20 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

20 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 Nisan 1935 amma ik Dünya kadınları kongresinden notlar... G emi belediye reis id Türk kadın 5 birliği başkanı bayan Latife tanbul Bekir Kızıl sultanın ml bir — halinde dolaştığı Yıldız Sarayının duvarları arasında bu- gün o Hindlisi, o Avustu: turalyalısı, Paraguaylısı, Arabı, İranlısı ile bütün dünya EM toplandı- lar, mer tular, — ere skpesin- dei Hünel aşarak, dağlar ge- çerek, az gidere uz giderek, de- te sr düz giderek İstanbula ge- len en ile ri memleketlerin ' ki dınları bile Türk kadınının vazi- yetine parmak ısırdılar hayrı oldular, Ondan: k — tek bir hak yoktur. İstiyeceği $ey kalmamıştır. ii celse arasında Yıldız sara- lp uzun koridorlarında bir andan sigaralar tüttürülürken bir ite da bu mesele konuşulu- Yor. a in kongre salonunu uzun uzun ini Gür si de dedikodula- rından bahsedeli Eski bir feminist; irçok haklarını he- müz elde edemediği bir zamanda Im muş bir teşekküldü, O za- Man kadınların istiyecekleri bir Sok şey vardı. Halbuki bugün ar- tık kadınların istiyeceği birşey olmadığı gibi Kadın birliğinin de rolü ü kalmamıştır. Bugün kadın- Ko vi ongrenin en göze çarpan âza- sından biri Milletler sm na- Mına gelen M. Morri Uzun Ve tezli n ehir sonra Morretin kürsüye çıkıp birkaç lâf asma âdeta sabırsızlıkla bek- Çün M. Morret kürsüye çı- koyu bir Fransız es- hemen ai kadar ie izle ik söy- Hele yüzlerce kadın âzanın or- Sasında M. Morretin tek başına Oturuşu kar üstünde bir benek Sibi duru ruyor. Bir kadın deryası Arasında tek bir erkek!.. Ak genc kızlar Salonda —M tinea oluyor. Kongreyi açan İs- valisi Kongreye başkanlık bay eden Mrs. Corbett Muhiddin Üstündağ Ashby AKŞAM Istanbul Dil müdürü bay Fehm S ii avini bay Hâm Kadınlar kongresindeki murahhas heyetleri başkanlarından bir eg Ak saçlı, bel hafifçe bükülmüş, sevimli sise gi ihtiyar kalktı... Ak — ) hafifçe bükülmüş bir ihtiyar kadın — Matmazel.. Ak saçlı bir in doğruldu.. — Matmazel.. Ak saçlı bir an selâm verdi. Ecnebi Oomurahhasların çoğu yaşlı matmazellerdi. Bütün bun- lar koyu feministler... O derece kendi davalarına dalmışlar ki ev- e 5S saçları ağarmış.. İdealleri uğrun- da belleri bükülmüş, alla çiz-* gilenmiş. Eskiden matmazel deyince be- gelir: Kadınlar kongresine gittik- ten Yi Öp zannım ek değişti. e KEŞ aye saçlı, a? res şi m e gayet iyi konuşan sevimli e tül ki bir kısmı yere deği- "olanla bir ses yükseldi; — Ne şık - kadın tuvaleti!,, Kendi kendim. — Ba ili gene kadın tuva- letlerile meşgul... di baktım. Bay İzzet Melik hayran hayran yeşil tüllü murahhasa ba- kıyor.. Bir yüzük, bir gerdanlık bir çift küpe mücevherleri göze çarpıyor. Mısır murahhaslarının reisi ma- dam Şaravi paşa sigarasını içer- ken. « parmağındaki gayet iri taşlı Yıldız gibi parlıyan eyni altın- da ışıl ışıl yanıyo: Begüm Şerife iel başını iki dikleri iki fevkalâde Yıldız gibi pırıl pırtl pırıldıyor. Koyu esmer bir murahhasın boynundaki inci ne yalan söyliye- yim - kadın olmadığım halde - be- Siyah bir boyunda biübeyiz bir inci, Sarı bayrak Duvardaki sarı bayrağın suff- raget bayrağı olduğunu yanımda- kiler söylemese idi ben gene bile- cektim. O derece şık, o derece zarif... Sarı, kanarya sarisi vE bay- rak sen bir itina ile işlenmiş, üç tarafından oymalar yapılmış. Ne de olsa bir kadın bayrağı hemen belli oluyor, Konuşmayınızl r murahhasla bir bay gayet hafif konuşuyorlardı. Bir genc i Gü di lek ikiz Sl ağ. aklaştı. Dilsiz oyunu oynar gibi kâğıdını kalemini çıkardı. Bir tek kelime yazdı: Konuşma- onra uzaklaştı. Salonda, kür- südeki hatibden başka herkes bi- ribirile böyle yazı ile konuşu- yor. Mis Asehby türkce öğreniyor Ko atibi Mir A: çe ezberlemişti. Türkçe okudu.. Kürsüden indikten sonra, iki celse arasında koridora çıktı.. Ya- nındakilerle konuşuyor: —Birçok diller bilirim. Fakat Türkçenin musikisi öyle hoşuma gitti ki her halde öğrenmek is- terim.. Henüz eli İni ko- m görmiyen vatan- iplerini stalk fake Hatıra meraklıları gi yeni puldan yapıştırı- abanesin önü tıklım tık- . Hariçten gelip buradan ken- di kendisine. yani kendi edres- lerine bile mektub yazan hatıra meraklıları var.. Hatıra meraklılarindan bir kıs- mıda Yıldız sarayının büyük havuzunun kenarında Hindli mu- rahhasla, yahut milli kıyafetleri- gezen murahhaslarla fotoğraf çektiriyorlar Feminist erkekler Salonda dinleyiciler arasında bay ii Melihten başka üç meş- “ Hind heyeti başkanı Begüm Şerife hatun © yu feministlerdendir. Jamayka murahhası Mis Una Marson “ig daha gözüme çarptı. Ressam y Namık İsmail, şair bah Ha ii Fahri, belediye ei bay Hâmid.. Namık İsmaille, bay Hâmi- din feminist olduklarını bilmiyo- Tum amma bay Halid i İsmail elindeki sigara paketi altına birkaç portre çizerken be- lediye muavini bay Hâmid mü- temadiyen dolaşıyor... Bir sigara ikramı Koridorda dolaşırken Begüm Şerife Hatuna bir sigara ikram ettiler. Durdu: —ö ir tek sigara iç- m Şerife hatun su mi Koyu bir içki aleyhtarı.. İçli alaşlılörı Fail dokisr Fahreddin Kerim görse: — İşte ideal kadın!.. Tütün inhisarı ve feminizm 'ütün inhisarı sarayın alt ka- tına küçük bir kulübe ku: Bir de tütün inhisarı i için: 'icaret fikfi yok... Ameri- katın likör egeli © gönder- memişsin.. r duru; İnhisar emi iş si tica- ret fikri yokmuş? Baksanıza fe- minist kongresinden bile istifade Kulübenin önü mahşer.. ler: der.. — Türk tütünü.. Türk tü diye bekleşiyorlar.. sar kongreye mahsus bir de siga- ra çıkarmışamma kalabalıktan kulübeye yanaşıp bu kongre siga- 'asını göremedim.. Jamayka murakhası Jamayka murahhası koyu siyah kız... Gazetecilere en — Tı see işte makara gibi bur- AB kahkahalarla saa Ve resmi memnuniyet! ge imzaladı.. ikmet Feridun çan, KÂĞID OYUNLARI Briç, Piket, Bezik, Poker, Ekarte vesair ei salon oyunla rifleri Kendi kendine kâğıt oyunu (Pasiyans ) Yeni çıktı. Fiyeti 30 kuruş Tevzi Sahife 7 Galiba yerl; AKŞAM KITAPHANESİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: