20 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

20 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yp 20 Nisan 1933 amam iken Gm Ayak bastı parası Bahtım umum müdürü “parayı alacağız,, diyor > Eski Rihtim şirketi işlerini evralan İstanbul Liman ve rıh- iie idaresinin e şirket 'amanındaki bastı ücretini lp ğa devam etmesi bir çok > ve a yeli Tekin <— Rıhtım kan Sakulze ahsus İm ları işletmesi xe me şirketi; biletlerine e edilmek suretile alınmasını niş gör Yolculardan Rim yerlerde iskele parası alın- bu ücretten vaz geçmeği İ- la, ettiremez, Çünkü ayrı bir işe Ücret indi Fakat henüz trenle Yumurta nakli başlamadı Yumu; Saatla, teb büsat yapmışlardı. Bu ay r gözönünde tutularak yüz- bi de 35 <miryolları kumpanyası nezdin- ül — vr tmedikleri sorulmuştur. ar irler, Şii kadar gönderi- Yumurt inin gittiğinden diğini, fakat Almanlarla ya- m Yeni anlaşmadan istifade ek yakında sem « yumurta iyetli O miktarı Ni a İldiz ane, yeni ta- : bu bilgi ei id bulunduğu- Yı e abi büyük parti halin- ye Avrupaya hususi bir ka- nakledilecektir. Nöbetçi eczaneler eczaneler şunlar- ide, emen nöbetci Yenii Sporidis. (Kapsiçi), Hasköy Yen Tİ “ eee Bü İİ Pa), Kim k . » - — a) pi Ülkü Ör vr Ör Ce ve Fiş hi lü demdarı zadebaşı: pa "mi A belinde” eyi Büyükada: Halk, Hey- ELHAMRA SINEMASININ N tenzilâtlı kuponu Bükey Sinema Sp vererek NA yalnız 15 kuruş duhuliye 2 Gisbir. i A Nina iri gündüz muteberdir IÇERDE OLUP BİTENLER Sigara kutuları Yakında değişecek, yeni kutular hazırlanıyor Brüksel sergisi için hazırlanan paketlerden birinin görünüşü Yenice paketlerinin yeni şekli İnhisarlar idaresi ressamı Âli Suavi rgisine İnhisarlar i- iştirak edeceğini ergide teşhir edile- cek olan Türk tütünlerinin kutu- larını inhisarın genç ve e ressamı Âli Suavi yapmı Memleket içinde EE ciga- raların kutuları da eğ rngii Gene Suavinin eseri olan Yenice eli yakında iğ çıkacaktır, Bir lale hırsızı yakalandı Lefter adında sabıkalı bir hır. sız Beyoğlunda Receb adında bir adamın evinden kurşun borulari söküb aşırırken cürmü meşhud halinde yakalanmıştır. Lefterin başka arkadaşları da bulunduğu ere tahkikat genişle- AKŞAM J - Bu sene pancar bol olacak Trakyada halkır halkın yarısı pancar yetiştiriyor ki 18 (Hususi) — Son senelerde Trakyada en çok para vardır. Alpullu fabrikasının dağıttığı klor baryom ve verdiği makine- ler sayesinde böcek tehlikesi kal- mamıştır, Bu yıl Me serin gitmesi haşaratın iyetini dur- durmuştur. Bu yi e beri ya- mikdarı 178 mili- metredir. Tarlalar yağmur ihti- acını amen temin etmiştir. Köylünün yüzü gülmektedir. Zi- raat müfettişi bay Muhiddinin söylediğine göre dört ay sonra pancar mahsulü alınacaktır. Fransaya ihracat Altı ay için ayrılan kot enjan Fransa hükümeti bu aydan ey- lül sonuna kadar altı ay için mem- leketimize aşağıda yazılı kon- tenjan tahsisatını ayırmıştır: 375 kental yumurta, 62,500 ken- tal mısır, ayrıca muvakkat kabule tabi olmak üzere 50,000 kental mısır, 4,544 kental arpa, 27,900 kental bakla, 2,000 kental fasul ye, 2,700 kentel nobud . Arpa mikdarı muci- bince 14,000 kental olmak lâzım ei hükümetimizce teşeb- büsat yapılmış ve mercimek için de ayrıca kontenjan hissesi isten- miştir, 2 mayis ve haziran ayları mn Fransa memleketimize eydi kabuklu, 762 kental kabuk- suz ceviz, 325 tanenli hülâ- salar, 600 kilo deri kontenjan tah- sisatı ayırmıştır. REVUE SAATİNİN İMALİNDE yağ HUNTAZAM BİR MESAİ :FODU MEVCUDDUR iri SAAT FABRİKALARI, en mühim iler rn pek güc ve derin tecrü ve fev« SATIŞ YERLERİ : Bağl İstikisi Cad 299 No'lu 5. MISIRI Galata'da, Tünel sok. 20 Nolu MEYER sar a har lerde bul rikaları Türkiye satiş şu- tiliyor, Bahçekapı, Taş han No, 19 paz malar 2 le Babasi KARE K ALA PLR ri meli KANSIZL UKE Cilve HAFTALIK SIYASI (CMAL Sahife 5 Stresa toplantısında verilen kararlar - Uluslar derneğinin fevkalâde toplantısı nasıl geçti? Almanyanın yeniden silâhlan- ması ve muahed askeri ahkâmını kendi başına kal- rması iri harbi umumi- den sonra en korkunç ve tehli- keli bir takrlın uğratmıştı, Bu işin içinden çıkmak için ya derhal Versay esinin tmekten baş- Serie ink şıkkı kabul ey- e ak için derhal Al m; ee ereye devam tek- fine çe sz İngilterenin bu hareketi Fransanın kendi ba- şına şiddetli bir harekete girişme- sine imkân bırakmadı. ayi hiç olmazsa Almanyayı dünya nazarında e sünek üzere Fransa ei müracaat etti. Mill a e inin evvelden a alla sızın bu sele; yi müzakereye bir kaç firkaya ayrılarak biribirlerine girmeleri ihtimali vardı . Buna yı bırakmi üzere İngiltere liler, Fransa ve İngiltere ve İtalya hükümetle- i arasında bir toplantı yapılma» mete uğr: razı olmuştu. İngiliz kabinesi bu toplantıya Avrupa sulbünü kur- tarack ve işlerini düzeltecek ilk adım nazarile baktığından başve- kilini Stresaya göndermişti. Bur. na bakarak a başvekili de Stresaya gitmi Toplantıda iken silâh- anmasının bir emri vaki olarak kabul edilmesi v. - hedelerin âkidlerden biri tarafın- dan diğerlerinin muvafakati alın- maksızın ilgası takbih edilmesi ve ileride bu gibi hareketlerde * lere karşı zecri olarak iktisadi ve mali tedbirler alınmasını dü- mek üzere bir komite teşkili ka- mi vam Stresa toplantısında Londra erlin seyahati ile manın. mühim şartlarından biri bulunan Şark misakına Almanyanın mutlak su- rette gösterdiği muhalefet üzeri- ne iksa ve imkân başvekilleri birlikte rağ ede rek Fraı etmeğe mu vaffak olmuşlardı. Lâkin Avus- turya meselesinde Fransa İtalya dahi alâkadar olduğundan bu meseleye aid ihtilâfın sahası ty ayni fikirde beraber Fransanın en mühim as- keri müttefiki Yugoslavya Avus- turyada Almanyanın yerin UZ hüküm sahibi olmasını iii için daha ikeli ğul mesele çatallaşmıştır. Bu mesele- nin ne Stresada nede Uluslar derneğinde her tarafı memnun ecek sure allolunamıyaca- ğı anlaşıldığından bir ay hususi ir konferansta görüşülmesi karar- Me ve bu suretle çok na- p ik olan bu işin içinden şimdi- lik çıkılmıştır. Stresa toplantısında, Avru derneği meclisi için Si rilen karaları tesvib ve kabul et- mekten başka yapacak bir iş kal- mamıştı. Bunun için meclise üç büyük devlet müşterek bir karar sureti teklif etmişlerdir. Fakat meclis u tarzı hareketi kolayca hazme- ir. İspanya murahhası bir karar suretini devletleri icbar ve tazyik etmeğe kalkışmalarının hukuki cihetten yanlış bir hareket olduğu gibi diğer âza devletlere ve hattâ meclise bir saygısızlık olduğunu üni almağa mecbur bulunduğunu bil- dirmiştir. Lehistan hariciye nazırı suretinde bazı itilâfnamelerin tek- lif edilmesini Lehistan devleti ici mevki ve komşuları ile mevcud iyi ve müstakar rülmemiş gile ak Stresadan — . Hitlere müra- ies ederek Şark ei ade mi tecavüz muahedesi şekline if- > hakkında vaktile sir John Simonun kendisine yaptığı teklif hakkında kati bir cevab iste miştir, M. Hitler müsbet cevab diğimden Londra sülğida) üze rinde erelerin devamı da Stresa toplantısında kararlaştırıl mıştır, ss# sa toplantısında en ziyade eke çıkaran mesele o Avus- turyanın işlerine. komşularının ka- aması için Londra anlaşma- Sah kararlaştırılan esas olmuş- . Diğer meselelerde yalnız Fransa itiraz muhalefette bu dudu ığundan İn; an ilikli vk üşterek karar sureti ka- bul edihmiştir. . s”# Stresa Akvam m Pianemt yegâ- ne kazancı Lokarno misi mının İngiltere ve İtalya tara- sülh. tehlikesi bertarai

Bu sayıdan diğer sayfalar: