22 Ağustos 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 4

22 Ağustos 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

frank Sahili 4 İ Yirminci Asırda ve Paris'te Hâlâ Büyücülüğe İnanılıyor. ENEKDUTTİ Güzel Bir Rus Kadını, Büyüler Yapı- yor, Ben Aşkın Hâlikiyim, Diyor. Solda büyücü kadın, sağda tecrübe yapılırken r İt ei olduklarını Serim acaba ir mrlar mı? akınız Hransız muharrirle- adı Na sai dır. Genç kadın kendisini bana si j aşkın (o bâlikıyım! diye takdim etti Böyle şe; yine kame iğ için ip kendime: ,.Şarlatan lığın tâ kendisi!,, dedim. m zihnimden geçenleri anlamış gibi yüzüme baktı. Günlerde ie parlaklık vardı, bu gözl akış soğ mez met biraz güçtü, bunu ee ederim ve Natuşa'nın en başlı muvaf fa kıyet âmillerinden birl de bu bakışıdır. Bana demişlerdi ki bu kadın kısır kadınlara doğurmak kud retini (o balişedermiş Bunun Nataşa'ya sordum! — Siz; kısırlara o doğurma| e ay nasıl verirsiniz?. dim Buna mahsus bir sırdır. Parle'in bile Ml baş- Cevabını sldım, u cevap enalimin re bei çok uzaktı, Bunun İçin; — Cidden aaw' kei iz! Demekten kendimi alama: ım. Ne demek istediğimi iyi an- hyen A bana, gert bir bakışla baktı şa'nın lala Ni bana anlatanlardan bir kadın, otların birçok Obassaları dahi olduğunu söyledi; bu otlar sa esinde kadınlar isterlerse”do gurmaktan lebi via vi: seviştikleri erkekler özet e bir ll elde erin ler ve İlâve eti tecrübe var, e rür vi vardı; tıpkı mevrastenik. lerim sebebini bilmedikleri hal de 3 S5 s z me — E durdu, son! melerden mürekkep bana beşbin verdi! Şi birşeyler söylemeğe başladı. Bundan sonra büyületecek olan genç kadını yanına çağır. retti, Kızcağız hiçbir © tereddüd göstermeden bir kombinezonla kalıncaya kadar soyundu. Ken: disi bir baria oyuncu olduğu içim böyle yirmi kişi önünde #oyunmakta me tereddüd gös termiş, ne de hicabi. Ni unun üzerine Ri dilberin gözlerini vanına dikti, anlaşılmaz birşeyler okudu ve e darsrak: ediniz ez gin göl s 5 ta hi yi Pi ütün in bak. wi De raftan o garib iç peri okudu. Bi taraftan da ellerile garib ve esrarlı İşaretler çizib durdu. Biraz sonra, kendisine get bir rilen alev gibi kıpkırmızı mantoyu giydi ve: İngiltere'nin o« Near akın şark» mecmuası, So İkâra pi ri garistan'ın: bazı yerlerinde kâ buslar yaratacaktır! o Ayni zi manda Belgrad mehafilinde pi inflal uyandıracaktır. Böyle bir ihtimal, | bence çok uzak olmak Jâzımdır. kı işe ve ka kuvvetlendir. iştir. ,Mir* gazetesi, Bulga rlstan'ın çok fedakârlıklar ya. pi Hiği kı eyt ve Âlet rin ettiklerini ei East - aylarından almış olduğu şu dik. ki — Şeytan defolup gitsin! Diye bağırdı. lerini masa üzerinde bulu- ö bir türlü ve ve ei Ma olamıyordu! Nihayet kanlı ellerini, ayni lağfur kâseye tırdı, bu defa, o kırmızı eller tertemiz olarak çıktı! — Şeytan defoldu! Dedi ve derin bir nefes aldı. Masa üzerindeki kura otlar. Avusturya'da, dikkate ( şay: bir — ol tomobi müsabakası ya- pılmıştır. Bu mü- b a birin- ciliği okazanan otomobil 2500 metre yüksek- liğe hiç durma- dan çıkmıştır. Resimde bu mü- sabaka e; için otobüslerle bu irtifaa tır. manmış Olan dan biraz oldı, hâlâ çıplak ve kanape üzerinde yatan kıza Gacüi bu sırada genç kırın süt beyaz vücudünde kırmızı bir akat.., edim. e salâh var De Genç kız gülümsedi ve; — Âşıkım bir haftadır çok munis bir adam oldu, ortık beni rene Görüyorsu: Z ya, üzünde Allabtun e va, n ya on! ra sü değiştirmek, Kar olu. yok Bu bell kızın yüzüne tü- küreceğim geldi; sonra ,,Neme Bulgaristan'da Komiteci- lik Ne Halde? Şimdiki Kabine, Komite Düşmanı Askerlere Istinad Ediyor. e mekte ve bunların gene p yete geiikrini işaretle > mektedir. Mir gözetesi, bu gabsi men- mi yn rtmparank ya: pan ruhlu yn fel ise rk Mid i Balkan dı ha; 1913 umumi ziran eği harba iştira unda gunluk le Bu in düşmanların,, o hazırladıklarını acı misallerle e göstermekte ve 19 mayıs 1934 İinkılâbının komltecilerin buşı üzerinde yıl dıfım gibi patladığını yazmak: tadır. Ve; bu caniler, bu soy kli ar, her vasıtı e baş vu © yalancı vatan- rr ileri ii iktidar mevkiine Bulgar milletinin başına belâlar açmak fstiyorlar!,, demektedir. Cuma Günü Gis tırmanmak, ” A, 22 Ağostos | Çıplak âşık- lar Tutuldu... —— mo Kendisine Kala pagos imparatoriğ si Süsü deriyi İstanbul, 21 e Okyanus'un boş adi ad r diyarı ni w Imıyan bir ir d Vağner ismindeki kadı lanmışi Kalapago3 sin: Kolin ismini veren bö nn İM Filipson' da yak ikermliğya da 6 Ki Yol Kari İstai 1 (Özel) — polis bieheci 6 a olan yol alarını şu gi kaz: tesbit etmiştir. müddet içinde İİ deki ve araba gibi yi zası olmuş bunlardan 3 çocuk ölmü: olmak üzere ai d Birincilikleri V zu çocul 6,408 kişi yaralanmıştır. Şarpi bırakılan şarpi birincilik mâ. sabakalarına yarın öğleden sonrs başlanacak ve 3 gün sıra devam edilecektir, Karşıvaka'd. pe olan e yarışlar ve dei 1 ede ve müsel les saha KESEN yapıla fır, a Karşıyaka'dır. Oradan Karataş fstkametindeki şarpiye dogru hareke ve dönüşte Bayrok'lıdan gene Karşıyaka'daki ( çıkış sahasına avdet edilerek yarış MN uma, cumartesi ve pazar gi leri saat 18,30 e ayni Ee yapılacak olan yarışta en çok puvan Li garpi İzmir birinelet sayılacak ve ay sonunda şehrimizde yapılacak Türkiye birinciliklerinde 3 gemizi temsil ederek yarışa Yarışların lâzım, dedim, Teselli her ru bun en ziyade mühteç olduğu bir şeydir!“ Amerika'da Detrua'de et fi. ği ei ği dınlardan nüma- yişe iştirak eden bir grub görül- mektedir nav (otomobil ların ocobüsleri ve yarışı kaza- görülmektedir. recektir, ! il | içerisinde cereyanı İçin bölge Geçen yalınTşarpi yarışları) intibalarımdan © > fta evel yapılması ka- | deniz kurulunca kuv” | inna halde bu haftaya | himaye ve hakem heyeti miştir. F kumandanı me iie il törü İzzet doktoi e Yosuf gibi “dala iza bu li zn alâkadar rdır. ge fazlalığı bize b e bile gösterecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: