7 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

7 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mart 1932 Camhurtyeİ SON TEkGRAFLAÖ İngiliz lirası Yükseliyor Ziraat mektepleri Nasıl olacak? kuvvetli manivelâ: tuğday ve bütçe Çiftçiyi himaye için.. 1 «m • POUTİKA CİLVELERİ: Ha şunu bileydinî.. Riyaseticumhur Kâtibiumumiliği lhtisas mahketnesi Iki memuru mahkum etti Lindberg'in oğlu Hâlâ bulunamadı IBaşmakaleden mabaiti Meselâ bu sene mevsimm müsaadesizliği de inzimam ederek ekiş azdir. Eğer önümüzdeki hasadm vereceği mahsul ihtiyacımızdan az olursa o zaman hiç bir tedbir almaklığımıza hacet olmaksızm buğday kendiliginden 11, hatta 12 kuruşa çıkacaktır. 5 Çünkü o zaman piyasayı hariçten gümrük vererek gelen buğday tayin etmiş olacaktır. Bunun neticesinde Londra 6 (A.A.) Berrî AvruAnkara 6 (Telefonla) Ziraat köylünün malını değer pahasile satpa'dan verilen mubayaa emirlerinin Vekâleti orta ziraat mekteplerile mağa imkân bulması pek tabiidir. tesfri altında İngilîz lirasmm salâbeti meşgul olmaktadır. Bu mekteplere Mahsul ihtiyacımızdan biraz fazla artmış ve 89 3/8 frank ve 3 51 1/4 zîraatimizin icap ettirdiği uygun bir veya ihiiyacımız kadarsa o zaman dolar olarak kayıt ve tesçil edilmişşekil verilecektir. Bu maksadm ru • piyasayı Ziraat Bankasının memuritir. huna muvafık br ders ve tatbikat yet ve müdahalesî tanzim edebilir. programı hazırlanacaktır. înçîltere hazinesîne açılmış olan Banka her tarafta evvelden tayin olu> ve 200,000,000 dolara baliğ bulunan Esaslar raeyanında şunlar vardır: nacak daha yüksek fiatla mubayaaAmerikan kredisinin vaktinden evvel 1 Bu mekteplere alınacak talelar yapar, ve o bunu böyle yapınca tediye edileceği ve ecnebî dövizler benin işçi evlâtlarından olması, mekher tarafta fiatlar bankanın koyduğu hakkmdaki tahdidatın kaldırılacağı teplerden çıktıktan sonra kendi tarbu fiatlar olur. haberi piyasada müsait temayüller lalannda çalışacaklardan bulunma • Bankanın aldiğı bu mallar ihtiyat husulüne bais olmuştur. sına bilhassa itina edilecektir. stoku olarak muhafaza olunabileceği tngiltere bankası îskonto fiatınm 2 Mekteplerde tedrisat umumî gibi ya hiç zararsız, ya pek az bir yüzde beşte tutulması muamelâtta bir ve tatbikî olacak ve bulunduklan fark ile dahilde de istihlâk olunabinebze bataet husulüne bais olmuşsa muhitin ziraî ve iktisadî ihtiyaçlarını lir, harice de ihraç edilebilir. da fazla miktarda döviz mevcut ol • karşılıyacaktır. ması ve berrî Avrupa'dan bir cok muBuğdaydan bütçe lehme yapıla 3 Bu mekteplerden çıkacak e" bayaa emirleri gelmesi piyasanın faacak istifadeyi biz kÖylerde okka bafendilerin tnemur olmıyarak bilgilelîyetîni teşdît eylemiştir. şına 50 para, şehir ve kasabalarda Diğer taraftan ticaret blânçosunda rini filen istihsal sahasında tatbik e ise 100 para olarak tayin ettiğimize debilecek kabiliyette yetiştirilmesi nazaran bu vergiden hazineye 30 h&sıl olan saiâh, bu malî senenin iyi esastır. milyon lîralık bir irat çıkabileceğini bir surette hitama ereceğini tahmine hesap ettik. Bugün devlet bütçesinin müsait bulımmaktadır. böyle toplu bir yardıma ihtiyacı varBu senenin umumiyetle bir kaç dır, ve biz onu temin edebilecek baştnilyon lirahk bir fazla ile kapanacaka bir matrah görmüyoruı. Verginin^ $ı zannedilmektedir. Paris 6 (A.A.) Fransa'nın şltna tahsil mahalli olarak ta değirmenleri fngiltere dövizînin îngiliz devlet linde vücut bulmuş olan eski bir gösteriyoruz, ve bundan dolayı bu eshamının tereffüümi mucip olmuş an'aneye tevfikan Paris'te de ilk defa vergmin tahsil usulü itibarile de en olan salâbeti, Hindistan'dan yapılan olarak bir bitpazarı vücude getirilkolay ve en sağlam bir vergi olaca ve yekunu eylulden bugüne kadar miştîr. Burada eski elbiseler ve kul* ğmı söylüyoruz. 40.000.000 Ingillz lirasına baliğ olalanılmış bir takım eşya müzayede ile cak olan altın ihracatı sayesinde de Devletin bütçesini takviye etmek tatilmaktadır. vam etmiştir. bütün milletin en mukaddes vazife Paris'in SaintOuen komünü sakin sidir. İşte tavsiye ettiğimiz usul ile Para veya külçe halinde altın için leri, tacirlerin teşvikile bir bitpazarı yapılan talepler, tngiliz lirasına nisbu mukaddes va*ifeyi en müşkül vücude getirmişlerdir. Buraya bir beten altın için verilen prim iştahası bir zamanda bütün milletçe maruf çok halk şitap etmiştir. blduğu mütaleası serdedilmektedir. tâbirile dişimizden tırnağımızdan arŞamdanlar ve ampullerle tezyin Bu talepler 10,000,000 a baliğ butirarak hepuniz topumuz elbirliğile edilmiş olan sokaklarda dükkân sa • lunmaktadır. yapmış olacağız. hipleri mallannı yaya kaldırımına çıYUNUS NADl karmışlardır. Bunlar, mallannı ucuz Hamif: Bir akşam gazetui fiatlarla satmakta ve müşteriler taVekili Mitttafa Abdülhalik Bmyeftırafından adeta kapışılmaktadır. dinin buğday iaerindtki neşriyatt Ankara 6 (Telefonla) Riyasetiöğleden sonra bir kraliçe resmi mtzda *»a*lı noktalar bulmadıklartm cumhor kâtibi umumiliğine kimin gegecidi yapılmış ve kraliçe etraf a saçgarip bir lîsan ile hikâye etmiştir. tirileceği henüz malum değildir. Hiktığı tebessümlerle halkın ne»'e ve şeBSyle aozler oUa ol*a şaka tarzında met Beyin tayini ihtimalinden el'an taretinî arttırmaktan hali kalmamışsoylenmif olabilir. Her »özii bu şefcîitır. Müteakıben bir fener alayı ya bahsolanmakla beraber Memhdu Şevde nakledip etmemekte i*e gazete pıîmıstır. ket ve Haaan Cemil Beylerin isimleri cilik mesleğine terettüp eden bir takde soylenmektedir. Nihayet maskeli bir balo yapılmış dir ve ihtimam oaziten Pardtr. ve bu suretle kurunu vustaya ait bir Bizim iddialartmız gayrülmî ol • Fransız an'anesi ihya edilmek suremah için buğdayın höylü tarafından tile merasime nihayet verilmiştir. kartaran bir f iatla tatılmakta olman Bu merasirain bu buhran günlerin lâzımdır. Halbuki buğdaytn koylü eTrabzon 5 lhtisas mahkemesi de Paris'lilerin fevkalâde hoşuna gitfaaliyete başladı. Polathane'li Meh linden çtkarken haiz olduğu fiat, hamiş olduğunu söylemek faydadan hali kikî maliyet fiattnın dSrtte biri bile met ismmde bir adamm Ustünde ka£ak tütün yakalıyan polis Hasan ve in değildir. değildir. Eğer buğdayın koyluye fayhisar murakıbı Necati Efendüer mazda verecek bir fiatla tatttribneat tenunu salıverdikleri iddaiası ile mahmin olunursa bundan bile deulet bütBursa 6 (Hususî) Dün, burada kemeye verilmişlerdi. Bir gün içinde çesi dolayısile müstefit olur. Çünkii muhakeme ve vazifelerini sui istimal Kayapa köyünün köy kahvesinde feci köylünün bu suretle tahakkuk ede • cürmünden altışar aya mahkum edil bir cinayet olmuştur. Köy halkından cek iştira kabüiyeti gerek bizzat kenAIi isminde biri arkadaşı Halil'i ta • diler. Maznun Mehmet tutulan ka banca Ue öldUrmüs, Mehmet, Ali, Ha dumin, gerek muhitin eda hab'diyeçak tütün kendi kullandığı anlaşıl tini arttrır. Biz buna buğday veya un san ve İsmail isminde dört kişiyi de dığından hafif para cezasile tecziye üzerinden doğrudan doğruya devlet ağır surette yarahyarak kaçmısur. Kablundu. haznesine alınacak bir oergi ilâveâni tîi bir jandarma tarafından yakalan teklif ediyoruz. Bütçenin bu dar zamıştır. manında memleketin en ucuz m*taı haline düşmüş olan buğdaytn hazi • neye hâdim olman ise hafif goruleTrenton (Nevyork) 6 (A.A.) Dudlin 6 (A.A.) Yeniden 3 inticek bir iş sayılamaz kanaatinde mufttibat idaresi memurlan ile 10 devlet hap neticesi tebliğ edilmiştir. Bilhassa polis erkânı arasmda aktedilen bir kon hükumetçe namzet gösterildiği halde ttrnz. feranstan sonra Nevyork Valisi Mre. intihap mücadelesi esnasında bundan bir Y.N. Moore Lindberg'in oğlunun yakında kaç hafta evvel bir kurşunla öldürülmöş sağ ve salim olarak ailesine îade ediolan M. Reynolds'un dul zevcesi Mm. lecegtni tahmin ettiğini beyan etrr>tir. Reynolds intihap edilmiştir. Vali, çocuğu kaçiraniann ağlebi ihFırkalarm vaziyeti sudur: timal haydut amatörieri olduğunu, 72 cumhuriyetçi, 55 hükumet taraftzmir 6 Ku»adası'nda eski Adkendîleri îçin yegâne çarenîn kaçmak, tarı, 15 müstakfl ve çiftçi, 9 mesai farliye Vekili Mahmut Esat Beyle Ka selâmet yolunun da çocuğu sağ ve salim kası mensubn. Yalnız bir intihap dazine vekilliği arasında çıkan ihtilâf olarak ebeveynine iade etmek ve buiresinde alınan netice henüz meçhulmahkemeye intikal etmiştir. Hazine lundugu yeri polise ve Lindberg'e bfldür. Vekili Mahmut Esat Beye ait 80 döbildirmek olduğunu anlıyacaklannı inümlük arazinm metruk emvalden fâve etmistir. olduğu iddiasile mevzuubahs arazi Berlin 6 (A.A.) Berin'de daîmî müsteciri Mehmet çavuş aleyhine surette yerleşmiş olan ecnebilerin mikdava açmıştır. Mahmut Esat Bey raal tarı 128,598 dir. Payitahta miktarlan sahibi sıfatile mahkemeye giderek aen fazla olan ecnebiler Leh'lerdir ki aBerlin 6 (A.A.) Reisicumhur razinin kendisine miras şeklinde in detleri 29,314 tür. Onlardan sonra AHtndenbourg, tahdidi teslihât konfe • tikal ettiğini, hayatında böyle bhr vusturya'lılarla Fransız'lar gelraekransındaki Alman murahhas heyetİ retöhmet altında kalmadığını söylemiş, tedir. müdahil sıfatile hazine aleyhine daisini kabol etmiştir. Mumaileyh, Re («cumhura müzakeratın hali hazırdaki Uzak Şark ahalisinden 402 Çin'li ile vacı mevkiine geçmiştir. Muhakeme devam etmektedir. •anyeti hakkında izahat vermişti?. 500 Japonya'lı vardır. Taîep arttı îngliz devlet Mektebe gîrecek talebe i çocuklarından olacak eshamı da çıkıyor Paris Bitpazarı Merasimle açıldı! Amerika Hariciye Nazırı M. Stîmson, Arjerika âyanından meşhur M. Borah'a bir mektup göndermiş.. Mektubun, birer suretini de Cemiyeti Ak« vamda hazır ve nazır devletlere yollamış .. Mündericatı, dünya gazete( Birinci sahifeden mabait ) borçlamyorlarmış. lerine epey dedikodu mevzuu oldu. Ben kendi noktai nazarıma gore Amerika Hariciye Nazırı, zâhiren çok ayrı usuller tatbik etmektedirler. Bu müstahsillerin himaye edilmesini tasafdilâne bir hayretle diyor ki: memleketlerden müstahıil olarak en matnen muvafık görüyorum. Ancak * A birader, bu ne haldir? Ne basta Fransa gelir. ekmege zam yapılmak suretile ah rezalettir? Bizim bîldiğimize gore, Fransa'da hükumet buğdayların devletler arasmda: Muahedeler, mttfiatını tayin etmektedir. «Buğdayı su nacak tedbir Romanya'da olduğu gib bizde de yolsuzluğa sebebiyet verir. haoeleler, uyusmalar, uzlasmalar, safiata alacaksınız, ve unlan da şu fiBulgaristan'da tatbik edilen usulü de mimî olarak tatbik edilmek için yaata satacaksınız» demekte, bir kısım belki tatbik edemeyiz. Bu usulü Bul pılmiftır. Meğer iş ölye değîlmif.. malları da hariçten getirdiği için bungaristan bile müskülâtla tatbik et Aldanıyormuşuz.. Bunların hedefi lardan da resim almaktadır. Binaenmektedir. Nihayet bu, bir teskilât göz boyamak imiş~ Hokkabazlık, sialeyh, Fransa'nın yerli buğdayı yükraes'elesidir. hirbazlık ve saire gibi.. Japonya ile sek fiata satılmakta ve himaye gör • Fransız usulünün de memleketi Çin ve Japonya, Çin ve diğer milletmektedîr. ler: Stdh, mü&alemet, iyi kamşuluk, Bulgaristan'a gelince: Bulgaristan mizde tatbiki kolay değildir. Benim fikrime göre, hükumet ihraç edilecek ahbaplık ve saire tesisi maksadile buğday işini inhisar altına almıştır. mallar a doğrudan doğruya prim ver sayısız muahedeler yaptılar.. Bilmem Hükumet buğdayı zürradan satın almelidir. Zürraı kaç kuruşla himaye ne kadar mukavele aktettiler.. Ancak maktadır. Dahilde satılacak malları butün bu manevî bağlar, tatlı vaitbir leva fazlasına değirmencilere sat etmek Utiyorsa, ihracat yapıldığı zaman o kadar kurus prim verilmelidir. ler, şatafath mühürler ortalığtn, bir» maktadır. Harice gidecek malları da Bundan baska, buğday istihsal nok denbire allak bullak olmanna mâni piyasa üzerinden satıp aradaki farkı talarından istihlâk pazarlarına ge • olamadı. Sarı ırk birbirine girdi. Mu» fiatı kendisi Ödemektedir. Bundan linciye kadar yüzde yüz nisbetinde haripler, mesru müdafaa halinde ol» hükumet zarar ediyorsa bu zararı simendifer ve masarifi nakliye parası duhlarım iddia ediyorlar.. Seyirciler, bütçesinden ödüyor. Bu suretle müsvermektedir. Bu masrafları da azalyani bütiin dünya, hariciye torbala . tahsil himaye gÖrüyor. Ancak alınatacak olursak buğdayın ecnebi pa • nndaki muahedeleri unuttu. Bu hal cak fiat muayyendir. Hükumet muzarlannda satışları daha kolay olur. Jtarşısında gözümüzü dört açalım. ayyen fiatla buğday alıyor. Alman Müstahsil eline daha kolay para geMuahedelerin zerre kadar değeri ve buğdayın bedeli kıamen nakten, kısçer. manası yokmuf...i> ve saire... men vergiye mahsup edilmek üzere ve yahut ta senet vermek suretile Amerika Hariciye Nazırının bu acı Bu primi tedarik için hükumet bütödeniyor. tşittiğimize göre bu senetmektubuna verilecek biricik cevap: çesinde bir karşılık bulmalıdır. Bu, ler memleket dahilinde de alınıp »aHa, şunu bileydin!.. iki üç milyon lirayı gözden çıkar tılırmış. Hükumete borcu olanlar bu raakla husule gelebilir. Prim usulü Sözleri değil midir? na bir mtktar iskonto mukabilinde Muahedelerin hafifliğinî iyice tak* ayni zamanda müstehlik için de bir tedarik edebiliyorlarmif. korkudur. Çünkü, müstehlikler Avdir ettiği için olmalıdır ki, Amerika, rupa fiatından asağı bir fiat ile buğbütün deniz kuvvetlerini Büyük OkRomanya'ya gelince: Burada ekday alamıyacaklardır. Hükumetin yanos'ta tahşit ediyor!.. meklerin üzerkıe bir ley zammedilprim vermesi buğday fiatlarmı müsTTO. mistir. Her ekmek üzerine bir leylik tahsiller besabma yükseltmis ola pul yapışbrıhyor. Bu suretle alman caktır. Hükumet bir okka buğday ivaridat ihracatçılara prim olarak veriliyor. Fakat bu usul bir takım suiis çin meselâ iki kurus prim verecekse, Kadınlar Birliği tarafından tertip timallere yol açmıştır. Orada ekmek, buğday bu piyasada yedi kuruşa saedilen senelik piyango bu ayın on be« tılacakhr. fabrikalarda yapılmaktadır. Fabri sinde halkevinde çekilecektir. Pi > kalar, kaçak ekmek satıyorîar ve ekfhracat yapılmak icin prim konu yango için beş yüz bilet tabedilmiş • meklere pul yapıstırmıyorlarmış. lunca buradaki müstehlikler de ayni tir. Çıkacak hediyeler arasında yerlf Hatta hükumet bu yüzden ihracatçıfiatla mal alacaklardır. Daha aşağı malî nadide eşyalar vardır. lara prim veremiyormus, ihracatçılar mal tedariki mümkün olamıyacaktır. Bir un taciri Avrupa'da ve Balkanlar'da alman tedbirleri anlatıyor 1 1 i Kadınlar Birliğinin piyangosu 300 imzalı istida Bursa'da kanlı bir vak'a irlftnda intihabatı Mahmut Esat B. ile Hazine arasmda bir dava Hindenburg ve tahdidi teslihât konferansı Berlin'de yerleşen ecnebiler {Birinei tahifeden mabait) bir tahrik eaeri cörmckt«dirler. miş ise de mumaileyh tekaütlüğünü tmza topluyanlardan bazıları talep etmiştir. dün alâkadar makamata gelerek tesebbüslerinin yanlış telâkki edilme • Defterdar Mustafa Bey şunlan söymesinî kendilerinîn hükumetten iş lemiftir: istemekten başka bir talepte bulun • « Yapılmasmı arzu ettiğim şey madıklarını söyleraişlerdir. hazinenin menfaatine zerre kadar zaIstanbul'da çahşmak isteyip te iş rar gelmeden malî işlerde kat'î bir bulamıyanların adedi 200 i gecme sur'at ve intizam temin edebilmektir. mektedir. Halk, hükumetle olan malî islermi en tstanbul Vilâyeti ötedenberi Da • kısa yoldan ve en az bir zamanda, en hîliye Vekâletine müracaat ederek muntazam bir şekilde görebilmelidir.» Anadolu'dan bir çok issiz künselerin tstanbul'a gelerek burada aç ve sefil vaziyette kaldıklarıu; ve memleketTürk musikisine büyük hizmetler lerine iadeleri için mütemadiyen Viifa eden Kadıköy'ündeki Şark Musiki lâyete müracaatle yol parası iste • heyeti geçen cuma günü heyet azasıdiklerini bildirmiş ve bunun önüne na çok fevkalâde bir musiki ziyafeti geçilmeaini ve parası olmıyan kim • vermistir. Heyetin Türk musikisi kısselerin tstanbul'a gelmelerine mü • saade edilmemesini istetnistir. Metn mı tarafından verilen bu müstesna ziyafet, mahur ve süznak fasıllarmIekette seyrüsefer serbeet olmakla dan terennüm ve taganni edilen eski beraber alâkadar devairm bu hususta ve yeni eserlerle güzide bir sami küticap edenleri teyakkuza davet etme lesinin ruhunu hakkile zevkıyap etleri kabildir. miştir. Heyet azasından Lâyıka, HikSon zamanlarda şehrimizde fabri met Fadıla, Cennet, Saime, Hüsniye, kalarm çoğalması ve iktisadî buhran Saadet, Güzin, Ferhunde Hanımlarla başladıktan sonra bu fabrika ve i Suat, Kemal Niyazi, Nuri, Asım, Hüsmalitanelerden bazılannm isleme • nü, Şeref, Hâmit Hüsnü, Cemal Beymesi bir kısım amelenm işsiz kalmaler evvelâ terennüme grup halinde istirak etmişler, bilâhare solalarla ayrı sını mucip olmuştur. ayrı yüksek san'at kabiliyetlerini göstermişler ve kendilerini dinliyen« lere büyük zevk saatleri yaşatmışlarDoktor Osman Şerafettin Beym ve dir. Kemal Niyazi, Suat, Cemal BeyKız Muallim mektebi ve Usküdar Kız lerle Akıla ve Cennet Hanımlar de • Sanayi mektebi muallimlerinden Dür* faatla alkışlanmışlardır. dane Hanımın pederleri Ankara ElekŞark Musiki heyetinin alaturka saz trik Şirketi müdür muavini mühendis heyeti 2030, alafranga k»mı da Sülevman B. in kayinpederi Bulgaristan 5060 heveskâri san'attan mürekkepdahilinde Hasköy şehri esrahndan baytir. Heyet 14 senelik mesaisi saye • tar Mehmet Ali Bey vefat etmiştir. sinde erkekli kadınlı bir çok san'atCenazesi bugün Emirgân'da Safsaf sokâr yetistirmistir. Yalnız kendi a • kağroda kâin banesinden kaldmlarak zasırun taahhüdata ile 14 senedenberi nfm^zı öğle vakti Bebek camii serifinde yasıyan bu kıymettar, bu çalışkan heyetin daha ziyade muvaffak olabil eda edüdikten sonra Rumeunisan'nda mesi için idare ve idamei mevcudiyet Kayalar'da makberei mahsusasına defendiselerinden azade bir çahşmak lânedilecektir. < Birinei sahifeden mabait ) Defterdarlıkta Yeni Defterdarın beyanatı Hergün 15 dakikanızı Veremez misiniz? On beş dakika, her gün israf ettiğimiz saatlere nisbetle ne dir? Fakat on beş dakikamn kıymetini bilirseniz, bunun si zin için, büyük bir ehemmiyeti olduğunu anlamakta gecikmezsiniz. Her gün on beş dakikanızı muntazaman ve devamlı bir surette ayni maksat için sarfetti ğinizi düşününüz. Bu muntazam ve mütemadi sây önünde boyun iğmiyecek bir mütkül tasavvur edilebilir mi? Fakat biz size on beş dakikanızı en faydalı surette sarfet • menin sırrını öğreteceğiz. Hayat ansiklopedisi'nin çıkan cüzlerini yatağınızm yanı • na koyunuz. Her akşam yatma dan evvel ve yahut sabah kal kınca, on beş dakika Ansiklo pedi okuyunuz. Bunu bir itiyat haline getirmeğe çahşımz. On bes gün içinde bir cüzü bitîre bilirsiniz. Bu suretle her cüz çıktıkça evvelki cüzü okumuş olursunuz. Ansiklopedi bittiği zaman siz de bütün Ansiklo pediyi tamamlamıs ve bir Da rülfunun mezunundan fazla malumat sahibi olmuş olursunoz. Fazla değil, günde valnız İS dakika. Bu geceden itibaren bu tatbika baslavmız. zım olduğu anlaşılıyor ki bu muaveneti de olsa olsa Belediyemiz yapabilir. Ve İstanbul'umuza da cidden emsalsiz bir musiki heyeti kazandırılmış olur. nüyor. Sana kısasını söyliyeyim mî hanım! Bu iş iki delik, eski beyaz mecidiye ile bir kulpsuz sarı liraya olur. Büyüsünü evvel Allah yapar, çatar veririm. Eksik olma. Ben parayı tedarikleyim de getiririm, al şimdi bu elliliğiBarda bir direk arkası. Mezar kazıcı Hasan sapsarı. Esnaf Yıldızı Minnoş'la konuşuyor: Ona Zımba Tahsin demişlerse bana da kazmacı Hasan derler. Onun kabadayılığından bana ne? Sana göre hava hoş ama bana göre öyle değil. Ben namıuumla çalışıp geçinen bir bar kızıyım. Etme canım! Zımba'nın «net • resi olduğunu bilmiyor muyum sanki? Söyliyenin Allah canını alsın. Ayol ben henüz evlenmedim bile. öyledir de Zımba Tahsin ne diye her işine karışıyor. Mdbadi var Şark Musikf Heyetinin konseri Müessif bir irtihal CVMHURtYETin edebi tefrikast : 24 MEZAR KAZICILAR Müellifi: AKA GONDÜZ Yapmaz. Eskiden aramız bo • zuktu ama, arada bir anaforuna ka. yıyorum, şimdi pek îyidir aramız. Şu bu yapmıyor, ben yerinden öğrendim. Mezarlıklar müfettişi Kamber Efendinin bhr yeğeni varmış. Yeni gelmiş. Benim yerime göz koymuşlar. Nasıl becersinler bu işi? Muhtaria anlaş • mışlar. Sarhoştur, mezarlıkta dur > muyor, yamağmı ev hizmetinde kul • lanıyor diye şikâyet ettirmişler. Muhtarın nesine? Ne karışır o? Ne bileyim ben? Maksat böyle bir şikâyet kâğıdı üstüne iş yapmak! Hem yerînden haber aldım. Kamber Efendi yeğenini benim yerime yer lestirince kazancm yüzde onunu muhtara, yüzde bilmem kaçını kendine ayırmış. Yeğeni de muhtarın bal Bunlar sana biraz da neresten gelîyor, evhama kapılıyorsun. Es • rarı biraz azalt. Derdimi o avutuyor. Ama kıskançlığı da arttırıyor. Temizleyip kurtulmadan başka yok. Çocuk mu oldun bilâder?! *** Mezar kazıcılar Sarı Dede'yi ke derli kederli dinliyorlar: Ebesmi sattığım muhtarına da he oluyor? Beyler mahallesinîn koca muhtarı benimle ne uğraşır? Diye bir çok gün düşündüm. Benim içki iç memden, iki karılı olmamdan, ya şımdan, basımdan e kaltabana ne olnyorî TaTkinci boca fltlemesin. dızina sözlenecekmiş. Ulan' Şu insanların hırsı mezar kazıcıhğına da mı dayandı. Dünyada göz dikecek kazanç kalmadı mı be! ? Yahu, geçen sene bir meb'usun kaynanasını topraklarken (gömer • ken) uşağı ile ahbap olmuştun. Onu gördüğün var mı? Efendisine söylet, Belediye reisine söyleeln de seni rahat bıraksralar. Aklıma gelmedi değil, geçti ama, bu yaştan sonra bir lokma ek > mek için ondan buna, bundan ona iltknas ettirmek te insanm gücüne gidiyor. Bu dünya o kadar dar mı ki bir mezarcınm kazmasından gelecek lokmaya da göz dikilsin? Bir şey değil, başka bir iftira da atıverirler. Şimdi ne düsünüyorsun ? Bahçıvan Osman bu yıl >ki bahçe kiraladı, sermayesi kıt geliyor, onunla ortak olmağı düşünüyorum. Yaya kaldın Sarı Dede! Bahçıvan Osman, oktruva memurunun bacanağı ile kabzımal Emm Efendmm kardeşini ortak aldı. Sen hepimizden eskiun Sarı Dede. Ne olursa olsun kırk yılhk geçim zanaatını bırakma. Bu yaştan sonra ne yapsan, neye başlasan elif inde kalırsın. *** Seni iyi bakıcı diye metettiler de onun için geldim. ! Bakıcılık eskidendi, şimdi hepsi yasak oldu. Herkes dünya işine, dünya kitabma daldı. öyle ama ben ocağma düştüm. Geldim işte. Sen bilirsin? Masraflı yollara düsmüşün hanım. Eh, kaderimce... önce kimlerdensin? Söyle ki benân de gönlüm şüpheden kurtul • sun. Hem bileyim ki ona göre davranayım. Ben mezar kazıcısı Sarı D» • de'nin Uk kaımyım. Demek ortağın için geldin? Hem onun için, hem başka bir şey var da... Sdcılma, açık söyle. İyi saatte olsunlar nasıl olsa hepsini bana ma» lum ederler, ederler ama bir de se nin ağzından dinlemeliyim. Tılsımı budur. Ama dur hanımım, şu tütsüyü bir yakayım da sen söylerken iyî .aatte olsunlar daha iyi işitsinler. Bizim efendinin bir yamağı var. Adı Ha»an*dır. Beyaz dişli, kaieş bir delikanlıdır. Yeter hanım yeter! Sus! Mürek kebeye varayım. (Murakabeye) iş meydanda Uzat şe# hadet parmağını1 Şu yesil kâsedeki suyun içine aok çıkar.. Şimdi dikkatle bak! Nah, şu sağa giden tomurcuk dalga var ya, işte mes'ele o. Seni karagözlü, karakaşlı, orta boylu bir bekâr mı desem, bir evli mi? Her halde yegit bir adam düşünüyor. Sevrae bine r^eviyor da. Ama gençliğine ku rumlanıyor. Bîraz da para hırsı var. Bak şu çizgîlerine işte bunlar yaş deraektir. Senin geçkin yaşını düşü

Bu sayıdan diğer sayfalar: