21 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

21 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 ILMÎ MUSAHABE : Subat 1932= Dünkü bilmecenin halledilmiş şekli 1917 senesindeki şiddetli soğuklar hava muvaze 1 ESKİ, 2 BULGUR, 3 ELLİ, nesini bozmuş, kış bu sene bizi gafil avlamıştır 4 GÜVEÇ, 5 ÜTÜ, 6 MASLAK, dünya merkezlerile münasebette bulunması ve onlarla telgraflar, tele İki sene evvel, fazıl ve muhterem fonlar, telsizlerle daimî temasta oldostum Fatin Beyle şiddetli kışlar ması sayesinde mümkün olur. bakkında neşrettiğimiz şahsiyattan (Astronomie) ye gelince: Bu il âri nezih, ilmî münakaşlar elbette min meteorologi hâdiselerile iştigali hatırlardadır. yoktur. Onun vazifesi felekî hâdiseO zaman ilmî bir tasnif yapma lerle uğraşmak, hava tebeddüllerindan evvel işe başladığımızdan hededen değil, günesin tesiratını tetkike fin saffeti bozuldu, işhnize karışanfizik ilmine yardım etmek, bahusus lar, araya girenler oldu, hakikatin gül çehresi de seçilmez bir hale girdi. sabiteler, seyyareler, kuyruklu yıl dızlar, nebilozler... gibi feza muhte j O esnada noktai nazanmı doğru anhyan âdil bir sada Ankara'dan yük viyatını teleskoplarla daimî müşahede altında bulundurmak, fazla ola selmiştir. Yazdıklarımı ilim namına rak setnaya tatbik edilebilmek üzere müdafaa eden o bitaraf zat, metnle • cetimizde (alâimi cevviye ilmi) nin en tadil edilmiş fotoğraflar, ispektroskoplar sayesinde (chimi celest sesalâhiyetli şahsiyeti olan Sadık Ali mavî kimya) üe tavasrgul etmektir. Beyefendidir. Bahsimize mevzu edindiğimiz mes'Bu sefer o eski tecrübelerden istiele ise vukuundan senelerce evvel fade edeceğim, asıl bahse girmeden şiddetli kışları haber vermek, bu nevi evvel hava tebeddüllerile alâkaları cetvelleri tertip ve ihzar etmektir. bulunan ilinılerin bu mes'eledeki huIşte bu vazife (Physique) ilminin dut ve salâhiyetlerini gayet vazih f aaliyeti semsiye bahsine aittir. çizgilerle ayıracağımFizik ilminin bu ehemmiyetli daŞu aşağıdaki mücmel izabı muh lile meşgul olanlar, Arzımızm içinde, terem karilerimin de zarurî göre Ustünde, havasında vukua gelen hâceklerinî ümit ederim. dislerin hemen hepsinin menşe'ini *** güneşte ve onun harurî, elektrikî ve Hava tebeddülleri, muayyen va miknatisî tagayyürlerinde buluyorkitlerde zuhur eden fırtmalar, şid lar. detli yaz ve kıslar... gibi cevvî ve arzî Gittikçe kuvvet bulan bu nazari hâdiselleri vukuundan evvel istidlâl yeye göre zelzelelerin, volkan indietmek keyfiyetî ile esaslı surette meş falarının, kasırgaların, tuğyanların gul bulunan başlıca iki ilim vardır. hakikî sebeplerinin, günesteki tebedBunlar da (Meteorologie), ve (Phydüllerde ve bahusus lekelerin çoğasique) den ibarettir. Bu ilimler ta Iıp azalmasmda mündemiç olmak lâmamen müstakil oldukları gibi, tetzım geliyor. kik ettikleri cevvî hâdiselerin de neBizim güneşimiz, fezada emsali vîleri ayrıdır. çok bulunan (nuru mütehavvil) giiHalbuki havaya dair bir mes'ele neşlerdendir. Şaşaası takriben 11 seortaya atıldı mı halkın hatınna dernelik devreler esnasında azamî ile hal rasatane geliyor, telefon başma asgarî arasında dolaşır. Güneş faaligeçenler o müesseseyi tacize baslı yetinin azamiye vardığı senelerle onu yor. Heyet rasatanelerînin bu nevi takip eden üçüncü senelerin re kış mes'elelerle alâkaları bulunma • lann şiddetli olacaği uzun miiddet dığını düşünmüyorlar. tenberi edilen müsahedeler ve tutuHalbuki si'alan nihayet (40) saati lan mevsuk zabıtlarla sabittir. geçmiyeni tebeddüllerle, anî zuhur 1901 milâdî sene ile içine girdiğietmeleri ihtimal dahilinde bulunan miz (20) inci asnn ilk güneş faaliyeti fırtmalar ancak (Meteorologique) azamisi (1905) senesine tesadüf etistasyonlarından sorulabilir. tiğinden bunu takip eden her (11 ve Şehrimizde bu merağı tatmin e 13) üncü senelerin kışları şiddetli debilecek bir Yeşilköy, bir de Kan 1 olması lâzım geliyordu: dilli'de iki istasyon varsa da bunlar (19051908), (19161919), (19) da memleketimizin muhtelif yer uncu asırdaki silsileyi kaideye muvalerinde bulunmaları lâzım gelen bir fık olarak takip etmiş, yalnız (1927) çok meteorologi nıefkezlerinin mefde olması îcap eden şiddetli kış o kudiyeti yüzünden (depression) Iarı sene güneş sathında mutat hilâfında ve îstikametlerini vaktü zamanîle zuhur eden çok büyük bir leke yü • alamamakta ve bu yüzden pek ma zünden îki sene taahhura uğrıyarak zur ve haklı olarak bu ihtiyacı tama(1929) da kendini göstermiştir. men telâfi edememektedirler. (400) senede ancak bir defa vulyice anlaşılması için bîr daha tek kua gelmiş bu iki senelik gecikmeyi yalnız bir defaya mahsus çabuk gerar edelim. çicî istisnalardan zannederek, eski Şiddetli yaz ve kısları senelerce sflsile cetvellerine göre (1930) kışıevvel haber verebilmek meteorologi nm şiddetli olacağını yazmıştım. îlminin hudut ve salâhiyetinden ta Bu sene bizi gafil avlıyan kış, mamen hariçrir. Meteorologi şimdilik (1927) de olması lâzım gelen, şidayni sene içinde ve nihayet (40) saat evvel havaî tağayyürlerin tahminine detli soğukları iki sene taahhura uğmuvaffak olabilmektedir. Bir (mete ratan sebebin hâlâ devam ettiğini gosteriyor. Yani (1930) da olması lâorologique) merkezin bu küçük zazım gelen kış (1932) de vukua geliman fasılası içînde zuhur edecek fıryor. tınalan, kar tipilerîni, şiddetli yağ ABDÜLFEYYAZ TEVFlK murları anlıyabilmesi için de bütiin Sadık Ali Beyefendiye 7 ELTİ, 8 CEVAP, 9 İLİK. (EBEGÜMECİ) Kış niçin şiddetli ? Günün eğlencesi ooğus gogse Muharebe başladı Büyük Japon taarruzu nihayet dün sabah zafakla beraber basladı! ( Birinci sahifeden mabait ) henüz malum değil dir. Japon umumî karargâhı civannda bulunan bir Amerikan garajı bh* Çin obüsünün düşmesi yüzünden fevkalâde hasara uğramıştır. Londra 20 (A.A.) Reuter ajansı, Changahi'dan idtihbar ediyor: Japon'lar, taarruz hareketlerine başladıklan zaman tayyareler Çin mevzilerini şiddetle bombardıman ediyorlardı. TchangKaîChek'in kıtaatı şid detle mukavemet etmekte ve bir kanş bile arazi terketmemektedîr. İki düşman arasında şiddetli topçu düellosu başlamıştır. rurî kılacak bir şekil almasına mâni olmak için mümkün olan her şeyi yapmak hususunda hemfDnrdirler. Bu akşamki program İSTANBUL: 1 2 0 0 m. 18 Gramofon plâklan, • 19,30 (Bedayii musikiye) heyetüîm koaî» seri. 20.30 Gramofon ile Faust operası, 21 Kemal Niyazi B. ve arkadaşlan ta • • rafından alaturka saz. 22 İstanbul radyosu tango orkestrasL Bugünkü bilmece ( A, ÇE, ÇIK, DAN, DE, Fİ, GÖ, GÜS, İĞ, İS, Kİ, LİK, LİT, NE, OR, RE, TA, VA. Yukarıdaki hece • 1 ..... leri ikişer ikiseı 2 .... yanyana getirip a 3 .... şağıdaki tariflere 4 ..... göre birer kelhne 5 ~~ teşkil ettiğiniz tak 6 .... dirde, baş harfleri 7 .... yukandan aşağı o 8 .... kununca: 9 BİR SAN'ATKÂR İSMİ Meydana çıkacaktır. 1 Sert bir maden; 2 Bir yemiş; 3 Musikide bir mâkam; 4 Anahtarm yuvası; 5 Vasat; 6 Sine; 7 • Baş; 8 • Kapalı değil; 9 Körpe ağaç. Yanan çocuğun cesedi Aksaray'da Valide camii ittisalindeki 28 odalı büyük bir apartımanın bir kaç gün evvel yandığuu ve yangm esnasında Kemal isminde bir çocuğun da yanarak öldüğünü yazmıstak. Bu çocuğun yanmıs olan cesedi dün yanguı mahallinde bulunmuştur. Esrarkeşler Beyazıt'ta oturan Makbule isminde bir kadının, evine bazı kimseleri kabul ederek esrar içirttiği zabıtaya haber verilmiş ve yapılan âni taharriyet neticesinde Makbule Hanım ile bir kaç serseri cürmü meşhut halinde yakalanmısbr. Kara Ali meydan okuyor Tiirkiye Baspehlivanı Kara Ali, Çoban Mehmed'in kendisini yendiği hakkmdaki •ddialara cevap vererek Galata'da Osmanh Bankasmda ylif»n Cemal Beyi kendisine hakem yaphğını, istryenlerle kurban bayramında güreşeceğini ve hakkında söylenenlerin iftira olduğanu budirmektedir. Darölfönun Divanı toplanıyor Darülfünun Divanı bugün toplanarak Gazetecilik mektebi hakkmdaki tet • kikatına devam edecektir. Divanm ba husustaki tetkikah hayli üerlemiştir. Bir, iki içtima sonra proje şekli kat'isini alacaktn*. Profesör MaVs'ın tetkikatı Darülfünunun ve diğer tahsfl mües seselerimizin ıslahı hakkında bir rapor hazırlamak üzere memleketimîze gelen tsviçre'li Profesör Mals tetkikatmı bi tirmek üzeredir. Profesör bir kaç gündenberi Cseleri ve diğer yüksek mektepleri de ziyaret etmektedir. Mumaileyh Galatasaray Lisesi lisan desrlerini çok beğenmiştir. Bugün Mülkiye mektebini ziyaret edecektir. Tetkikafa bitmek üzere olan pro • fesör gelecek cumartesi günü memleketine dönerek raporunu haznruyacak ve tekrar 2 7 martta avdet ederek aldığı neticeleri Maarif Vekâlebne bildire • cektir. Müderris maaşlanmn yüz lira gibi az bir miktardan başlaması ve bazı müderrislerin haftada on sekiz saat ders vermeleri tsviçre'li mütehassısm hayretini mucip olmuştur. Araşityağı mes'elesi halledildi {Birinci sahifeden mabait) müşteri bulabildiğini, bu sayede zeytinyaği ile ucuz olan araşityağı ara • sındaki fiat farkının memleketimize ecnebi parası olarak girdiğini izah etti. İktisat Vekili Mustaf a Şeref Beyin sözlerine göre 927 den sonra zeytinyağı f iatları düşmeğe başlamış, bu sukut mütemadiyen devam etmiş, bu gün ikisi arasında fark kalmamıştır. Bmaenaleyh sabun fabrikaları fiat düşkünlüğünden istifade ederek zeytinyağı da kullanmağa başlamışlardır. soz aldı. Dedi ki: İktisat Vekili Beyefendinin oeyanatı bendenizi tamamen tatmin etmiştir. Takriri verdikten sonra bu mes'ele üe meşgul oldum. Matbuahn efkâri umumiyeyi yoklamak üzere vaki mesaisi neticesinde mes'elenin cid den tahmin edildiğinden daha mühim olduğu göHilmüştür. Sırrı Beyin sözlerinden sonra müzakere kâfi görüldü ve içtima per şembe gunüne bırakıldı. Adliye Encümeninde dünkü içtima Samsun'da tiirkçe ezan Samsun 2 0 (Hususî) Büyük camide Kavala'lı Asun, Halit ve Mustafa Beyler tarafmdan türkçe hutbe, Kur'an ve ezan okundu. " " " ' " " mııiMiumııımmınHi .• Ankara 20 (Telefonla) Adliye Muafiyet listesi 5 seneliktir. 927 Encümeni bugün de toplandı. İcra ve senesinde tanzim olunmuş, o zaman iflâs kanunu hakkında vilâyetlerden araşityağı da Iisteye ithal edilmiştir. gelen mütalealann tetkikine devam 2 inci liste 932 temmuzunda yapılacaktir. 2 inci Iisteye araşityağı konmı etti. yacaktır. Bu suretle mes'ele tama • İktisat Encümeninin mesaisi men halledilmiş olacaktır. Ankara 20 (Telefonla) İktisat İktisat Vekili bunlan anlatarak Encümeni bugün yeni kazanç projesi Hindistan cevizi yağı mes'elesine geç müzakeratına devam ettî. tî. Memleketimizde son iki üç sene zarfında yapılan fabrikaların bu nevi yağ ithalâtını azalttığmı, hariçten Istanbul hapisanesinde yatan 15 se mevaddı iptidaiye alan fabrikaların neye mahkum katil İzmir'li İrfan is yağı kendilerinin yaptıklarmı, istihminde biri kendi elile yaphğı bîr Iev salâtın yakında ihtiyacı tatmin ede hayı hapisane müdiriyetine hediye et cek miktara baliğ olacağını soyledi. mîstir. Bu Ievha bir metre uzunlugunda* Ziraat vekili de cevap veriyor dır. Siyah kadife uzerine işlenmis manİktisat Vekilinden sonra kürsüye zum bir ibareyi havidir. İrfan bu manZiraat Vekili Muhlis Bey geldi. İktizumede işiediği cinayeti itiraf etmek sat Vekilinin mes'ele hakkında kâfi tedir. izahat verdiğini, memleket mevaddı iptidaiyesi kullanmanın gaye oldu • ğunu, zaten bu gayenin fırka progBalıkesir'de dilsiz bîr kızın bikrini ramında tesbit edilmiş bulunduğunu izale eden İzzet isminde bir adam 9 anlattı. sene 6 ay hapis cezasma mahkum ol Sirri Bey kursüde muştur. Dilsiz kız henüz 8 1 0 yasın • Ziraat Vekilini müteakıp Sırrı Bey dadır. Masör Danyal tncinmelere, kınklara v e bil hassa şişmanlığa ve vücut biçimsizliklerine karşı son dere ce müessir her nevi masajlar... Her gün saat 10 dan 2 0 ye kadar. Tedavîye muhtaç hastalan rontken mütehassısı Dr. Kenan Hasan Bey muayene edecektir. Beyoğlu'nda: Tokathyan oteli karşısında Sn Terazi sokağm da No. 12. ECONOMOU OPERET HEYETİ FRANSIZ TİYATROSUNDA Bugün birinci matine saat 14,30 da YA SENA HRİSOMOU İkinci matine saat 18 de SATANERİE Aksam süvare saat 21,30 da. SOULAMİTİS ömer Paşa ahfadmdan Hıfn Paşa kerimesi Selânik eşrafmdan Kerim EVaşington 2 0 (A.A.) M. Hoover, fendi mahdumu merhum Tevfik Beyin refikası ve Evranoszade Sabri Beyin arize almıştır. Bu istidanamede, kendi sinden Aksayi Şark ihtilâfına nihayet ver kaînvalidesi, Nusrat ve Cevdet Beylerin hemşireleri ve Muhtelit Mübadele ko mek maksadile Cemiyeti Akvanun it misyonu Türk heyeti murahhasası mfitinaz edeceği iktisadî tedbirlere Ameşavirlerinden Kerim Tevfik Beyin varika'nm iştirake amade olduğunu mezh'desi Nesime Hanım irtihali darübeka kur cemiyete bildirmesi talep olunmakeylemistir. Cenazesi pazar günü Yeşil tadır. köy'deki köşklerinden Yeşilköy'den haBu arizeyi imza edenler arasında Wilreket edecek olan 11,45 trenile kaldı son'un zamanında Harbiye Nazırlığını nlarak Bakırköy'ündeki afle kabrista ifa etmiş olan M. Baker'in ve Harvard nma defnedilecektir. Mevlâ merhumeye Darülfünunu Emini Lowell'in isimleri rahmet, ailei kederdidesine sabri emfl vardır. Harp nasd başladt? M. Lovrell'in talebi üzerine bu arizede ihsan eylesin. Tokio 20 (A.A.) Japon ültimasulhun tesisi için zarurî görüldüğü tak • tomunun tevdiine müteraf ik olan ahdirde Japonya'ya boykotaj yapılması huVEFAT val ve şerait dün resmen izah edil susu ileri sürülmüştür. mistir. Mimar Hırant Aprahamyan Efendi Maamafih hükumet erkânından biri, Jeneral Tashiro, evvelki gün 19 unvefat etmiş olmakla cenaze merasimi M. Hoover'in bu teklifi kabul ve flti cu Çin ordusu kumandanına son bir bugün 21 şubat 9 3 2 ye müsadif pazar zam olunan tedbirlerin tatbikı için bunihtarname göndermiştir. günü saat 14,30 da Beyoğlu Balıkpazar lan misal olarak ileri sürmesi muhtemel Ermeni kilisesinde icra kılmacağı, kederÇin'liler, hemen ve sarih bir su oUjıadığım beyan etmiştir. dide ailesi tarafmdan flân olunur. rette cevap vermemişlerdir. Çin'liler, tngiliz'ler endişede Mumaileyh, şehrimizin en genç ve hemen geri çekilmenin mevzuu bah • Şanghay 2 0 (A.A.) Şanghay'daki muktedir numarlanndan olup genç bir solmadığını yalnız tedricî bir çekilaskerî harekâb takip eden İngiliz er yaşta vefab sanayii nefise için bir za • menin derpiş olunabileceğini söyle kâni harbiyesi, Çin'lilerin mukavemetini yiattır. mişlerdir. kırmak için Japon'larm müthiş muhareJapon'lar, saat 20 ye kadar sarih beler vermek mecburiyetinde bulun • bir cevap beklemişlerse de intizarları doklanm ve düşman mukavemetini kesri boşa çıkmıştır. için de ağır zayiata katlanmakla ancak Çin'liler, takriben cevap vermeleri Bugün aksam saat 21,30 da ilk muvaffak olabflecekleri kanaatmi izhar iktiza eden dakikada Japon mevziledefa olarak etmektedir. rine karşı ateş açmışlardır. Japon'larm hedefleri, Çin'lfleri îngfliz tşte o zaman Japon konsolos jeve Amerikan askerleri tarafmdan muneralİ Murai, Changhai belediye reiPiyes 4 perde, yakmda: OteOo hafaza edilen beynelmilel mıntakamn sine, Japon askerî erkânı da 19 uncu hodudunu ve SouTcheou nehrinin muordu kumandanına zîkri geçen ültikabfl sahîlmi teşldl eyliyen küçük körmatomu vermişlerdir. feze bkarak orada sıkıshrmaktır. Japonya ilânı harp mi edecek? ingiliz erkâni harbiyesi, Amerika ve Tokio 2 0 (A.A.) Matbuahn istihingiliz askerlerini bir şey yapmağa mukbaratma göre Harbiye Nazm, dünkü tedir olmaksızın Çin'lilerin mahvına se • Bugün akşam Istanbut Beledigesl kabine içtimaında arkadaslarma 19 uncu bep olabilecek olan bu askerî plânın 21,30 da Çin ordusuna TchanhgKaiChek kuvtatbikmı endişe ile beklemektedir. vetlerinden takviye kıtaafa gönderilBinlerce sivil Çin'li ahah' Çin asker mesi dolayısfle Şanghay'da vaziyetin lerinin mukavemetlerinin son haddini vahim bir mahîyet Drtisap etmesi teh • sarf için gayret göstermeleri ihtimali olikesi mevcut olduğundan bahseylenitştir. lan ChapePi terkebnemek karannı verKomedi 4 perde Yazan: L. Verneoil Nazırlar, vaziyetin harp flânmi za . mişlerdir. Tercüme edenler: Bedia H, Vasfi Kıza Bey AnMrib«><U Vaytmar Hİmayefetftd Cemiyeti bayram münasebetile kimse • Tenzilâth haik Raşit Rıza tiyatrosunun, bu seneki yeni siz yavrulara yardnn olmak üzere Hi • repertuvan arasmda bulunan eser • mayei etfal Cemiyetine 3 6 6 dolar 10 Şehzadebaş11 ler meyanmda (Aka Gündüz) ün ne sent göndermiştir. fis eseri olan (Tang Tango) yu da oyHamîyetli vatandaflarmuzm teber mvacağmı geçenlerde yazmısbk. Bir taruah berreçbi ab'dirt Bu gece: Halk gecesl duhuliye 30 kolraftan bu eserin provalanna devam edfl Dflârer Orhan Ohrlll 14, İanail Mos tuklar 35 kuruş komik dümbüllfi İs tafa Elâzi2 14, Ziya İsmail Manastır 28, mekle beraber diğer taraftan Raşh Rıza mail ve Ahmet B. temsil heyetleri tiyartrosu bu aksam yeni bir piyes olan Ahmet Ali Kifi 10, Murat Cabir Üskup 7, EKMEKÇİ KADIN (Serseri) yi oynuyor. Osman Yusuf Elâziz 6, Süleyman TTam Cinal komedi dram 5 perde aynca Dersün 32, Aluş Emm Kürce 34, Kaymak Büyük Fransız edibi ALFRED CaAnastas balesi ve 1932 senesl Süleyman Kurce 18, Veysel Hodo Kürce serbest gureglerl PUS'un eserinden tercüme edOmiş olan 10, Kojur Edvard Amerika 10, Ali Haa ba piyesin kuvvetli bir mevzua ve teze Bulgarya'h 10, Tusuf Abduüah İstanbnl Üsküdar Hâle sinemasında 9, Zeynel Salih Knree 10, Bayram İsa Kur mank ohnak itibarile kazanacağı rağ • betten süpbe edüemez. Büyük bir ha ce 8, Nebl Mehmet Kesriye 6, Nuri Yu sal Kuree 6, Hacı Şaklr Ohrl 5, Kâmil Re raretle çalışan Raşit Rıza'yı bir kere cep Kuree 5, Süleyman Salih Knrce 5, daha tebrflt etmemek kadirnaşinasbk olur. Mümessüi: Dolores d drio,uavdeBi Halit Tahlr Kuree 4, Ahmet Timür Elâ (Serseri) piyesi Türk sahnesi için ha (Kahraman Köpek). , zfe 3, Hasan Zülfi Kigl 3, Pahrettin Şahap Pizren 3, Tatar Hasan Bulgaryaiı 3, Ha kikî bir kazançnr. Raşit Rıza tiyatrosu bu sene (Şikes • san Zülflkar Kigi 3, İbrahim Mustafa Erziiîcan 2, Mustafa İbrahim Giritli 2, Ab pir) in (Otello) sunu, Aka Gündüz'ün dürahman İbrahim Rados 2, Rifat Nurl (Tang Tango) sundan başka muhtelif BugOnden itibaren iki muDebre 2, Hasan All Çarsancak 2, Kenan yeni piyeslerini, Vedat Urfi Beyin nakCafer Kuree 2, Rifat Hallm Makedonya 2, azzam filim birden Enver Ziya Manastır 2, Dorti Ziya Ma lettiği (JAZZ) piyesini dahi hazırljyacakhr. nastır 2, Osman İbrahim Dersim 2, Seydl Sermen Amerika 2, Zekeriya Hacı Sellm Resne 1, İsmail Emin Kuree 1, Arif Os TEŞEKKÜR man Elâziz 1, BeMr Recep Kuree 1, TeM Sevğill annemizin cenazeslne lşörak eSüleyman Kuree 1, Merdan Zülfücar Panden mektup ve telgraflarile bizleri te Türkçe sözlü re izahadı fiHm dik 1, Reşit Mehmet Elâziz 1, Rıza İbra selD ve alâmımua tahfife şitap eyliyen him Erzincan 1, Meri Mustafa Amerika 1, lütufkâr ehibba ve akrabamıza ve bilhassa Altı ay gece, ala ay gündüz olan Tames Stomak Rum İzmlrTl 1, Salih Mus hastalıgınm devamı müddetince ibzal buhavalide ve buziar arasında cetafa Kuree 1, Modelfa H. Amerika 1, Le yurduklan yüksek alâka ve ihtimamlarile reyan eden merakaver muazzam reda Turta Amerika 1, Core Baril Ame bizleri ebediyen minnettar kılan müderrika 1, Vasil Çorbacı Rum Adana'lı 1, Ha risi muhterem Âkil Muhtar Beyefendi üe filim. san Süleyman Kurce 1, İbrahim Zeki İşmuavinleri Sedat ve Süheyl, asistanlan Mektep muallimlerile tâlekodra 1, Can Kelediş Amerika'Iı î, Olun Besim, Kenan, Seyfi Beyler ile, Kâmile, besinin bu filmi görmeleAli Kuree 1, Mrs Cini AmerikaTı 1, Mîss Remziye, Hatice Hanımlara ve bütün MDdert Amerikaiı 1, Salih Hayrettin Fldoktor arakadaşlanma en samimî ve canri tavsiye olunur. dan şükran ve minnetlerimizi arzederiz. lorinaiı 1 dolar M cem'an 310 dolar 50 Alâiye eşraf ve ulemasmdan san Kasent göndermlşlerdir. dızade Bursa esbak Kadısı merhum Hacı Ahmet Tevfik Efendi oğullan Ziya Ismaü Ef. mahdumunun Ay yıl Dr. Halis Tevfik Cemal Tevfik dızlı mendiüeri müzayedeye çıkanlarak Imam Rıza Ef. kerimesi hanım ve İbrahim ramamen fransızca sözlü moazzam filim Mustafa Ef. nin 6 yaşmdaki çocuğuna 27 üzerinde kalmıştır. dolara teslim edilmiştir. Grup halinde gelecek mektep taleDilâver Orhan ve Kaymak Efendiler Rafet Nuri Ef. mendillerini müzayedeye Dilâver'in kahvehanesinde tertip ettikleri besine tenzilât koyarak 15 dolar 85 sentte Yusuf Abdullah müsamere hasılâtı 47 dolar 25 sent. Gündüz 2,30 S snvare 9,30 ta • Japonya'ya boykotaj mt yapdacak? İrtihali müessif Raşit Rıza tiyatrosu SERSERİ İSTANBUL BELEDİYESİ Darülbedayi Temsillerî ENİNDE SONUNDA JehİFTıyatposn Himayei Etfale teberru Raşit Rıza tiyatrosunun yeni eserieri Ferah smemada Kızıl Raks ALEMDAR SINEMASINDA AMİRAL BYRD KUTBÜ CEHUBI SEYAHATi IBÜTUN HAYATI essiiesi MARCELLE CHANTAL Manzum itiraf i CLORYA'da Bngln MUSTAFA meşhur sesli filmini görünüz. Kralın gözdesi olmuş fakat altın ve ktymetli mücevberata olan meyil ve ihtirası hasebile kendisini entrika ve sergü /eşt muhitlerine kadar sürüklemiş Paris'te bir rrağazanın küçük bir memuresinin hikâyesidir. Bu liiks ve ihtişam filmini mükerreren görmelidir. Heyeti temsiliyesi başında: N O R M A T A L M A D G E WILUAM FARNUM . CONRAD NAGEL Mme. D U B A R R Y ARTiSTiK sinemasında OUGLAS BEBE F A i R B A N K S ve A YA D A N İ E L S Balıkesir'de bir mahkumiyet temaşakiranmı fevkalâde memnun ediyorlar. EX)UGELÂS FAİRBANKS'ın sıçradığın', duvarlara ünnandığını, atladı ğını gösteren ve temaşakiranı katılıncaya kadar güldüren koktay sahnesi dehakâr komik CHARLJE CHAPL1N tarafmdan idare edilmiştir. O P E R A sinemasının filminde konuşup «arkı söylüyor ve AŞ I K

Bu sayıdan diğer sayfalar: