7 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

7 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GRİPE' ASPiRiN yçuMim J S S , SJWH NECATÎ Takltlerden sakınınız! den Cumhuriyet 7 Mart 1932 komprimeleri kullanınız ' ç *«e llâçlarla clddj bir ıstıkametle yapılır almız soğuk alma, kırıklık, baş ve diş ağrılarında pek müessir oian bu | j mustahzarı tercih edlniz. yer PARAM BÜRiDl Salih Neoati Şarj'lı kumaş daima elbiseyi çok düzgün ve dökümlü gösterir. kat'iyyen buruşmaz Siyahlı Kadının Kokusu ((Yeni Gün)) ün ilâveşi Yeni Gün'iin karilerine ilâve olarak takdim ettiği Gaston Leroux'un bu meşhur eserinin ikinci for ması bugün çıktı. Müvezzilerden istiymiz Eser «Sart Odanın Esrarı» romantmn zeyli olmakla beraber tamamen ayn bir kitap gibi tanzim edildiğinden ilk romam okurmytmlar «Siyafdt Kadımn Kokusu» nu takip edebüeceklerdir. Noktan formalar Yeni Gün Idarehanesinde meccanen verüir. aaaı BAKTERIYOLOU ^aaa BAKTERIYOLOJI LÂBORATUVAR1 Umum kan tahlilâtı. Frengi nok fai nazanndan (Wassennan teanıulü) kan kureyvatı sayılması, tifo ve ısıtma hastalıklan teşhisl, idrar, balgam, carahati, kazurat ve su tahlilâtı, Ültra mikroskopi, husasî aşılar istihzan. Kanda üre miktannın tayıni ve kanin sedimantasion sür'atı. Divanyolu'nda Sultan Mahmut türbesi No. 189. Telefon: 20981. Dr. İHSAN SAMİ İzmir Şubesinden: Şarj'i Dünyanm bir ka< emleketinde, bir ka< Türkye Ziraat Banksı Emniyet Sandığı Bekir Kâmi Beyin 18249 ikraz numarah borç senedi mucibince istikraz eylediği meblâğ mukabilinde Sandığımız namına merhun bulunan Erenköy'ünde Sahrayicedit mahallesinde mukaddema Yahboyu elyevm Caddebostanı iskelesi sokağında eski 44 ,44 ve yeni 27,29 numarah bin doksan sekiz arşın arsa üzerinde motör mahalli ve imalâthane ve yüz elli altı arşın arsa üzerinde maran gozhane ve demirhane ve bin yüz elli arşın üzerinde etrafı kapalı ardiyeler ve iki yüz sekiz arşın arsa üzerinde açtk salaş ardiye, kırk arşın üzerinde yazıhane ve otuz iki arşın üzerinde halâ ve altmış beş arşın arsa üzerinde araba imalâthanesinin ve iki dönüm iki yüz elli altı arşın araziyi havi emlâk vadesi hitammda borcun ödenmemesi hasebile müzayedeye çıkarılarak yedi bin seksen dört lira bedel mukabilinde müşterisi doktor Nazmi Bey namına kat'î ihalesi yapılmış ise de mumaileyh mezkur emlâki teferruğdan imtina eylediğinden tekrar yirmi gün müddetle satılığa çıkarılmış ve 30 mart 932 tarihine musadif çarşamba günü saat on beş buçukta müzayedesinin icrası mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların mezkur tarihte Sandık idaresine müracaat eylemeleri ilân olunur. Müdüriüğünden:! Fabrika yapabiliyor! ünyanın bu üç dör fabrikasından biridir İPEKİŞ yalnız bu tesisat için yüz bin lira sarfetti IPEI*I/J İİPIEIKfif Mevkii Sokağı Cinsi No. Muhammen loymeti Karşıyaka Yıldırım Kemal Hane 17/19 12,000 Karşıyaka Hengâm Hane 16/31 10,500 Karşıyaka Osman zade Reşadiye Hane 26/28 11,000 Karşıyaka Hengâm Hane 44/3 13,500 Karşıyaka Şimendifer C. Hane 90/116 21,000 Karşıyaka Muradiye Hane 51/55 12,000 Yukarıda evsafı yazılı olup 1 mart 932 tarihinde ihale edilmek üzere 5 şubat 932 tarihinden iti baren kapalı zarf ile müzayedeye çıkarılmış oian emlâk ihale günü haddi Iâyıkile talip çıkmamıştır. Bu emlâkin kapalı zarfa esas oian şartname dahilinde 5 mart 932 tarihinden itibaren on beş gün nüddetle pazarhkla satılığa çıkarılmasına karar verilmiştir. İhale günü 20 mart 932 pazar olduğun' n talip olanların yukarıdaki muhammen kıymetler üzerinden yüzde yedi buçuk teminat akçelerile birlikte mezkur günde saat onda Ziraat Bankasının Gazi bülvarındaki şubesinde möteşekkil satış hepetine müracaatleri Oksörenlere: KATRAN HAKKI EKREM TORNA PLANYA FREZE DESTERE ve ya diger bir makineye ihtlyacmız var mı î Bunlan bizden tedank edebillrsiniz. Belsoğııkluğu ve rrengiye yakalanmamak için PRO7EJİN Daktilo aranıyor kullanınız.Her eczanede bulunur Türkçe ve rransucaya âşma bir daktilo hannn •ranıyor. 8 mart 932 saat 11 ile bir arası, Galata Hezaran caddeti İtimadı Millî Hanı bîr numaraya ttıüracaat. Katalogıımuzu isteyiniz! Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden : 30 ikinci teşrin 330 taribli kanun rriikümlerine göre Türkiye'de iş yapmağa izinli bulunan In^liz tabiiyetli (tstem Karpet End Röz İndastriz Limitit • Eastern Garpet And Riz Industries LimHet) şirketinin İstanbul vekilleri bulunan Jaroet F. Whittol, Aleksr«dre Jipkin Efendiler haiz oldoklan salâ • hiyete binaen bu kere müracaatle kendflerinden bîrisfle ve yahut yekdiğerile muştereken vaz'ı imzaya salâhiyettar olmak v« söket namına yapacaklan işlerden doğacak davalarda bötin mahkemelerde dava eden, edilen ve iiçüncü şahıs sıfatlarile hanr bulunmak üzere İngiliz tebaasmdan (ArtSr La Fonten) ve Çekoslovakya tebaasmdan (Şarl Salzer) Efendileri tayin eylediğini bildinniş ve lasım gelen vesikayı vermistir. Keyfiyet kanuni hükümlere nıuvahk görabnüş olmakla ilân olunor. İstanbul 2 ind icra memurluğundan: Bir borcun temini istira» zımnnıda merhun ve mahcuz ohjp Sandalbedestenind» Mâcevherat şubesine ethşir e* dilmek üzere bırakılan bir adet kıy raettar pırlantalı ytizük ve bir adet burosun sehri halin onuncv persembe gönü saat on besten itibaren Sandal • bedesteni Mücevherat şubesinde ikinci açik arttırma ile kat'iyyen sablması mukarrer olduğundan taliplerin yevm ve saati mezkurda mahallinde bazır bulunmabuı ve mallan daha evvel görmek istiyenlerin de mezat idaresine müracaatleri lüzumu ilân olunur. ümumi netriyati t&are eden Yaa işleri Mudürü: Abidin Daver Matbaacıhk re Neşrtyat Türk Anonlm Şirketi tttanbvl İ P E K İ Ş mamulâtı pek yakında piyasaya çıkıyor BOURLA BIRADERLER ve S I S T A N B U L G A L A T A sı Kirahk fabrika mahalli Tulü 22 m. arzı 12 m. elektrik, havagazi, terkos ve icabında diğer daireler. Taksim'de Emlâk Şirketine. İstanbul 5 inci icra memurluğundan: Bir borcun temini için mahcuz ve paraya çevrilmesi karargir oian Ame • rikan tulumbaları ve eğe ve somun anahtarı ve yaylı pens ve sair mü ceddet alât ve edevat ikinci arttırma surelile martın dokuzuncu çarşamba gdnii saat ondan itibaren Galata'da Fer meneciler'de No. 125 açık arttırma suretiie satılacağından istiyenlerin mü • mcaatleri ilân olunur. d e H o g g . T a z e M o r i n a BaJıkyağı TABİf »e TIBBf EN MOKEMMEL K0KUSU2 ve İÇİMİ LÂTtFTÎR BİR defl ve onlara karçı pek müesstr bir tedbtri şafidir. ÖKSÜRÜK BRONŞİT VEREMf BGtOn eczanelerd» yalnız mOselles şekUndekl «iysJerde satıbr. MUKAVVİOİR KUVVETSİZ İNSANLÛRA ve ZAYIF ÇUCUKLARA ŞAYANI TAVSİYEDİR GAZ OCAKLARI FENNIN EN SON ICADI İDARELİ ve DAYANIKLIDIRLAR SVEA Afyon Nafıa Başmühendisliğinden: Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ilân edilen (5869) lira bedeli keşifli Dinar İsparta yolunun 118+115 120 +000 kilometreleri arası tamiratına talip zuhur etmediğinden 13/3/932 tarhinde saat 15 te ihale edilmek üzere tekrar münakasaya konul • duğu ilân olunur. BUNLARI HER YERDE İSTEYİNİZ. OKSİMANTOL tiXSİ)ftOK ve BÖĞAZ JAK. Y. LEVi Çiçek Pazar, Altı Parmak han altında, istanbul Umum dĞposu :

Bu sayıdan diğer sayfalar: