25 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

25 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

*A AVRUPA MEKTUPLARJ: e •Cumktmyei Viyana' •r sergısı Gunün eğlencesi Dünkü bilmecenin halledllmiş şekli Uzak Şark'taki kaıüı hâdiseler Viyanagazeteleri,buserginin Türk'ler hakkmdak yanlış kanaatleri tashih ettiğini söylüyorlar 1 NAZAR, 2 İNSAN, 3 ŞA j FAK, 4 ALLIK, 5 NEKES, 6 T1RPAN, 7 ATEŞ, 8 ŞURUP, 9 I ( Birinci sahifeden mabait ) TİR. " * " piyadesi, bütün kuvvetlerini harbe sok(NİŞANTAŞI) mamıştır. Japon'lar süngü hücumlarından fazla bomba ve obüslerle harbetmeğe mü A, DUN, EK, FI, HAT, İS, K.AS, temayildirler. Kö, LA, LEV, MEK, MÜR, O, PA, Chapei cephesinde, Japon bahriye RA, RAK, RIN, TEK. silâhendazları, bogün kesif bir töfek Yukarıdaki hece1 ateşine başlamışlar ve bu mahallin şileri ikiser ikişer 2 .... malindeki Çin mevzilerini hedef ittihaz yanyana getirip a 3 .... eylemişlerdir. Muharebe öğleden sonra şağıdaki tariflere 4 .... müthiş bir surette devam etmektedir. göre birer kelime 5 Bu sabah intişar eden haberlerin hiteşkil ettiğiniz tak 6 lâfına olarak 13,000 Japon askerinin dirde, baş harfleri 7 Woosung civanna ihracı dogru değildir. yukarıdan aşağı o 8 ... . Japon'lar, şu sırada hiç bir takviye kıt'akununca: 9 sının vusulünü beklememektedirler. BİR TESHIN VASITASI İSMI Bugünkü bilmece Viyana'da acılan Türk İnce Viyana, şubat (Hususî) Bu rada açılan Türk Ince San'atlar sergisinin Viyana halkı, Merkezî Av rupa zairleri üzerinde bıraktığı tesir devam ediyor ve sergiyi ziyarete gelenlerin adedi giinden güne artıyor. Sergi idaresinin verdiği malumata nazaran ilk beş gün zarfında Fürk sergisinin 1500 kişiden fazla kitnse ziyaret etmistir. Bu miktar bilâhare daba fazlalaşmıstır. Bütün Avrupa gazeteleri, hars, san'at ve salon mecmualart Türk sergisinden sitayisle bahsettiler. Resimli mecmualar, hatta yevmî gazetelerde sergiye ait resimler intişar etti. Viyana'nın belli başlı tanınmış gazeteleri Türk güzel san'atları ve ince san'atlaı hakkmda müteaddit makaleler, mütehassıs kalemlerden çıkmış tenkidî yazılar neşrettiler. Budapeste, Presbug, Prag, Besiin, Münih, Zürih gazete ve mecmuaların dan bir kısmı okuyucularına Viyana'da açılan Türk san'at sergisi hakkında uzun uzadıya malumta verdiler. Türk sergisini tesis eden Viyana San'atlar Birliği «Secession» müessesesi de çok metodik bir surette haurlanmıştı. Daha serginin küşadından bir ay evvel keyfiyetten matbuat ve alâkadarlar hr.berdar edilmis, fazla olarak onlara Türk tarihi sınaatı hakkında bir mütehassıs zat tarafından uzun bir konferans verilmiş • tir. Diğer taraftan Türk sergismtn barsî, içtimaî, ilmî ehemmiyeti hak* kında da mütehassıs doktor Kurt Blauenstemer taraf ından radyo va sıtasile bütün Avusturya halkına çok canlı izahatta bulunulmuştur. Bu mühim konferanstan bir kaç cümleyi nakledeyim: « Viyana'da küşadı mukarrer Türk sergisi, Türk milletinüı sınaat noktai nazarmdan harsını temsil eden bir sergidir. Alâkadarlara böyle şamil bir fikir verebilmek için bir kaç asırlık bir maziye ait orjinal nümuneler toplanmıştır. Burası da unutulmamahdır ki Türk kavimlerinin bediî san'atı hemen hemen bütün As ya'ya yayılmış, muhtelif Asyaî akvamın bediiyatı üzerinde icrayi tesir etmistir. Bu hakikati biz tarihin her devrinde ve hemen her memIekette vazihan gösterebiliriz. Türkiye coğrafî raevkii iti barile Avrupa ile Asya arasında bulunduğu için bizce bunun ay • rıca ehemmiyeti vardır. Zira Türk'ler bu iki kıt'a akvamı beyninde bir kültür mütehassıslığı rolünü oynamışlardır. Meselâ Barock devrinde garp ve şark sarayları arasında harsî ve bediî mübadelât vukuu tarihçe sabittir. Halkın Türk harsiyatı hakkındaki bilgisi onu kendi hayalinde yasattığı romantik bir şark dünyası içinde görmekten ileri geçmez. Osmanh Türk'Ierinin mazide garp milletleri, bilhassa Avusturya devleti ile zaman zaman çarpışmış olmalan, mahallî tarihçeleri, millî, vatanî hislerle hakikaten uzaklaşmağa sevketmis ve Türk'ler yanlış olarak kavgacı, istilâci bir millet suretinde tanıtılmış tir. Halbuki bugün işte gözümüzün önünde bulunan şahitlerle anlıvoruz ki bu milletin de kendine mahsus ve bir garp kültürü kadar yüksek, mütekâmil ve medeniyet camiasında kendine hâs bir mevki ihraz etmiş bir kültürü vardır. Bunlar kıymetleri asla inkâr kabul etmez tarihî, müsbet hakikatlerdir. Avusturya'nın geçirmekte olduğu çok sıkmtılı iktisadî buhrana rağmen maddî bir çok fedakârlıklara katlanarak bir Türk san'at sergisi vücude getirmesi bu milletin kiiltür kıymet ve mevkiini tanadığına ve herkesten evvel takdir ettiğine delildir. Bu serginin, sarp medeniyetçilerinin inkisar ve tereddütler içinde kadim Şark medeni yetinden ilham ve istinat membaları aradığı bir zamana tesadüf etmesi aynca bir kıymeti haizdir. Türk ince san'atlar sergisinin, şark ve bilhassa Türk san'at ve harsiyat müde'<kiklerinm ozlü tetebbülerine yeni bir sergisinîn "bvlunduğu <• Secessians tftnast fırsat teşkil edeceğini ümit eder;nı.> Mütehassıs doktor K. Blauensteiner'in beyanatı alâkadarlar üzerinde epey ve kuvvetli tesirler bırakmak tan hali kalmamıştır. Esasen yeni Türkiye'nin vücude getirdiği siyasî ve içtimaî büyük inkılâplar bütün Avrupa'da olduğu gibi, Avusturya'nın da muhabbet ve derin takdirle rini celbettiği cihetle halkta ve b'l hassa münevver ve mütefekkirler âleminde Türk sergisine karşı büyiik bir temayül ve alâka uyandırmıştır. Türk İnce San'atlar sergisi, Vi yana'da Türk medeniyeti, Türk harsı ve Türk'lük namına ümit ve lah minlerm fevkinde bir muvaffakiyet kazanmıştır. Türk'ün ötedenberi pek haklı olarak müdafaa ettiği tez, medeniyet davası, garbin hararetli ka bul ve tasdikleri ile bir kat daha tevsik ve tahkim edilmiştir. Meydana cıkacaktır. 1 Odunun kardeşi 2 Ateşin dili; 3 Sulu pilâv; 4 • Kesilmiş a • ğaç; 5 Ferah; 6 Arzu, iştah; 7 Bir cins ocak; 8 Başhca gıdamız; S Köçek. Lik maçlarmın ikinci Oevresi başlıyor İstanbul Futbol Heyetinden: 26 şubat 1932 cuma günü Taksim'de icra edilecek lik maçları: Süleymaniye Kasımpaşa takımı III saat 10 hakem Şahap Bey, Alhnordu Hilâi takımı I saat 11,15 hakem Şahap Bey, Eyüp Beylerbeyi takımı I saat 12,30 hakem Emin Bey, Vefa Kumkapı Beykoz takımı I saat 13,10 ha kem Arif Bey. Voleybol müsabakaları Voleybol Heyetinden tebliğ edil miştir: Bu hususta bütün vatan ve ırk • 2 6 / 2 / 9 3 2 cuma günü Galatasaray taslarma müsbet bir fikir vermiş olkulübünde yapılacak voleybol maçlart: mak için Viyana matbuat ve san'at Kasımpaşa Süleymaniye saat 17 hamütehassıslarmın Türk sergisi intiba kem Ali Rıdvan Bey, Galatasaray İsve mütalealarmı sıra ile kısmen tertanbulspor saat 17,30 hakem Sami Bey, cüme ve naklediyorum: Besiktaş Fener saat 18 hakem Adnan 15 kânunusani tarihli «Reichspost» Bey. gazetesmden: «Nim resmî ceride). «Bu sergide 16, 17 inci asırlara ait daha fazla eser teshir edilmiş Beyoğlu Rum lisesi ilk kısun takımı patir. Sultan SUleyman devrine ait eser zar günü öğleden sonra ZoğrafyonüsesL ler, Osmanh tarihinin siyasî ve harsî ilk kısım takınn arasında Taksim mey »n yülccolcfcl»JOTVMİ I t m ^ l etmcktcdaıunda futbol maçı yapılmış, Kum dir. 1517 inci asırlar Osmanlı devletî Iisesi talebesi bire karşı dokuz say» yaile Avusturya arasında siyasi sidal parak galip gelmiştir. ve gerginliğin en had bir devrini ırae eder. îşte bu devre ait âsar da iki milletin mütekabilen birbirinin san'atına İstanbul cihetindeki spor kulüplerinin icrayt tesir ettiği görülüyor. ihtiyacahnı temin etmek üzere Yeni Osmanhlara takaddüm eden Selçuk bahçe'de yapılması kararlaşan stadyom asarı arasında «SuItanKeykâvus bin sahasının istimlâk muamelesine başlan Keyhüsrev» kitabesini taşıyan bir ması için alâkadarlara emir verilmiştir. Kur'an rahlesine tesadüf ediliyor. Fen heyeti tarafından bu husustaki proje Bu eser Selçuk Türk'Ierinin ince sa?\'de hazırlanmaktadır. İnsaata bu isler bitatına çok nef is bir misaldir. Konya'tikten sonra raümkün olan sür'atle başda Sultan Alâettin camiinden alınan lanacakhr. küçük bir seccade Türk'lerin hali san'atına ait er> eski bir vesikasıdır. İSTANBUL: 1200 m. 18 Gramofon 19,30 Stodyo' alaturka saz heyeti 20,30 Selım Sırn B. 21 Nebiloğlu Ismaıl Hakkı B ve Belkis Hanı teallik her hangi teşriî müzakerelere mey mm ı^tırakıle ıkmci kısım alaturka mudan vermemek için Büyük Britanya ve siki 22 Orkestra Fransa hükumetlerile mutabık kalmış B E R L Î N : 163S m. 17,35 Lâypzig'den nakU 19,20 Kera tir. 19,45 Fenni konferans Kon Çin harbi ve Amerikan bangerleri at 21,35 Frankfurt'tan 20,20 23,39 ser nakil Vaşington 2 4 (A.A.) Mühimmati Havadısler 1,35 Dans musikisi. harbiye imalâbnın, Çin'e karşı Japon • VİYANA: 5 1 7 m. 20,35 Konser: (Verdi. Veber, Ştrauss) ya'ya yardım eden Amîrika banger 23 55 Hafıf nıusikı. lerinin tavassutu ile yapılmıs olduğuna BUDAPEŞTE: 550 m. dair meb'usan meclisinin hariciye en 18,35 Askerî mızıka 19,50 Keman koncümeni nezdinde serdedilen umumî seri 20,35 Opera bınasından nakil Müithamat, Çin millî hükumetinin Vaşingteakıben Beleirt otelinden naklen caz ton'daki hukuk müşaviri olan M. Line band Berger tarafından yapılmışhr. Muma BARSELONA:348m. 21,05 Trio konseri 22 05 Çocuk saatîileyh, ahiren Amerika bangerlerinin yar22 35 Gramofon 23,05 Bir opera temsili. dımfle Japonya'ya 181 milyon dolar ROMA: 441 m. kıymetinde mühimmati harbiye sablmış Çin'liler şiddetle mukabele 18.10 Çocuklar için 18,35 Şarkı kon olduğunu ve halbuki, kendisinin Çm hüseri 18,50 Konser 21,50 Senfonik kon ediyorlar kumeti lehinde buna müşabih bir yardım ser Şanghay 2 4 (A.A.) Sekiz muazistihsal edememiş olduğunu beyan eyleVARŞOVA: 1411 m. zam Japon tayyaresi Kiang Wan etra miştir. 18 40 Salon musikisi 21 20 Hafif mu fındaki Çin mevzilerini bombardıman Changhai'daki sivil Japon'lar siki 23,05 Şarkılar 23,45 Dans musi etmiş, fakat Çin'liler de Japon piyade kisi. Londra 2 4 (A.A.) Changhai'dan mevzilerini tüfek ve mitralyöz ateşile BÜKREŞ: 3 9 4 m. kalbura çevirmişlerdir. Çin askerleri tah Reuter Ajansına bildiriliyor: 21 05 Şarkılar 21 25 Senfonik konser Changhai'daki Japon'lar, kalabalık bir 22 20 Konsere devam 22,50 Havadisler. rip edilen siperlerini yorulmaz bir sây ile halde şehri terke devam etmektedir. tamire uğraşmaktadırlar. BELGRAT: 431 m. Şanghay'daki Japon halkm tahliyesine 28 kânunusaniden itibaren, Japonya'ya 20 35 Koro konseri 21 20 Bir komedidevam edilmektedir. Geri kalan 16,000 müteveccihen 9,000 kişi şehirden mü21.50 Ljubljana'dan nakil (bir opera) 22 55 Hafıf musıki. Japonya'h hali hazırda mezkur şehirde farakat etmistir. Geri kalmış olan 6,000 LOZAN: 678 m. bulunraaktadır. Mültecilerden bin Idşi Japonya'h, dün Japon memurlanndan CENEVRE: 760 m. bu sabah Japonya'ya müteveccihen vaalmış olduklan ihtar üzerine hareket pura binmişlerdir. 17.35 Orkestra konseri 18 50 Küçük çohazırhklannda bulunmaktadırlar. 1,000 cukların korosu 19,35 Sinema musahakadar mülteci, bu sabah Japon kon Yeni taarruzlara hazırltk besi 19,50 Genclik için, çocuklara kı soloshanesi yakımnda demirlemiş olan Şanghay 2 4 (A.A.) King Wan raat 20,05 Gramofon 20,15 Ğsperanto istikametmde bulunan Japon sağ ce bir gemi ile Japonya'ya hareket et dersi 20,35 Ingilizce ders 21,05 Tıbbî nahmda bu sabah faaliyetler müşahede miştir. konferans 21,30 Haftalık kucük gazete 21.40 Halk konseri. edilmiştir. Dün Japon kıtaab bu isti İngiliz amele fırkasının bir teklifi kamete sevk ve tahşit olunmuştur. JeLondra 2 4 (A.A.) Amele fır • neral Uyeda, dün Çin'lflerin hücumuna kasmm Avam Kamarasmdaki grupu umaruz kalan sağ cenahmı tahkim etmekHalkevî riyasetinden: mumî millî icra komitesini temsil eden tedir. Halkevi dil, edebiyat ve tarih şuJaponya Amerikcfyt protesto etti millî meclis, hükumetten Kellog Bri besi için geçenlerde Fırka merkezinde Şanghay 2 4 (A.A.) Japon tay and misakma imza eden devletlerin içtima eden zevat ile bu subeye mukayTokio'daki sefirlerini geri çağırmaiarı yareleri tarafından düşürülerek öldü yet azanın, ayni zamanda bu mevzu ile mes'elesinin ehemmiyetini acilen tet • alâkadar olan ve bu subeye girmek istiriilen Amerika'lı tayyareci Short'un kik eylemek üzere Cemiyeti Akvam bir Çin tayyaresini idare etmiş olması yen zevabn şubenin idare heyeti mtihakonseyine telkinatta bulunmasını talep dolayısile Japon hükumetinin Amerika bmı da yapmak üzere 26/2/932 cuma eylemiştir. hükumeti nezdinde protestoda bulun günü saat on dörtte Halkevini teşrifleri duğu öğrenilmiştir. riac olunur. Japonya'nin Cemiyeti Akvama Harp sahasında yeni bir değişiklikyok ıt^tmro Bu akşamki program 25 Şubat 193Î "Halkevi,,nin bir daveti Japon'lar İmienpo'ya asker gönderiyorlar cevabı 12 ler meclisinin müracaatine ver • diğî cevabın sonunda büyük devletlerin Japonya nezdinde bu müra caatte bulunmakla açık kapı »iya setini yıkmıs oJduklarmı, çÜBkü bu müracaadri asîı muîecaviz mevkîrnde oîah' Çîniflere yapıhnası icap ettiğini kaydeylemiştir. Bu cevapta, Cemiyeti Akvam mi sakmın tnuntazam teşkilâtı olmıyan Çin hakkmda tatbiki müşkül olduğu noktasmda ısrar edilmektedir. Japon hükumeti on ikiler meclisinin insaniyetkârane tasavvurlarm • dan takdirle br.hsetmekte ve Japonya'nın sulha olan merbutiyeti hak kında tekrar teminat vermektedir. Bu cevabın en son fıkrasını On ikiler meclisi Çin'î sulhperverane bir va ziyet almağa imaleye muvaffak o lursa bundan ilk evvel Japonya'nın memnun kalacağı beyan edilmiştir. iki Rum lisesi arasında . Muokden 2 4 (A.A.) Harbm'de bulunan Japon fırkasnun en mühim kısmı, Japon tebaasmı himaye etmek için, Şarkî Çin demiryolu üzerinde, Harbin'den 160 küometre mesafede kâin mümiştir. Tokyo 24 (A.A.) Hükumet TEŞEKKVR Kızım ve valdemizle hemşıremtzln zl yaı ebedısi munasebetile cenazesinde bizzat hazır bulunmak ve teessuriımuze iş tirak suretile telgraf ve mektupla taziye etmek lutfunda bulunan zevatı muhte Temeye ayrı ayrı cevap venriefe^teepsjj, , runuıç mânı olduğundan bu bapta^iz har Duyuruian feaörrşfnasüsıanle kîytnet.j .teveccühlenne karşı sukran vctatisnefcr lerimizı cerideı feridenızle âlenen arze derız Cevdet Nüzhet Sabrt Kerim Tevfik Sabiha Çin ordasunda Alman zabitleri! ' Yenibahçe stadyumu yapılıyor Mimariye ait resimler ezcümle Konya'daki cami, medrese, türbe ile Bursa camileri Türk mimarisinin hususiyetîni ve mimarî noktai nazarmdan yüksek mevkileri de irae ediyor. İkinci Sultan Beyazıd'ın merasira libası, bundan yüzlerce sene evvel Bursa ipek mensucat sanayiinin ne kadar ileri gitmiş olduğunu gösteriyor, Sultan Süleymanın libası da ayni kıymettedir. Kütahya ve Çanakkale çinileri, kuyumculuk mamulâtı bizim bu nevî mamulâtımtzdan kat'iyen asagı değildir. Türkçe hüsnü hatlar, teclit ve tezhip işleri Türk'lerin pek zarif ve bediî zevklerini temsil ediyor. Sergmin ana kapısından girilince büyük salonun methaline vazedüen Gazi Mustafa Kemal Pş. Hz. nin tunçtan mamul büstü ise bize Türk kültürünün yeni bir itilâsını tebşir ediyor. Bu serginin tesisi her halde büyiik f aydalar temin etti. Her şeyden evvel Merkezî Avrupa'nın Türk milleti hakkındaki yanlış kanaatlerini tas • hih etti. Viyana halkma Osmanh kültürünün zengİTi hazinesini tanıttır mı« oldu. Türk res«amlığı hakkındaki mütaIeamızı ayrı bir raakaleye saklıyo ruz.» M. AZİZ MATM Esrar iptilâsı artıyor! Zabıta son günlerde esrarkeşleri sıkı bir şekilde takip etmektedir. Hemen hergün bir iki tane esrarkeş yakalanmaktadır. Bundan anlaşıldığına göre şehrimizde esrar iptilâsı son zamanlarda hayli artmıştır. Fatih polis merkezi de bundan iki gün evvel Bozdoğan kemerinin o yuklarında kendilerine yuva yapan iki esrarkeşi cürmü meşhut halinde yakalamıştır. Bunlar Mürtaza ve Abdurrahman isminde iki sahıstır. AdHyeye verilmişlerdir. Londra 2 3 Deyli Ekspres gazetesmin Şanghay muhabiri gazetesine gönderdiği uzun bir mektupta diyor ki: «Vovsung istihkâmlan önündeki Çin hatlarmı Alman zabitleri idare etmek tedir. Zabitler burada mükemmel siperler yaptnrmışlar, her tarafta mitralyöz yuvalan vücude getirmişlerdir. Çin'lilerin Japon'lara karşı iki haftadanberi gösterdikleri mukavemetin sım budur. Alman zabitlerinden biri istihkâm zabiti, biri mühendis, biri piyade zabiti dir. Piyade zabiti ayni zamanda ma • kineli tüfek mütehasnsıdır. Bunlardan başka bir de Alman tayyare mütehassuı vardır. Sevkulceyş plânlan da bir Alman erkâni harp zabiti tarafından hanrlan mışbr. Bu zat harbi umumide büyük tecrübeler görmüş, mühim mevküerde bulunmuştur.» İSTANBUL BELEDİYESİ Darülbedayi Temsilleri Bugun akşam İstanbul Belediycsî MUŞKUL İTİRAF saat 21,30 da Jehip^uatpOSU Şeker fabrikası nerde yapılmalı? Wolf Ajansı tekzip ediyor Berün 2 4 (A.A.) Wolff Ajansı, Çin ordusunda muallimlik etmekte olan Alman zabitlerinin Şanghay muharebelerine iştirak etmekte olduklarına dair olan şayialan tekzip etmektedir. Çin'e ve Japonya'ya mühimmat satılmtyacak Vasmgton 2 4 (A.A.) 1yi malumat alan menabia nazaran Cemahiri Müttehide Haricfjre Nezareti, Çin'e veya Japonya'ya mühimmat sahlmasına mü Bugünkü Yeni Gün'de Sinema yıldızı Kate Von Mayy'ın dört renkli bir resmi Türk • Irak muahadeleri ömer Rıza Bürhan Ümit O P E R A Dün Sıvas'tan yazılıyor: Sıvas toprakları şeker pancarı ye tiştirmeğe gayet müsaittir. Eskişehir'de yapılması tasavvur edilen şeker fabrikasınm Sıvas'ta tesisi her halde müm • l ^ M i ^ i ^ B Şehzadebaşı • • • • • • kündür. Bahusus Sıvas civannda şelâle mevcut olduğundan kuvvei muharrikede bundan istifade dahi edilebilir. EzBu gece cümle Sıvas'ta bir değirmen işleten diKomik dumbüllü Ismail ve Ahmet ğer küçük bir su kuvvetinden Belediye Beyler temsilleri Samur Kas operet 4 perde aynca 1932 senesi serbest dahi istifade ederek küçük mikyasta bir güreş müsabakaları ve Anastas bale elektrik fabrikası yapmışhr. Tesisat yaheyeti duhuliye 25 kuruş kında ikmal edileceğinden hükumet konağı, Belediye, İstasyon caddesi ve çarşı elektrikle tenvir edilecektir. Tenvirat bilâhare bütün şehre teşmil olunacakbr. Şehzadebaşı Bu ?ksam 21,30 da İLK DEFA Facia 5 peree Yazan M. A. ve Otto E. Hasse Tercume eden. Nabi Zeki Bey YALOVA TÜRKUSÜ 3 mart perşembe gününden itibaren Ferah sinemada Raşit Rıza tiyatrosu SİHEMASI akşamdan itibaren geçen sene emsalsiz bir muvaffakiyet kazanmış olan Serseri Fütürizm Ford ve buhran Kıvılcım HAYATI İSA muâzzam tarihî filmini gösteriyor. Pîyes 4 perde, tercume eden: Muhtar B. Zabit^na, muallimlere ve talebeye birinci 50, duhuliye 3 0 kuruş. Yakında Oieüo "AŞK Bulgar Kralı gelecek mi? Dünkü gazetelerden biri, Bulgar Kralı Boris Hz. nin bir haftaya kadar Sofya'dan şehrimize gelerek buradan Ankara'ya gideceklerini yazıyordu. Şehrimizdeki Bulgar sefarethanesinden tahkikat icra ettik. Sefarethande, Bul gar Kralmın bugünlerde memleketi mizi ziyaret edeceği hakkmda hiç bir malumat mevcut değildir. Alâkadarlar, son günlerde Bulgaris tan'tn dahOî siyasetinde göze çarpan karısıklıklar yüzünden Kral Boris Hz. nin bu yakınlarda bir seyahate çıkmasına ihtimal vermemektedirler. Bir milyon sene evvel yaşıyan insan! Havacılık: Her şeye rağmen hava kuvvetleri artıyor Siyasî hâdiseler, Hanunabla, Genclik, Spor, Kücük hikâye İRTİHAL Basmacızade Fuat Bey dün vefat etmistir. Cenazesi bugünkü perşembe günü saat on buçukta Haydarpaşa'da Acıbademde'ki köşkünden kaldırılarak Ka racaahmet'te sehitlikteki metfenine defnedilecektir. Cenabı Hak rahmet eyliye. Bir lüks lhtişam, , . Gıizellik ve aşk filmi, , , Guzel musikisi ahenkli şarkjlan ve şeytanî harekâa havi n ş'eli bir fılitndir. PRENSİN GECELERi Heyeti temsiliyesi başında HARRY UEDKE NORA CREGOR OTTU Cumartesi akşamından itibaren WALBURG, HAZRKTLERU lilminin mübdii JOE MAY tarafından vücude getirilen ••ü İL A N % 3 faizli, 1886 ve 1903 tarihli «CREDİT FONCİER EGYPTİE» tahvillerinin, 1 mart 1932 tarihinde icra lobnacak amorti keşidesinde basabaş tediyesi tehlikesine karşı Osmanh Ban. kas: Galata merkezi ile Yenîcami v e Beyoğlu şubeleritarafından pek müsait şeraitle sigorta edileceği mezkur tahvilât hâmflierinin malumu olmak üzere ilân olunur. G L O R Y A'da N O R M A T A L M A D G & (LA DAME AUX CAMELMS) dan sonra A R T i S T I K ' t e gösterilen güzel bir romansın kuvvetli dramı olan Mme. D U B A R R Y filminde kendini tekrar göstennişur. Kralm mahbubu olan bu kadın gonlunü muhafaza taburundan bir yüzbaşiya vermîstir Yannki saat 10,30 mat'nesinin umumî duhnljyesi 2 5 kuruş : /

Bu sayıdan diğer sayfalar: