15 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

15 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

• Cumhariyei 15Ağustos 1934 2 Derslere bir teşrinievvel pazartesi günü başlanacaktır. 3 Orta, Lise ve Ticaret kisımlan mezuniyet imtihanları bir eylul cumartesi günii, ilk kısım ikmal ve mazeret imtihanları 15 eylul cumartesi günü, orta, lise ve ticaret kısımları ikmal imtihanla rile yeni talebenin kabul imtihanları yirmi iki eylul cumartesi günü başlayacaktır. 4 Leylî talebenin senelik tahsil ücreti, lise kısımları için 300, ilk kısım icin 275 liradır. üç taksitte tahsil edilir. Kayit ve kabul muamelesile beraber birinci taksitin tediyesi şarttır. Yedinci ve ondan aşağı dereceli memur çocuklarile ücretli talebenin ikinci ve üçüncü kardeşlerinden tenzilât yapılır. 5 Fazla tafsilât abnak istiyenlerin Mektep Idaresine müracaat • leri. (4763) Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: Posta T. T, Binalar ve Levazım 1 Ağustosun yirmi beşinci cumartesi gününden itibaren talebeMüdürlüğünden: nın kayit ve kabulü muamelesine başlanacaktır. Emlâk ve Eytam Bankası ilânları \ Teminat Lira Mevkii ve nev'i Galatasaray Avrupa Pasajı 4 No. lu dükkân 25 Galatasaray Avrupa Pasajı 6 No. lu dükkân 25 Galatasaray Avrupa Pasajı 22 No. lu dükkân 40 Tophane Kışla altında 335/345 No. lu dükkân 20 Kasımpasada Eyyühüm Ahmet Ef. mahallesinde 39/2 No. lu hane S 2/3 Nişantaşında Selçuk apartımanının 2 No. lu dairesî 25 1/2 Nişantaşında Teşvikiye apartımanının 2 No. lu dairesi 25 1/3 Nişantaşında Teşvikiye apartımanının 3 No. lu dairesi 20 Yukanda yazılı emlâk birer sene müddetle ve müzayede ile kiraya verilecektir. Taliplerin ihaleye musadif 22 ağustos 1934 tarihino musadif çarşamba günü saat onda şubemize müracaatleri. Esas No, 165/ 4 165/6 165/22 428 313 Posta T. T. fabrikası için lüzumu olan 10 ton humzu sanii manganez alenî surette münakasaya konulmuştur. Münakasa 16 eylul 1934 tarihine tesadüf cden pazar günü saat 14 te yapılacağından tayin olunan gün ve satte % 7,5 nisbetindeki teminatlarile Galatasaray îisesi karşısında Beyoğlu Posta T. T. Merkezi üçüncü katında müteşekkil Posta T. T. Satmalma komisyonuna müracaatleri. Şartnaroe her gün ahnabilir«3855» Kiralık Emlâk Deniz Lisesi Müdürîüğünden: Mektebimize yüz sekizer lira ücretle bir coğrafiya, bir riyazîye, bir ingilizce muallimi ahnacaktır. Madde 1 îngilizce muallimi: Mutlâka Üniversitede bilimtihan ehKyetnameyi haiz veya Maarifte müseccel ingilizce muallimi ola caktır, 2 Riyaziye muallimi: Üniversite Riyaziye şubesinden veya Yüksek Mühendis mektebinden veya Yüksek Muallim mektebi Riyaziye şubesinden veya Maarifte müseccel Lise Riyaziye muallimi olacaktır. 3 Cografiya muallimi: Üniversite Cografiya şubesinden mezun veya Maarifte müseccel Lise Cografiya muallimi olacaktır. 4 Riyaziye ve cografiya muallimi için mütekait zabitler de Üniversitede imtihan vermek şartile ahnabilir. 5 Istekli bulunanlardan hiçbir yerde vazifedar olmıyanlar tercih edilecektir. 6 Arzu edenlerin nihayet 20 ağustos 934 tarihine kadar Hey beüada da bulunan mektebimize müracaatleri. (4685) Güzel San'atler Akademisi Müdürlüğünden: Akademimiz yangın tesîsah için 340 metro keten hortum ve 17 adet congonlı sandık muhafaza ile anahtar ve malzeme açık münakasa ile satın ahnacaktır. Taliplerin 22 ağustos 934 çarşamba günü saat 15 te Fındıklıda Güzel San'atler Akademisi binası dahilinde Yüksek Mektepler Mubayaat Komisyonuna müracaatleri. (4760) istanbul Belediyesi ilânları \ Ankara Ismet Paşa Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: Ankara Kız Enstitüsü kalörifer, vesaire tesisatı 13/8/934 tarihin den itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf* usulile münakasaya konmutur. lstirak edecek talipler münakasa şartnamesi, f ennî çartname. No. Köyü Borçlunun proje ve mukavelename suretlerini almak üzere Maarif Vekâle+i tnismi saat Dairesine müracaat edebilirler. Ihale Maarif Vekâletinda top 182 Doğan lzzet oğlu lanacak olan İnşaat Komisyonu tarafından 3/9/934 pazartesi at"nü Hacı Ali saat 15 te icra edilecektir. (4770) Efendi Türkiye Ziraat Bankası Bursa Şubesinden: Biga Belediyesinden: Belediyemiz elektrik santıral dairesine 9 eylul 934 tarihinden 31 mayıs 935 tarihine kadar 8 ay 21 günlük ihtiyacı olan 40,000 kilo masotla 1,000 kilo makine yağı 3,300 lira bedeli muhammenile 5/8/934 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile miina kasaya konmuştur. Taliplerin mazot ve yağın evsafını anlamak üzere santıral memurluğuna, ihale günü olan 25/8/934 tarihine musadif cumartesi günü saat 17 den evvel müracaatleri ve Belediyelere müteallik müzayede ve münakasa nizamnamesinin 7 ve 15 inci m?.ddeleri ahkâmına tevfikan lâzım gelen teminatı havi teklifnam 1 r'ni Belediyemizriyasetinegöndermeleri ilân olunur. (4680) 197 Hocaalizade ma • hallesinde Vodi • nalı Mehmet Ali Bey ve kızı Ayşe Hanım, oğlu Ha san Bey Ipotekli ikrazattan bofrçlu yukarıda adlarî yazılı iki mtistakriz borçlarmı vadelerinde ödememiş olmalanndan naei teminat gösterdikleri malları parça parça satılmak için kırk beş gün müddetle müzayede\e çıkarılmıştır. Sürülen peyler haddi lâyik olduğu takdirde muvakkat ihalesi 12 eylul 934 çarşamba günü saat 16 da Bursa Ziraat Bankasında yapılacaktır. Taliplerin ve daha ziyade malumat almak istiyenierin Bursa Ziraat Bankasına mürcaatleri ilân olunur. İstanbul Tapu Idaresinden: Şehremininde Denizaptal mahallesinin Topkapı caddesinde kâin Mesrurağa mektebi arsasınm Husust ldare namına senede raptı Belediye riyasetinın 8/8/934 tarih ve 2793 numaralı tezkeresile bitirilmiş ve yangın sahasında 5537 hari • ta numaralı mahalle musadif olan mektep arsasının tasarruf kaydi bulunamamasından dolayı senetsiz tasarruf muamelesine tab'a tahkikatı mahalliye icrası suretile muamele icrası zarurî bulunduğundan bu yere tasarruf iddia edenlerin tarihi ilândan on gün zarfında vesaiki tasarrufiyelerile birlikte İstanbul Tapu Idaresine müraca atleri ilân olunur. (4792), • * * Eminönü Kaymakamlığından: Teminatı 9 Lira Çemberlitaşta Atikalipaşa mektebi 4,5 » Küçükpazarda Adbüsselâm mektebi 2,5 » Köyü Mevkii ve Çarşıda Divrik sokağında 35, 37 No.lı dükkân 4,5 » hududu Sebze Halinde kantar kulübesi Doğan 15 » Müzayede 17 kıt'ada 250 dönüm Meyva Hali haricinde 1 No.lı sergi mahalli kaimesin • tarla Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık müzayedeye de yazılı konulmuştur. Talip olanların hizalarında yazılı teminat makbuzla • 22 » 434 dönüm rile 23/S/934 persembe günü saat on dörtte Encümene gelmeleri ilân Gç. evlek tarla 16 dö olunur. (4795) Gündoğ nüm bahçe ve 484 dödu ve Bi • nüm zeytinlik lâdi Yunus Güzel San'atler Akademisi Müdürlüğünden: Akademimizin muhtelif şubelerinden mezun olupta şimdiye kadar diplomalarını almamış olanların 350 kuruş ve dört adet vesika fotoğ raflarile birlikte bizzat veya tahriren Akademiye müracaat etmeleri ilân olunur. (4759) Deniz Levazım Satmalma 20,000 kilo sade yağ: Kapalı zarfla münakasası 16 eylul 934 persembe günü saat 14 te. Deniz talebe ve efrat ihtiyacı için lüzumu olan 20,000 kilo sade yağ 16 eylul 934 persembe günü saat 14 te kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanların şartnamesini görmek üzere hergün ve münakasaya gireceklerin de o gün ve saatte Kasımpasada kâin Ko misyona müracaatleri. (4669) Tayyare Piyango Komisyonundan: Müdürlüğünden: Şartnamesi veçhile yüz on yediser bin adet ramazan ve kurban afüleri tabettirileceğinden taliplerin 15/8/934 ÇARŞAMBA *ünü saat on beşte Komisyona müracaatleri. (4551) Edirne Belediye Riyasetinden: 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlan su bransmanlarına muayyen müddet zarfında talip zuhur etmediğinden münakasası feshedilerek malum şerait dairesinde pazarlık su retile yaptırılmasına karar verilmiş ve pazarlık günü de 25/8/934 tarihine musadif cumartesi günü tayin edilmiş olduğundan talip Ierin o gün saat 16 da Belediye Encümenine müracaat eylemeleri ilân olunur. (4576) İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden! Muhammen bedeli Lira KUMKAPI Kürkçübası Süleymanağa, elyevm Bay • 65 Peçin ramçavuş mahallesinin Mektep sokapara ğında 18 No.lı hanenin 1/4 hissesi ile ÜSKÜDAR Altunizade mahallesinde, Bağlarbasın da, Tophanelioğlu caddesinde 31, 37 numaralı tarla 3140 ÜSKÜDAR Selâmialiefendi mahallesinde Kabristankarşısı sokağında 9 numaralı kârgir dükkân 400 BEYLERBEYİ Abdullahağa mahallesinin Kalaycı so • kağında 9/11 numaralı 22, 75 metro dükkân arsası 23 BOYACIKÖY Eski Sekisinci, yeni Yunusağa soka ğında 13 numaralı hane 2400 Yukandaki mahallerin hizalarında kıymetler üzerinden 12/9/ 934 çarşamba günü saat on dörde kadar pazarlıkla tatılacağı ilân olınra. . «M» (4773) İstanbul Ziraat Bankasından: Sıra Semti No.sı 1266 Büyükada 1267 » 1268 » Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Yah «c Cami Yah Kemankeş Çınar caddesi Topuz Pancuı Gaziavrenos 23 nisan Cad. ve Küçükkarakol Helvacı 1269 1270 » r . Arsa metrosu 60 Tamamı Ahşap hane ve bahçe » Etrafı duvarlı yemiş bahçesi "Ve bahçıvan odası metrosu 1629 » Müfrez bahçe metrosu 548 » Bugün arsa metrosu 63,50 72/90 Emlâk HUseye göre m» No. hammen kıymeti 67 7 15 29 215 480 T.L, J 500 » 3000 » 1096 » 518 » Kârgir dükkânlar ve üstü odalar 38,75/120 242628 11625 » x271 Büyükada Yah 1214 11 » Yazıcı Arsa metrosu 25 448/4480 1272 » » 21 195 » » Bugün arsa metrosu 97,50 Tamamı 1273 » Maden 56 Türkyılmaz Çamlık arsa metrosu 5244 5000 » 1274 » Cami 6 Ücra Arsa metrosu 1094,50 1095 > 1275 Galata Yenicami Mahmudiye ve Musluk Kârgir iki dükkân ve odalar 133 5/12 2585 » 1276 Cİbali Seferiko2 Fener Cad. Hane ve dükkân • 195197 300 » 1/4 Yukarıda yazılı çayrimenkullerin yüzde yedi buçuk pey akçeleri le ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere 949 sıra numaralısı kapalı zarfla diğerleri açık arttırma sureti'e mülkiyetleri satışa çıkarılmıştır. Ihaleleri 23/8/934 persembe gü nü saat on beştedir. Kapalı zarfları mezkur günde saat on dört bu çuga kadar tevdii lâzımdır. Senei haîiye vergisile belediye resimlerî müçteriye aittir. Şartname bankamız kapısına asılmıştır. (4361) b. K . fnsan sesine benzemiyen bir ses bağırıyordu: Ben Bogindah Junnayım, kapıyı aç, Boginda kralı namına ka pıyı aç. 12 Givenda, korka korka sürmeyi çekti. Artık sinirlerine hâkim de • ğildi. Hem gülüyor, hem ağlıyordu. Siz misiniz diye ımnldandı. Ne korktum, nekadar çok korktum. Selbi onu kolundan rutarak bir koltuğa oturttu. Çok müteessirim, dedi. Bu hâdiseye biraz da benim düfüncesiz • liğim sebep oldu. Ne vakit geldmîz? Ben evden çıkmadım kî... Çalman drplomat çantası meselesinin uydurma olduğunu derhal anladım. Bu beni evden uzakla^tırmak için uydurulmuş bir bikâye idi. Çünkü dipIomat çantalarının nakil »aatleri muayyendir. Bunlan teker teker biIirim. Evden çıkmadım. Yukarıda kaldım. Fakat simdi anlıyorum ki sizin yanmızdan aynlmak bile ha talı bir hareketmiş. Herifi öİdürmek istiyordum. Fakat o benden atik davrandı. Elektriği •ondürdii ve bir duman gibi kaybolup gittL Kendisini görebildiniz mi? Kimdi? Hayir, goremedim. Koridor • daki lâmba pek az ziya yeriyor. 1 Kapnun önü adamakıllı karanlıktı. Herif elektriği söndürdiikten sonra ise bittabi hiçbir şey görmeme im • kân kalmadı. Ben Mister Jennîngs ile karı • »rra burada zannediyordum. Meçhul bir dost onlara îkindi üatü iki tiyatro bileti göndermiş. Tiyatroya gitmişler. Ev halkıeım böy« Ie birer behane ile uzaklaştırılmalarında bir oyun olduğunu evvelinden anlamıştun. Her ne ise... Sizi yalnız bırakmak suretile yaptiğım tedbirsizliği affetmenizi tekrar rica ederim. Af mevzuubahs değil Mister Selbi, fakat bir daha böyle birşey olursa daha ihtiyath bulunmanızı tercih ederim. Biraz sonra Selbi öfkeli öfkeli sokaktan döndii: • Beni arayan yokmuşî diye bağırdı. Birisi hayvanca bir saka yapmif olacak. Sustu. Genç kızm yiizündeki solgunluğu farketmieti. Telâsla sordu: Ne oldu? birşey mi var? Neya böyle sararmışsmız? Yok&a zene bir taarruz mı? Selbi tasdik etti: Evet... Canavar bahçeye bakan pencerenin parmaklıklannı bb kibrit çöpü kirar gibi ksrarak içeri girmis. Bunım Vandsvort canavan 61 duğuna emicı misiniz? Şüphe yok... Selbi, Givenda ile Billinin yan • larında daha fazla kalmadı. Hâdise nin cereyan ettiği katta uzun müddet tetkikat yaptı, rfurdu. Odadan odaya gidip gelirken. kendi kendine söyleniyordu: Juma... Bu ismi ilk defa olarak işitiyorum. Büyük bhsey değil ama, bunu öğrendigimiz de faydalı oldu. *** Givenda ertesi sabah kahvaltı ederlerken Selbiyi pek yorgun ve bitkîn bir halde görerek sordu: Siz bu gece uyumadmiz mı? Hayır! Bütün gece çalıstım. Şimdi neyi merak ediyocum, bili yor musunuz? Acaba doktorun te lefonla çağırılması da bir oyun muy du? (Mabadi var) 949 Galata Cellâtlar Şirketi Yazan: Edgar Vallas Tercüme eden: Ömer Fehmi 15 işitti. Birdenbire içini miithif b:r korku kapladı. Kalbi çatlıyacakmıs gibi çarpıyordu. Demek koca bina da kendisinden başka kimse yoktu. Birden kapıya hücum ederek kaDadı ve sürmeledi. Gürültü yaklaşıyordu. Nihayet bulunduğu odanın kapısı sarsılma ğa basLadı. Givenda korkudan titreyerek bağıdı: Kim o? Dışarıda yırtıcı hayvanların kor» kunç seslerini andıran bir homuc danma duyuldu. Givenda kapınm topuzuna yapıs Bulunan manto Givenda odanın yegâne penceresine koştu. Oradan kaçmak niyetindeydi, fakat pencerenin kalın demir paımaklıklarla kaph olduğunu gö • rerek ümid'ini kesti. Kapı neıdeyse kmlacaktı. Tam bu sırada gür ve tehditkâr bir ses îsitildi: Eller yukarı! Bu ses Seibinin sesiydi. Bir iki saniye her taraf derin biır sessizliğe gömüldü kaldı. Sonra yere fiddetle atılan bir cismin gürül Hİ3Ü duyuldu. Bunu gene insanı daha fazla heyecanlandıran bir siikunet takip etti. Nihayet kuvvetli ayak sesleri peyda oldu ve kapı vuruldu: Mi» Givenda, açınız, benim, Selbi Lov! Korkmayın, tehlike u • zaklastk Aeaba Madam Jennings yemek oJ«rada değil midi? Buraya girince koridorda bir takım ayak »**leri

Bu sayıdan diğer sayfalar: