17 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7

17 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KLUM, Sabire 7 — KANUNNNNNNI Umumi Harpte Türkiye de Ingiliz Casusları. e yem Yazan; Coni Bohan Tefrika numarası.| 1 4/ Rişar, Söyle Bize Birkaç At Bulmak Kabil Değil Midir? Dedi.. i ——— —— — ali zavallı arkadaşı Bi- | mun odasından çalınan hartayı | likeyi Rus'ların karşısında ge. | Mu İskambille fal açmak | cebine yerleştirdi. Artık yola | çirdiğimi kaydedeyim. Türk I iy mabrumdu. Buna | koyulması için hiçbir wabzur | hatlarını pek sık olmıyan bir Tm mide sancısından da ' kalmamıştı, sından geçmişti gl m ler nedense İs- Bundan sonra kaydedilen sa- | rın cebhesine doğru yaklaşıyor. teki in terkettiği gündenberi | tırları; (Bergen) nehrinin ?kü lu e birdenbire bir bi, zahmete rağmen sıhhati k bir otelinde Rişar'la arka. | yaylım ateşi açıldı, Neml yere a İş. Fakat ne olursa daşlarını götürecek olan vapuru | kapandığımı ben bilirim. Me bi her ikisinin de vaziyeti | bekledikleri sırada Peter anla: | ger hiç farketmeden Rus battı, değildi, Bir taraftan Bay ş na adam akıllı yanaşmışım. Be- -ç R ii r: ig min tahriki ile Türk'ler, “Erzurum'dan görünmiyerek taraf ay S . Va Sirküler Senelerdenberi devam etmek- müessesemiz bu de Fabrikatör hacı Mustafa mah dumları ünvanı ticarisile şirke- tmiz zabire, un ve pamuk İş- lerile çalışacaktır. Şirketin res- mi işlerinde bilhassa üçüncü şahıslara karşı mes'uliyetlerde şirketin ünvan ve firmasını kul- lanmağa yalnız Mehmed Selim ğa mezun DU arze der essesemiz hakkın muclibi itimat ve teveçcühlerini zin kesilmemesini diler bu mi nasebetle saygılarımızı sunarız. ikatör Mustafa mah mları Salihli uu 2 kuruşluk pül Him iş " Salihli'de fabrikatör Hacı Mustafa mahdumları Kemal namına velisi Mustafa İmzası Mehmet Selim Akiş İmzası Mehmet Selim Akiş şu suretle imza edecektir Umumi No. Hususi No. 63 Salihlide fabrikatör Hacı Mus. tafa mahdumları şirketi ortak- larından Mehmet Selim tarafın- tuy, ii da Miz tu- | çıkmak pek kolay olmadı. 'akat şimdi ne yapacaktım ring, ii İle Alman'lar peş | kıâ toprağın ârızalarına sakla kik re mekle Bala, erdi. Yakalan. | narak yürüyordum. EL İtin, Bu vaziyette de uzun tak, ali kavvetli idi. Bu Fakat sık sık yürüyüş ha. 8 İse kurşuna dizilecek- | linde bulanan kıt'alara tesadüf | v0ddet duramazdım. muhakkak nazerile bakı: | ettiğim cihetle bir kovuğun | ık0ğı kadar: alah Hiç olmazsa (Sandi) yi | içinde veya bir uğacın üzerin. — İngiliz, İngiliz! Diye ba. May, selerdi, fi aöbu'bü | di ozen müi hareket. | ırmağa başladım. Eğer biraz 1, 3 Ne olmuştu. «iz kaldığım için sür'atle iler. | Rus'ca bilseydim. İş kolaylaşa. buy, düfe bakınız. Rişar tam | lemek kabil olmıyordu. Bu | caktı, Fakat bu lisanı bilme. Açilg, düşündüğu sırada kapı mi bazen eğlendiren, | diğim için 'bir papağan N iğ İçeriye evvelâ. Hüse- zen de uzun birçok sergüzeşt ütemadiyen ayni kelimeyi tek. di, a (Sandi) gir. | geçirdim. Bunları anlata rar etmekle iktifa ediyorum. Biri ni ostu çok | değilim. Sadece en büyük teh- — Sonu var — Ye kı; i. Ceket maş yel karma arka gm biç iy Beynelmilel Paris Panayırını Ziyaret Ediniz.. 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar Fazla Malümat Almak Için Fransiz Ge- neral Konsolosluğuna veya Izmir Fran- sız Ticaret Odasına Müracaat. EMME Izmir Vilâyeti Baytar Müdürlü - ğünden: Karacabey harasında doğmuş dokuz baş saf kan İngiliz tayı miti, Rişar'a anlattı: bu cuma Kızılçullu'da koşu alanında arttırma usulü İle satıla- vaziyet şu idi: caktır. o Arttırmıya girmek İstiyenlerin her tay İçin 'yüz lira depozlto parasının perşem! akşamına ka. maliye veznesine atırılarak alınacak makbuzun arttırma komisyonuna ibrazından sonra aritırımya İştiraki ilân olunur. 16 17 1110 Mean, vak'adan vak'aya Z > 2 g © Ş S a dan ibroz olunan ve bir nüs ası dalre dosyasında hıfzedilen beş nüshadan İbaret sirküler ihasının syni olduğu kılını n yüz otuzbeş senesi Nisanın onbirinci günü. 11.4.5935 114.935 fa imzası Salihli noteri resmi mühürü 15 kuruşluk pul 20 kuruşluk pul| kadar her 7 Musta ” Tayyare Piyangosu 19 uncu Tertip Bi letleri Satılıyor.. Büyük Ikramiye 25000 lira Mükâfat 20000 lira Izmir tramvay ve elek- tirik şirketinden san 1935 ten itibaren sefer “ 530 Saat 6,30 dan 6,26 ya kadar her 7 dakikada bir hareket Müteakip seferler saat 20 ye kadar her 4 dakikada bir ya: pılacaktır. Konaktan ilk sefer saat 5 ikinci sefer » 55 Saat 5,56 dan 6,52 ye kadar her 7 dakikada bir hareket Müteakip seferler saat 20,26 ya kadar her 4 dakikada bir yapılacaktır. Gece servisi: Gözelyalıdan t a k sefer 8 Müteakip seferler kadar her 7 yapılacaktır. Saat 23,30 dan sonra son sefer saat 1 de Konaktan ilk sefer sant 20,2 Müteakip: seferler saat- 24 de 12 dakikada bir 23,30 12 dakikada bir yapılacaktır. Düşmü Konakdan Güzelyalı'ya git mekte olan 14 sayılı m 8 g kaybetmiştir. Yani veya matmazel Pola'dan şöphe edilmektedir. 2 Arkadaşın Yaptıkları Alireis mahallesinde Hasan rels oğlu Ahmed ile Seyfiddin oğla Muharrem sarhoş oldukları Bi kikata başlanmıştır. Ustura Taşıyormuş oğlu bir ustura Başdurakta Hasan'ın üzerinde Hüseyin bulunmuştur. Üniversitede Döçent, (Muavin Profesör) Dr. A. Safittin Ağız ve Diş Hekimi Hastalara hergün öğleden sonra bakar. İstiklâl caddesi No. 99 ara apartmanı 2 inci kat Telgraf -1ıSTANBUL Telefon : 49250 at 24 ten sonra son sefer saat 1 de Izmir Defterdarlığından: İsslsinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre haczedilen ballıkuyu mahallesinde hacı ali caddesinde kâln 73 sayılı hane tarihi ilândan (itibaren yirmi bir gün müddetle satı- istiyenlerin defterdarlık lahsilât 5. adamın ye: Ya, Süorek ölen ti, a koymayı düşünmekte b, b bğa çıkarıldığından pey sürmek a” ii Mikâyeyi inlerken | balenin müracssileri MO e İnmişti. Rişar 3 m,“ Ârkadaşlı b e : : . Ra, “nin sirinler kasır | ürkiye Ziraat Bankası İzmir Şu- lira da biran evel be besind dr n evel bu : Çak az, Mıntakadan uzaklaş esinden; dari Mi (Sandi) ye vazi 15,4,935 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapılacağı 25,3, a Sim, ktan, sonra 935 te Ege 30,3,935 te Milli Birlik 4,4,935 te Anadolu ve 9,4, w Bayat gidecek, har. | 935 te Yeni Asır gazetelerinde ilân edilen Yunanlı emvalinin ai, daki, verecek, şehrin | ihaleleri 24,4,935 tarihine temdid edilmiştir. Satış gayri mübadil ty eaceky sukutanu te: nosu veya peşin para İle nakten yapılır. Kıymeti muhamme- WE eğe, tir. Fakat gebrin | yeşiikibimli dala ia kd GLA * dç | “dlğini de düşünerek y na tabidir. Malın satıldığı seneye ait devlet vergi ve belediye resim esine bak | yeesir bütün masraflar müşteriye elttir. İstiyenle buçuk teminatlerile | birlikte ihale günü saat 14, iki leri, ankasına müracaatleri in yözde yedi UN tereddüş ,30 da Ziraat yı ediyor, 1123 Pota ok kı Hilda'yı düşünü. ME ye iy Türkiye Ziraat Bankası Izmir Şu- N : Uy Bn ga besinden: ing, Bilim. Fakat ça yük ği .935 tarihinde açık arttırma İle ihaleleri yapılacağı 23.3. hn ing! tehlikeli yolcn. | 935 te Milli Birlik 28,303 te Anadolu 3.4035 Milli Birlik eN ya, ak zamanı gelmişti,| ve 7.4.935 te Yeni Asır gazetelerinde ilân edilen Yunanlı em- vi vr adiktan sonra bu iş | valinin ihaleleri 22.4.935 tarihine temdid edilmiştir, Satış gayri mübadil bo: li dikti, belediye resim vesalr bütün masraflar müşteriye aittir. İsti. b on gİy- | yenlerin yüzde yedi buçuk de miralay Stu- | sant 14,30 da imi gh A bazı eşyasını da almışlardır. Tah. SÜLİL

Bu sayıdan diğer sayfalar: