25 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

25 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25 Şub'at 1932? UÇURmfl SSH SALİH NECATİ Merkezi: istanbul, Bahçekapı Birinci Vakıf Han altında Her nevi yün ve ipek kumaşlar, kadın ve erkek kunduralarının envaı, halis yün battaniyeler, seyahat levazımatı, hazır elbiseler, tuvalet ^~^"™ eşyası, karyolalar, tuhafiyelerin her çeşidi vesaire .. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ Yerli Mallar Pazarı Emnivet Gayrimenku! Emval Miiessesesi Galata Mertebani sokağı Sigorta han No. 7 1 0 Telefon No. Beyoğlu: 405 2071 den alınız. Reçeteleriniz taze ilâçlarla ciddî bir istikametle yapılır yer| . musta h z a r ı tercih edlniz. PARA1Z BÜRADA RALSIN J S a v^m Dr. İhsan Sami M P Şubesi: B. 0. istiklâl Cad. Hacopulo pasajı yanında Öksürök Şurubu öksürük ve nefes darlıği için pek tesirli Hâçtır. Divanyolu Sultan Mahmut türbesi No. 189 ^ Her eczanede bulunur. • « öksiirenlere: KATRAN HAKKI EKREM Hanımefendi: İPEKİŞ, yalnız Türkiye ipek fabrikalarinın en büyüğü değil, tesisatı itibarile dünya ipek fabrikalarinın en mükemmellerinden biri dir r MAIHA Dr. Hakkı Şinasi Yavrunuzun en sıhhî gidasıchr. CİLT, SAÇ ve ZÜHREVl Dr. HODARA 1 Satıhk evler No. 113 Beyoğîu civarlarmda 9 odalık bir ev 7000 Hra is teniliyar. No. 120 İstanbul'da Mercan sokağmda 8000 Hra isteniliyor. No. 122 Fener'de iyi vaziyette bir ev 4000 Hra isteniliyor. No. 130 Bomonti caddesinde gayet güzel bir ev 3 katlı 6 odalık, banyo, hizmet odalar 7200 lira isteniliyor. hastahklan mütehassısı. Beyoğlu Tünel sokağı No. 11 Elektrik Şirketi karn sında öğleden sonra 2 den 8 e kadar kabul eder. Telefon: B. O. 2136 Üsküdar 6 ıncı icrasından: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer üç adet muhtelif eb'atta dinamonun Kadıköy'ünde Yo ğurthane sokağmda Mehmet Ustanın marangoz fabrikasmda 28/2/932 tarihine musadif pazar günü saat 10 dan İ l e kadar açık arttırma ile satüacağından talip olanlaruı hazır bulunacak memura müracaatlerî ilân olunur. Beyoğlu 5 inci icra dairesinden: Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılması mukarrer Angsburg markalı bir adet tipoğraf makinesi 29 şubat 932 tarihinde pazartesi günü saat 12 den 1 e kadar Beyoğlu'nda Şahkuli mahallesinde Caddeikebir 524 No. lu matbaada açık arttırma suretile sablacağından müşteri'erin yevm ve saati mezkurda mahallinde hazır bulunan memuruna müracaatleri ilân olunur. istanbul 4 üncü icra memurluğundan: Müteveffa Köseoğlu Haralambos Efendiye izafeten varislerinin Sait Paşa zade Münip Bey zimmetindeki alacağmdan dolayı mahcuz bulunan ve dosya sında mevcut tapu kaydı ve harîta mucibince ifraz olunan Teşvikiye mahallesinin Kâğıthane caddesinde kâin 24 numaralı bir kıt'a müfrez arsa kırk beş gün müddetle müzayedeye konarak beş yüz eDi lira bedelle talibi uhdesinde kalmış ise de bedeli müzayede haddi lâyı kında görüknediğinden kat'î ihalesi icra kılinTmlf üzere bir ay müddetle temdi den müzayedeye konmuştur. Dört harita numaralı mahal Münip Bey uhdesine isabet edip bermucibi harita mesahası 72,61 metre terbünde olarak bir tarafı Osman Beye ah lasmen arsa diğer tarah Hacı Ziya Beye ait hane arkası kısmen garaj kısmen Sait Paşa veresesinin konak bahçesi fle mahdut olup arsanın önü lasmen yıkılmış duvar arkası garaj ve kısmen konak dairesile mahduttur. tçinde bir elma fidam mevcut ve kumen boştur. Kıymeti muhammenesi metre murabbaı on beş liradan bin seksen dokuz lira on beş kuruştur. Talip olanlarm kıymeti muhammenesinin yüzde onu nisbetinde pey ekçesini müstashiben 3 1 / 3 / 932 tarihinde saat 14 ten 16 ya kadar ,bizzat veya büvekâle hazır bulunmalan ve 39/460 numaralı dosyadan fazla malumat ita edileceği ilân olunur. Beyoğlu sulh mahkemesinden: 1 Tamamına heyeti fenniyece 915 li ** ra kıymet takdir ve tahmin edilen Beyoğlu'nda Harman sokağmda kâin 17, 19 numara ile murakkam maadükkân bir bap ahşap hane açık arttırma fle satılığa çıkanldığina dair mukaddema icra kılınan ilânat mucibince mevkü müzayedeye vazedilmiş ise de müzayede neticesinde kıymeti muhammeneyi bulamaması hasebile betekrar ve yirmi gün müddetle ilânat icrasma karar ve» rilerek mevkü müzayedeye vazedfl • miştir. .••2 Hanenin ipotek ve sair suretle bir ilişiği yoktur. 3 Şartnamesi dosyasında mevcut bulunduğundan her müşteri tarafından görülmesi daha ziyade malumat almması kabildir. Hane dört odadan bir halâdan ve bodrumdan ibarettir. 4 Iştirasma talip olan kıymeti muhammenesinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi itasına mecbur olduğu gibi indelmüzayede üzerinde bırakılan zat bedeli ihaleyi nihayet beş gün zarfında mahkeme veznesine teslime mecburdur, aksi takd'He bu yüzden hu sule gelecek zarar kendisine tazmin et tirilir. Bu şerait dairesinde iştiraya talip olanlar yevmi müzayede olan 22/3/932 tarihine müsadif salı günü saat 15 te Beyoğlu sulh mahkemesi Başkitabetine müracaatleri ilân olunur. Uân Emet Muallimler Birliği için bir radyo ve bir sinema makinesi alınacakbr. Bu iki aletin elektiriki olmıyan bir şe hirde işliyeceği nazari itibara alınarak tekliflerin ona göre Emet Muallimler Birliğine bildirilmesi. ümumî neşriyatı tdare eden Yazı ijleri müdürü: Kemal Salih Matbaacilik ve Negriyat Türk Anönlm Şirketi İstanbul Satılık depolar No. 104 Galata'da Topane'de Karolan sokağmda 10 m2/10 m2 Topane tramvay yolu yakininde satılık bir de po varidatı 240 liradır. 2000 isteniliyor. No. 121 Haliç'te deniz üstünde fabrika ya depo yarar bir arsa 4000 A 2 bir de bina dahil olmak üzere 50,000 Hra isteniliyor. İPEKİŞ'in hedefi, sizin yüksek zevkinizi tatmin ve Avrupa'nın ipekli mamulâtından müstağni kılmaktır.' İŞ BANKASI, memleket iktisadiyatinin her sahasında olduğu gibi ipekçilik saha • smda da hizmet edebilmek maksadı ile bu fabrikayı tesis etmiştir. BONO MERSİN ADANA cıvannda bononuza gore mal •J manıza her suretle delâltt edilir Şimdiden tafsilât verilir. 6AYRİMUBADİL Satılık Arsalar No. 110 Feriköy Bomonti caddesi 1029 arşın, bir arsa 7 arşınlık yüzii kısmen veya tamamen satıhktır. No. 116 Kurtuluş arsa 12 A2/30 A2 birisi köşebaşı, satıhktır. No. 123 Firuzağa'da 800 m 2 iki yol ağzı üzrinde satıhktır. îan Alınır, Satılır. Satılık hanlar No. 114 îstanbul işlek pyaçasinde yazıhane ve mağaza yarar bir han 25,000 liraya satıhktır. Varidatı 3000 li s radır. No. 126 İstanbul işlek pyaçasinde 1/4 varidatı 6000 liradır. 75,000 lira isteniliyir. TOR OĞLU ZİYA Yenı postane karşısında buyük Kınacıyan han No. 24. Telgraf adrcsı istanbul Ziya Tor. T e l e f o n : 2,2716 Kiralık emlâkler No. 112 Galata da işlek pyaçasinde kiralık bir ardiye senede 1800 lira isteniliyor. Maçka'da iki gayet güzel apartıman denize nazır No. 118 olmak üzere parrquet banyo, 9 odalık ve gayet asri vaziyette, birisi 2400 ikinci 3300 liraya senede ki ralıktır. No. 124 îstanbul toptan satış pyaçasinde mağaza ve büyük ardiye ile ehven fiatına kiralıktır. 9 İPEKİŞ Mamulâtını Yakında Göreceksiniz! ' * * " THr kadeh OKSİMANTOL • • ÖKSÜRÜK ve BOĞAZ HASTAUKLAftlNA KİRSI Satılık ev BURGAZ ADASI'NDA Manastar sokağmda ( 1 ) numarada kâin ve 4000 arştn mesahai sathiyesinde bahçeli güzel ahşap bir ev sablıktır. Bu hususta tafsilât ve malumat al mak istiyenler İstanbul'da Yeni Pos tane arkasradta Hanımeli sokağmda Istanbul Hanınm üçüncü katmda 25 numaralı yazıhaneye muracaat edebiürler. "¥• *4* Satılık apartımanlar İTTİHADI MİLLÎ TÜRK SİGORTA ŞİRKET1NDEN tttihadı Millî Türk Anonim Sigorta şirketi nizamnamei dahilisi mucibince ve ticaret kanununun 361 inci maddesine tevfikan hissedaran heyeti umumiyesi 30 mart 1932 tarihine musadif çar şamba günü saat 11 de şirketin Galata'• da Ünyon Hanındaki merkezi idare smde alelâde içtima edeceğinden işbu içtimaa iştirak etmek için lâakal on hisse senedine sahip olan hissedaramn mezkur senedatını kanunu ticaretin 371 inci maddesine tevfikan yevmi içtimadan asgarî bir hafta evvel şirket merkezi ida resine tevdi ederek mukabilinde duhuKye varakası ahzeylemeleri rica olunur. Bankaların makbuz ilmühaberleri dahi hisse senedatı gibi kabul edilecektir. Rııznamei müzakerat: No. 105 Beyoğlu Muhim mahallesinde 1 mağaza ve 4 kath daha müessirdir ve hastalıkların öniinü alır. bir bap her apart 4 odalık, banyo, varidatı 3000 masrafı 270 Türk lirası 25,000 isteniliyor. No. 106 Firuzağa'da 1 mağaza ve 4 kat 3 er odalık, banyo, varidatı 2650 19,000 Türk lirası isteniliyor. No. 107 Maçka'da bir ait kat bir bodrum, ve 4 kat 5 er ve alİki yüz bin adet rabıt bulonu kapalı zarfla münakasaya konulmuştışar odalık banyo varidatı 5200 masrafı 640, 40,000 tur. Münakasa 10/4/932 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te Anlira isteniliyor. kara'da Nafıa Vekâleti binasında yapılacaktır. No. 108 Altıncı daire 5 mağaza 1 ait kat ve 4 kat altışar oMünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat dalık, banyo, varidatı 6500, masrafı 700, 50,000 liteminatlarile Ticaret Odası vesikalarını ayni gün ve saatte münakasa ra isteniliyor. komisyonuna vermeleri lâzımdır. Taliplerin münakasa şartnamesini No. 111 Ayazpaşa'da bir apartıman emlâk dahilinde, satılık iki lira mukabilinde Ankara'da Demiryollar insaat dairesinden, İs yalnız bir apartıman 7 odalık, banyo, parke, kalori • tanbul'da Haydarpaşa Liman İşleri Müdürlüğünden tedarik edebüirfer ve asansör 15,000 isteniliyor. ler. No. 115 Ağahamamı'nda 7 apartıman, varidatı 4800 30,000 lira isteniliyor. No. 117 Cihangir 1 ait kat ve 4 kat 5 er odalık banyo. No. 127 Beyoğlu civarında 5 kat 2 ve 3 odalık, varidatı 1200 15 ton göztaşı, 15 ton arsinikiyetii sut ve (300) adet pülverizatör 8000 isteniliyor. şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile ve 21 gün müddetle müna No. 128 Maçka'da gayet güzel bir apartıman, bir bodrum ve kasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi almak üzere şimdiden An beş kat, banyo, sıcak su, parke, bahçe ve garaj her kara'da Ziraat Vekâleti mubayaat komisyonuna ve İstanbul'da birinci j, apartıman 9 odalık ve denize nazır olmak üzere. Ziraat Müdürlüğüne muracaat eylemeleri ve münakasaya içtirak için Varidatı 15,500 125,000 lira isteniliyor. de yevmi ihale olan 14/3/932 pazartesi gününe kadar teklifnamelerile No. 212 Nişantaş'ta güzel bir apartıman 7 kattan ibaret her birlikte muhammen fiatın yüzde 7,5 nisbetinde teminatlarını mezkur * katta 4 odalık, banyo. denize nazır olmak üzere etkomisyona göndermeleri ilân olunur. rafmda bahçe, varidatı 4416 35,000 lira isteniliyor. veya buna müraccah V S 0 P Marteli bir şjşe ilâçtan MAR1ELL konyağı Nafıa Vekâletinden: Ziraat Vekâletinden: 1 Meclisi idare ve mürakıp ra • porlarmın kıraati. 2 Büânçonun ve kâr ve zarar hesaplannm kabul ve tasvibi fle temettü • abn tevzii ve meclisi idarenin tebriyesi. 3 Çıkan meclisi idare azalarmın yerine diğerlerinin infa'habı. 4 Murakıp infa'habı ve bunlara ait tahsisafan tesbiti: 5 Meclisi idareye ait tahsisatın tesbiti. 6 Şirketle muamele icrası için meclisi idare azalarma mezuniyet itası. Meclisi idare Adalar sulh icrasından: Bir deymden dolayı mahcuz ohıp paraya çevrflmesine karar verflen yüz kırk adet camlık demir ve 2 4 adet kösebent demîr ve beş adet demir potrel bir hazaran koltuk, bir kantar ve sair eşya 10/3/932 tarihine musadif perşembe günü saat 10 dan itibaren Galata'da Kafesli Hrma sokağmda 2 2 numaralı demir hnalâthanesînde sablacağmdan teKp olnlann mahalli mezkurda hazır bulunacak memuruna raüracaatleri ilân Nafıa Vekâletinden: Ahşap traverslerin çatlaklarında istimal edilmek üzere (15) ton Iâmademiri kapalı zarfla münakasaya konulmutur. Münakasa 4/4/1932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te Ankara'da Nafıa Vekâleti binasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarile Ticaret Odası vesikalarını ayni gün ve saatte münakasa komisyonuna vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamesini bir lira mukabilindeAnkara'da Demiryollar insaat dairesinden, İstanbul'da Haydarpaşa Liman İş Ieri Müdürlüğünden tedarik edebüirler. 100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık tstanbul'da Çakmakçılar, sandalyacılarda Kuştüyü fabrikası yüzile şilte 12, yüzile yorgan 15, yağlıboya yastık 5 liraya, kuştüyünün kiktsu 100 kurustan başlar. Kuştüyü kumaşlann her rengi vardır. Ucuz satılır. Tel. 2.3027 Türk Anonim Şirkefi idare meclisinden: istanbul Liman işleri inhisarı Hali tasfiyede Anadolu, otomobil ve otobüsleri T. A. Şirketi tasfiye mem urluğundan: Anadolu otomobil ve otobüsleri T. A. Şirketinin dört şubat 1932 tarihinde in'ikat eden heyeti umumiyesince tasfiyesine karar veril miş olmakla mezkur şirketten alacağı olan ashabı matlubun azamî bir sene zarfında şirketin Ankara'da Gazi M. Kemal caddesindeki dairei mahsusasına müracaatle alacaklarını kaydettinneleri ilân olunur. Dahilî nizamnamemizin 23 üncii maddesi mucibince hissedarlar umumî heyetin zirde yazılı ruznamedeki maddelerin müzakeresi için 27 mart 932 pazar günü saat 14 te şirketin istanbul'da Sirkeci'de kâin Liman Hanında idare merkezinde alelâde toplanmağa çağınlması karar lastırılmıştır. Nizamnamenin 2 4 üncü maddesi mucibince alelâde toplanmağa gerek asaleten, gerek vekâleten lâakal 50 hisseye sahip olan zevabn 26 ıncı maddeye göre toplanma gününden evvelki 10 gün içinde hisse senetlerini şirket idare merkezine veya Türkiye İs Bankasmın merkezile subelerine tevdi ile mukabilinde alacaklan makbuzu idare meclisine irae ederek duhuliye varakası almalan iktiza eder. Müzakerat ruznamesi: 1 idare meclisi ve murakıp raporlannın okunması ve tasdikı. 2 1931 senesi bilânçosunun ve kâr ve zarar hesabının ve temettüün tevzii hakkındaki teklifin tasdikı üe idare meclisinin ibran. 3 1 9 3 2 senesi bilânçosunun tanzim ve umumî heyetten tasdikı tarihine kadar devam etmek üzere sirket murakıplannm mtihabı ve tahsisat miktarlarının tayını. 4 idare medisrâde açılan azalığa intibap oltman zatın azalığırun tesdikî.

Bu sayıdan diğer sayfalar: