8 Mayıs 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 13

8 Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Mayıs 1937 dimi VEBOLİD ir CİHAZLARI HÜSEYİN CAHİD Fikir Hareketleri 185 ci sayısı çıktı 8 - Mayıs o 1937 - Cumartesi İçindekiler: Demokrasi tekâmülünün muh- telif âmilleri o (Georges Guy - Grand) — Sanat ve ahlâk (Fe- licien Challaye) — Meşrutiyet Hatıraları (Hüseyin Cahid Yal- çın) — ür ve efsane (Salva- dor de N ga) — Prince ne- den meşhurdur (G. Mosca) — Müstemlekecilik (Frâncis Delal si) — Yahudi (Luclen Romier( — Matbuat Hayatı: Memlekete ald. tetkikler (Hüseyin Cahid Yal çın) Filozofl Kitablar arasıns çük notlar) — Lehde ve aleybde — Vecizeler. Fiyeti her yerde 20 kuruş Müracaat yeri: İstanbul: Am 100 — Matba; Bürosu sahibi Ulvi Olgaç. cüddesi, No. Açık Arttırma İle Satış 937 Mayısın 9 un saat 10 da Taksimde / bu mid taddesinde 1 spartımı I imevcud ve şehrir de pek me eşyalar açık arttırma Buretile gatıleğaktır. I büfe, İ vitrin ve İ masadan ibaret as- ri yermek oda takımı, 12 adet gayet za- rif Tonet sandalyalar, hakiki Fransız Va- şitinden mamül ve İ kanape 3 koltuktan mürekkep emsalsiz bir marüken takım, biri aynalı diğeri aynasız 2 dolab, | tua- İet ve bir karyoladan mürekkeb mükem- mel bir yatak oda takımı, aynalı ve ay- nasız diğer lâke dolaplar, mutfak için Jâke bir büfe, 125 parçadan mürekkeb ve meşhur Berndorff o fabrikanın malı | gayet zarif bir çatal biçak takımı, 59 parçadan ibaret tabak takımı, 60 par gadan mürekkeb güzel bir ra su takımı, kırmızı ve yeşil yli perdeler, Perlüş sofra örtüsü, meş- hur Yünkers ve Ruet fabrikanın havaga- zı ocak ve fırını, hayli sobalar ve kalo- rilerler, asri güzel bir kütüphane ve ya- hane maa koltuk, Avrupa yün batta- niyeler, 28 parçalık güzel bir çay takımı, keten sofra örtüleri ve peçeteler, hayli asri elektrik avizeler, Tonet kolon port smanto, mutfak takımları vesaire ev €ş- yaları, Anadolu ve Acem halıları. (2358) Kİ ame am a Açık arttırma ile fevkalâde satış 1937 Mayısın 9 uncu pazar günü saat 10 da Beyoğlunda Tepebaşında Asri si- semanın tam karşısında Bosolimo apar- tımanın 4 No, hı dairesinde merbut ve şehrimizin en maruf ve en eski ailelerden birine aid emsalsiz eski ve yeni eşyalar, gümüş takımlar, kristallar, biblolar ve- saire açık arttırma suretile satılacaktır, Velur, De Jen kapalı ve perdeleri havi 15 parçadan mürekkeb emsalsiz bir sa- en takımı, İl parçadan mürekkeb ga- yet zarif asr? yemek oda tekımi, $ pars çadan mürekkeb ve ceviz oyma Louis X V yatak'oda takımı, isimleri birer bi- re yazılması imkânsız hayli gümüş .parçalar ve biblolar eski Rod tabaklar, eski Şar işi sedefli tabureler, bronz heykeller, meşhur ressamların imzalari havi yağlı boya tablolar, portatif gramo- fon, hayli Salamandr vesair çini sobalar, Şam işi diğer salon takımı, sedefli beş küğe poker masası, hakiki saks kâse, kris- tal Vehem yaldızlı tatlı takımı, Hindiye, Acem ve Şam işi işlemeli madeni vazo- lar, kadife kaplı 3 parçalık pomiye ta- kımi, Oniks sökt, tekmil sedefli eski bir | büro ve ayna, hayli gümüş Bohem nar- gileler #ynalı ve aynasız dolaplar, lâke | vesair karyolarlar, port manto, mutfak | takimleri vesair hayli ev eşyaları, Hart- man markalı emsalsiz bir piyano (Çap- rast telli ve demir çerçeveli) hayli yep- yeni muşambalar Anadolu ve Acem ha- ala; 5 (23507) A AKŞAM Ankara Beynelmilel sergisinde büyük (muvaffakiyet kazanan ve takdirle , Kuyunuzun, musluğunuzun acı ve kireçli suyunu tatlı suya çevirir. kireci tasfiye edilmiş su: Sert saçları yumüşak yapar kepeğe mani olur, cildin taravet ve güzelliğini muhafâxa eder, çamaşırda soda vesabundan tasarruf temin eder, istim kazanları kalorifer, inbik ve alelümum kaynama kaplarında kirecin tavâzruuna mani Olur. Saatte 250 litreden 15000 litreye kadar su tasfiye eden cihazlar, İstanbul: Vebolid Ltd. Voyvoda 40'42 Galata - Ankara: Vehbi Koç Ticaret Evi - Yozgat Vilâyeti Daimi Encümeninden: Yeni yapılan Yozgat Memleket Hastenesi için saatte sekiz ilâ on iki kilo buz yapan Kelvinator yeya Frigidaire marka iki adet buz dolabile iki adet pantofas tavaba asma tertibatlı gölge vermeyen komple ameliyat elekttik lâmbası eksiltme tile mübayaa edilecektir. Yevmi ihale günü olan 17/5/ 937 pazartesi günü saat 14 de Encümeni Daimiye müracaat etmeleri, Elektrik cereyanı-220 volt ve mütenavibtir. (1146) (2563) MALATYA BEZ VE iPLiK FABRIKASI Türk Anonim Şirketinden: İnşaat Münakasası 1 — Şirketimizin Malatyada yaptıracağı 1.245.498,15 (Bir milyon iki yüz kirk beş bin dört yüz doksan sekiz lira ve 15/00) keşif bedelli bez fabrikasının inşaatı vahidi fiyatla ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 2 — Münakasa evrakı, 50 lira mukabilinde Ankara'da Sü- mer Bank inşaat servisinden alınabilir. 3 — Eksiltme 20 Mayıs 1937 Perşembe günü saat 14,30 da Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. : 4 — Muvakkat teminat 51.114,94 (Ellibir bin yüz on dört lira ve doksan dört kuruştur.) 5 — İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel Sümer Bank inşaat şubesine gelerek en az 500,000 liralık bir tek bina işi yapmış olduğunu gösteren 1937 senesine ait Nafıa vekâleti müteahhidlik vesikasını ibraz ile eksiltmeye gireceklerine dair birer vesika almaları şarttır. 6 — Teklif mektuplarını havi kapalı zarflar ihale günü saat 12,00 ye kadar makbuz mukebilinde Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü Muhaberat şubesi müdürlüğüne teslim edil M. M. V. Hava Müsteşarlığından: miş olmalıdır. 7 — Bu inşaatı Şirket dilediği müteahhide vermek hakkını muhafaza eder, Açık arttırma ile mecburi satış | 1937 Mayısın 9 uncu pazar günü saat 10 da Şişlide İnkilâp müzesi arkasında Samanyolu 8. 62 No.hı Refikbey apartı: manmın 7 No. lı dairesinde mevcud zar” rif ve müzeyyen eşyalar açık arttırma ile satılacağı ilân olunur. Masif akaju Viya- na usulü çok zarif” yemek oda takımı, Masif mavun oymalı Avrupa mamülât 9 parçadan ibaret salon takımı, masif ceviz Lüyi X V ve Luyi X Vİ salon ta- | kımları, Şifonyer, yazıhane, mavun ba- | yu ve ayna, lâke Luyi X Vİ salon takım” ları paravan, orta masası, vitrin veetajer, Blö-Sever, Rus ve diğer kıymetli vazo- lar, heykeller, biblolar, gayet zarif mo- dern elektrik avizeler, Mepi İngiliz ma- mülât mavun yatak oda takımı, diğer bir yatak odası, perdeler, 2 aded yemek servisine aid arabalar, 80 pârça Limoj tabak takımı, gümüş kaplama tepsiler, modern ve kristal eşyalar, yazıhane, Kartonyer koltuk ve sandalyeler, port mantolar, yaldızlı konsol ve ayna, ia baklar, hayli yün ve kumaş; şilteler ve yastıklar vesair lüzumlu eşyalar. Türk ve Avrupa halıları ve seccadeler. Apar- tıman dahi kiralıktır. Pey sürenlerden 100 de 25 teminat alınır. Satış peşine dir. — (23562) Ae İŞ İTE ORASİ, AN Gİ dd Umum Emlâk Acentesi Galata Ömerabit han 2. ei kat No. 24 EHVEN ŞERAJTLE EMLÂK iDARESİ KİRALIK APARTIMAN EMLÂK ALIM ve SATIMI TELEFON: 49419 Açık arttırma ile satış 1937 “Mayısinmi 9 uncu pazar günü sabah saat 10 da Nişantaşında Vali ko- nağı caddesi aşağısında Çınar sokağında 1 bahçe sokağında Dr. Ke- n Femina hastanenin karşı- sında Hüsnübey apartimanının 1 No, h dairesinde mevcud ve muteber bir şahsa sid mükemmel kübik eşyalar açık arttır- ma ile satılacaktır. 9 parçadan mürekkeb Eben kaplama gayet zarif kübik bir ye- mek oda takımı, yepyeni ve bir kübik divan ve iki koltuktan mürekkeb en son model bir, salon takımı, 5 parçadan mü rekkeb diğer bir Salon - divan takımı, üç kapılı dolap, tuvalet, karyola ve ko- medinoları havi limon kaplamalı ve bronzlu gayet zarif yatık oda takımı, Salamandr soba, yepyeni çoha perdeler ve mavi istorlar, 67 parçadan mürekkeb Çekoslovak tabak takımı, 33“ parçadan mürekkeb kristal su takımı, iyi bir Gö den sobası, ceviz yazıhane, elektrik lâni- balar muşarabi paravan, Naumann oto- matik dikiş makinesi, hasır koltuklar, döner kütüphane, hezsren sandalyeler. lâke karyolarlar ve somiye - divanlar si” gara maseları, port manto, mutfak tâ- 'kunlari vesair ev eşyaları. Anadolu ve Acem halıları, (23509) DAKTILO ARANIYOR Çok çabuk zarp ve cem yapan, Türkçe ticari muhabere bilen dak- tilografisi süratli öz Türk bir bayan aranmaktadır. Marpuççularda Ali Asgar ve Mahdumları Kollektif Şir- ketine müracaat, Dr. HORHORNİ ie) Eminönü Eczanesi Şanında hergün amp kadar hastalarını kabul eder. Tel. 24131 “ANTİKA ALIYORUM ALIYORUM Eski Türk eserleri, gümüş, tahta, ba- kir, Beykoz vesair işlerle eski yağlıboya tablo, gravür, porselen, fayans vazo ve biblel bronz heykeller, her nevi sa- lon tezyinat eşyası alıyorum. Beyoğlunda İstiklâl caddesinde eski Polonya sokağında Merkez apartımanı (1) numarah dairede Mimar Knol. Dr. MEHMED IZZET Dahiliye mütehassısı Muayenehane: Cağaloğlu Nuruosma« niye caddesi No. 17 Baha Bey Aparir mani pazardan maada hergün 13 - 17 hastaları kabul eder. Telefon; 23925 Sahife 13 teşhir edilmekte olan Memleketin başlıca şehirlerinde satış yerleri vardır, a . tn İskân Genel Direktörlüğünden : Bolu vilâyetinin merkez kazasında Dimbilt, Kiraz dağı Korcuk yay unca Konur oğlu, Taşlı yaylâ ve Akarağzı, Kabakpınarı deresi ormanlarında 8417/119 metre mikâp çam ve 5451/834 metre: mikâp köknar ki cemân 14068,/955 gayrı mamul metre mikâp devrik eşçârdan yüzde Otuz Zaylatla şarinamelerinde miktar ve hacimleri yazılı muhtelif çaplarda 9864 metre mikâp kerestenin imâl ve bu ormanlara en yakın istasyonlara sevki İşi pa» zarlıkiz yaptırılacaktır. k 11/5/9897 tarihine mütadif salı günü saat 15 de Bolu sıhhat de yapılacaktır. $ — Beher metre mikâbı mamul kerestenin istasyonda vagon teslimi mü» hammen bedeli 26 liradır. 4 — Şartname projesini görmek isteyer a mü Bolu, İ r liögün Zotguldak pe: ve İstanbul idürlüğüne müracaat edebilirler, — İlân müddeti 27/4/937 tarihinden itibaren 11/5/937 ta Gk üzere 15 gündür. (1190) (2540) İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden: Kaçak İspirto naklederken yakalanan Moris markalı bir otomobil 12 Mayıs 1937 tarihine müsadif çarsamba günü saat 15 te müzayede ile satılacaktır, Talip olanların otomobili görmek ve bu hususta malümat almak üzere Bo- | monti müskirat fabrikasındaki memuru mahsusuna müracaat eylemeleri ilân olunur. (2609) her gün Ankara müdürlükler ine kâdâr Diyarbekir Tayyare alayı için bir mimara ihtiyaç vardır. Verilecek “ücreğ asgari 165 azami 256 liradır. İsteklilerin evraklarile birlikte imtihan günü olan 20/Mayıs/937 perşembe gününe kâdar'Hava müsteşarlığına müracaat etmeleri, (2599) TEDAVOLDEN ÇEKİLEN PARANIZ HiÇBi ane SİZİ İLERLETMEZ <BR ONU BANKAYA YATIRINIZ MER TURLU iZAHATI GIŞELERİMİZDEN ALINIZ /HOLANTE BANK UNİ NV KARAKOY, PALAS ALALEMCI HAN T HK. PİYANGOSU gön e EN BE BLETLE ÜMİTA HAKİ iKarl OLUR. b KAYNAĞIDIR

Bu sayıdan diğer sayfalar: