telgraflar | Fransız edilmesi umuluyor Paris 19 (Hususi) — Fransız - konuşma yapılıyor. Bu nokta şu- dur: Sovyet hükümeti, kendisi se- beb olmadığı halde bir taarruza uğrarsa Fransa derhal yardımd. bulunacaktır. Fakat diğer taraf- p an Lokarno misakı mucibince ransa, bir taarruz vukuu Millet eti, tarafınd kabul ler.Cemi edilmedikçe Almanya hududları- na riayet etmeği taahhüd etmiştir. Şimdi bu iki taahhüdü biribiri- ne uyduracak bir yazılış şekli aranıyor. Sovyet anlaşması Itilâfname hazırlandı, bugün parafe Fransa bu husuta bir metin ha- zırlamıştır OVY: sefiri Potimkin bugün M retle bu metin hakkında görüş- Mi Lâvali ziya- s 20 — M, Litvinof doğru- ca Li gitmek mecburi- yetinde olduğundan Parise git- ir. Karşılıklı yardım mi- Lâval mayıs iptidasında Pari- se “ghlöcekiii M. Litvinaf, Mussolini ile görüşmiyecek oma 20 — Sovyet mahafili M. Litvinof ile Mussolini arasınd€ berin fe edilmesi bi lük yoktur, Bugün kati bir anli rl olması umuluyor. yi Petit Journal anlaşmanın maârtesi günü parafe edileceği yazıyor. i m gezetsi misakın So yet Rus etmekle b ber Lel Kileri e nilay düşi miyeceğini yazıyor. Atlı müsabakalar Niste zabitlerimiz iyi dereceler alıyorlar Nis 19 (A.A.) — Uluslar arası atlı manialı müsabakalar 17 ni- sanda başlamıştır, İlk günkü mü- e eg 11 sl 98 sin iştirak . Bu müsabakaya iştirak iy UM Türk zebitleri e ru muvaffakıyetle bitirmişlerdir. Mülâzim m Karacabey hara- ismindeki : sında n Kısmet atiyle e olmuştur. Türk zabitlerinin; bütün müsa- akalar neticesinde, çok iyi bir derece alacakları ii olunmak- adır. Ne ve m Yegin ğirlyor mir 3 yaş serisi ie için ambalaj a me selesi etrafında tetkikat yapılı- yor. im ve incir işinin teşki- lâtlandırılması ciheti de iri edilmektedir Ani n için ticar. umum müdürü Salâkaddinin elel altında Di komisyon İzmire gelmiştir. Bema iki ecnebi | mütehassıs ta va ölçüler ve âyar müdürü tetkik nden d l seyahatinden dönüyor Ölçüler ve ayar tatbikatı atra fında tetkikatta bulunı ere Avrupaya giden İktisad yol ölçüler ve ayar müdürü bay Be- kir Sıdkı, pazar günü le dönecektir. Doktorların sergisi Etibba odasının kitab sergisi merasimle açıldı Etibba odası tarafından mey- dana getirilen tıbbi ve sıhbi ki- I ibb nın Cağaloğlundaki merasimle açılmıştır, Sergide Türk ri tarafından şimdiye ka- icude getirilen eserler yeni e miti dır, iç kısma ayrılan serginin bi- rinci kısmında seki: harflerle ba- i k eski ki lerle basılan sıhhi ve fenni kitab- larla mecmua ve gazeteler, üçün- cü kısımda da doktorların icad etmiş oldukları aletler bulunmak- müş büyük dokt da İbni Sinanın fotoğrafları ve — | resimleri teşhir edilmektedir. Dışbakanımız geliyor Cenevredeki konuşmalar hakkında beyanatı Cenevre 19 — anı Tev- fik Rüştü Aras elen Ankara» ya hareket etmiştir. Hareketin- den evvel şu beyanatta bulunmuş- O mayısta Bükreşte topla- Afyonlarımız # inhisar idaresi köylüler& tavsiyelerde | bulunuyor Uyuşturucu maeidel inhis <2 idaresi, . afyoj ie aid ecnebi | memleketlerde ve bilhassa şarkt$ | daha çok rağbet bulması için y&| ni tedbirler almağa karar vermi! tir. Bunların başında afyon isti salâtının ıslahı geliyor. Bi un bir- eler görüşüldüğünden bizim de görüşüp sini eri tetkik etmemiz lâzım Akdeniz mia için esaslar Mi r. Fakat bu mesele kısa müddet ii det için. il m ir, Yeni mahi mahkümiyetler Selânik divanıharbi 52 kişi hakkında karar verdi Selânik 19 — De; yan hareketine iştirak eden 52 ki- da hapse, bir kişi 9, bir kişi7, 1 kişi 6 sene hapse mahküm mişlerdir. Mahkümların rütbeleri refedilmiştir. Divanı harb 18 ve altı ay ile :ş sene arasında haj ahkâm etmi, 2 zi ke Ür ka- rarı edil askeri enzels hasta mirhisarda is-. afyonu konaksız, kepeksiz toplar | | mak lâzımdır. | ie ve inhisar idaresince par: dağıtılan aletlerle Bu aletlerin kullanıldığı Hacı kö a n afyonla: toplami an ola yapılar | gibi yaban i ler A temiz e ii yaprağına sarılarak iyice kuru aktır, mir kap, ml tene kelere ale caktır, Çü rengi bozulur. Rütübetli yerlerdi | aktır. 2 tutulmıyac Kadın meselesi Bir sabıkalı bir genci ağır sürette yaraladı tarafında yerleşmesi ihtimali var- Kr, Fransız kabinesinin toplantısı Paris 19 (Hususi) abine u sabah reisicümhurun reisliği altında toplanmıştır. riciye na“ zırı M. Lâval Bener Milletler cemiyeti konseyindeki müzakere- vermiştir. tarafın- ler hakkında izahat Naz: arın pi aisi umum söz söyliyemiyecek halde hastan' ye kaldırmışlar, Küçük Musi da biraz sonra yak Bir otobüsle bir otomobil | Garpışt, iki şoför yaralandı > Hüseyinin idaresindi ei kile ün Eyübe iken U» | kapanı caddesinde yolun dar bif yerinde karşı taraftan gelen g* för Niyazinin otomobilile çarp" mıştır.” Çarpışmada otomobili* rin ön kısımla a parçalanmış, # i r yaralanmışlardır. ai alanmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: