8 Mayıs 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

8 Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Mayıs 1937. Borsada vaziyet Ünitürk tahvillerinde hafif bir düşüş var Evvelki gün 'Türk borcu tahvilleri üzerinde iyi fiatlerden hararetli mua- meleler olmuştu. Fakat dün Ühitürk- de ani bir sukut göze çarpmıştır. Bu- na sebep'Türk borcu tahvillerinin Pa» ris borsasında düşmesidir. Gelen talgraflara.göre Ünitürk Pa- ris borsasında dün 270 #ranktan mua» mele görmüştür. Halbuki bir gün ey- vel 284,50 franktan alicı bulmuştu ki, bu suretle sukut nisbeti 14 frank ka» dardir, İstanbul borsasında Türk borcu tah» villerinin birincisi 40, ikincisi 35 Kuruş düşerek 20,25-20,50 liradan muamele görmüştür. Diğer tahvilâtın. fiatleri normaldir. Mümessil 44,35, Anadolu tahvilâtı 40 ve Merkez bankası aksi- yonları da 91 liradan alicı bulmuştur, Dün kambiyo Borsasında birinci Ünitürkten 1020, ikinek 60, çimento 50, Merkez bankasından 20 aded ve Erga» ni tahvilâtındam da 4180 liralık alın. rüış ve satılmıştar. Frank ve sterlinde mühim değişik- lik yoktur. Muhtelif yabancı dövizler üzerine 11,000 sterlink muamele kay» dedilmiştir. Liman müdürünün Trabzon Seyahati gecikti Liman işletme müdürü tedkikatta Bulunmak üzere yarınki pazar günü "Trabzona gidecekti, Fakat İktisad Vo- kâleti deniz ve hava müsteşarı bay Sa- dullah Güneyin Ankaradaki bazı iş leri dolayısile şehrimize gelmesi ge- ciktiğinder işletme müdürünün Trab- zon seyahati birkaç gün için geri kal- mıştır. Direktör Kuruçeşme Kömür depoları hakkında müsteşara şifahi izahatta bulunacaktır, Tophanedeki sandal tamir atölyesi Hasköye kaldırılacak Denizyolları idaresi Tophane rıhtı- mı önündeki sandâl tamir atölyesini Hasköye kaldırmağa karar vermiştir. Buna sebep oradaki malzemenin rıh- tım civarında birikerek çirkin man- zar» teşkil etmesidir. Ekalliyet vakıfları Ekalliyet vakıfları şimdiye kadar beş kişilik bir mütevelli heyeti tara» fından idare edilmekte idi, Hüküme- tin son kabul etiği talimatnameye na- zaran badem mütevelliler bir kişiden ibaret olacak ve Evkaf müdürlüğüne bağlı olarak çalışacaklardır. Her semt ekalliyetleri namma mü- tevelli olmak üzere evkaf idaresine nemzedler bildirilmektedir. Bugünden itibaren bu mamzedlerin isimleri evkaf tarafından vilâyete ve oradan da za- taya verilecektir. Zabıta tahkikatı ile mütevelliliğe Iâyık olduğu tesbit edilenler müte velli. seçilecekler, bu suretle muhte- lif ekalliyet grupları arasında müte velilik yüzünden çıkan ihtilâflar ni- hayet bulacaktır. Altın bilezik aşırma imiş Kapalıçarşıdiz bir altın bilezik saf- makta olan Hatice isminde bir kadın. dan edilen şüphe üzerine polisçe ya» Kalanmış, kadın evvelâ bu bileziğin Kendisine sd olduğunu söylemişse de, bilâhare, Şişlide bir evde hizmetçi bulunduğu sırada aşırdığını itiraf et- miş ve bilezik müsadere olunmuştur, Tahkikat devam etmektedir. Kasımpaşa nahiye müdürlüğü Heybeliada nahiye müdürü B. 'Tâ- lât, Kasımpaşs nahiye müdürlüğüne tayin: edilmiştir. Para meselesi B. Proste mali noktalarla meşgul oluyor Şehircilik mütehassısı B. Proste be- bürosunda çalışmaktadır. 'B. Proste şehrin-avan projesini hazır- lamakla meşgul olduğu gibi plânın tatbiki sırasında şehirin muhtelif yer- lerinde sokak, meydan, park yapınak' Üzere istimlâk edilecek arsaların ne su- retle istimlâk edileceği, imar masrafı- sun nasıl temin edileceğini, istimlâk edilecek bü arsaların bulundukları semtlere göre ileride nasıl satılacağı we istimlâke sarfedilecek paraya mu- kabil bu arsaların satış bedelinden tahminen ne kadar bir menfaat te. min edilebileceği hususlarını hesab Şe plğnunin malt şar. başlamıştır. Mütehassıs imar larmı gösterecek bir talimatname tan- zimine karar vermiştir. Bu talimatna- me imar plânile beraber riyaset ma- kamına verilecek ve lüzum görülür. 8» kanuni mahiyet alması için hükü- mete baş vurulacaktır. tinde biletlerde tenzilât yapacağı bun- dan bir müddet evvel mevzuu bahis ol- muştur. Haber aldığımıza göre yapılanı ted» kikat ve idarenin vaziyeti şimdilik tenzilâta müsald olmadığını göster- miştir. Cerrahpaşa hastanesinin çamaşır. hane ve mutfak plânı tasdik edildi Belediyenin Cerrahpaşa hastanesin» de yapacağı çamaşırhane ile mutfak plânı Sıhhiye vekâleti tarafından tas- dik edilmişti, Yeni bina en son sistem makineler- le techiz edilecektir. Bina yakında mü- nakasaya çıkarılacaktır. Binanın ke- şif bedeli 200 bin liradır. Belediye - Evkaf Hakem heyetinin kararı bugünlerde iki tarafa bildirilecek Evkaf ile belediye arasındaki ihti- Tâfları halleden hakem heyetinin Ka- Tarı tebyiz edilmeğe başlanmıştır. Bu- günlerde her iki daireye tebliğ cektir. , k Evvelce yazdığımız gibi hakem he- yetinin kararı kısmen evkafin; Kıs heyetleri, kanuni mevzuata göre a5 liye mahkemeleri vaziyetinde olduk Tarıma: göre bunların kararları tem- yize tâbidir. Fakat hakem heyeti, iki resmi daire arasında ve hükümetçe intihap edildiğinden her iki daire ka- rar hükümlerine göre hareket edecek» ler ve aleyhlerinde verilen kararlar için temyize teşebbüs etmiyeceklerdir. Hakem heyetinin ilâmı alındıktan sonra belediye ve evkaf daireleri bun- ların tatbikine hemen başlıyacaktır. Bu maksadla belediyede bir komisyon çalışacak ve ilâmı tedkik ederek veri> Ten hükümlerden hangi şubeleri alâ» * kadar ediyorsa o hükümlere aid işleri o şubeye verecektir. ŞEHİR HABERLERİ * * Sirkeci yolcu salonu Başmüdürlük binasında tadilâta başlanıyor Gümrükler başmüdürlüğünün Sir- kecideki binasının altında bir yolcu salonu meydana getirileceğini evvelce yazmıştık. Dün mahallinde yeni sa lonun Keşfi yapılmışlır. Yakında dahili tadilât ve tamirata başlansa” caktır. Şimdiki yolcu salonu modern bir antrepo haline getirilmekle beraber ayni zamanda rıhtımda da bir mua- yene heyeti dairesi yapılacaktır. Bu heyet denizde muayene edilecek eşya» nın muamelesini görecektir. Rıhtıma çıkarılamıyan, antrepolara bazı büyük ve ağır eşya- ların hâlâ muhtelif iskelelerde mav- nalar çinde gümrük muamelesi görül mektedir. Heyet teşekkül edince de- niz gümrük muamelelerinin yapıla- cağı yer bu suretle tayin edilecek ve bu iş bir intazama sokulacaktır. Kontrat muayenesi . Beaediye zabıta memurlarına veri- len bir emirle hazirandan itibaren a- Kar olarak göslerilmiş olan er v6 apartıman kiracılarından kontrat 80- rulması ve kontrat yapmamış olan ki- Tacılar varsa ey sahipleri hakkında za- bit tutularak para cezasile tecziyeleri cihetine gidilmesi bildirilmiştir. Akar tabiri, bir evde ikiden fazla ailenin ikameti" demektir, —— Deniz gezintileri için müsaade istendi Mayıs nihayetile haziran ve tem- muz ayları zarfında deniz tenezgüh- Teri yapılmak üzere muhtelif teşekkül. ler tarafından vilâyet ve zabılaya mü» racaailar yapılmaktadır. Bu tenez- zühlerin tertip maksadları zabıtaca tahkik edildikten sonra müsüadeleri verilecektir, Belediye kooperatifi 80 bin lira borç dağıttı Belediye kooperatifi Ziraat banka- smdan istikraz eylediği seksen bin liranın birinci kısmını teşkil eden kırk bin linrayı bir maaş nisbetinde borç olarak beş yüz azaya dağıtmıştır. Bu beş vüz kişi içinde yalnız belediyeye değli, viliyete, adliyeye ve diğer res- mi dairelere mensup memurlar da var- dır. Para bittiği için geç müracaat edenlere para verilememiştir. Yakında yeniden kırk bin lira alis | nacak ve tevzlata tekrar başlanacak» Lotarya çektirenler yakalanacaklar Bütün polis merkezlerine yapılan bir temimle, her mıntakada, bazı eş- hasın lotarya çektirmek suretile bir nevi piyango oyunu tertip ettikleri, bu- nun İse kanunen memnu olduğu bil- dirilmiş ve bu gibi eşhasın suç üstün- de yakalanarak cürmümeşhud mah- oi sevkedilmeleri bildirilmiş- Kadıköy arabacıları bir birlik yaptılar Kadıköy arabacıları aralarında bir birlik yapmışlardır. Arabacılar son za» pek ucuza yolcu taşıdıkları İçin bu birlik ile araba ücretlerini hep bir elden yükseltmeğe muvaffak ola- cakları fikrindedirle, Tünel hanı Belediye Nafia vekâletinden talimat bekliyor Tünel şirketinin Galata cihetinde yaptıracağı bina için belediye ile ih- tlâfa düştüğü malfümdur. Şirket, Na- fin vekâletnin tebligatı yzerine bu bi- nayı yaptırmak istemiş, fakat beledi- ye sokak dar olduğu için burası is- timlâk edilmeden ve cadde açılma” dan üç katlı bina inşasına müsaade edilemiyeceğini bildirmişti. , Şirket belediyenin inşaata müsaade etmemesi üzerine Şürayı Devlete mü- rTacaat etmişlir.. Hâdisenin bu safha» sı henüz Şürayı Devletle tedkik edil- mektedir. Diğer taraftan belediye de Nalın vekâletine müracaat ederek yâr Pi ve yollar kanununa göre hazırla” nan talimatname hükümlerine göre Üç katlı bina müsaadesi verilemiyece- ğini bildirmiş ve talimat istemiştir. 'Nafıa vekâleti, mukavele hükümle rinin yerine getirilmesi için binanın Yapılmasını emrederse o zaman bu bi- na sokağı genişletmeğe hacet kalma» dan yapılacaktır. Kadıköy su şirketi teminat pa” ralarını geri verecek Kadıköy su şirketi 932 senesinden evvel halktan peşin olarak teminat ak- çesi almakta idi. Bu tarihten sonra yapılan teşebbüsat üzerine şirket abo- nelerinden bu parayı almaktan vaz geçmiş, fakat, evvelce alınan temi- nat paralarını geri vermemişti. Nafız vekâleti bu seter şirkete yeni bir tebligat yapmış, bu paraların abo- nelere iade edilmesini bildirmiştir. Şirketin abonelere geri vereceği para miktarı ayrıca hesap edilmektedir. Yaz hazırlığı Floryada daha bir soyunma yeri yaptırılıyor Floryada. belediye bir soyunma ye ri daha yaptırmağa başlamıştır. Bu soyunma yerinin inşası yakında bite cektir. Yeni bina, evvelce yapılan ka- binelerin arkasına tesadüf ediyor, Bo- lediye kabineler arasındaki boş saha» da bir asfalt yolu yaplırmağa karar vermiş ve bu yol bir müteahhide ihale Buna mukabil geçen sene yapılan yolun kaldırılması muvafık görülmüş- tür. Soyunma yerlerine gidecekler için şimdi ihale edilen yol daha elverişli görülüyor. Kadıköyde araba ve otomobiller hakkında bir karar Moda ile Kadıköy arasında işleyen tramvayların önüne sik sık araba, at, merkep ve saire çıkmak suretile bun- ların serbesçe sefer etmelerine mâni olmaktadır. Belediye bu müşkülâtı kaldırmak ü- zere daimi encümenden bir karar al- mıştır: Bu karara göre Bahariyeden Modaya gidecek bu gibi vasıtalar şim- di olduğu gibi Cem sokağından de- dil, Bademaltı sokağından geçecek- ler, Modadan Bahariyeye gidecekler. de Cem takip edeceklerdir. «.. Bir kere vapuva Sahife 3 SOHBET: —— Bir ankete dair Şanlı üstadımız Ralid Ziya Uşak hıgil için Eminönü Halkevinde yapı- lan hürmet merasimi dolayısile gaze- telerimizden biri, gençler arasında bir anket açmağı münasib bulmuş, On- lara Halid Ziya'nın eserlerini okuyup okumadıklarını, okuyorlarsa en çok hangisini beğendiklerini sordurmuş. «Üniversite | gençleri ne diyorlar?» adını taşıyani bu anket okunmağa © değer: hemen her parçası insanı dü- şündürüyor, ürpertiyor. Gençler Ha- lid Ziya hakkında esaslı sözler söyle mişler, isabetli hükümler vermişler demek istemiyorum; bilâkis, bu ka- dar «zavallıca» cevablara rasgelmek zordur, O cevablar, birtakım derin yaralar gösterdiği için alâka ile okun- mağa şayan... Cevabları tophyan muharrir bik hassa edebiyat fakültesi gençleri ile konuşmuş. (13 cevab neşredilmiş: edebiyat fakültesinden 10 genç, tıb fakültesinden 1; «adını söylemek is temiyen bir kız talebe» nin hangi fa- külteden olduğu gösterilmemiş; sede biyatçı bir bayan», bu da belki tale- be değil) Bir kere bu noktanm üze- rinde durmağa değer: Edebiyatı yal nız edebiyatçıların uğraşacağı bir iş sanıyoruz. Fen, Hukuk, İktisat fakül- teleri gençlerine neden müracaat edil. memiş?... Onların roman okumaları Tâzun gelmez; fen fakültesi gençleri. nin edebiyatla ne alâkası olabilir ki?.. İşte memleketimizin, irfan hayatı. mızın derin bir yarası, Edebiyatı bir süs, en fazla bir ihtisas meselesi sayı» yoruz; herkesin, bilhassa her münev- verin edebiyatla uğraşması Hizumu- hu bir türlü kabul edemiyoruz. Bu- hun içindir ki bizde edebiyat, bir «humanitö, yani insanı insan eden bir faaliyet o mertebesine yükselemi- yor. Geçelim cevablara. Gençler: «Halid Ziya'nın romanların beğeniyoruz, beğenmiyoruz» gibi sözler söyleseler- di buna, bir zevk işidir diye kimse ka» rışamazdı. Fakat cevablar böyle de- gH. Bir genç şunu söylüyor: «Halid Ziya'yı üniversitede okuturlarsa oku- rum. Kendiliğimden bu işi yapamam.» Bu delikanlı üniversitede insana kı- raat kitabı okutacaklarmı sanıyor? Üniversitede bir muharririn eseri tet- kik edilir, edebi eserleri tetkik etmek usulleri öğretilebilir ama bir muhar ririn kitabları okutulur mu?.. Gittiği müessesenin ne demek olduğunu an- lamamış, Ama bu hususta hiç şüphe- Siz yalnız değil. Bir başkası şunu söylüyor: «Doğ- rusunu isterseniz, Halid Ziya ile meş- gul olmıya vakit bulamadım. Halid Ziya'yı kendi mektebinde ve kendi devrinde yetişmiş kuvvetli bir şahsi- yet olarak tanırım. Hattâ büyük ro- man ve hikâye üstadımız olduğunu kabul ederim. Fakat onun, asırlarca sonra dahi yaşıyacak bir eser yarattı. ğıma kanaat getirmiş değilim.» Oku- mamış ama büyük bir üstad olduğu- nu kabul edermiş, mamafi ölmez eserler yarattığına kani değilmiş, Bu nasıl 5627 Bu sözlerin manası şu- dur: «Ben lisede iken edebiyat tarihi hocamız bize böyle söyledi; ben de onun hükümlerini olduğu gibi kabul ettim. Halid Ziyan'ın romanların okuyup o hükümleri tahkike lüzum görmedim.» Bunda o gencin hiç bir kabahati yoktur: mekteblerimizde ede biyat tarihi böyle okutuluyor. Metin- ler gösterilmeden, talebe metinleri (Devamı güncü sahifede) Nurullah Ataç

Bu sayıdan diğer sayfalar: