7 Mayıs 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

7 Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 7 Mayıs 1897 Almanya ve Italya yeniden Bilbaoda milisler mukabil taarruza başladılar Dörtler misakını ortaya attılar Izvestiya gazetesi “Müşterek emniyet *İildi,müşkül vaziyette bulunuyorlar ve hukuku düvel yıkıldı,, diyor Sovyet gazetesi, bundan dolayı bilhassa Fransaya şiddetli hücumlarda bulunuyor Paris 6 — Fran- , sz gazeteeri Al A - İtalyan mü- # zakereleri sonun da neşredilen tel- iğ münasebetile uzun makaleler yazıyorlar. Petit Parislen diyor ki: «Fransa ve İn- giltere yeniden bir dötler o misakına çağnlıyorlar, Al manya (ve İtal- ya birlikte ça Yışmağı bu suretle anlıyorlar. Alman- ya ve İtalya, Fran- sa ile İngütereyi dostlarından o ve müşterek emniyet esasından (Ayır mak için bir kere yol yanlıştır.» Joumal diyor ki: «Almanya ve İtal- ya sön görüşmelerde Fransa ve İngil- tere ile bir yaklaşma ve hattâ anlaş- Son zamanlarda mühim müzakerelere sahne olan Romadan bir görünüş daha teşebbüste bulunuyorlar. Bu | ma zemini bulmağı görüşmüşlerdir, Almanya, İngiltere İle yeniden tema- sa girmiştir. Bunun İtalyayı Fransa ile görüşmeğe teşvik etmesi muhte- meldir.» Petit Journal şu satırları - yazıyor: «Von Neurathı İn gitere ve Fransa İleanlaşma”lüzü- munda şiddetle 1s” rar etmişlir, Al manya, artık İs- panya işine fazla ehemmiyet veril. memesi kanaatin- dedir, Hattâ bita- 4 raf bir devletin, meselâ İngiltere. nin tavassutta bu- lunmasını tavsiye etmiştir. B. Mus- solini buna şiddet- le itiraz etmiş, Franko (Madrid yahud Bilbaoda büyük bir muvaf- fakiyet kazanma- dikça İspanyadaki İtalyan askerinin çekilmiyeceğini ve İspanya İl acele edilmemesi lâdım. geldiği lemiştir> (Devamı 4 üncü sahifede) * Avusturya reisicumhuru Viyanaya döndü Avusturyada Çekoslovakya ile yakınlaşma fikri gittikçe kuvvet buluyormuş Viyana 6 (A.A.) — Avusturya re- isicumhuru B, Miklas, refakatinde başvekil B. Şuşnlg ve hariciye nazırı B. Sehmidt olduğu halde, Budapeşte- den Viyanaya dönmüş ve istasyonda bütün hükümet âzaları (tarafından karşılarımıştır. Paris 8 (A.A.) — Oluvre gazetesi diyor ki: Son haftalar zarfında ve hassatan B. Şuşnigin Venedikten avdetini müteakip ve B. Göring ve Neuralkın Roma mülâkatlarından sonra, Avusturya gittikçe daha faz- Ja olarak Çekoslovakya ile bir yak- laşmaya doğru teveccüh etmiştir. B. Beneşin Viyasiadaki hüfuzu, | hiç bir zaman, bugünkü kadar yük- sek olmamıştır. Zira, bir çok Avus- turyalılar için, Çekoslovakya ile yak- i Jasma hareketi, ayni zamanda, milli | istiklâlin ve demokrat ocumhüriyet rejiminin idamesi demektir.» Londrada mühim konuşmalar olacak Londra 6 (A.A) — Kralın taç giy- me merasimi münasebetile fırsattan bilistifade B. Eden ile Çekoslovakya Başvekili B. Hodza, Avusturya Harici- ye nazırı B. Semhidt ve Yugoslavya prensi Paul'ün merkezi Avrupaya mü- teallik — Avusturya re- | tenllik meseleler hakkında müzake- reler yapacakları tahmin olunmak- tadır, Havas ajansı muhabirinin bu bap- ta elde ettiği malümata nazaran B. Hodza ile B. Schmidt, Almanyanın merkezi Avrupaya hulül ve nüfuzu karşısında İngilterenin hattı hareke- tinin ne olacağı hakkında Londra hü- kümetinden sarih ve kati malümat isteyecekler ve garb demokrasilerinin Avusturya ve Çekoslovakyanın mu- kadderatına karşı daha ziyade bir alâka mı gösterecekleri, yoksa Roma - Berlin mihverinin merkezi Avrüpada hükümran olmasına müsaade wi ede- cekleri hususunu istifsar edecekler» dir. Zannolunduğuna göre, bu husu- sl görüşmelerde en faal rolü oynıya- cak olan B. Hodza, kendisinin eski «Tuna havzasında iktisadi mesai bir- liği» plânını ileri sürecektir. Bu plân, malüm olduğu veçhile, İtalya ve Almanyayı açıkta bırakma- maktadır. İyi malümat alan mahafll, B. Sch- midt'in B. Eden'den Fransa İle İn- güterenin Avusturyanın istiklâli hak- kında müşterek beyanatta bulunma» larını isteyeceğini beyan etmektedir, Mısır kapitülâsyonları | Varidat fazlalığı Kapitülâsyonları lâğveden muahede bugün imzalanıyor Montreux 7 — Misir heyeti Nahhas paşanın riyasetinde toplanarak Mısır kapitülâsyonlarını lâğveden muahe- denin metnini tasvib etmiştir. Mua- hede, bugün merasimle burada imza- Yanacaktır. Muahedede 12 senelik bir intikal devresi kabul oedilmek'edir. 3 ieiiilein. bilaerinde Misırdi Muh” 11 aylık tahsilât 219 milyon liray lirayı geçti Ankara 6 — — Tutulan | istatistiklere göre devletin son bir &ylık tahsilâtı 219,486,288 Jira tulmuştur. Tahsilğt, 1935 yılının on bir ayma nisbetle 21900785 lira fazladır. o Bunun 12,105,644 tirası bekaya vergileri tahı- silâtıdır. 7 Tahminata göre 1936 yılı tahsilâtı, ayni senenin tahminlerini 20- — mik ira kadar geçecektir. © Yalovada hazırlık Akay günde üç vapur işletecek Yalova kaplıcaları açılmıştır. Fakat havaların yağmurlu ve kapalı gitmesi yüzünden henüz giden yoktur, Akay idaresi bu sebeple ilkbahar tarifesine Yalova için günde yalnız bir vapur koymuştur, Ayni vapur akşam üzeri İstanbula dönmektedir. İdare mayıs sonlarında vapur ade- dini ikiye çıkaracaktır. Yaz tarifesin- de İse, bu sene kaplıcalardaki yeni- likler dolayısile, Yalovaya günde üç vapur tahsis edecek, ayrıca gezinti vapurları işletilecektir. Bu vapurlar için tenzilâtlı biletler kabulü düşü- nülüyor. Yeni yapılan büyük otelin merasimle açılması İçin hazırlık ya- “pilmıştır, Otelin her tarafı tefriş edil- diktön sonra'açılması Kararlaştıni- muştır, Otelde kaplıca sularile banyo imkânını temin için yapılmakta olan tesisat ikmal edilmiştir. Kaplıcalarda bu sene yapılacak ye niliklerden biri de Çinar oteli arka sından Kaynak yerine giden dar yolun mümkün olduğu kadar geniş- letilmesidir. Gelecek sene ve bunu ta- kip edecek yıllarda bayındırlık faali- yele devam olunarak şehircilik müte- hassısı bay Proste'un hazırladığı pro- je tatbik edilerek; kaplıcalarda asri mahalleler, bahçeler ve meydanlar vü- cude getirilecektir. Akay müdürü geldi Bir müddettenberi Ankarada bu- lunan Akay müdürü B. Cemli şehri- mize gelmiştir. B. Cemil Ankarada bil- hassa Yalovanın imarı etrafında alâ- kadar makamlarla temas etmiştir, Ya- lavoda iskele başında büyük hir mey- İ dan açılmasına karar verilmiştir. Ya- kında meydanın açılmasına başlana- caktır. e AE a ——— Hindistanda muharebe Asiler 200 ölü 57 yaralı verdiler Londra 6 (A.A.) indistanın şi- mal batısı hududundaki Veziristan bölgesindeki muharebelerde, asiler 23 nisandan 3 mayısa kadar 200 kadar ölü vermişlerdir. 57 yaralı vardir, İn- rayialı pek azdır, ii Bir kısım Italyan kuvvetleri ihata Bilbao 6 (A.A.) — Hayas ajansı mu- bâbirinden: Bask milisleri, Biskaye cephesine şiddetil bir mukabil taar- ruz icra etmişlerdir. Milisler, Espino- za kasabasının öle tarafına Kadar Merlemişlerdir. Asilerden 50 asker tes- lim olmuştur. Müisler, mühim miktarda harb mal- | zemesi de ele geçirmişlerdir. Bilbao 6 (A.A.) — Havas ajansı mu- şhabirinden: Bilbaonun şimalişarki- sinde kâin bir liman olan Bermeo mın. takasında ihata-edilmiş bulunan İtal- Yan müfrezesi, almış olduğu takviye kıtaatına rağmen müşkül bir vaziyet- te bulunmakta berdevamdır. İtalyanlar, asilerin diğer kıtaatı ile İltisak peyda etmek maksadile bir hu- Tuç hareketi yapmak ve Bermeoguer- nica yoluna kadar ilerlemek teşebbü- süne kalkışmışlarsa da muvaffak olamamışlardır. Durango mıntakasında Bask milis- leri, şiddetli bir muharebeden sonra gsileri iki tepeden çıkarmışlardır. him miktarda harp malzemesi elde etmişlerdir. Asilerin tebliği Saolamanca 6 (A.A.) — Dün düşma- nın siperler inşa etmiş olduğu Bis- kaye cephesinin bütün mıntakaların- da sükün hüküm sürmüştür, Aragon, Soria ve AÂsturies, cephele- rinde tüfenk ateşi teati edilmişti z Santander cephesinde" ulak İcik müsademeler olmuştur. . Grenada cephesinde düşmanın bir, taarruzu Orgiva mmtakaşı iştikame-, tinde tardedilmiştir. 5 Tahliye başladı Bilbao 6 — 2300 çocuktan mürek- kep ilk kafile vapura binmiştir. Bun- Jar bu sabah hareket edeceklerdir. Ço- cuklar hareket edecekleri sırada asi- lerin tayyarelerinin görünmesi panik uyandırmışsa da çabuk önü alın- mıştır. Hâmid müzesi Nakledilecek eşyanın ayrılmasına başlandı Büyük Türk şâiri Abdülhak Hâ- midin e) yazılarından, kullandığı e$- *yadan, elbiselesinden mürekkep bir (Hâmid müzesi) yapılması temenni edilmişti. Belediye bu fikri esas itiba- rile pekyerinde bulmuş ve müzeye nakledilecek üstadın el yazılarile sair eşyalarını tesbile başlamıştır. Şaire ait hatıraları yaşatacak olan bu eş- yülar belediyenin tesis ettiği inkılâp | mi ine nakledilecektir. Dün Şairin Bayan Lüsyen ile ev- lenmelerinin yirmi beşinci yıldönü- müne tesâdüf etmekte idi, Bu müna- gebetle bayar Lüsyen saat on beş bu- çukta refakatinde Şairin akrabasın- | dan bazı kimseler bulunduğu halde Zincirlikuyu mezarlığına gitmiş; mer- humun kabrini ziyaret etmiştir, kk eğer Vanın Muradiye kazasında'zengin petrol damarları bulundu Ankard 6 (Telefon) — Vanın Mu- rediye kazasında zengin petrol da- marları bulunduğu alâkadar ma- kamlara bildirilmiştir. Buraya bir he- yet gönderilmesi ve damarların tedkik ettirilmesi muhtemeldir. Mükerrer veyâ fazla vergiler Ankara 6 (Telefon) — Mükerrer ve- ya fazla alınmış vergilerde mururu Za» man hükümlerinin cari olmuyacağı hususunda tereddüde düşülmüştür. Keyfiyet Devlet Şârasının kararına arzedilmiştir. 35,000 tonluk Sovyet zırhlısı alınmış Nevyork 7 (A.A:) — Hearst-Trustun Nevyork Amerikan gazetesine göre, Bethlehm Steel kumpanyası Sevyet- ler birliği hesabına Westyirginia ti- pinde 36,000 tonluk bir zırhlı yapa- caktır. Çünkü Amerika hükümeti şimdi harp gemilerinin 16 pusluk top- larla techizine muhalefet etmemek- tedir. Zırhlıda 16 pusluk 9 top ve tay- yarelere karşı müdafaa için de bir ba- tarya mevcut olacaktır. Sovyet zırh- ısının benziyeceği West-Virginia ge- misi Amerika harp filosunun en mo- dern ve en çabuk zırhlısıdir. ,B. Litvinof ondiaye hareket etti Moskova 6 (A.A.) — Hariciye ko- miseri B, Litvinof, taç giyme şenlik- lerine ve müteakiben de Cenevrede Milletler cemiyeti toplantısma iştirak etmek üzere Londraya hareket etmiş- ği ei. Azami sürati Taç giyme mera- siminin provası Vestminster klisesinde merasim apıldı Londra 6 (A.A.) — İngiltere tarihin- de ilk defa olmak üzere Bückinghani sarayının muhafazası, önümüzdeki hafta içinde, kralın taç giyme merü- siminde hazır bulunmak üzere Lo draya gelmiş olan dominyonlar kıta” atı tarafından temin edilecektir. Dün Westminster kilisesinde Kral çenin takdis merasiminin bir pr sı yapılmıştır. Kruliçeyi Leydi Rachel Haward temsi! ediyordu. Westminster etrafında kesif bir halk Kütlesi birik- mişti, Merasimi dük de Norfolk idare €t- miştir. Kont Haddington ile dük de Butland, kral ve kraliçenin nişan işa- retlerini hamil bulunuyorlardı. Lord- lar kamarası azasından dört zalın zevceleri, altın kakmalı saçağı tutu- yorlardı. Bu dört kadın, ayni saçağı kraliçenin mukaddes yağ ile oğulna- $ı sırasında da tutacaklardır. Deniz müsteşarı geldi Şehrimize gelen İktisad vekâleti Deniz müsteşarı B, Sadullah dün şeh- rimizdeki deniz mtesstselerini gezmiş ve deniz ticaret müdürlüğünde meş- gul or muştur, Hindenburg (Baş tarafı birinci sahifede) Hindenburg balonu Hindenbürg balonu iki sene evvel yapılmıştı, L, 2. 129 işaretli, yani şimdiye kadar yapılan zeplinlerin. 129 uncüsu idi. İptida bir devri Alert seyahati yapmış sonra Cenubi Ameri” ka, daha sonra Şimali Amerika hat tana tahsis edilmişti, Hindenburg balonu 50 yolcu alabi* lirdi, İçinde yatmak için kamaralar. istirahat ve yemek (salonları vardi: Mürettebatı 61 kişi idi, Balon gece” sene Cenubi Amerikaya 7, Amerikaya da 10 sefer yapmıştı. Bü“ tün bu seferler hiç bir arızaya Uğr#* tadilât ile alacağı yolcu adedi ye! #kiye çıkarılmıştı. 30 bin kiloluk © tasıyabilirdi. Balonun uzunluğu 248, genişliği #8 metre ve hacmi 190 bin metre ld idi. Graf Zeplinden 40 bin metre mi kâbı büyüktü. Aldığı leyazımla 13 Pİ, kilometre gidebilirdi. Yolda ical yeri büyük tamirat yapmağa imkân Ve dı. Bölonun 4,200 beygir kenvyetinde

Bu sayıdan diğer sayfalar: