22 Ağustos 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8

22 Ağustos 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pr e, ö ı UN 22 Ağnst i ğ ğ Bi ; 1 LU LU iŞ > '(iAnkara Birasıf”)3 A ksehi Bankas ape : şe ir anka > | Günkü Ankara Birası z izmir şubesi l Ulusal Bir Fabrikanın Mahsulüdür - İkinci e ON: 2383“ binasında İl iu. Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. E Hertürlü (Banka ve MA Aa Yapılır. : Torkiye yin herainda (Ankara Birası) dır. | | Mevduat Şartları: 5 Sea 2 5 ea (An kara rası) nı heryerden arayınız. ginde A elle piseyi yim gz ME vi , ANN AKILLI KL 5 Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak | ir Müs.M tan alma komisyfli i asker ilânları , unda ihaleleri yayılacak ilânlar © . Askeri Lise ve Orta Okulalara a > NR, . . öğretmen Aranıyor. Ankara M. M. V.S , ko, dan 1 — İştenbal ve bursadaki liselerle kırıkkale askeri sun "aılar İisesine ve orta okulasna ve erzincan, kon orta okulalarına her ders için öğretmen alınacaktır. 2— Öğe enlerin kanuni şart ve vasıfları taşımaları yeri 3 — m gibilerden İstekli olanların dilek re anka: da askeri İse müfettişliğine göndermeli 4— ei kâğıtlarına iliştirilecrek kâğıtler ei a) Fotograflı ve tasdikli fiş. b eb yüksek okulanın şahadetnamesi veya tasdikli e ker ami DT vererek ehliyetname (almış ise 2 — 3 vd — ve göstermek b el ii 5 — Münakasasına iştirak edecekler 2490 sayılı artır”) ekelltme kanununun 2 ve üçbncü maddelerinde V£ namesinde yazılı v edikelari ve teminatı muvakkate buzlarile birlikte ihale saatinden evel komisyonda 95 bulanmaları, pena 18 LU” Met, Me. sat sat, 1 — Met, Mr, em esim), ki bea ikiyi : palı zarf usulile | 2 — İhalesi 4 *Eylül 5 va a ei saat on alt (| çukta p. kışlada Met. Mv. satın alma kof 1 nunda yapılacaktır. 3— Şuimml ei ii bedel mukabilinde komisy0f”| — Sey tahmin edilen mecmu tutarı | s19fi) 5— e kle sadeyağı İçin 78 kuruş fiat tahmin edile > i 6 — enin mi L dmlin a lira 90 kuruşt” | iğ l İstekliler Ticaret od ndlı olduklarına dl | e e ee ” a İştirak edecekler 2490 sayılı >. ese kanunuuun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve *.| Damesinde yazılı veslkalarile teminatı ' muvakkal€ izi ve teklif mektuplarını ihale saatinden ©” bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. | | 2616 kA 2 bunon tasdikli & ina - i Bunlardan bi pr ikten sonra uygun görülenlerden Karabina Büyük Türkiye ve ayrıca RR ilmâhaberi, sıhhat raporu ve taahhüt Istanbul Otelleri senedi İstel ie —— »— 5 — Ücretler sözle ir. Dünyanın emsalsiz ılıca sularile çamuru, kumsal denizi İstanbul'daki mke liseler — a ve fizik ders ve Çeşme'nin saf havası İle en zengin “Radyo Aktevite,, ye lerinin eylık ücreti 108 Ilruya, diğer dersler ücreti 98 sahiptir. Konförlü muszzam ötellerile zamanın en ucuz liraya kadardır. Bursa leesi Tin kai fizik ve kimya ılıcalarıdır. Fiatleri kuruş derslerinin Si Me Mraya, diğer derslerin üc. Odalar banyo ile yatak retl 108 liraya kadı Arzu edenler için tablidot sabah, öğle, Kırıkkale san “ ar m riyaziye ve fizik 165 liraya Ilıca mevsimi 1 Mayısta açılır, Birici hi yerine” kadar, diğer derslerin Da ücreti 126 liraya kadardır. kapanır. Konya orta zam için bütün (o derelerin ücreti 108 Lokanta yemekleri (30) senedenberi İzmir'de tanınmış Miraya kadardı Mehmed usta tarı Sen dan idare a ktedir. Erzincan orta oh için bütün dereler 126 © liraya İt 3 ig in hususi yemek pişirmesine kâfi matbah kadardır. tatlı Cuttur. Ütelle rin Kezo v ve yatakları 6 — Maarif okulalarında dersi olan öğretmenlere ders başına mekana nala ılcaya gelecek müşterilerimizin eşya ücret verilir. getirmek külfetine girmemeleri ia aa 7 — İsteklilerin 1 eylül 935 tarihine kadar müracaatleri Şifalı suları birçok kimselerin haya kurtarmak evre: 139 15 17 20 22 24 371 29 31 şöhret almıştır. İsi izi ve mez ? faik banyo sularile çamuru, romatİzm; 7 e Payet Alış Koza deği ilkler bie dal el e kat'i tedavi 1 — Bir metresine biçilen eder 500 kuruş olan 7000 metre dek Bakrali ee ld iki im v9 rün ka banyo çi hâki gabardin kumaş kapalı zarf la eksiltmeye konmuştur. ii İhr. Mide ve bağırsak ve bil'am ağtıları, > sini 2 — İhalesi 7 SEyldk 935 cumartesi günü esat 11 dedir. gafiyeti ve bilhassa rahim “anat keler issiri, kav'idir. 3 — İlk inanç onrası 2625 liradır. ie yep da cild hastalıklarını envaı ve hususile ek nüksetmiyecek derecede tedavi eder. ri #ieaka iti ytizemler Barut hanında elmsar 5 — Ekelitmeye girecekler ilk . para m Sn veya Necmiye ie t etsini Söke e Belediyemiz o mezbahası mn 28 kalem lâburatuvar, at edevatı edviyesi açık gra ne Li in gününden iUb* | 21 gün mi Bedeli muhammeni 433 Ilradır. ir 36 8.935 pazartesi $ Söke belediyesi encümen huz saat 16 da icra kıl tır. İzahat almak beli pere ei eği m vi 23 etmeleri ilân olun : kanunun 2 ve öçüncü e- : lerinde yazılı belgili slide Di ikikçleriel ihale İzmir Nhalât Gümrüğü Müdür- saatinden bir saat evvel Ankara M. M, V. satınalma ko İzmir Bi e basli yonuna vermeleri. | 2585 (16 22 48 3 lüğünden: 0. Kilo Gr. Askeri nelerin son md sala, alınmağa devam ede 320 Tebeşir tozu cektir. İsteklilerin 30 “Ağustos: 935 terlhine kadar İstanbul'da 1 040 Kesilmiş kâğıt kopya için bulunsa Kuleli, Maltepe sis Mselerile Bursa'daki Bursa #skeri 1 820 Kesilmiş Ergi iecsine veya ein rabelerine möracsat etmelidirler ni Dd eni ii zil 22 23 Z 1 790 Blok not Ankara M, M. V, sat, al, ko. ra, den 440 Süzgeç kâğıdı 1 — Bir tanesine biçilen eder ii ei olan 25 bin tene 1 040 Alkollü vernik şaplı koyun derisi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 3 300 Resimli yazılı reklâm 2 — İhalesi 14 “Eylül 935 cumartesi günü saat 11 dedir. 2 000 Kağıt reklâm — İlik inanç parası (3750) Hradı Been ee 3 4 parası (3750) liradır. 2 440 Mukaves reklâ 4 — Şerinameler 250 kuruşa M. M. V. satın alma komisyo 1 600 Resimli yazılı iie Billu Ep nundan alınır, 300 Bileği taşı vi 5 — Ekeiltmeye girecekler ilk inanç parası mektup veya 2 180 Mukavva reklâm mekbuzlarile 2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü madde 1 780 Bir e ai kâse lerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale 1 720 Cam kav saatinden bir esat evvel M, M. V. entın alma komlsyo 130 Kâğıt elbet, nuna vermeleri, g 27 3 8 380 000 Balık oğı pamuktan müstamel 64 000 “ “ İpi müstamel MENEMEN” İlokior YUM) 2 100 Kağıt rek lâm 950 Mukavva reklâ 150 Galalitten vü elektirik aksamı A. Kemal Tonay e Bakteriyolog ve menin > ELER hastalıklar 000 nz lam 520 Köhne el kantarı Basmahane istasyonu e LE imi sokak başında 30 sayı. al, 009 “demir halka silip ri li saat 8 dan akşam saat 6 a kadar ça memnu ilker bini miktarı yazılı 28 kalem eşya ecnebi mem Yukarıda Müracaat öden balli yapılması Jâzımgelen sair sail vd lekete Tl zana 23.8.935 cuma günü saat 13 te açık mikroskopik Ki ve “lek VE m yapılmasına cevaz gö- arttırma suretile estılacağından İsteklilerin İthalât gümrüğü mü. rülen Pnomot. muntazaman Yaj dür rlöğü satış komisyonuna müracaat ili meleri ilân olunur. Telefon; — Beam : 13 2466 papa bipl : ipliğinden il Memleket ve Eştefpaşa hastanesinin bir yıllık İmre” vr şi rajti münakasayı görmek istiyenler her gün memleket bust9! müracaatları, münakasaya İştirak ledeklesin di bedeli 19" menin yo yedi buçuğu nisbetinde dipozito akçesini eri sadan evvel muhasebel hususiye direktörlüğüne gama di makbuz veya ei ri günü olan 5 9 v8 line rastlıyan perşe, mat e 13 » kadar “ dalmi encümenine Lr yn EE sisli idürlağfi den: g fin Ge muattal bir halde Lie an bi arkaly mobili 2 t p Dr. Hulüsi Alataş Eski Tibia Mektebi Müdürü, Garp Cebhesi Sıhhiye Iç Hastalıkları Mütahassısı Hastalarını Hacı Hasan Oteli Krm gi Soksi (20) No. Eski Muayenehanesinde Kabul E

Bu sayıdan diğer sayfalar: