21 Ağustos 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

21 Ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 Afusios 1»35 sile bir babayanilik vardı; ve bu zatın ün, Erenköyünde bir yangm muzır olmadığına dair musırran deveçıktı, gazeteler, telefonla Erenran eden şayialar onu eski Türk enmuköy polis merkezine yangımn zed olarak bir sevimlilikle ihata eder nerede olduğunu sordular. Erenköy merdi; ikincisinin vakarı, ictinabı, nazik sd kezi: t o p I a n a C a k l a r m i Ş verilecek bahşişlere pey süren zeki a kutu, zaten şahsma tabiî bir muzaf te « Mazur görün, malurnat vereroe * r damlardı. Kapıdan, biz de, ku\ vetinden sirini yapan nezahet fikrine bir teyid yiz.» Igrad 20 (AA.) Avala ajansı Yeni partinin çoğunhığunu eski radikal Sofya 20 (Özel aytarımızdan telefon emin adamlara mahsus cesur adımlarla kuvveti ilâve etmiş olurdu. Bu tesiri partisi teşkil edeceği için, ayni zamanCevabını verdi. riyor: la) Ermeni Taşnak komitasının yü ve lüzumundan fazla ömid vermek iste bodrum katında Arif, Emin ve Bekir da hem hükömet başkanı, hem de ra . Ehinkü aluam gazetelerinden biri, peS ugoslav Radikal Birliği» admda yelık kongresi 19 ağustosta burada top miyen kısa bir selâmla gecerdik. Yıldı Beylerin basık tavanlı karanlık odaladikal şef Stanoyeviçin başlıca iş ar r parti kurulmuş ve beyannamesiıü landı. Kongreye, Bulgaristan, Romanya, zın dairei hususiyeye, küçük mabeyne, rında da bulurduk. Fakat bu bodrum haklı olarak, gazetelere karşı ahnan kadaşı olan M. Stoyadinoviçin yeni parbiJm<m ki nasıl diyeyim, haydi en hafif akanlığa vermiştir. Yunanistan, Türkiye, Fransa, Mısır ve L partinin çoğunluğunu, başta M. tinin siyasasmda en önemli rolü oynıya Amerikadan murahhaslar geldüer. Er merasirn ve harem dairelerine giden yol katı ne acib bir yerdi. Birinci kata tabiri kullanayım bu çekingrn durumdan ları ve kapıları. kedılerin bile aşrnasma, müttekâ olan sütunların aralarına tah pek haklı olarak şikâyet ediyor. Stanoyeviç olrnak üzere radikal cağı düşünülebilîr. meniler, kongrenin toplanmasını örtbas tırmanmasına imkân olmıyan yüksek tadan bölmeler yapılmış, zi5adan. havaYeni partinin 5rgütü için bir yürüttrm başlarında M. Spaho olmak üzere Gazete ve gazetecilere karşı, büyüt etmek için, kendileri için şiir yazan bir duvarlarla, saraym o kısımlarrm bizler dan tamamile mahrum bu deliklera kahkomitesi kuruîmuş ve bn komite M. Staıa müslümanlan ve başlarmda MonIerimizin isteklerinin tamamile aksine oBulgar şairinin adına diktikleri bir anıör Koroşetz olmak üzer° de Slovak noyeviç, Stoyadinoviç, Koroşetz ve Spa tı açtılar. Bu toplanü guya, anıtın açılış için meçhul ve esrar ile dolu bir Jünya ve ocaklan, odacı yatakları sıkıştırıl larak daima gücliik çıkaran ve güclük halinde tutardı. Bunlarm haricinde es mıştı. Buralardan mütemadiyen pişiriho seçilmişlerdrr. Örgüt çalışmasma pek ikalleri teşkil etmek çıkarmaklan hoşlanan bir zihniyet var ki töreni içinmişl kiden kalma mükellef bir bina olan len kahve rayihalarma karışaD tahlili ışka grupların ve bu arada sağ ce yakında başlryacaktır. Açılış törenmde buradalri Eraneni Taş büyük mabeyind«n başka sonradan ih gayrimümkün kokuları bir kere tenef açık söylüyorum mesleğimizİB bize em Yeni partinin programı uîus irin siyademokratları ite müstakil demofc nak cemiyeti başkanı verdiği söylevde tiyaca göre yaptınhnıs, birbirine ek füs etmek lâzımdır ki mahiyeti anlaşıl ağır gelen tarafı bu zihnryeUrr. ırın ve Hırvat urosal kulübünün de sal hürriyet ve şimdiki dış siyasanm Gazetelerimizde çıkan yanljş baberşunları söyledi: lenmîş küçük, basık, ve karanlık, bara sın. Emin Beyin o bir flim adamıydı partiye katılmalan beldeniyor. devamıdır. leria yüzde 99 unun sebebi vc mes'ura « Bulgaristana sığınan bütün Er ka nev'inden binacıklar vardı ki bun mabeyinciliğini bir dakîka için urutaParti monarşi, Karacorceviç ailesi haırn için yeni parti Yugoslavyada kumeniler namına, Bulgaristanın rnüda ların arasında dolasmak, ve aramp ken rak bana yazı ailesinde bir karabet ma de işte gazeteciyi atlatmak, ora hiçbif raş en büyük siyasal parti olacak nedanlığı, ulusnn birliği mahallî oto faasma ihtiyac olduğu zaman, bütün disine medyun olan hürmet borcu öde nasını sakitane gönderen bir nazarı, A haber vermernek istiyen bu zihniyettir Parti, Stoyadinoviç hükumetrni tu nomi taraftarıdır. Biz, iki satırlık bir haberi almak veya Yeni partinin çoktanberi bekîenen ku Ermenilerin Bulgar bayrakları altmda necek zatı bulmak için bu hartanm do rif Beyin bir dakika için bile mabeyink ve bu sırretle hukuınet arkaîannduyduğunıuz bir şayiayı tahkik etmek urulu hiçbir siyasal parti bahmrns ruluşu memlek£tin her tarafmda derin toplanacaklarmı söyliyebilirim. Balkan laşık yollarını yavaş yavaş biriken tec ciliğini unutmağa muvaffak olamıya barbinde de bütün Ermeniler Bulga rübelerle öğrenmiş olmak lâzımdı. Bu lak: «Ne yapalım? Bir kere bulunmuş için, ya telefonla, yahud da mvbbir göneski hükumetlerden farklı olacaktır. bir memnuniyetfe karşılannnştır. ristanrn müdafaası ve Bulgar ulusal ilimde müdürlerle beraber, onlarm ter olduk!»» diyen bir itizar hali, Bekir Be dererek bakikati öğıenip yazmak icin uğidealinin tahakkuku için canlannı ver cemaaaları da mümarese kesbetmlşler yin odasının daracık, alçacık pencere raşırken karşımıza çıkauJar, en küçük şeylerde bile mişlerdi Şimdi de buna hazrrdarlar.» di, bu acip odalann mefruşatı Çarşıi Ierinden bir türlü giremiyen ziya ve Bilmiyoruz, Taşnak kongresinin kararlan çok giz çile, Bitpazarmdan, saraym merfuat de hava noksamnı affettirmeğe çalışan Ii tutulmaktador. Haberimiz yok. diklerine sonradan muttali olduğurn do fazîa bir itinası olurdu. Bunlarm yanmGeneral Kâzrm Dmk şerefine küntülexin<ien terekküb etmiş, bırbirind dan çıktıktan sonra hasıl olan tesiri bir Hiçbir şey söyliyemeyîz. Gibi cevablaıla doğrayB öğremnemtze tutmaz, yaldızlı bir ayna, konsolun ya gün, benden mahrem hissiyatını saklaziyafet nında bir meşin kottuk, yatak odalanna mağa lüzum gormiyen müdiri umumî mâni olurlar. Biz de hakikati öğrenem©» Izmir 20 (Özel) Trakya Genel mahsus iken hükumct devairine kadar M. Ramber bir sualle tefsir etmiş ol diğimiz için rivayetleri kaydederiz. Ba • Espektörlüğüne tayin edilen Ilbay Ge kâtiblere yazı masaaı olarak gelen gece du. O M. Farnettiyi istihlâf etmişti. zaa bunlar yanljş ve a»)sa çıkar. SordtH rveıal Kâzım Dmk şerefıne bogün işyar masası deddkleri ufak dolabm yanında Beni yakamdan tutarak büyük mabey ğumuz zaman doğruyu söyleroemekte g»» Berlin 2 0 ( A A . ) Metropolitein Iaı tarafından bir ziyafet verildi. Ziya bir uyku kestirmeğe mahsus olduğu, bir nin taş merdivenlerinden inerken daha zeteciyi atlatmakta inad ve ısrar edenler, »nkara 20 (Telefowîa) K r k ö £at hazirarra kad\rr 9 ajhk «fcvre yapılmakta olan brr tuneli Î50 metro u fet çok samimî oWu. Yeni flbayırmz Faı tarafmm çoküklüğünden beîli olan ka ziyade sabrederoiyerek sordu: Burada o vakit bizi lekzibdc birbirleTİle yanf nahsus konieajaa karaınamteieri ve zunruğunJa çölbnuşrür. 2 0 kadar işçinin lınm yarm buraya geleceği omulmak •dife kaph bir büyük kanape kabilirKkn beş mabeyinci gördük, hepsinden. de edtrler. yekdiğerile komşulnklarma, ecnebi zair pek iyi ve temiz adamlar ihtisasile ayrırnameye bağlı listeler Bakanlar Ku yıkıntı altmJa kalmrç o?dnğu samlryor. Hele İstanbolda, gazeiecileri terrvir Birçok itfaiye gruplan, yıkmbyr ortaâan İvnirliLer hem müieesstr ler kadar, müteaecib şeylerdi Ecnebi lıyoruz. Pek iyi, lâkin saraya isnad olu edecek, bazı haberleri bildİTecek hiçbir ıca tas<fik edilmiştir. zairler diyorum, bîzl<=r btma az çok alı nan bulaşık işler nereden çıkıyor?.. hem eni kararnameye bağlı S listesinde kalÂrmağa başlamıştrr. Bn grnpîara yarmes'ul merci ve makam yoktur. Kah^f şıktık, fakat bfr daireden öbur daireye îrilen eşya memlekete serbest gire d"ıma germiş olan Safibfahmer grupian, İzmir (Özel) İzmır haikı General mıza çalınan mühim bir haradisi tahkü: Omuzlarımı kaldırdım, ve «bilmiyo için on kapı çalanz; izabat şöyîe dtrrstm, r. Ekonomi Bakanlığı 45 gün evvel henüz hiçbrr naaş çıkaranramişîartlu'. Kâzım Diriğin ayrılmasından mütees giderken meaelâ banka direktör rum!..> demek istedim. Berlin 20 (A.A.) Metropofihn sirdir. Kâzım Dirik buradaki on yıllık etmek şartile bu S Kstesmdeki tarrfe keaca bir evet veya hayır yerine esrarendrki çöküntfiıde knrtarma işi böyâk bir İlbaylığında bütün muhiti tanımış, halk leri demiryollar direktörlerile karisyonlarına giren eşyanın ithaî mü Büyük mabeyinden sonra sara küçük giz bir jükutla karşılaşmz. şılaşmca aralarında öyle sakit bir esini kısmen veya tamamen verecek ıFrtiyatla rapırmaktadn. Çünkii yeniden la sevişrniş, yol, mekteb ve köycülük işdairelere gelirdi: Kilârcıba^ı, TütüncüBiz ketınaiyetiıı ne demek oîdugtfinr nazar, öyle gülmek isterken söylenecck Kararnameye bağh K HstesîncTeki bir takım çökurrtül'CT oluta^rBd'an kor lerinde çok muvaffak &lrauştur.r başı, ikinci esvabcı İlyas Bey, bunlar bildiğimiz için, hersey bize söylenjin, desözleri gece kulübde buluşunca teati !ı 9 aylık kontenjan Gümrüfc ve înkuîmaktacfır. Yıkmtı altmda katmış oian kapıya yakındılar; Faik Beyi bulmak miyoruz; fakat bize hiçbir şey söyles « Maamafih yerine gelecek olan Bursa lar BakanTığı tarafınckn gümrükle işçiîerm knrtanlmasmdaı» Hmid kesilmiş vaLsi Jazlı Güleç te, Izmirin ve civar etmek üzere zapteden dudakların ü için ta ileriye kadar yürümek, sarayın mcmesini de gazetelerm değil rm?rnlefcezerinde ihtiyatkâr bir gölge görülürIlLIy d ü a ı ı a a £r« J«5ilılacnlkt*r. Ay tir kazalarm yakından tanıdığv kudretli, ncra bir tarafmda niçin henüz yıktırü tm menfaatlerine, halkın ihtiyaclarma dü ki derhal manasını anlardım. Hiçbir Lontenjan miktarlannın nihayet yüzsempatik, muvaffak olmuş bir idare adamamış acaba hissini veren harabiyete uygun bulmuyoruz. Fiüm afınacak değîl zaman onlar taraimdan ba rnanayı ba>eşi Bakanlık emrînde bufunacak ve Ankara 2 0 (Telcfoala) Bir ga mıdır.. Fazh Güleç, îzmir muavinliğinde na sarahaten ifade eden bir açık istih yüz tutan bir dairesine kadar gitmek lâİlkbaharda Ankarada top^artan Ba ına göre lüzumlu olan yerlere verizete Iran traasit yoluoun iaşaatun filme bulunduğu sırada muhitte büyük bîr zaya maruz kalmadım, millî izzeti nef zımdı. Yaverandan görülecek kimaele sın koogresiodc, Başbakan da, Iç 1Ş}«Tİ <tir. ri ki bunlar Ahmed Şevket ve Rıza Bakm da hükumetle gazetelerin soğakalmak üzere bir uzmanıa yoia çıkhğuu sempati nyandırmıştrr, Kâzım Diriğin .ontenjandan îstifade ederek malı yazmıştı. AlâkadarLaı bu haberia asılsız yerine Fazlı Güleçin atanması burada, sineıi incitmekten hazer eden bir ihtiPa§alar, harenıi hümayunda bir yangın r kanhlıkla ve elbirlığil* çalışraalan lüzu • » edecek tacirlerın ithalâtı yaptığı olduğtıiM] bildıriyorlar. Mevzuu bakso hükurnetin çok isabetli bir kararı ola razları \ ardı, ben de bittabi odacınm meselesinde pek ehemmiyet kesbetmiş raundan bahsetmişlerdi Buna hepirfliz, ı Tecimen Odasmda kayitffi ofması lan uzman senelik iznini kuflanmak üze rak sayılmış ve memnuniyet uyandıı kurumak üzere sobanın üstünde bırrk bir hemşireleri olan ve o zamandan sonsevmmiâtık. Çünkü, devkt daireleri kan tığı yün ç.orablarını, sahanları boşaMıkır. Ancak mübadelei ayniye sure le özd bw geziye çıkmıştır ve bir yerin mıştır. ra nüfazlarına bir hayli sekte gelen iki pılarının suratımtza kapanması, bif fazetan sonra kapmuı yanında benüz kalkara hududTarmcFan yapıFacak ve filmini almak vaziiestle mükellef değil Yetu İımir Valisi Bmtadan aytılât dırılmağa vakit bulunmamış üzei'i yor kardeşleri başkitabet dairesinin ittisa teci görünür görünmez, heT lâkırdmm kez tediyesint mucib olmıyacak itha ıfir. linde bulurduk. silmesi, cidden gücümiize giciyoTdtr. Bursa 2 (Telefonla) İzmir İl gana benziyen kalın siyah örtüyle yarı & yapan tacîrlerin mahalTî Tecîmen OAbdülhamidin pek gözde bir bazne Kongreden sonra, bir mikldet, işler yo^ Biv gâzete akyhine ncşriyat baylığına tayin edilen İlbayınnz Fazh kapanmış yemek tablasmı görmemiş orına kayidli olmaları şart değildir. darı olan hemşirelerının o yangün me lunda gitti; fakat, simdi, gen« eski ras Ankara 20 (Telefonia) Dfest bir Güleç bugün İzmire hareket etmiştir. hırdurru Millî izzeti nefisîeri mevzuu .orrtenjamn bir ay icmde herhaagi bahsohnıyan, bilâkis kendilerirıi bütan selesinden evvele aid nüfuzu sayesinde eski haınam oldu. Nihayet, Erenkovürtgürrrrükçe tamamea ıthal olunamıya memleket hükumetinin şikâyeti âzeriiTe Fazlı Güleç askerî kumandanlar, hükubu bozukluklarm fevkinde göstermek Beyoğlu mehafilinde pek serbestane d«ki bir yangmm nerede oldu^mra bik açık fcafan kısmu» dîğer gümriikler İstanboya eıkan bir gzzete hakkmtkt, met. Belediye, Parti erkâm, müesse^ için istihza kapısmı kendileri aemakta yaşıyan ve o zeminde pek çok dostlar bir polis merkezinden agTenmek kabü oilenjaıuna nakletmeğe ve bakdyeieri baar ncşriayttas ddayi kaaonî takibal ler direktörîeri tarafından Aeemler istasyonuna kadar uğurlanrnıştrr. Parti tekaddüm eden diğer terceraanlarla bu edinen bu iki kardeş ecnebilerle şaka muyor. ;i ay konteMjaama eklemeğe Güm yapılacağı a*Eaşimaktadto. ve Belediye tarafından Fazlı Gükce bi eenebi zairlerin arasında cereyan eden laşacak kadar samimiyet peyda etmişBu yazıyı yazmaktaa gaye, jazetelîTve Inhraarlar Bakaalığı mezundur. Zonguklâk tckfona mükâleme kolaylıkla anlaşüabilir. Fa lerdi, ve şahsan pek güzel olan b a iki d« yanhş haberler akmamasrrrm leb çarer buket verilmiştir. tenjarun, gümraklerce üâw taı&n Aniara 20 (Tdefonla) Şeîıilekat ben na kadar sükut etsem odacınm. genc yaver ki düşkünlüklerine ve ihti resi gazetecilere doğro bavadisi bizzat itibaren 15 gün için«Je muameMe rintizL bifibirine bağjaraak için çaJışvta îzmrrde otomobr! kazası tüten yün çorablarınm dumanı ve yeyarlıklarına kadar genc ve şen kalmak vermekteıj, onlarm haber alma i?mi k&bitirerek giimr&k resmirti oâemiyen ~ lar ilerliyor. Ankara Zonguldak tele flmine de malîktiler insanı derhal avîzmir 20 (Özel) Bugüa Mene mek tablasmm yağh bulasık suyu ko» ı beyannameferi verihniş oîan kon fo« harfmm Ankara«Jan Krzılcanamama Iıyan bir cazıbeye de sahib idiler. Her laylastırmaktaa ibaret olcruğum! s5y!e • menia Ulucak köyü yakininde iki kam kusu pek yüksek bir belâgatle söylerdî. mektir. Sırtlanna, riakurnette balk ar?smanlar geri almif. KnJlanrlınış zatî eş ladar olan kısım brtmişrir. Zong^ıldak ilrisi de bana pek dostane muamelede yonet çaıpıştı. Bir jandanna öldü, şoför Zaten bu bayat yemek kokusu saraj'i buluntrrîardı, ve hiçbir zaman o cazıbe da teınaa ternm etraek gibi büyük ve zgrr veya ev eşyası yolcunun gelışınder. İıattr loş meTOİıırine kadar korraşrna!ara istilâ eden, her yertfe karşınıza çıkan, ve yolcular ağır yaralandılar. bir ödev almış olan gazetecileri, büttm ıren altı ay sonraya veya gelışinden açılacaktır. sizi ytrmi dört saat yemeğe el 3üremi nin tesirtnden ktrrtularak onları muatab memleketlerde, hükumet arfamlantm» ay önceye kadar olan müdcTet içjnde yecek haIe getiren brr hava idi Mtutabilecek rivayetlere inanmak istemeîspanyacfa seferbcrlik projesi GireMimm i)k fmdrk ürünü yaptıklan gibi »k s»k aydmlatmanm (îediğinden dolayı resme tâbi tntulsa bütün saray ciğerieri onu teneffüs ede dim. faydaları çok büyüktür. Madrkİ 20 ( A A ) Sö Bakanı, Giresnn 20 ( A A . ) 935 yıL yeni i memlekete kontenjan harici ithal Bn zîyaretler içinde asıl temiz havafındık ürününden îlk parti 638 çuval fın ede bir daha vaz geçemiyecek bîr alışfcir scferberbk pıofesi hazırktnaş&r. Ba kmîığa müpteîâ oîmuştu. SeTeîenîen jt başkftabet dairesinin alt katında ecektir. Yolcunun beraberinde ge proje, pat(aweBte» tekraı topiaodkğı za dıkıçı bugün Erzurum vapuruna torenle sonra. saraym tertibatı, diğer bircok te divanı rrihnayun tercemanlığına mahsus iği ve giimrük resmi tutan 50 Türk TÜkrenmiştir. Süslenmiş fınd*ık çuvalla maa göcüşüUcekiiı. , îim getmiyen ve trcarete arzedilmi ıınm arkasmda Jandarma okulu bando cetfdüdlerle beraber, Sultan Reşadm Sa odada bulunrak, ve asıl müzic bir yolte sudur etmek lâzım gelseydi bile, hiçîk olaa eşya ve hayvanlar kontenjan Franstz Başbakam e^imizle sile bir müfreze jandarmamız ile şarbay ray erkânma mevdu bir vazife olunca, cuhıfttan sonra dinlendiren kahveyi bubir azim ve iradete maiik olmadığana o ci ithal olunur. Bu gibi esyadan gümgâröştü İar Tecim Odası başkan ve üyeleri, bü her yenilik gibi bu kokunun indifaı çare rada îçerdik. makamdan ayrıldıktan sonra, hayatmın sini tatbik erlebflmek kirt onlarm yenresmî 100 rrrayr geçmiyenîeTr kon Evveîâ Münir Paşa, sonra fbrahim Fan's 20 (A.A.) M. Lavaî, Turn lün fmdık tecirnenlerfJe çok karabalrk andan vareste tutmaya Gmrjrükrer liye efçîsi rle M. PoEtîsf iabul efmişfir. lıaFk oidtrğn bafefe iîkrfeye vanfrmş süs meğe mecbur kaldıkları zorlukları bir Paşa tarafından işga1 edilen ba makam bütün safahatı şehadet eden, başka elcannğı saîâhiyettardTr. da hakikaten vazifeîeTinfn ehlihi gor lere tâbi harekâtırrm mes'uliyeti, frtralenmiş mavnalara yüklenmiş fındıklanmTZ kendileri. 6ir de AHah biir. Sovyet Rusyada su baskmı vaprrnm selâm dudükferi ve haDnB coş Oldmkça temiz demlebilecek odalar mek bir zevk teşkil ederdi. Burada, za tının daima inkhad ve itaate mail zaLİektrik, rasad, havagazı gibi encîüsMoskova 20 (A.A.) 18 ağustosta lun gösterisi arasında ytrrd Aşma çrkısr büyük mabeyinde birinci katta ikinei ten bayram ziyaretlerinrîe üç beş cüm rurî icabatına raci olan, hususîle son ef ve beld? ifıtiyacrara hâdtaı tesisa kata çıkan büyük merdivenrn ger»» sa leye mönhasrr kalan tercemanTık vazî senelerinde sefalet ve zaruretin işkenmuhtelif aksamı ile ımılıtenf cinsfe Rostof şannda yağraur re doiu il« kan selâmlanmış rc oğurfanımştır. hanlığında başmabeyfnei Hacı Ali Befesmden tamarmle sıynhr, sadece bir celerile adalete bir borcu varsa, onu idefer kowteftjan barki geçirilİT. Dftaık bir fnrtma hükönı sünniiş* şehns a^ağı îzmîrin îlk incîr urünü Heleıi SH aknvda kabnışrır. Şelnrde yin ve ikinci mabeyinci Nuri Paşanm sami ofurdtım. Birincîsinin kıbarane ve fazlasile ödiyen bu zat hakkmda gayri» \en îedarik edüemediğinden do^ayı mes'ul suretinde tefsfre müsaid olurdu. İzmir 20 (A.A.) B Ö yılın k»cir karşı karşıya makamları idi. Bunlardan mutena, ikincisinin lâübaliyane* ve sa•ink Teya tevazün esaslı bir anlaşma getip geçme dbnn«ışT 26 ev y^ıînıış Te Fakat bütün bu. müsaadat, tabiri mahba»ğh ciSagumm. veya ekofromik u» vangifflar olmaştnr. 15 a»sasT \b al öt ürİBti Borsaya gcln*t| ve beş buçnk birincisindte tnenşeinden kalrna bfr râü de fransızcalarile cereyan eden mükâ susıle bütün bu esbabı muhaffeie benim ve 20 kişi yaralaraınştHr. lâtıfegüluk, hatta tabiri ınahstı leme nihayet işte bir saraya yakışacak kuruşla onbir ktauş aıasnda satıimnştn. ene dmımmrmT. tehimfzde nazarımda başkitabet dairesini bir kâbus tarzda idi; bizimkilerle beraber ekse memkketteB getir^mes«d« zartrret yeri oımaktan kurtaramazdı, hatta buriyet özere, diğer ecnebi müessesat müaleo eşya sJparBkriaden ervei bel*erada Ali Ekrem, Ahmed Re§id, Fethi, dürleri de burada gecikirler, yorgunTuk Refık, Mfiştak gibi hürmet ve muhabıal Ekonomi Bakanlığından izin a noik şartile »ahdid harki kfcal ottronr. alırîar, ben de onlara: Goruyorsunuz betle telâkki edilen dostlar olmakla beışKas namma haricden bediye olarak ya, Türklerde böyleleri de vardır; de raber bunlarm öbür odada çalışmakta derilen ve kıyrocti 10 lirayı geçımyen mek istiyen bir böburfenmek oldukları, gecelerinden bir kısmını buanm ithali serbesttir. Kıymeti 5 0 K bakardım. rada yaşadıklan fikri bile bu kâbusu a kadar olan eşya için Ekoaomi Ba Başkitabet dairesi... tehvin etmeğe yetişernezdi. ılığından izm almak lâzımdır. Onun daraafc merdiven?nden cıkar Ne için bu böyleydi?. Bunu anlatınak ken benim de içim darahrdı. Bu dafre için pek karışık duyguîarı ayıklamak bence bir kâbastn. Her manasile bîr lâzım gelir. Geçmek daha kolay. Her J aris 20 (Özel) Paris Borsasının Babıali efendisi olan ve efendili&fne halde bayram ziyareti bunu hissetmeğe günkü kapanış fiatleri şunlardtr: zerrece halel getirmryen SSreyya Pa?a en az fırsat veren bir ziyaretti. S z i ^ondra 75.09, Nevyork 15,07 1/2. Berirtihal edince başkitabete Tahsin Be^.' bekîetmezlerdi, ya var, ya yok derlerdı. 609, Brüksel 54,75, Madrid 207,25, Tahsın Pasa gehmşti. siz de müdürlerin arkasında bir girer, ısterdam 1021,75, Roma 124, Lizbon Bu zat hakkmda verilecek bir hükmn bir çıkar, yahud oh!.. diyerek hiç gir60 Cenevre 493,37 1/2, bakır 36 1/2 varsa o vazife bana aid değildir. Bana cıkıp giderdiniz... kalay 222£, altm 140,1, gümüş 29. aid olsaydı ve o hüküm sarahaten aleyhHALtD ZtYA VŞAKUGtL Harb çıktığı zaman bütün goslavyamn en büyük partisi olacak olan «Radi Ermeniler Bulgar bayrağı ıl Birliği» Stoyadmoviç hükumetini tutacak fugoslavyada yeni bir »iyasal parti kuruluyor TELEFON ON MAB ERLER TELCRAF vcTELSİZLE NALINA MIHINA Taşnak kongresi Sofyada toplandı YILDIZDA BAYRAM Halid Ziya Uşaklıg'tl Bayram ziyaretleri Yıldız kapıcılarınm en beşuş, en mültefit günleriydi; artik sizi sorguya çeken, abus bir çehre ile nereye gittiğinizi anlamağa lüzum gören zindan bekçüeri değil; çıkıhrken Gazeteciyi atlatmak değil aydınlatmak gerektir I Yeni kontenjan listesi Berlinde bir tünel çöktü ayhk kararname ve rteler tasdîkten çıktı 20 kişi toprok altmda kajdı B Yumureaig PARÎS BORSAS1

Bu sayıdan diğer sayfalar: