8 Mayıs 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15

8 Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM İSTANBUL ve CİVARI ŞEHİR DEMİRYOLU TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (Tasfiye halinde ) TTneTİLAN İstanbul ve civarı Şehir Demiryolu Türk Anonim Şirketinin 5 Matıs 1937 de fevkalâde surette toplanan Hissedarlar Umumi Heyeti, şir- ketin feshine ve tasfiye edilmesinekarar vermiştir. Umumi Heyet, Bay A. GİNDORFF ve Bay İ. PERKEVİ birlikte ve- ya ayrı ayrı hareket etmek hususunda muhtar olmak üzere tasfiye me- muru tayin eylemiştir. Şirkette alacaklı olanlar, Ticaret kanununun 445 inci maddesine göre, alacaklarını tesbit etmek üzere bu ilânın 3 üçüncü defa neşrin- den itibaren âzami bir sene zarfında İstanbulda Beyoğlunda, Tünel Meydanında, Metro Hanındaki tasfiye memurluğuna bizzat yahut ta- ahhütlü mektupla müracaat etmeğe davet olunurlar. İstanbul, 5 Mayıs 1937 İDARE MECLİSİ istanbul Tramvay Şirketinden: İLÂN: İstanbul Tramvay Şirketi, tenzilâtlı tarifeden istifade etmek hakkı- nı veren mektepli kartlarında yazılı talimata göre, bunları mektep di- rektörlerine tasdik ettirmelerini ve aksi takdirde 10 Mayıs pazsrtesi gününden itibaren muteber olmayacağını, ellerinde mektepli kartı bulunan Üniversite ve diğer mektep talebesine hatırlatır. DİREKTÖRLÜK İstanbul Defterdarlığından: ira Kr. Küçükpazar: Uzunçarşı caddesinde e3ki 77, yeni 320 sayılı dükkânın 6/20 payı. Beyoğlu: Taksim Ebufadıl mahallesinde defterdar caddesinde eski 49 yeni 61 sayılı 111,37 metre murabbaı arsanın 2/5 payı. Beyoğlu: Tatavlada Şahin sokağında eski 46 yeni 50 sayılı metre murabba: arsanın tamamı, Aksaray: Kâtipkasım mahailesinin Alboy ni 96 sayılı ve 66 m urabbaı arsanın tamamı, Beyoğlü: Taksim kazancı mahallesinde saatçi sokağında eski 1, yeni 3 sayılı ve 98,26 metre murabbaı arsa ve derununda bulunan kulü- benin tamamı Büyükada: Karanfil mahallesinde Karanfil sokağında yeni 19 sayılı we 264 metre murubbsı & ın tamamı, Kuzguncukta: Eski tarla yeni ikinci sokakta eski 9 mükerrer yeni 14 sayılı 17238 metre murabbal arsanın 1/5 ipayı. Fenerdo: Dabağ Yunus mahallesinin mimarcı çeşmesi sokağında eski ve yeni 1 sayılı evin 1/3 payı Çengeiköyünde: Maslak caddesinde eski ve yeni 9 sayılı evin 1/4 payı Kuzguncukta: Konçina sokağında eski 98 yeni 25 sayılı evin ta ie: Çeşme sokağında eski 7/9 yeni 11/13 sayılı maa 900 00 90,78 ğında eski 82 ye- ii iski yı e mektep, yeni Derman sokağında eski 1 yeni 1/3 sayılı ei in taman: Çengelköyünde: Kaldırım caddesinde metre murabbaı arsanın tamamı, Küçükpazar: Rü paşa mahallesinin Uzunçarşı eki 10 yeni 18 sayılı ve 91,35 caddesinde eski Kuzguncukta: Konçino sok ıda si ve 172.28 n tamamı de: Kilise ve üç re mburabbal a metre mu 49 yeni 10 sayılı 63,20 met- 71 ılı evin T5'yeni 51 sayılı evin 1/2 payı. hallesinin Musalla sokağında eski ve yeni 14 mükerrer say metre murabbaı arsanın tamamı. Kandillide: Ayazma arkası sokağında etki 16 yeni 12 sayılı evin 2/24 payı. 20 Burgazada; Eski ve yeni sa! sokağında 33 mükerrer sayılı ve 135 metre murabbaı arsanın tamamı, 5400 Kumkapı: Kürkçübaşı Süleyman ağa mahallesinin taşçılar caddesin- de eski 30 yeni 40 sayılı evin 14/176 payı. 6364 Yukarıda yazılı mallar 14/5/937 cuma günü saat 14 de peşin para ile sa- tılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve $6 5 faizli hazine tahvilleri de ka- bul olunur. Taliplerin *£ 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yalı- Tarak Defterdarlık Mili Emlâk müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonu- na müracaatları. (F.) (2405) ıda eski 'Kumkapıda: Şe; h Fer I — Şartnameleri mucibince 100000-300000 yüzlük ve eliilik Tuz çuvalı pa- zarlıkla alınacaktır. TI — Pazarlık, 13/V/937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de Kabalaşda Levazım ve Mübayast şubesindeki alım komisyonunda oyapıla- caktır. TI — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 96 7,5 güvenme pi birlikte adı geçen hakim gelmeleri ilân olunur, (2603) si Sizde bu kremden şaşmayınız ği — Çünki; Bütün cihanda elli senedir daima üs- tün ve eşsiz kalmıştır. KREM BALSAMIN Büyük bir bilgi ve uzun bir tecrübe mahsulü olarak vücuda getirilmiş yegâne sıhhi kremlerdir. KREM BALSAMIN Şöhretini söz ve şarlatanlıkla deği sıhhi evsafının Londra, Paris, Berlin, Nev - Yerk güzellik enstitülerinden yüzlerce krem arasında birincilik mü- kâfatını kazanmış olmakla isbat et- miştir, KREM BALSAMIN Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve halis acı badem kremleri, tanım- miş ecza, itriyat ve tuhafiye mağaza- larında bulunur. Deposu: İngiliz Kanzuk Eczanesi Beyoğlu - İstanbul Türk Hava Kurumu Sizi mutlaka Tengin edecektir Galata, Karaköy, Postahane karşısı, No, 31. Tel, 40021 İSTANBUL Türk Emlâk Şirketi HİSSEDARLARA İLÂN 22 Nisan 1937 tarihinde olan hissedarlar umumi heyetince 1936 toplanmış senesi için hisse başına safi olarak tev- zi tekarrür eden 65 kuruş hissei te- mettü tevziatına 17 Mayıs 1937 tar den itibaren başlanacağı İstanbul Türk Emlâk Şirketi hisedarlarına ilân olunur. Hisseda; Hisse senetlerini şirketin Beyoğlunda, Taksimde Valde Çeşme sokağında kâin merkez idaresine ibraz edecekler ve kendilerine yapılacak te- diyat hisse senetlerine bir damga vur- mak suretile gösterilecektir. İDARE MECLİSİ Eczacı kalfası aranıyor Laboratuvar işlerinde çalışmak üzere aynca bir de kız lâzım. Saraçhane oda İbrahim Halil eczanesine Bahife 13 İFLÂS SATIŞI İstanbul Ikinci Ilâs memurluğundan: Bir müflise aid olup Beyoğlunda İstiklâl caddesinde Sakarya sineması “ Eski Elhamra ,, ittisalinde 254 numaralı mağazaya nakledilen Yünlü, ipekli ve pamuklu manifatura eşyası ve kadın çorap ve çantaları 10 Mayıs 837 EL yak çe gününden itil Bela ameli ped satılacak- tır. Satış sabah saat 9 dan başlayıp akşam 19a kadar devam edekcetir, Liseler Satınalma Komisyonundan: Yiyeceğin cinsi (Miktari Beherinin İlk teminat (OEksiltme gün ve saati kilo tahmin L K. fiyatı 39500 1lKr.| 37275 12500 adet 6 >» | 11,30 da — — 30500 16Kr.! 365 24/5/937T pazartesi) saat | 10 da Süt Kâse yoğurdu Silivri yoğurdu 24/5/937 pazartesi saat Kuru çalı fasülye 19700 12 Barbunya fasulye 8900 9 24/5/937 : Kırmızı mercimek 3150 12 yi 931 pazar it zan Yeşil mercimek (o 3500 17 , Nohut 6500 13 Yumurta 320000 adet Ni 360 24/5/9837 pazartesi saat 10,30 da Odun gürgen (o 1050 Çeki 260 24/5/9371 pazartesi saat » meşe 250 ; 260 10,15 de Mangal kömürü 32000 kilo 4 | 96 24/5/93T pazartesi saat | 1 de | 1 38 25/5/9371 Balı saat 16 da | 253 50 29500 42500 8 Soğari Patates Komisyonumuza bağlı pansiyonlu yatılı liselerin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarda mikdar, muhammen bedeli, eksiltme gün ve saatle- ri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacak açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan komis: yapılacaktır. İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka Ticaret odasi- nm yeni yıl vesika ve teminat makbuzlarile birlikte belli saatte komisyo; gelmeleri. İlk teminatların belli gün ve saatlerden evvel liseler muhasebeciliği ve sine yalırmaları, Şartnameler komisyonda görülüp öğrenilir. (2611) 206 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum İdaresi İlânları Muhammen bedeli (42000) lira olan 100 ton üstüpü 24/5/937 paza* günü saat 16 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın caktır. Bu işe girmek İsteyenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile kanunun dâ- yin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/9036 gün ve 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ays ni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler (210) kuruşa Ankara, İzmir, Haydarpaşa, Adana veznelerin- de satılmaktadır. (2529), 15/5/937 tarihinden itibaren sahiplerine ald sarnıçlı vagonlarla taşınacak (Melas)ın nakil ücretinden ayrıca yüzde on tenzilât yapılacak ve boşalan Yâğonlar mahreçlerine parasız nakledilecektir. Fazla tafsilât için İstasyonlar Ta müracaaf edilmelidir. (1141) (2562) Bolu Belediyesinden : Bolu belediyesi için altmış beygir efektif normal takatta iki cereyanlı, kompavunt, kuru buharlı, sürşoför köndensalı, reşöförlü bir lokomobil 470/2-235 volt, 104 amper, 48 kilovat takriben âhize 55,5 kilovat kompavunt mağnet bobinden maada yardımcı kutupları hâvi mütemadi cereyanı teşa- ubi bir jeneretris alınacaktır, Bunlar yeni veya kullanılmağa yarar müsts- mbel olabilir, İstekliler yalnız lokamobil veya dinamoya talip olabilir. İhalesi 28/8/937 cuma günü saat 16 da Boluda Belediye encümeni h rile yapılacaktır. İsteklilerin teklif €decekleri bedelin $€ 7,6 u nisbetinde te- minat akçeleri ve kanunen ibraza mecbur oldukları evrak ile birlikte bizzat bulunmaları veyahut teminat ve lâzım evrakı pullü'teklif mektuplarına Yap- ten ihale saatinden evvel Belediye encümeninde bulundurmaları lâzımdır. Şartnamelerini görmek isteyenler Bolu Belediyesinden parasız olarak İsteye- bilirler. (2486) Nafıa vekâletinden: 20 Mayıs 987 perşembe günü saat 15 de Ankardda Nafia vekâleti malze. me eksiltme komisyonu odasında (20900> lira muhsinmen bedelli 110 adet mühendis çadırı 123 adet amele çadırı 41 adet helâ çadırı ve 32 adet banya. çadırı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. ww ve buna müteferri diğer evrak 127 kuruş mukabilinde Ankarâ« da Malzeme müdürlüğünden verilecektir. Muvakkat teminat 1898 liradır. Resmi Gazetenin 7/5/9368 tarih ve 3297 numaralı hüshasında intişar ami olan talimatname dairesinde vekâletten alınmış müteahhitlik vesikası ibrazi mecburidir, Eksiltmeye gireceklerin teklif zarflarını 20 Müyıs 937 perşembe günü saaf * & e kadar relay, zeisliğine vermeleri Minüridele di 100), (2479)

Bu sayıdan diğer sayfalar: