25 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

25 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Imeraklı şeyler] HİKAY Garip bir midye! Şu resmini gördüğünüz midye Paris civarında bir yerde tutulmuştur. Yanındaki hali tabiide bir midyenin büyüklüğüyle mukayese edildiği zaman insanı şaşırtacak derecede küçüklüğü derhal nazari dikkate çarpar. Bu midye dünya üzerinde tutulan midyelerin en ufağıdır. Boyu 18 milimetre, eni 8 milimetre ve kalınlığı da 7 milimetredir. Bu midyeyi bulan balıkçı onu merakhlardan birine götürerek 1000 franga satmıştır. 1000 frank epiyce bir para olmasına rağmen MEMLCkCTLEBBE Sıcak hava fırıldağı Sıcak hava fırıldağı çok eğlenceli bir oyuncaktır. Bunun için evvelâ 2 inci resimdeki gibi mukavvadan bir parça keser sonra onu oyar ve şekil 1 deki gibi bir helzon haline koyarsınız. Bunu şekil 3 deki gibi sivri uçlu bir tele takarsmız. Feride Hanım kocası Zâf ir Beye: Bey, dedi, yann bir kuzu çevirmesi yapmak istedim ama bizim kızartma şişi artık kullanılmaz bir hale gelmiş. Kuzum akşama bir şiş al da gel! Zafir Beyin de çoktan canı ku2V çevirmesi istiyordu. Onun için bu fikri gayet münasip buldu. Fa kat gündüz aldığı şişi eve nesıl götüreceğini şaşırdı. Elde gitmesi hem ayıp hem de müşkül olacaktı. Biraz düşününce aklına şey tanca bir fikir geldi. Uzun bir francala satm aldı ve »işi içine batırıp soktu. Ertesi günkü kuzu çevirmesi hülyasile o akşam Zâf ir Bey biraz fazla neş'«lendi. Arkadaşlarını belki de aldanmıçtır. Çünkü böyIe hilkat garibesi şeylerin asıl her taraftan duyulduğu zaman müşterisi çoğahr ve fiatı artar. Çinli'lerin buz kuyulan Çinli'Ier bugun kendilerine hücum eden Japonlar'a karşı gös • terdikleri çetin müdafaa ile pek güzel isbat ediyorlar ki Avrupa Bu bir çeşididir. Ikinci çeşidi k^lâde bir fınldaktır. Şekil 5 de gördüğünüz gibi basit bir fırıldak çizip k e s c Te bunu sivri uçlu bir tele takarsmız. Telin aşağı tarafını kıvırıp bu iki fırıldaktan her hangi birini yanan bir Iâmba şiçes;nin kenarına taktınız mı Iâmbadan çıkan hararetle ısınan hava fırıldaklan derhal döndürmeğe başlar. Kavnana zırıMısı En büyük ve en küçük film yıldızı: Maurice Chevalier ve. Rolrdrt Coogane Bu oyuncak belki sizden ziyade küçük kardeşinizi memnun eder. Şekilde gördüğünüz gibi yuvarlak bir teneke kutu tedarik edip içini temizleyiniz. davet ettiği birahanede saat on bire kadar kaldı. Gece geç vakit acele acele evine dönüyordu. Yolun bir kınnı yangın yeri ve viranelikti. Elindb francalası biraz da çakır keytf Zâf ir Beyi gören f ınat düşkünü iki külhanbeyi bu müdafaasız ihtiyan korkutup soymağa karar verdiler. Yanına yaklaşıp ellerindeki sopayı gösterdiler: Davranma! Dediler. Sonra da ilâve ettiler. Saatini, paraları sökül bakalun! Zâf ir Bey bhr an tereddüt devresi geçirdi. Birden francalamn içindeki şişe asılıp çekti ve: Siz davranmıyın! Diye cevap verdi. tki kiilhan • Yetmiş iki millet nlr Eski zamanlardaki bazı dev • letlerin, milletlerin şehirlerinin kaybolup bazan binlerce sene sonra meydana çıktığı malum dur. Meselâ ttalya'daki Ponpei şehri bu meyandadır. Fakat hali hazırda bile kay bolup ölen bazı şehirler de mevcuttur. Bunlardan biri de Brezilya'daki «UroPrets» şehridir. Bu çehir bundan üç dört asır evvel fevkalâde inkişaf etmiş, sarayları, kiliselerile son derece şöhret almıştı. Civarında altın madeni mevcuttu. Bütün bu inkişaf o yüzden tını vermek için bir çare düşünvücude gelmişti. Sonra altın damektedirler. Çünkü resmî ve humarı tükenmiş, halk ta amele ile susî binalar yepyeni durmakta beraber şehri bırakıp gitmiştir. dır. Fakat içinde tek insan yokBrezilya'lılar şehre eski haya tur. UIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIMIMMIIIIIIIIIIIIIII1IMI III111II1111IIIII!111II1111HIM111Ml1111 lllllllliri!IIIIIM1MMIIIMIIIIIIIIfllllllll IffllfIIIIIII1I beyi hiç beklemedikleri silâh kar yemeden külhaniler bizi kızar şısında tabanı kaldırıp kaçmak tıyorlardı. Bereket vercin şişe! Cebimdeki beş on parayı da, catan başka çare bulamadılar. nunı da onun sayesinde kurtar • Zâfir Bey eve geldiği zaman dım. Bu mukaddimeden sonra ma • Feride Hanım: Lâkin bey bu zamanlara ka cerayı bütün tafsilâtile anlattı. dar neredesin? Diye ona çıkıçmak Feride Hanım da kocasmm ge • çirdiği bu felâket yüzünden af • istedi. Zâfir Bey: Dur hanım, dedi, bir nefes fetti. Yoksa kavga sabahlara kaalayım. Az kaldı biz kızartmayı dar sürecekti. medeniyetine aşağı yukarı pek güzel intibak etmişlerdir. Askerlikte böyle olduğu gibi diğer bir çok işlerde de Çin'de ayni terakkiye tesadüf edersiniz. Fakat Çinli'Ier bir çok hususlarda da medeniyet ve tekâmül sa hasmda Avrupah'lardan kıdem lidirler. Kâçıdı, matbaacıhğı» barutu onlar bulmuşlardır. Yazın buz kullanı'.ması da Avrupa'ya Cin'den intikal etmi«tir. Hemen hemen on asırdanberi Çinli'Ier büyük göllerde husule gelen tuz tabakalarını samana sarıp toprakta saklar ve yazgelince piyasaya çıkarırlardı. Pekin ci varında 30 kilometre uzunlu ğunda ve 40 metre genişliğinde gayet büyük bir buz kuyusu mevcuttur. Fakat Avrupa kimyakerleri bu hüdayinabit buzları tahlil ettikleri zaman içinde veba, kolera ve saire gibi müthiş hastalıkların mikroplarını bulmuş • lardı. Buzda bunlardan bir kısmı tesirsiz bir hâle gelmekle beraber diğerleri kuvvet ve kudretlerini muhafaza etmektedirler. Maa mafih bu mikroplar Çinli'lere pek te doUunmamnktadır. tedir. Örmeğe alt kısmından baslar • sınız. Evvelâ yüz örçü vücude getirirsiniz. Sonra çift yünle bele kadar bir örgü düz, bir örgü ters yaparsınız. Beli tek katla işlersiniz. Sonra yukadıya kadar tek katla, fakat renkleri değiştirerek jerse ör gü«ü ile devam edersiniz. Bu triko için 4 çile koyuyeşil ve 2 çile açık yeşil yün lâzım dır. Kenannı büyükçe bir çivi ile sıra ile deliniz. Kutunun alt ve üst merkezlerine de birer delik açınız. Buradan F F gibi bir tel geçiriniz. Bu telin iki ucu bir değnete sıkıca bağlanmahdır. Tabiî bu bağlayış esnasmda kutunun serbestçe dönebilmesi için lâzım olan mesafeyi bırakınız. Döndürmeğe başladınız mı, verdiğiniz sürate göre kutuya girip çıkan hava boş olmamakla beraber tuhaf bir gürültü çıkarır. Siz de annenizin babanızm sabnnı suiistimal etmeden bir müddet eğlenirsiniz! Genç kızlara orğii nümuneleri Şubat bulmacası GÜM VİM DÎREN BAY T>ÜR CUK I ço "RAM LAR! 5 E örme bluz ve ceketlerin mo • dası da tıpkı elbise modelleri gi • bi değişiyor. İşte genç hanım kızlarımız için bunların en son nü • munelerinden biri. Bu triko iki renkten mürekkeptir. Açık ve koyu yeşil. örgü farkı hoş bir değişiklik vficude gethmektedir. Ayni desenler kollarda ve trikonun üst kısımlarında tekerrür etmek Fare yavrulartnın salıncağt Şu yukauda 11 murabba i çinde gördüğünüz heceleri o suretle diziniz ki hoşunuza gidecek, sizinle alâkadar bir cüm le çıksın. tşi kolaylaştırmak için cümlenin «Bay» hecesile baş ladığını söyliyelim! Doğru halledenler arasında bir kişiye beş lira mükâfat takdim edilecek ve resmi gazete mize basılacaktır. Diğer 100 kişiye muhtelif hediyeler. Onlardan da arzu edenlerin resmi basılır.' Cevaplar martın birinci gü nüne kadar «Cumhuriyet ço cuk sahifesi muharriri» adresine gönderilmelidir. Geç kalanlar ve bu adrese gönderilmiyenler mükâfat kazaoamazlar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: