19 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

19 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"Cumhttriyet Oasuslar Arasında 83 Nakili: A. f Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal îhtikârla mücadele Vak'alar bilhassa BeyoğSatışa ve inşaata mü lu ve Şişlide görülüyor Bir müddettenberi şehrimizin muh saade edilmiyecek telif semtlerinde tifo ve paratifo vak'aHaydarpaşadaki sabık Tıp fa • kültesi ile Selimiye kışlası önündeki arsanın ifraz edilerek ötekine berikine satıldığı hakkmdaki haberler üzerine tahkikat yaptık. Aldıgımız malumata nazaran filhakika bu arazi Millî Emlâk idaresi tarafından Emlâk ve Eytam Bankasma devredilmiş ve Bankaca da satışa çıka rılmışsa da ciheti askeriyenin pek yerinde bir roüdahalesile bundan sarfmazar edilmiştir. Yalnız o ci vardaki cüz'î bir kısım arazi Petro isminde bir şahsa pederinden inti • kal etmiştir. Petroya ait bu arazi üzerinde eski bir iki parça emlâk vardır. Bununla beraber bu kısım arazide inşaata müsaade edilmiyecek ve ileride istimlâk olunacaktır. tstanbul vilâyeti muhasebei husu • siye bütçesine bu sene kâfi miktarda tahsisat komılarak burası teşçir edilecektir. larma tesadiif edilmeğe başlanmıshr. Vak'alar daha ziyade Gslata, Be • yoğlu, Taksim ve Şişli semtlerindedir. Şişlide günde üç dört yeni tifo vak'ası zuhur etmektedir. Sıhhat tşleri Müdürlöğn Beyoğlu Belediye hekimliğine külliyfetli mik tarda tifo aşısı göndermiştir. Dün bu münasebetle kendisine müracaat ettiğimiz sari hastalıklar müte hassısı Dr. Osman Şerefettin B. bir muharririmize su izahatı vermı'ştir: « Yaz esnasında tstanbulda dauna beş on tifo vak'asına tesadüf o lunur. Fakat şimdiye kadar 'algın şeklinde bu hastalığuı biilün şebri kapla dığına ve yahut bir mahallmde şid detle icrayi hüküm ettiğine şahit ol madık. Belki bu sene de gene böyle birkaç vak'a görülmüştür. Tabiî bun lara karşı şiddetli surette tedabir it • tihaz olunacak, ci vardaki halka aşı tatbik ediiecek ve bu suretle de hasta lığın önüne geçilecektir. Bu münase betle yaz mevsiminde ihtiyatlı bulun • magı halka tavsiye etmek bir borçtur. Hele fazla meyva yenildiği takdirde bu meyvalan soymak, gayet iyi bir surette yıkamak, icap ederse bosaf yapıp yemek çok muvafık olur. Hastahğın tstanbulda hemen ekseriyetle temas suretile geçtiği malum olduğundan tifo çıkan evlere gitmemek ve yenîlen mevaddı gıdaiyeye bilhassa dikkat etmek I lâzımdır.» tki genç kız, Klenakm şiddetle bombardıman edil Komisyonun mesaisi hemesîne rağrnen, postanede işbaşında îdilerl nüz ihzarî safhada Dahiliye Vekâletinin emri üze • rine şehrimizde teşkil edilen ihti • kârla mücadele komisyonu dün Ticaret ve Zahire borsası idare heyeti azasından Fortonzade Murat Beyin iltihakile tamamlannlıştıc. Komisyon azaları, toptan eşya fiatleri hakkında ihzarî mahiyette tetkiklerini ancak dün akşam bitirdikleri için içtima bugüne kalmıştır. Azanın son beş senelik toptan havayici zaruriye fiatlerine dakyaptıkları tetkiklerin neticelerine dair raporlar bugünkü içtimada müzakere edilecektir. Gıda maddelerinin fiatleri üze • rinde muhtelif zamanlarda görülen temevvüçlerin ve bilhassa okka yerine kilonun tatbikma başlandık tan sonra husule gelen yükseklik • lerin ihtikâr mahiyetinde olup ol • madığı bugün resmen tesbit edile cek ve bunu müteakip muhtelif mıntakalardaki perakende satışların tetkikine başlanacaktır. Toptan eşya fiatleri tetkikatma, Ticaret Odası ve Zahire borsası istatistiklerile halde yapılan satışların fiat listeleci esas tutulmuştur. Ayni maksatla perakende satış fi. atlerini de süratle gözden geçirmek için îa, komisyon azaları arasında taksim edilecektir. Bu iş te ikmal edildikten sonra ihtikârla mücadele tedbirleri kararlaştınlacak ve Vekâletin tasvibine arzedilecektir. Mağşuş eşyayı yüksek fiatle sa . tanlarm vaziyeti mücadele tedbirlerinde nazari dikkate aknaeaktır. Komisyon reisi Belediye tktısat müdürü Asım Süreyya Bey, henüz mesainin ihzarî safhada olduğunu söylemiştir. Eski Tıbbiye önündeki arazi I Tifo ve paratifo Denizlerin hakimiyeti Küçüh pottcmede blri esmer, diğeri sanşın iki Strp güzeli çaltftyörau. mer cildi, parlak siyah gözleri, tom 12 bul ve çevik vücudile halis bir Sırp kadını tipi idi. Henüz 16 bahar görmüş olan öteki, parlak koyu gözleri olmasa, bir Alman kızı addedilebi1914 ağustosunda, Sırbistanda lirdi. Uzun boylu, sağlam yapılı, savuku bulan ilk muharebelerin bi • nşm bir kızdı ve yorgunluğuna rağrinci safhası bitmek üzere idi. 4 ünıren, aydınlık yüzü terütaze idi. cü kolorduya mensup bir piyade f ırİhtiyat zabit vekili, kendini kaykası ile birkaç tabur Şabaç üzerine makama takdim etti ve yardımcı isçekilmişlerdir. Bu hareket 2 nci ordu tedi. İki genç kızla beraber yalmz kumandanlığının emrile yapılmış obaşına, beş gündenberi, biran isti lup 4 üncii kolordu Rus cephesine rahat etmeden, yatağma uzanmadan nakil için hazırlanryordu. Sırplar, ağır vazifesine devam etmişti. MuAvusturyalıların ricat ettîklerinin harebe gürültüsüne ve köyün içinde farkına vanr Varmaz, taarruza geçjık sık pathyan mermilere ve ezici mişler ve topçulan Şabaç köyü ile vazifelerine rağmen genç kızlar, bu mevkide Sava nehri üzerine kufedakârhk ve cesaretle çalışmış rulmuş olan askerî köprüye ateş açmıştı. öteki sahilde kâin olan Klenak lardi. Fakat, artık yorgunluktan, sinirden bitkin bir hale gelcnişlerdi. köyü de şiddetle bombardıman edilErkânıharp kaymakamı, kendi • mekte idi. Sırp topçusu bilhassa, lerine yardımcı bulmak için lâzım boşaltılmak üzere bulunan iki cegelen tedbirleri alacağını vadetti. pane treninin durduğu istasyonu aEsasen silâh altına çağırılan fki teş altma alıyordu. Sanki, burada Macar posta memurunun Klenaka cepane katarlan olduğunu biliyor • gelmek üzere olduklarını biliyordu; muş gibi... fakat bunların, pek te tatlı olraı • Klenak köyü, hudutta bir demiryan vzaifelerine mümkün mertebe yolu istasyonu olmaktan başka hiçgeç gelmek için uzun zikzaklar bir ehemmiyeti bulunmıyan küçük çizdikleri anlaşılıyordu. Bu haller, bir ev yığınından ibaretti. Burada, menzil ve geri hidematında sık sık bîr postane vardı. Ve harp baslar oluyordu. başlamaz postanede bir sahra telefon ve bir de telgraf merkezi tesiı Erkânıharp zabiti, telefonla ordu edilmişti. O tarihte, henüz, Sava kumandamnı bularak gördüklerini nehrinin cenubundaki merkezle iranlattı. Kumandandan kolordulara tibat tesis edilmemişti. Onun için tebliğ edilmek üzere yeni emirler cenupta harbeden kıtaata gönderialdı. Şabaçta bulunan 9 uncu ordulen haberler, Serköprü mevziinde ya gönderilecek emir, San nehri bulunan nöbetçi zabitine götürülüüstündeki köprüye kadar götürülyor, o da, bunlan nehrin karşı taramek lâzımdı. Çünkü evvelce de söyfına gönderiyordu. lediğimiz gibi askeri telefonlar henüz nehrin öte tarafına temdit edil16 ağustos gecesi, fena nakle • memişti. Kaymakam maiyetindeki dilmiş ve bıribhine zıt «nirler yü • emir neferlermi başka yerlere gönzünden vahim vaziyetler hasıl ol dermiş olduğu için 9 uncu kolordudu. Hâdîsatı yakindan takip etmek ya gidecek tahrirî emri köprüye kaistiyen 2 nci ordu kumandanı 17 adar götürmesi îçin ihtiyat zabit veğustos sabahı erkenden bir erkânıkiline emir verdi. Köprü ile pos • harp kaymakamını, bu ordu kıtaatane arasında birkaç yüz metro tı nezdine, malumat almağa gön • mesafe vardı. Zabit vekili gidip gederdi. Zabit, evvelâ Şabaçtaki 9 unIinciye kadar da onun yerine ken • cu kolordu karargâhına, oradan da disi postanede kalacaktı. 4 üncü kolordu karargâhının bu • Miralay bey, rica ederim, mülunduğu Klenaka gitti. Her iki kosaade ediniz de köprüye ben gidelordudan vaziyet hakkında kâfi yim. Zabit vekili, belki burada si • malumat aldıktan sonra, gördüklezin bir işinize yarar. rini ve öğrendiklerini telefonla or • Bu sözü söyliyen sanşın kız Zordu kumandanına bildirmek üzere, ka idi. Yorgunluktan hatlan uza • Klenak postanesine gitti. Burada mış olan ince siması şimdi büsbü • bir fhtiyat zabit vekilinden başka, tün solrauştu. Dudaklarını sıkıyor, askerî telgraf ve telefon kıt'alarına kaşlan arasında amudî, derin bir mensup kimseyi göremeyince hayçizgi onun sevimli yüzüne azimkâr rette kaldı. Harpten evvel postanebir güzellik veriyordu. O anda vahde memur olan iki genç kız da Klesi, fakat son derece metin bir hali nakm şiddetle bombardıman edil vardı. tnekte olmasına rağmen hâlâ iş ba Hayır yavrum, köprü düşman ,şirda idiler. Bunlar Mel Milena M. ateşi altında. Oraya gitmeniz teh • ^ile stajiyer Mel Zorka B. isminde ?ki genç kızdı. Birincisi takriben 20 likelidir. yaşlarında vardı. Siyah saçları, es(Mabadi var) Iki Sırp kızının kahramanlıgı üyük deniz devletlerinin bahrî kuvvetlerini tahdit eden Lon dra deniz muahedesinin müd deb' öbür sene hitam bulacağuıdan yeni bir muahede yapılması için gelecek sene bir deniz konferansının akti icap ediyor. Hazırlıksız ve evvelce alâka • dar devletlerin niyet ve temayülleri istimzaç edilmeksizin toplanan konfe • ranslann hepsi iflâs ettikleri için yeni deniz konferansının da bu şekilde toplandığı takdirde, ayni akıbete uğnya • cağı muhakkaktır. Halbuki iktısadî ve siyasî vahim bir buhran geçirmekte bulunan dünyanın Cihan tktısat konferansile Silâhlan bırakma konferanslannın iflâsından sonra bir de Deniz konferansınin neticesiz kalmasma tahammül edeceği süphelidir. Bunun için alâkadar devletler arasında şimdiden iptidaî ve ihzarî müzakere ve temaslara başlan mıştı. Amerikanm seyyar elçisi Mister Davis Norman bu maksatla Londraya gelmişti. Japonya henüz Avrupaya bir heyeti mahsusa göndermediğinden bu devlet namına ilk temasları Londradaki Japon sefiri idare etmişti. Fakat bu müzakereler çok geçme den gelecek teşrinievvele tehir edil miştir. Beynelmilel mühun müzakere lerin ve toplantüarın uzun müddet te • hir edilmeleri iyi bir alâmet değildir. Ekseriya içinden çıkılmaz müşkülâta tesadüf edildiği zaman vaziyetin vahametini gizlemek ve vakit kazanmak içi müracaat edilen bir tedbirdir. Bu defaki müşkülât neden çıktı? tngiltere Harbi Umumiden zâhiren muzaffer, lâkin hakikatte gayet bitkin bir halde çıkmıs olduğundan büyük • harp gemilerini adet, hacim ve top çapı itibarile tahdit eden Vaşington deniz konferansında asırlarca zaman tahtı inhisannda bulunan cihan denizlerine hakimiyet imtiyazmı Amerika ile tak sim etmeğe mecbur kalmtştu Şimdi ise bu hakimiyeti yalnız Amerika ile de • ğil ayni zamanda Japonya imparatorluğile de yaplaşmak mecburiyetinde kalacağını anlıyor. Bundan ba;ka tn • giltere Londra deniz konferansile kruvazörlerinin adedini çok azaltmış ol • duğundan kiireiarzın her tarafına ya yılmış olan ipmapatorlugunun uvv» • sala yollaruıı müdafaa edemiyecek bir vaziyette bulunuyor. tngilizler bunun için 3k müzakerelerde kruvazörlerini artırmak istedik lerini ihsas etmişlerdir. Fakat Ameri ka da bir defa ele geçirmiş olduğu müsavatı hiçbir suretle elden kaçırmak niyetinde olmadığını bildirmiştir. Ingil tere büyük saffı harp gemilerinin hacmini hem tasarruf hem de sevkülcey» düşüncelerile küçültmek istiyor. tstiyor ama sahilleri Okyanuslarda bulunan , Amerika ile Japonya saffı harp gemi lerinin hacmini küçültmeği kendileri nin sevkülceyş ihtiyaçlan noktasmdan iyi görmüyorlar. Ahiren ttalyanm ka palı bir deniz devleti olduğu halde yeni inşa ettireceği saffı harp gemileri nin otuz beşer bin ton olmasına karar vermesi tngilterede hiç te hos :sır bvrakmamıştır. Bu müzakerelerde tagilterenin en fcü» yi'.k kazancı gerek büyük gemilerin hao rai meselesinde gerek diğe deniz me»elelerinde Fransanın kendisile bir fikirde olmasını temTi etmiş olmasıdır. Lâkin buna mukabil berrî Avrupa si yaretinde Fransaya karsı hayli müsa 3iekârIık göstermiştir. Fransa berrî Avrupada hâkrm olmak için tngiltere ile deniz rekabetînden vazgeçmiş ise de ttalya Akdenize ve Japonya Uzakşark den'zlerine ve A « merika dahi Amerika denizlerine hâkim olmağı tasmim ettiklerinden müzakeratm ilerlemesine imkân kalmamif ve tehir çaresine müracaat edilmiştîr. MUHARREM FEYZt 7 ADLİYEDE MUcfp Ef. tevkif ve ip tahliye olnndu Bazı randevu evi sahiplerinden para alarak evlerini açtırmak suçile maznun sabık Beyoğlu birinci komiseri Mücip ve taharri memuru Remzî Efendiler Kakkinda istîntak hâkimliği tarafından yapılmakta olan son tahikkat ikmal edilmiş ve tevkiflerine karar verilerek evrak ikinci ceza mahkemesine sevkolunmuştur. Yalnız tevkif edilen bu maznunlardan Mücip Efendi tevkif karanna itiraz etmiş ve Ağirceza mahkemesince yapılan tetkikat neticesinde tahliye olunmuştur. MÜTEFERRÎK Hllsrev Bey Fransaya gitti Tahran sabık büyük elçisi Hüsrev Bey refikasile birlikte berayi tedavi Fransada Bonyol delorn banyo lanna gitmek üzere dün Kombal dollya vapurile Triesteye hareket etmiştir. VÎLÂYETTE Vali ve muavini ge İdiler tstanbul Valisi Muhittin, muavini Ali Rıza Beyler evvelki gün gittikleri Silivride tahkikat ve tetkikat yaoarak dün avdet temislerdir. Sekiz aydır neticelenmiyen tahkikat Sekiz ay kadar evvel eczacı Ragıp Beyin oğlu 18 yaşlarında Naci Efendi, Dördüncü Vakıf ham asansöründe esrarlı bir surette ezilerelc ölmüştü. O zamandanberi yapılan zabıta tahkimatının hâlâ neticelenmeme sinden müteessir olan Ragıp Bey, çocuğunun ölümü üstündeki esrar perdesinin kaldırılmasını temin e decek olan tahkikat evrakının biran evvel tamamlanmasi ve adliyeye verilmesi için yaptığı müteaddit teşebbüslerden müspet bir ne • tice çıkmadığından dün Dahiliye Vekâletine müracaat etmiştir. Bugdayı koruma işlerine bakacak komisyon Bugdayı koruma. kanununun tatbikındıa zuhur edecek bazı ihtilâflan hal için Vilâyette Valinin ri yasetinde bir komisyon teşkili bu kanun iktizasmdandır. Ald'ığımız malumata nazanan komîs yon Vilâyet mektupçusu Osman, Maliye Tahukkuk Başkontrolu E sat, Ticaret Odası ikinci reisi Re cep, kimyager Hulki, tüccardan Bürhanettin Beylerden mürekkep olacaktır. Komisyon bugünlerde içtimaa davet edilerek tahakkuk müdürlük lerinden gönderilen evrakın tetki • kine başlıyacaktir. 80 muhac:r geldi Dün Bulgaristan ve Yugoslavyadan fehrimize 80 kadar muhacir gelmiş tir. Bunlar SiKvriye sevk ve oralarda iskân edileceklerdir. Matbuaları toplama bürosu Matbuaları toplama kanunu mucibince ifayi vazife etmek üzere muharrir Selim Nüzhet Beyin idaresinde Maarif Vekâletine merbut olarak şehrimizde bir büro teessüs etmiştir. Bu büronun Ankarada ve diğer bazı yerlerde mümessilleri bu • lunacaktır. Yangın kasten çıkarılmış Birkaç gün evvel Beşiktaşta bir yangın çıkmış ve altı dükkân yan mıştı. Yan^ruı çıkan matifaturacı Kema] Efendinin dükkânı on iki bin liraya sigortah olduğundan hâdise şupheli görülmüş ve Müdd'eiumu • milikçe tahkikatm derinleştirilmesi lüzumu ha«ıl olmuştu. Bu husustaki tahkikat ikmal edilmiş ve vangında kasrt olduğu anlafilarak Kemal Efen^T"nm tevkifine karar verilmîştir. Belediye ve Evkaf arasındaki ihtüâflar Evkaf tdaresile Belediye arasmdaki davah ihtilâflan sulhan halletmek ü • zere teşkil edilen komisyon mesaisini bitirerek raporunu Dahiliye Vekâletine göndermiştir. Vekâlet, raporda bütün tafsuatüe izah edilmiş olan iki tarafm noktai nazarlarraı tetkik edecek ve bu işte hakem vazifesini görecektir. Maa mafih Vekâletten bu hususta tebligat gelinceye kadar davalara devam edi • lecektir. Evkaf ldaresince, 17 sene evvelki Şehremaneti zemamndaki bir alacak içm Belediye aleyhine açüan dava neticelenmiştir. Evkafın hakkı geç dava edilmesi yüzünden mürurü zamana uğradığı mü taleasİle reddine karar verilmiştir. Mahkeme karan temyiz edilmiştir. Birkaç gündenberi Kandilli Rasatanesile Galata kulesi arasında tayımbol için yapılmakta olan oto matik tesisat dünden itibaren faaliyete getirilmiştir. Dün, tayımbol, Ra.'ataneden idare edilmiş ve küre, kendi kendine müteharrik üstüvane vasıtasile düşürülmüş,düdük te ayni zamanda ötmüştür. ŞEHİR ÎSLERİ HamMive suyu dive kuyu suyu satılıyormuş! Bazı kuyu sulannm Hamidiye suyu namı altında tatıldıgı dün Belediyeye ihbar ediltnişrir. Seyyar *ucuların istifade ettikleri bir kuyu • nun yeri de bildirilmiştir. Belediye tahkikata başlamışhr. Su sıhhate muzır bulunduğu takdirde satışa çıkarılması menedilecektir. Rehin pasaport'a Izmire gitmişler Macar tebaasından Nilmaş ve Zofyer isimlerinde iki kişinin pasaportlannı bir miktar para muka bîlinde terhin eyledikleri ve ellermde pasaport bulunmadığı bir sırada Izmire gitmeleri icap eylediğînden daha az bir para mukabilinde başkalanndan rehin suretile pasaport aldıklan ve kendilerine ait bulun mıyan bu pasaportlarla tzmire gîttikleri anlaşılmıştv. Bu suretle sahta pasanortla. seyahat ettikleri anlasılan bn ikî kisi hakkmda Adliyece lahkikat yaDilmaktadır. Bir tramvay teh* koptu Dün saat 1,45 te tstiklâl caddesinde Sümer sineması önünde tramvay teli kopmuş ve bir tramvayın arkı kınlmıştır. Bu yüzden halk büyük bir korku geçirmiş ve tramvaylar yanm saat işliyememiştar. Nü • fu'.ra. bir kaza ve zayiat yoktur. Saat küresine ait yeni tessat Tramvaylarm tetkikinden çıkan netice Şirketler Başkomiserliği tarafmdan son günlerde, lstanbul tram • vaylan sıkı bir teftişe tâbi tutul muştur. Bu teftişleır netîcesinde Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Topkapı, Yedikule, Edirnekapı, Şişli • Tünel hatlan müstesna olmak üzere diğer hatlann kâffesinde işliyen arabalar içinde birinci mevki arabalann ikinci mevki arabalardan bir misli fazla olduğu tesbit edilmiştir. Bilhassa, saat üzerinde yapılan kontrollarda Maçka Beyazıt, Harbiye Fatih, Skkeci Taksim arabalarından ekserisinin birinci mevki olduğu gö rülmüştür. Tramvay şirketînin bu hususa nazarı dikkati celbedilmiş ve evvelce tesbit edilen şeraite göre ve gene hükumetle mutabık kalınan miktar üzecinde sefere birinci ve ikinci mevki araba çıkarması tebliğ olun • muştur. Bu kontrollara devam edi • lecektir. 3 Yunan tayyaresi Rüşvet cürmile *• • Sörp Agop mezarlıgı davası Adliye yangınmdan evvel Sürp Agop mezarhğı davası Belediye lehine netieelenmiş, encak davaeı mevkiinde Ermeni Patrikanesinin bulunmasina Temyiz mahkemesi itiraz ederek dördüncü hukuk mah > kemesl kararım bu cihetten nak • zetmişti. Yangmda mahvolan dava dos yası yenilenmiş ve tekrar dördüncü hukuk mahkemesinde rüyetine başlanmıştır. Davaeı yerine Sürp Agop mezarlığı acsasının sahibi olduğunu iddia eden bir mütevelli heyeti gelmiştir. Fakat dosyanın bazı noktalan hakkıcıda iki tarafın noktai nazarları farklı olduğundan bu cihetlerin tetkiki için muhakeme talik edilmiştir. Sabık Maarif Vekili geldi Sabık Maarif Vekili Hikmet Bey, dün Ankaradan şehrimize gelmiş ve Haydarpaşada dostlan tarafın ' dan karşılanmıştır. Hikmet Bey, Dil Kurultaymın de» vamı müddetince şehrimizde bu • lunacaktır. Yarın Selânikten Istan Bir zabit kâtibi ve kumusbula geliyor yoncu mahkum oldu Yann sabah Selânikten hareket eden üç Yunan tayyaresi Yeşilköye inecek, tstanbul Tayyare Cemîyeti erkânı tarafmdan istikbal edileceklerdir. Yunan tâyyarecileri bir miralayın kumandasında 14 kişiden mü • rekkeptir, Misafirler serefine ziyafet ve riîecektir. Do«t memleketin tayyareeileri buradan Sofya ve Belgrada gideeeklerdir. Rüşvet almakla maznun beşinci istintak hâkimüği kâtibi Emin E fendi ile bu rüşvet e tavassut eyle mekle suçlu kumusyoncu Mustafa Efendi haklarmda üçüncü ceza mahkemesinde devam etmekte o • lan muhakeme neticelenmiştir. Cürümleri sabit görülerek her ikisinin de üçer ay hapislerine ve yirmi beşer lîra para cezasile tecziyelerine karar yeri!n:iştir. Kadro harici edüecek camıler tstanbul caroi ve mesçitlpri a»a5mda kadro haricine çıkanlacakla/ bir ko misyon tarafından tesbit edilmiş ve raporu Evkaf umumî müdürlüğüne gön derilmişti. Evkaf umumî müdürlü&ö, yapılan tasnif ve takviye projesinin Ları noktalarını muvafık görmiyerek veniden tetkikat yapılması için raporu lstanbul Evkaf müdürlüğüne iade etmiştir. Mesele cumartesi günü konvsyonda tekrar görüşülecek bir aya kadar neücelendirilecektir. Cumhuriyet Nüshası 5 Kuruştur j Türkiyo Senelik Altıayhk Üç aylık Bir ayhk şeraiti I v [ n {çin Harîç 1400 Kr. 170Ö R 750 1450 400 80Q 150 yoktur

Bu sayıdan diğer sayfalar: