19 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

19 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ctanharîyei 19 Teramur 1934 Alhncı Yerli Mallar sergisi dün açıldı (Birinci sahifeden mabat) mizdeki ikhsadî mehafile mensup birçok zevat ve matbuat erkânı bulunmaktaydri'ar. Merasimle tstîlclâl marsile bas landı. Bundan son^a Millî Sanayi Birliği umumî kâtibî ve Sergi Ko miseri Nazmi Nuri Bey kürsüye gelerek şu nutku söyledi: «Muhterem davetlilerimi*, Naciz davete icabet suretile gösterdiğiniz yüksek nezakete tesekkur eden millî sanayi alhncı imtîhamnı buerün buzurunuzda vermekle mübabidir. Bu vesile il« arzedeyim ki: On yıi evvel en basit ıhtîyacını bile harîçten getiren halkımız 6 7 senelik kısa bir devrede birçok haricî mamulâtı yerli mallarile temin ve bu suretle hariç mallanndan müstağni kalmıştır. Mazbıin asırlar süren alâkasizliğı yüzünden aziz topraklaronızın her kösesi fhmal îçinde boğulmus, sâ • yimiz, semayemiz îşlîyecek en küçiîk bir muhitten bîle mahrum kal mıstı. Cumburiyetin genç ve din« günesi, o gtmeşi yaratan büyük iradelerin irsadı altmda Türkiye ye • riden doğmus, hayahn ber sahasmda bütün milletleri kıskandıraeak kadar ileri ve ustün olmuştur. tip kumaş teshir ediyordu. Halk içîn yapılan bu kumaştan beş buçuk Ii raya bir elbise çıkmaktadır. Kâzım Pasa Hz. bu kumaslan tetkik ederken: Daha ucuz isteriz, dediler. Bugün bes buçuksa, yann dört lira olmahdır. Kâzım Pasa Hz., bu sırada pa • viyonda bulunan pehlivan Çoban Mehmedi görünce: tste, bu da sağlam bir yerli malıl Diye ütifat ettiler. Müteakıben diğer paviyonlarm gezilmesine devara edlldi. Kâzım Pasa Hz. istisnasiz bütün yerli mallar1 a meşgul olmakta, hnal tarz • lan, maliyet fiatleri, cins ve nevileri hakkında sualler sormakta ve bu sırada bu mamulâtm sahip ve amil lerine bazı vesayada bulunmakta idi. tnhisarlar paviyonund'a bilhassa tevakkuf eden Meclis Reisi, tnhisar mamulâtı hakkmda malumat aldı. YUniş firması bu sene sergiye ilk defa olarak ve emsali Avrupa ma • mulâtma faik olan kumaslaril« eüslediği bir paviyonla îştirak etmisti. Kâznn Paşa Hz. ve davetliler bu paviyonda da uzun müddet kalarak Yüniş kumaslannı tetkik ettiler. Diğer paviyonlar da gezildikten sonra davetliler hazırlanmıs olaa büiede izaz edîldiler. Köylünün buğdayı nasıl almacak (Birinci sahifeden mabat) gibi istihlâk ve ihracat merkezlerindeki borsalann umumî esaslan uazan iti • bara alınarak komisyoncm tesbit olunur. 3 Buğday alım ve «at nunda aşağıda yazılı vazifeler ve 2?03 numa • ralı silo ve ambarlar atideki kanunun dordüncu maddesi mocibince frra Ve • killeri Heyeti kararile tesekkül etmis olan silolar komtsyonu ta.afından tesbit olunacakhr. Komisyon Ziraat Ve» kâletine bağhdtr. Komisyona Ziraat Vekili, Ziraat Vekili olmadı$ı zaman da namraa Vekilin tensip edeceği zat riyaset eder. 4 Komisyon: A fsbu talîmatnamede mSnderiç alım ve safam mahallerinin tebdili veya yeniden alım ve sahm mahalleri ihdası, lüzumu halinde bu bapta Heyeti Vekileden karar almmak öıerinde tekliflerde bultmmak. B Buğday alım zamanmm baş langıcmı ve sonunu ve satış mevsimlermrn fiat nuktarmı ve zamanım tavin etmek C Her mubayaadan da o sene zarfmda alınması lâzım gelen azamî miktan taym ve tesbit ve icabmda bu miktarlan tadü eylemek gibi bashca vazifelerle mükelleftir. 5 Satın almacak buğday • lar borsalarda, borsa olmıyan yerlerde pazar erlerinde veya istasyonlarda doğrudan doğruya müs tahsil elinden almır. Müstahsil buğdayım bankanoı deposuna teslim eder. Buğday alım yerleri şun • lardır. Mevcut mubayaa mer • kezleri: Pulath, Eskisehir, K ü U h ya, Afyon, Aksehir, Konya, Konya Ereğlisi, Ferikli, Yerköy, Sıvas, Şarkısla, Denizli, Dinar, Hacışefa atli, Tekirdağ, Uzunköprii, Adana, Zile, Bahkesir. Bu sene teşkil olunacaklar: Havza, Hacıbayram, Fakili, Yahsihan, Çankırı, Alpoköy, Bozüyük, Salköy, Çay, Sarayönü, Çumra, Bor, Tar su», Ceyhan, Eskisehir, Antalya, Baladız, Çardak, Usak, Bandırma, Karabiga, Çanakkale, Babeeski, Lüleburjîaz, Corlu, Bursa, Gölbası, Çivril, Söke, Dikili, Karaman, Küllük. Ziraat Bankası icap eden hazırlıklan yaparak bu yeni merkezlerden de buğday sahnalma yapabilecektir. Alınan buğdaylar satınal • ma yerlerinde icabı hale göre münasip yerlerde stok olarak cnuhafaza olunur. 8 Bankaca satın alman buğday • larm esmanı malın teslimini müte • akıp derhal ve nakten mal sahibine ödenir. 9 Devlet Demiryollan tdares, Ziraat Bankasuıca buğdaylann muhafa zası için talep vukuunda kendisine ait ambar, depo, hangar ve silolan tamamen veya kısmen bankanın emrine terk ve tahsis edecektir. 10 Satm alınan buğdaylarm ambarlarda yangın ve sevkiyatta kazalara karşı sigorta ettirilmeai hususuna ban • ka mezundur. Kezalik banka malın hüsnü muhafazasına müteallik bilcüm • le tedbirleri ittihaz edecektir. Bu hu • susun icap ettirdiği masraflan banka ihtiyare mezundur. 11 Mubayaa edilen buğdaylarm satış zamanı ve sahlacak buğdaylarm miktar ve fiatini ve satış mahallinin tesbit ve tayinj için komisyona salâhiyet verilmiştir. 12 Ziraat Bankası alım ve sahm miktarile ambar mevcudunu ve nakti vaziyeti gosterir tafsilâtlı hulâsai he ru değil. Bu sırada kapı vuruldu. Hizmetçi kız elinde bir zarfla içeri girdi: Mis bu mektubu koridorda buldum. Zarf sizin namınıza yazılmış. Benim namıma mı? Tuhaf şey, ben nasıl oldu da görmedim. Mektubu aldı. Zarh dikkatle mua yene ettikten sonra yn+tı. tlk sahrlan okur okumaz yüzünü öyle bir hayret ve şaşkmhk ifadesi kapladı ki en mahir aktörler de bu işte ancak bu kadar muvaffak olabilirlerdi. Glover heyecanla sordu: Ne var, ne olmuş? Mis Brigerland yan baygın bir halde gözüküyordu. Mektubu Glovete uzatarak: Okuyunuz! dedi. Bu mektup Mis Brigerlandm soför Mordona yazdırdığı mektuptu. Glover soförün yazdıklanm bir hanv lede gözden geçirdikten sonra bağırdı: Olamaz! Bu mümkün değil. Bu satırlan yazanın şoför Mordon oldu • 7 6 tktısat Vekili dün geldi (Birinci sahifeden mabat) gece kalmıştı. tktısat Vekilimiz Eskisehirde şeker fabrikasım gezmis ve yeni yapılan stok depolarını tetkik etmistir. Eskişehirden Bozüyuğe hareket eden tktısat Vekili, Bozüyük ke reste fabrikasını gezdikten sonra tnegöle gitmis, bir müddet tnegölde istirahati müteakıp Bursaya hareket etmistir. Bursada süttozu fabrikasımn küşat resmini bizzat ya • pan ve çîkolata sanayicileri fnümessillerini kabul ederek görüşen Ve kil Bey şerefine Bursa belediyesi tarafından Uludağda bir ziyafet ve • rilmiştir. Ziyafette, Celâl Beye bu seyahatinde refakat eden tzmir meb'usu Osman zade Hamdi Bey • le, tzmir Valisi Kâznn Paşa ve kolordu kumandanı Şükrü Naili Pa • şa ve diğer birçok davetliler hazır bulunmuşlardır. Celâl Bey Bursadan Yenişehre hareket etmiş, oradan tzniğe geç • miş ve Orhangazide tevakkuftan sonra Yalovaya hareket etmistir. Dün Yalovaya vâsıl olan Vekil Bey saat 14 vapurile Büyükadaya git • miş, oradan tstanbula gelmiştir. 1 ı 'ü 'o 0 2(> ^0 0 I 20 I I istanbul Borsası kapanış fiatleri 1 8 7 9 3 4 NUKUT iterlln Dolar Fransız fr. Llret Belçika tr. Urahmı Isviçre fr. Leva Horlo Çek krona Âvustnrya fil Peçeta M»rk Zloti 20 Ley i'j Dioır Roble Yen lsveç kronn Turk altıoı Mecidiye Banknot Os. P. Alış *)3I 123 U8 214 114 23.M) 814 22.M 82 98 2V.50 16 45 21.50 25 18 54 Zl 30 921 36 238 s Kadıkoy, Moda cjddesı No 56 Fotn I Kadık • Scrvan Itttsalinde TELEFON 6 0 6 5 3 Diş Tabibi İMEHMET MUAMMER atıs Satılık hane Heybeliadada tsmetpasa caddesin • de 12 oda, vâsi bahçe, samıç ve ku • yuyu havi 14 numaralı yağhboyalı hane ehven bir fiatle acele sabbkbr. 1 • çindeküere müracaat. ' MÜZAYEDE ÎLE SATIŞ MECBURl SATIŞ 1934 temmuzunıın 20 nci etnna günu sabah saat 10 da Beyoğlunda Pangaltıda Hamam eaddesînde Bilezikçî sokağuıda 54 numaralı Ayayan apar bmanııun 4 üncü dairesine nakledilen şehrimizde tanınmn, maruf bir afleye ait gayet giizel ve ıwrî esyalar mSıa yede suretile sahlaeağı üan olunur. Kiibik usulü modern salon takmu, defa Hayvot denilen Amerikan salon takınu, yerli maroken nefis yazıhane ta kmu, akaju ve modern gayet güzel yatak oda takınu. Son istil büfe, masa ve mefin sandalyeler, Tonet Viyaaa sandal yeleri, Avrupa lâke karyolalar, aynalı dolap, gramofon, duvar saati, gümüf yaldızh sekerlikler, çatal bıcak takım lan, sofra takımlan, tablolar, modern portmanto, elektrik avizeler, samaver, kanapeler, masalar, yazıhane ve kol • tuklar, perdeUr, biblolar, nt ve ke manlar ve sair hayli lüzumlu eşyalar. Alman marka ici demhr nefis bir pi • yano. Anadolu ve Acena halılan ve seccadeler. (Apartanan dahi kiralık 1 2 2 8 hr). ( > 16°. 50 216 117 2S 817 24 84 101 24 17 47 23 26 19 56 34 31 922 3e ,50 240 ÇEKLER LonJrı NevYort Pırıs Mılano Bruksel Atınd Cencvre Sofya Amsterdım Viyaoâ Madrıt Berhn Varjova Budapeçte Bfikreş BeİRrat Yokohama Moskova Açıl s «33.50 633 0,79575 0,796097 12,045 12,06 9,254 9.265 3,40/5 3,4<68 83.4016 83,505 2,442 2,4411 66.1724 6«.S0 1,2168 1,1541 19,125 19.15 4,2765 4,2*18 5,8125 5.* 2 2,0732 2,0758 4,2063 4,2115 8,98 3.985 79,8029 79,40! 4 34.7b38 34,807% 2,6ft5 2,6587 1091,75 090,25 3,06 3,0643 1STİKRAZLAR Açılış 1931 Türk borct) UhviH I 1933 ik. Utikrszı Istlkrazı Uahılı Erjfsni Yeni Bütün bu mavaffak hareketler bizde küçük ve orta sanayi meyd'ana getirmis, nisbeten büyük lermaIktıtat Vekilimiz sergide yeye mütevakkıf olan büyük sanaDün akşam üzeri Yalovadan şehyiin doğması gecikmisti. rimize gelmis olan tktısat Vekilî Türkiyenîn senevî 250 milyon liCelâl Bey, doğruca sergiye uğra • raya balîğ olan îthalâh umumî sermıçtır. Celâl Bey, küsat resmine yevetimîz« nazaran çok büvük bir yetişemiyeceğinî tahmin ettiğinden, kundur. Bu yekunu nrümkün oldu • daha evvel sergi tertip heyetine su gu kadar azaltmak ayni zamanda telgrah gondermişti: halki mübrem ihtiyaçlarradan Celâl Beyin telgraft mahrum bırakmamak gibi çok nazik cRavet telgrafnuzı Orhangazide bir meselede aziz hükumetimizm yerinde aldığı tedbirler ve yetişen da aldım. Yaiovaya muvasalatımda serginm küsat saatinden sonra vapurun hilî sanayiîn istîhsal kabiliyetleri bu benî tstanbula getirebileceğini te korkunç rakarru en asgarî badde inahhurla öğrendim. Bnrliğin kıymetli dirmiş, ber sene dısanya giden Türk esertni bir gün sonra ziyaret ede • parasindan 160 milvon liranın ana bileceğim. Memleket sanayiinin vatanda kalması p*bi mühim ikh • kemivet ve keyfiyet îtibarile yük • sadî bir zafer temin etmistir. seldiğini ve her sene yeni ve mu • Memleketimize Hirum'Iu olan büvaffakiyetli adımlar atıldığını if • yük sanayi bugiin temellerini at • tiharla herkese gösterecek olan alm:ş bulunuyor. önümüzdeki seneler tmcı serginin açılışmdan dolayı bu muazzam tesisatm faydali istihzatı âlinizi ve bütün arkadaşlarınizı salâtile doldukça itbalâtımızdaki 90 hararet ve muhabbetle simdiden tebmilyonluk yekunun da ber halde memleket lebine halledîleceğine as rik ederün.> la süphe edilemez. \ktıaat Vekili Mahmut Celâl Demir ibir idarenin şefkatli nurları içinde hür ve mes'ut yaşıyoruz. Sergi geçen tenekilerden çok tktısadı buhran acıhklan içinde daha mütekâmildir inliyen dünya karşisında Türk ev • Bu seneki sergi geçen bes senenin lâtları bu acılan asla duymamişhr. sergilermden daha geniş ve gerek Dünyanın hayretleri önünde tek keyfiyet ve gerek kemiyet itibarfle başına bir vatan yaratan Büyük Gadaha canlı, daha cazip ve olgundu. zinin nurlu gölğesinde ftti nesli her Geçen seneki sergiye 137 firma is • halde bizden daha mes'ut ve bahtirak etmis olduğu halde, bu seneki tiyar olacaktır. sergiye 162 firma girmiştir. Bunlan büyük gururla size arzeSergi paviyonlan bu sene deko • derken, beş senedenberi sergimizi rasyon itibarile de geçen senekinden açmak lutfunda bulunan Büyük çok farklıydı. Bundan başka tesMillet Meclisi Reisi Kâzım Paşa hir edilen millî mamulât ve masnuat Hz. nden altıncı Yerli Mallar ser ta geçen senekilere nazaran d*aha gisinin küşat resmini ifa buyurma müterakki ve mütekâmil bir vazi • smı isitrham eylerim.» yette idi. Bundan sonra Kâzım Pasa Hz. Meclis Reisimizin intıbalari serginin umumî methaline geldiler ve kapıya gerilmis olan kordelâyı Sergiyi terkederken kendilerile kesmeden evvel: »orü'en gazptec'İPre Bı""ük M'llet < Birinci sergiyi açarken 40 ınMeclisi Reisî Kâzım Paşa Hazretleri incıyı da açacağımı söylemiştim. Bu tıbalannı şu suretle beyan buyur • sefer altıncı sergiyi açıyorum. Şu muşlardır: halde geriye 34 tane kaldı demektir. < Sergi geçen seneye nisbetle Sergileri senede birkaç defa ya daha mükemmel olmuştur. Yerli sapalım da sözüm yerine gelmis ol sun» diye lâtife ettiler. nayiimizîn terakkîsini burada vâ • Bundan sonra sergi geziimeğe zıhan görüyoruz. baslandı. Çok az bir zaman zarfındaki bu Sergi komiseri Nazmi Nuri Bey terakkiler milletimizin yüksek ka paviyonlar hakkmda ve teşhir edibiliyetlerinin delilidtr.> len yerli mamulât ve masnuat üzeSergi dün gündüz ve gece bin • rinde ayn ayn izahat verdi. lerce halk tarafmdan ziyaret edil Sergînin ilk paviyonumfa bulu nan Adapazan fabrikası yeni bir miştir. Donanma cemiyeti tahvilâtı keşidesi Türkiye lş Bankasmdan: 16 temmuz 934 tarihinde Donanma cemiyeti tahvilâtınm icra edilen 55 inci keşid'esinde ikramiye ve amorti îsabet eden tahvilâtın tertip ve sıra numaraları şunlardır: •3.50 çıktı 03,50 Tahvilâtın tertip numaraları Anar şizm : Kropotkin Tercüme eden Tophanede Levazım Amırlıgı atın Alma kom«syonu ilânlan] Gülhane hastanesi icin 30,000 kilo hamam odunu 21/7/934 cumartesi günü saat 14,15 te pa • zarhkla ahnacaktır. Taliplerin belli saattc Tophanede Komis yona gelmeleri. «120» (3968)' Topçu Atış mektebi için ince benzin ve yaglarla üstüpü ve sa ire 21/7/934 cumartesi günü ıaat 15.30 ta pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin beMi saatte Top hanede Komisyona gelmeleri. > «119» (3969) *¥* 1645, 2880, 4975, 6576, 5637, 5830, 5850, 6647, 6814, 7094, 8674, 9827. İkramiye isabet eden numaralar ikramiye T. L. 3000 100 50 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Nartip No. 8674 5576 5637 6647 7094 1645 6647 9827 5637 5637 5850 9827 7094 1645 5850 7094 9827 5637 Sıra No. 06 4 44 81 60 17 28 1i 01 29 25 22 54 58 8 39 8 8 Haydar Rlfat Bey 60 Kurus Üsküdar birinci sulh hukuk mahke mesinden: Kadıköyunde Yeniyol sokağında 18/21 numaralı hanede mukim iken elyevm ikametgâhı meçhul Naile Hanıma Salih Naci Beyle sayian mutasar nf oldugunuz üsküdarda Altunizade mahallesmde Mütevekkilçetmesi sol:ağmda kâin 9 numarclı bir bap hanenin kabiK taksim olmtdığı cihet • le açık arttırma suretile satılıp esmani hasılasınm hissedarlann hisseleri nis betmde tevzi ve taksimi suretile sü • yuun izalesine kabili tsmyiz olmak ü • zere 2/6/934 tarihinde karar reril miş olmakla tarihi tebüğden itibaren 8 gün zarfmda temyiz etmediğiniz tak dirde karan mezkurun kat'iyet kesbedeceği tebliğ makamına kaim olmak ti • sere ihbar olunur. (1233) •** Balâdaki tertiplecin hizalarında gösterilen sıra numaralarmdan ayni tertiplerin sıra numaralarına ve 2860, 4975, 5830, 6 8 1 4 numaralı dört adet tertibe kâmilen amorti isabet etmistir. tkramiye ve amorti bedeli 2 2 temmuz 934 tarihinden itibaren tediye edilecektir. Amorti bedeli beher tahvil için bir Türk lirasi on kuruştur. sabiyeyi ayda bir buğday komisyonu • na tevdi eder. 13 Ziraat Bankası alım, safam muhafaza ve idare hususahnın temini tfası için ihtiyac ve lüzum nisbetinde ve Ziraat Vekâletinin muvafakatile eksper, bekçi, kantarcı ve hademe istibdamı • na mezundur. Banka Ziraat Vekâletinin tensibile bunlardan başka olarak merkezde muamelâtı umumiyenm tedviri için icabı kadar memur isb'hdamma mezundur. 14 Her sene mubayaa başlama • dan evvel geçen seneye ait buğday vaziyeti ve mubayaadan mütevellit kâr ve zaran gosterir bir cetvelin tanzimi mecburidir. Bu hesabın çıkanldığı zaman mevcut buğdaylar o tarihteki piyasa fiab'ne göre hesap edilir. ğuna emin misiniz? LJdya, şoför Mordonu sevsin, hat Hayır hayır, çirkin bir şaka... Sonra onun da birşey yazıp bırakması lâzım gelmez mi? Yoksa on • dan da mı böyle bir mektup aldmız. Hayır. Maamafih kimbilir. Bu gün onun odasına hiç uğramadım. ts • terseniz gelin beraber gidip arayalım. Koşa koşa Lidyanın odasına gitti ler. Masanın üzerinde zarh mühiir mumile kapahlmıs bir mektup duruyordu. Glover, Mis Brigerland tarafın • dan Lidyaya yazdırılan ve roman parçasmdan baska birşey olmıyan bu mek tubu kapb. Yazı onun yazısı idi. tçini açıp okuyunca sapsan kesildi. tsitilir isitilmez bir sesle mınldandı* Nereye gittiler? San Remoya. Otomobille mi? Evet. Eşya ve teçhizat ambari için 23 adet mahrutî çadır direginin fiati pahah görüldüğünden pa zarhğı 19/7/934 persembe gü nü saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin Tophanede Komisyona geimeleri. «126» (4021) İhracat Tacirlerimizîn nsızarı dikkatine İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: Rigada bloke paraları mevcut olan tacirlerimizin işbu matluplan nin miktarını ve muhatap tacirlerin isim ve adreslerini bildirmek üzere Odamıza müracaatleri lüzumu ilân olunur. (4015)' TÜRKİYE HİLÂLİAHMER Cemiyeti Merkezi Umumisinden: Eskişehirde Hilâliahmer ambannda fazla miktarda bulunan muhtelif eşyalardan (sütlük muhtelif emaye tabak, porselen çay ve kahve fincanlan, emaye kâse, tuzîuk, yemişlik, çiçeklik, vesai re) 24 temmuz 1934 salı günü saat 14 ten 12 ye kadar açık arttır ma suretile mezkur ambarda satılacağmdan taliplerin muharamen kıymeti olan (7955) kuruşun yüzde onu nisbetinde depozito akçelerile yevmi mezkurda ambarda müteşekkil satış komisyonuna müracaat eylemeleri ilân olunur(1214) ruyordu. Şoföre birkaç kelime söyle dikten sonra arabaya atladı ve otomobil bütün süratile koşmağa başladı. Mantonda gümrük kulübesinin yanında biraz durdular. Glover pencereden başını uzatarak gümrük mmu runa içinde bir kadın bulunan bir oto • rnobü göriip görmediğini sordu. Memur: Evet gördiim, dedi. Faket henüz geri dönmediler. Çok oldu mu? Bir saat kadar oldu. Beîki bir saatten daha az. Otomobil tekrar delice bir süratle yola koyuldu. Glover şoförü daha hızh gitmesi için mütemadiyen sıkıştınyor> du. Şoför de Glover gibi heyecanlan • mıştı. Korkunç virajlan öyle seri bir seküde dönüyorlardı ki ak^j başmda bir adanun bu isi yapması imkânsızdı. Nihayet facia mahalline geldiler. Glover meraklı bir halk kütlesi tarafından ihata edilmiş olan Brigerlandların otomobilini görünce arabadan daha hızlı gidecekmiş gibi yere atladı ve koşmağa başladı. Kalabalığm ortasında iki İtalyan jandarması tahkikat yap • makla meşguldüler. Glover kalaba • hğı yararak onlara yaklaştı. Orta yerdeki açıklıkta, jandarmalann ayaklan altında şoför Mordonun kan içinde olan cesedi yatıyordu. Elinde sedef saph bir tabanca tutan jandarmalardan biri: tşte cinayet bununla yapılmış! ne oldu? dedi. Fakat tabancada üç kurşun ek • sik. Acaba öteki kurşunlar Glover sendeledi. Düşmemek için otomobilin çamurluğuna tutundu. Ek • sik kurşunlarm nereye harcandığım biliyordu. Kalabalıktan ayrılarak sahile bakan kayahğa doğru koştu. tşte Lid yanm sapkası yerde idi. Bir bür tarafmdan çıkmıştı. r tazan: Edgar VaUas Tercüme eden: Ömer Fehmi 79 / demin de söylediniz. Şimdi ben size sorayım, maksadınız nedir? Son günlerde daima beraberler • di. Ama her yerde. Dün gece geç vakte kadar bahçede gezdiler. Artık isi o kadar azıtmıslardı ki Madam Mor • timer farkmda olacak diye bayağı korktum. Demek Madam Mortimer hiçbirZavallı adam! Acaba ne gibi bir se • seyin farkmda değil, ha! Bravo Mis Brigerland. Ben görmiyeli yalan soybeple bu isi yaph, dersiniz? Son za lemekte hayli terakki etmişsiniz. Ol • manlarda Madam Mereditle arası o mamış seyîeri olmuş gibi öyle bir naklekadar iyi idi ki dünyada böyle birşey disiniz var ki sizi tanımasam bayağı olmasına ihtimal veremezdik. inanacağun. Hajur, anlattıklarmız doğ Mi* Brigerland» bu lâkırdılan kurşun Glover başka birşey söylemeden sokağa fırladu Köşebaşında kendisini Monte Karlodan getiren otomobü du bu şapkanın bir tarafmdan girmiş, ö Mabadi var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: