21 Ağustos 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9

21 Ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 Ağvstos 193S CUMHURtYET labeşîstanda harb muhakkak! Papazların kılığı r ınsızlar «Harbin Avrupaya sirayet etmemesine Papazlardan bir kısnu çalısmalı!» diyorlar yeni bir kıhk bulmuslarî ASKERLİK İŞLERİ Şubeye davet ) Fatih Askerlik şubesi dan: başkanlığın istanbul Erkek San'at Okulu Direktörlüğünden: Namzet taîebe kaydine başlanmıştır. İstiyenler bir istida, nüfus kâğıdı, aşı şehadetnamesi, dört vesika fotoğrafile okul direktörlüğüne gelsinler. (4948)' Yapılan davet üzerine Ermeni patrik. (Baş laraf 1 înct sahifeâe) Amerikan gazefelerlnde hanesı turkçe tahnrat bürosu dırekibrü îtmıştir. İki tarai dınlendıkten sonşiddetÜ. neşriyat Şirinyan, İlbay muavıni Rükneddini zijmisyon üyelerı kendi aralarırda Nevyork 20 (A.A.) NewYork yaret etmiştır. İLbay mavini, Sinod üyenalarına devam etmislerdir. Tımes, Italyan Hai>e| durumundan lerınin ruhanî meclıs toplantılannda ve Tereyağı nasıl vücudü beslerse • gîitz somalisinde hazırhhiar bahsederek dıyor ki: kilise avlusunda dinî kıyafetle oturdukîrbara 20 (A.A.) İngi'.ız So «M. MusoLüijiLn, ajaulusaJ kopfcrans larını, halbuki dinî kisvenin yalnız ruinde mahallî hükumet, btıgün Ha2 Son yoklamalar aym tek günleri lar lıakkındaki kanaati, herhalde bu kon hanî ayinler esaasında giyilebileceğmi tanm Harrar iim<ie butanan binieryapılacak ve sabah saat 9 da başlıya feransların kendbine her hususia boyun hatırlatmıştır. ı&kz tebaasının vey* İagıli; htraa caktır. de cildi öyle besler ığmesi ve kendisinin ise Kiçbir ledakârhkŞirinyan Ermeni patrikanesinin Sinod de bulunan kimselerin, harb halhGıdasını Krem Pertcvden alan kadın cüdleri, çatlamaz, 3 Yoklama günlerinde mahallât asta buhınmaması yolunda olsa gerekür. meclisi olmadığını ve Ermeni ruhanileMiraya gelmeleri içia haarhklarda buruşmaz, kararmaz ve ihtiyarlamazlar M. Musolininln, A\Tupa kamoyuna rinin meclislere sivil elbise ile iştirak kerî mümessillerinin de şubede hazır ınuitadır. ŞimdiJık; hiçbtr Liaı&e Pmeydan oktmnası, gerrk kcndisi Te geîek ettiklerini söylemiştir. Bunun üzerine bulunmaları. ı izjkı olmadan Iagiliz Samahsıoe 4 Şubemizde kavidli ve tecile tâbi ordusu icin vaKim oîabilir» Rükneddin pardosüsünun sivil elbise îemektedir. den sayılabümekle beraber bu sıcak ha talebeler İstanbul Kültür direktörlüğü «Herald Tribune» İtalyamn, aTsıınu\giltere ve Küçük Andlaşma sai ügileri, egoizm, fırsat kollayıcılık valarda hiçbir sivilin pardösü giyme tarafından mekteblere tamim edilecek aris 20 (A.A.) M. Edrn bugiin ve knvvet haline geürdiğiru soylöyor. diği halde ruhanilerin yukarıdan aşa esaslara göre aym çıft günleri saat 12r 17 ye kadar şubeye müracaat etmelidir»slovakya elçisi M. Oruski ile uzun Bu •çazet«, Utasiar Sosyrtçsrnm, bu ğıya kadar ilikli siyah pardösü gi} me ler. onusma yapmıştır. deneçe dayanabileceğini şüpheii görmek lerinin bir çeşid üniforma tesiri bırak^P ™ ^ ! ugüakü nazık durıuada, Kiiçiik tedir. üğını soylemîş ve nıhanî kılığın sivil Fatıh Askerlik şubesi başkaniigın ' 1 Eksiltmeye konulan iş: «Urfada yapılacak Gümrük Muha kryafetten tamamen farksız olması icaö ıasma ıîe yapiian btı temasın özel Japonlar ne diyorlar? dan: ettığini hatırlatmıştır. lcğeri olduğn kaydedilmektedu. faza alayı talimgâh binası inşaatıdır.» 1 Tam askeri ehliyetli 330 doğumaris 20 (A.A.) M. O^ky, M Tokyo 2 0 ( A A ) GazeteJer. üç İnşaat Urfada Külâblı mevkiinde yapılacaktır. tnşaat talim • lu ve bunlarla muameîe görenlerle hrrıle yaptığı bir göriişmede, UJuslar taraflı konferajKin uğrâdığı muvaffaki gâh, halâ ve mutbah ve banyodan ibarettir. hangi bir sebeble sevkedılmemiş di&ier etesinin, Italyan Habes anlasmaz yetsizliği çözelemektedirler. Keşif bedeli 31,756 lira. doğumlu tam ehliyetnameliler 1 eyluî n kotarılması içın sarfedılea ^ayretInkıiaın hic kimseyi hayrete <3üşur 1 3 4 5 6 1 S !H 935 günü sevkedümek üzere saat 9 da 2 Bu ise aid şartnameler ve evrak şunlardır: bılhassa ilgili en faal iiycsı olan mediğini kaydeden Nichî Nichi gazeJ \ şubede hazır bulunmalan. Aksi laVdir A Eksiltme «artnamesi, ik AndJaşma devietleri adına Paris tesi, «Italyan Habeş kavgasımn fdâ 2 de haklarında kanunî muamele yapı B Mukavele projesi, jmeleri hakkmda malümat islemiş ketji bir sonuca doğnı koştuğımu» yaz C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 3 maktadır. 1 !•! ı lacaktır. A 2 Hariç şube mmtakasmda bu D Tesviyei türabiye, ^ose Ye kârgîr inşaata Sair fennî şartname. Chugai Hogyo gazetesi, Avnrpa tîrpIngilterenin bir tekzibi 5 lunanlar 1 eylulde hazırlık kıfasında E Hususî şartname, 3ndra 20 (A.A.) Ecncbi «ıem lomatlarının harbin 5nüne geçmese mubulunabilecek veçhüe hareket etmeli F Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetreli, « lerden gden v« Italyanın Hafceşk vaffak oJacaklanm ikaid etimklalıı. dirler. G Proje grafik. harb ilân etraesi Kalinde İaş.[hcTCp'm Aminri gazetesi, Uluslar Sosyetesinin 3 Sınıfsız olanîar sınıflannı harır istiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Urfa anlaşmazlığa banşçıl bir çözge bulmak a gölü mıntakasjnı askerî işgal aiiiaa f lık kıt'asmda alacaklanndan hiçbir su kudretıne saiub olmadığını yazıyor. Gümrük Muhafaza Alayı tkinci taburda Satınalma Komis graı bildiren haber Dtş Bakanlık taretle müracaatleri kabul edilmez. Okunsin gazetesi diyor ki: yomımia hergün gelib görebilirler. Eksiltme müddeti 16/8/ dan kat'î surette yalanlanır.aklatiır 16 *** «TehHkedc olan, yalnız M. Musoli935 ten itibaren 15 gündür. Hakem heyetinde Eminönü Askerlik şubesi başkanb 3 Eksiltme 2/9/935 pazartesi günü saat 10 da Urfa Gümrük ninin prestiji değil. fakat ayni zamanda Soldan sağa: ıris 20 ( A A ) M. Pulitis. resğmdan: L«n<Jra, Park ve Roma araçmdlaki iiçiAlayı tkinci Tabur Satmalma Komisyonunda yapılacaktır Italyan Habeş hakem beytünin lerdh*. Ifıtiraal ki, btaıdao Ratna ile Ber 1 Öz türkçe «nümayiş», yapılan 331 doğumlular ve bu doğumlularla 4 Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktır. şey. 2 Bir kumaşın genişliği, köklü. ci Tıaifpmj tayin edilmiştir. üa arasiflda bir yakmlasma doğacakür.» dallı budaklı şey, ktsaltılmıs kalın oku muayene edılmesi lâzım gelen eratla 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2382 lira muvakkat *erm yerli ve yabancılarının son yokla alyan gcaeleLerimn yazıları Harb istiyene hara minat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup nan bir şart edatı. 3 Kan, bir çağınrıa Roma 20 (A.A.) Tnbuna gahaçlılar harekeii • edatı. 4 Bırşey söyleyip başka birşey masına 1/9/935 tarihinden 30/10/S35 göstermesi lâzımdır. gününe kadar iki ay devam edilecektir. ı, hâdiseleri izam etmemenîn fay Paris 20 (A.A.) Matin gazeTeâ kasdetmek, öz türkçe cmillet». 5 Eksiltmeye iştirak edecekler inşaatın mes'uliyeti fenniyesini Her haftanın pazartesi, çarsamba, cu olduğunu yazmaktachr. 6 u gazete nin Loodr*dan alobği bir Kabere göre, «Bey» in yerine kaim olan tabir, eşya. deruhte edecek bir mühendis veya en aşağı «yirmi beş bin Hma günleri (Binbirdirekteki) Eminönü • ki: \ işçi lideri Lansbury, Papaya bir mektub 6 Alaturka fasıl arasmda bir kişinin rahk bir inşaatı muvaffakiyetle idare ettiğine dair aid olduAskerlik şubesinde muayene edilece Conferansın acele bitmesi ve asil yazarak. harb tehlıkesine karşı evrensel söyledıği yamk şarkı, büyük taş. 7 ğinden bu doğumlulann nüfus hüviyet ğu Vilâyet Nafıa Müdürlüğü ve Belediyesi tarafından rrnş anelerin yapıknaması, şaşkmlık u bir haçlılar hareketi için, diğer küisclerin «Arka» nm aksi, nota, hücum. 3 cuzdanlarüe okullannın da varsa eh tereken tasdik edilmiş bir ehliyeti fenniye vesikasını hâmil Tramvay ve tren onun üzerinde yürür, şeflenie birleşmesuıi i&temişur. brauşiır. liyetname ve mekteb diplomalrile gel birisini bulunduracaktır. ağızdan üflenerek çalman bir çeş'A muLâosbury, Tanndan, insaniara sukun erkes kendi durumunu muhafaza etmeleri ilân olunur. 6 Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten siki aleti, bir soru edatı. 9 İsk^mbile r e brlhassa İtalya, bütnn tcebbös niyaz «tmek «z«re hiristiyanlan, Kudvste bir saat evveline kadar Gümrük İkinci Taburundaki Satın de birli, kalmaktan emir. 10 Musikıarekct imkânlarını elde tutmaktadır. büyiik bir toplantıya çağırmak miimkün Emniyet Sandıği müdürl«ğünd«ıiî alma Komisyomma getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğinin frenkçesi, alı§verişte esas ağııhk ransız Italyan dostluğunun her za olduöımu sanmaktadır. Bay Nadtr 11 mart 93S tarihinde ne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek olçüsü. Habeşlerle Fransızlar harb sandığimıza bırakh^ı para için reri • tinden çok daha sağlam ve canlı mektubların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelYukarıdan aşağıya: len 63597 numaralı bonoyu kaybettietmediler ğumı kcsin olarak söyliyebiliriz. 1 Öz türkçe «seyahat», öz iürkçc miş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış ol •eşistan harekeii hakkındaki IngilizAdisababa 20 (A.A.) Habeş bü «müşahede». 2 Öz türkçe <ehenimi ğini söylemlştir. Yenisî verileceğindcn ması lâzmndır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmeı:. an görüş farklan, 4 eylul larihinde kumetiiiin bir bildiriginde Habeş Soma yet», bizi doğuran. 3 <Av» ın tersi, ieskisinin hükmü olmıyacağı ilân oln • (4938)' lacak olan Cenevre topUntısından lisi kabilelerıle Fransız Somailisi kabi çinde bulunduğumuz me\rsim. 4 Başa nnr. •••••••••••^ Pek yakında 1 bir sonuca varmağa müsaid ay lelcri arasmda bir muharebe olduğu hak kanulan mücevherli şey, göğüsle kaîça kındaki haber kesin surette yalanlan arası, bir nota. 5 İzmirin batısandaki istanbul Borsası kapanış ılara mevzu teşkil etmekte devam etmaktadır. deniz, öz turkçe «meydan». 6 Mısır tedirler.» fiatieri 19 8 1935 Son durum ve Amerika lılarm en buyük mabudu, senenin on iBahçesınde antız gazetelerinin yazdıklart N UK U D kide biri, bir kumaşa sonradan dıkılen N o T o r k 20 ( A A ) Nevyork TıAI15 aris 20 ( A A . ) Gazct^ier, Ilal^atış 633. mes gazetesının Vaşıngton aytanna göre, parça. 7 Güneyde bir vilâyetımiz, kar I SterlÎB Habeş anlaşmazlığının birkaç güaI Hergün bahçe müdüriyetine müracaat. Telefon: 41065 Amerika çeveuieri, Paris görüşmelerinin üzerinde kayarken ayağa takılan tah 20 Dolar 169. Fraasız 169. dostça kotanlması imkânlarını gör 196. 19i inkıtaa uğramasından ötürü çok endişe talar. 8 Toplanıp sarılmış iplik, bir sı 20 Liret ?t, in miişkül olduğunu yazdıktan K ı a,, Istanbul befinci icra dahre»indenî fat edatı. 9 Dumanın yaptığı karartı, 20 Beldka Fr. etmektedırler. 2J, 20 Drahmi un ne kadar eseflı olursa olsu.i, devMahcuz ve paraya çevrilmesine kaöz türkçe cmuhterem». 10 Öz türkçe *o ISTIÇÎT F t 816. Bu inkuauı Avrupa ve Afrikidaki n Avrupa banşından yüz çevırme 24. 23. «şehir», îran düiıjde cyuva», göze gö İO Lfvi rar verilen antika eşyalarm Mahıynd1 Flonn Rl. ;ri lâzım geldiğini kaydetmekiîd.rler. ak's'erinden korkulmaktadır. rünmiyen üçüncü şarns. KREM5 VE TRA$ SA8UNU paşada Abudefendi hanında 7.9 sa 20 Cek kronn 98 İtalya hava kuvvetlerini arttrdt 'etit Parisicn gazetesi, umumiyetie 23 50 I A\ usturyı Şl, SERT SAKALI yıh mağaarlarda 30/8/935 cum a »«Evve!ki bulmacanm 17 I Peçeto 18, ul edılen fikre lerceman olarak dıyor Roma 20 (A.A.) Musol.ni, İtal42 1 M?rk 40 nü saat 8 den 9 a ka<îar paraya çevhalledilmiş şekli 23 50 22 50 1 ZIoü yan hava kuvvetlerini yeniden 16 bin klrilmesine karar verilmiştir. Taliblerin 23 24,S© tO IJIJ Ingiliz çevenîerinde olduğu eibi şi ilâvesile artırmıshr. • 5. Ib 20 Dınar mahallinde bulunacak memuruna mö*6. 20 Ruble asız dış bakanlığında da kıtnse dip'.o31* EIGI ılTIM|E|Nf|A|Rİ 32. 1 Yen racaatleri. (13848) • 30 i yolile yapılacak görüşmelerin senu31 20 Isvıç re kronn Doktor Şahhn diyevi ve TlElRiilElŞIİIT » | E Ç27, 1 T u r t altını hakkında hayalc kapılmamalıdır. Ne 53. l Mecidiye Zongul<îak asliye hukuk mahke KİBİ İİZİDİEİMİEINH îngilizler ar ciddî olursa olsun Habes meselesı 234, lBanVnot Os. B mesinden: : EİL|«İM)EİKİ£|N|W|T derece feci bir vaziyette gösterilmeLondra 20 (A.A.) M. Schadıtin ÇEKLER Zonguldağın Meşrutiyet mahallo • IİAİLİAİNİBİTİBJYJE idir. Muharebe patlarsa şüphesiz ki geçenlerde vermiş olduğu söylev ki bunAçılış p sinde zabıtai belediye memunı Neşet Londra 622,23 «23.7» gayet müessif bir hâdise olacaktır. da Almanyanm çıkatına para yardımınBİBİEİMÜİNİBİBİAİC O.SOd9 Nev York evinde oturan Esad kızı Hacer tara f,7970 12.06 .at, diplomatlar herşeyden evvel bu da bulunacağma isaret etmiştir Ingiliz Paııs EİKİHİAİBİAİMİEİLİİ fından kocası Devrekte Hamamcıogltt 9.73 9.7440 Mılâno tesirlerini Afrikada mevzıleştinneğe endüstri çevenîerinde endişeler uyandır 4 7<25 4.7341 Brııksel TİAİRİÇİIİNİBİZİAIM Ahmed mahdumu Fuad aleyhine açı 83 fi445 83b445 Atına şmalıdırlar. mıştır. lan boşanma davasının muhakemesin2.4434 .4444 Cenevre GlRİ!İ«|Rl«|UlalN|E \vrupa anlaşmazlığı ortadan kaldırAlman dampinginin rekabetinden son 63 5075 63 507 «i Sofva 10 de müddeaaleyhin Devrek kasaban E|PİFİRİA|N|S|Aİ|İİL 1 1105 1.1810 Amsterdarn c için elden gelen herşeyi yapmakla derecede müteessir olan birçok çıkat kunı terkederek semti meçhule gittiği 19 2?a 19.2225 Pra aber, ayni zamanda, kendisini dc dü rumlan, Kemen karşıhk tecfbir almması 4 20 4,20 Vivana mübaşirin meşruhatından anlaşılmak5,8125 5.S22O Teşekkür Madrid için hîikumet nezdinde ısrar etmektedirmeiidir. la ilânen tebligat yapılmasına karar 1.S820 1.B825 Çocuk Esirgeme kurumu Beyazıd Berlın 4,22 îtresa konferansına hâkim olan zihnı ler. 4.22 Varşova verilmiş ve muhakeme de 19 eylul 4.3430 4.3430 Budapeşte Tecim odalarınm şimdi yapmakta ol kolu başkanlığmdan: , bugün İtalya ile İnsiltere arasındakı 935 perşembe günü saat 14 e talik kı101.13 101.13 Bukre? Eminönü ilçesine bağlı kolumuz her 34.7283 34.7283 r anlaşmazlık yüzünden epeyce sar duklan savaş karşısında hükumetin ya Re!;rad lınmış olduğundan yevm ve vakti 11 .72 bazı e^yaya resim koyması, ya kontenjar. sene mutad olduğu üzere bu sene de 10 Vookohama ıış olmakla beraber, bu zihniyet, Avmezkurd'a hazır bulunması lüzumu 109050 1090.50 3 11*0 i 1175 a işleri alanında gene hâkim bir du ve ya yahud para ile yardım şeklinde ağustos 1935 günlemecinde Gülhane Stokholm Beyoğlu, Kumbaracı yokuşu nun aksi takdirde hakkında muamelei ıda tutulacaktır. Bu da, arsıulusal ba bir takım himaye tedbirleri alması im bahçesınde yaptığı sünnet düğünande gıyabiye yapılacağından tebliğ ma ESH AM Tam lisedır. 12 nci sınıf riyazıye değerli san'atkâr Eftalya Demzkızı ve kânı vardır. ıdan en esaslı bir iştir. Açılış kamına kaim olmak üzere bermucibi Kapanış ve felsefe şubelerinden mürekkebeşi kemanî Sadiden büyük yardım ve !ş Bankası müessb (13852) dir. Derslere 12 eylulde başlanacak karar ilân olunur. „ hamilıne alâka görmüştür. Kızılay ve Çocuk E 9.50 ,, name 9.50 tır. Bütün sınıfların ikmal imtihansirgeme kurumu gibi hayir cemiyetle Anadom D.M %6O ları 2, 6 eylulde yapılacaktır. Ka %ıoo rine her çağırılışta parasız bir ıstekle yid muamelesi 15 ağustostan iti koşan ve her zaman eşsiz feragatle hiz Bomontı Nektar baren cumartesi ve pazardan maamet eden bu iyüiksever yurddaş san'at Rev çımeTito 10,50 10,50 Aslan da her gün devam edecektir. 58 20 58.20 kârlara içlı ve özlü teşekkürlerımizi su Merkez Bankası İstanbul Levazım Amirliği i Yeni talebemn beraberinde getinarız. çin 70 ton sadeyağı 28 ağustos receği evrak: Nüfus tezkeresinin musaddak bir sureti. sıhhat ve aşı 935 çarsamba günü saat 15,30 İSTIKRAZLAR raporu, önce bulunduğu mektebın da kapah zarfla eksiltmesi TopAçılış Kananış tasdıknamesi. Havacılık ve Sporun 1933 Turk borcu hanede Satmalma Komisyonun 1 331 doğurnlu ve sıhhî ahval ve sair sebeblerle bu doğumlularla rnua meleye tâbi tutulmuş bulunan yerli ve yabancı efradla tahsillerini bitirmiş kısa hizmete tâbi olanların son yoklamalarma 3 eylul 935 tarıhınde başlanacaktır. m KREM PERTEV Kapalı Zarf Usulile Eksiltme Hânı Urfa Gümruğü TB, 2. Satmalma Komisvonu B^skanJı^mcîan: Günön bulmacası •l"l •i 1 1 ! M III 1 1 1 1 \m\1 1 1 i 1 1 1•1 1 ]• 1 1 1 \m\ 1 l"l 1 1 1 m\ 1 !«l 1 1 lalB \J 1 i m ! i 1 a 1 1 1 I ll 1 1 I•I 1 I1 !•! 1 1 !11 • 1 1 1"\m\ i 1 İB PANORA U N N E T D U G U N J Musevi Lisesi. Balıkesirde bir tenis Kordu açıldı İsl. Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonu üânları Ç YENİ ESERLER ") (149) uncu sayısı Bahkesir (özel) Halkevi spor kolu tenis kordunu geçenlerde îlbav Saim Gundoğanın başkanlık ettiği bir törenle açtı. Resmimiz tenisçıleri tlbayla «raber göstermektedir. Günün havacılık meselelerini inceli yen yazüarla dolu olarak çıkmıştır. Abidin Daverin, Şakir Hazımın, Ahmed îhsan ve Hikmet Hayrinin yazılarile Modelcilik ve süzülme, yelken uçu«=larına aid yazılar çok ilgi uyandıracak, faydalı konulara temas etmektedir. Bütün okurlarımız bu dergiyi görmeüdırler. tahvılı 1 » . 2 > > â Erpani '/» > SıvasF.czurutn istıkrazı nshilı 7 O S Hazine 7 . 2 Ha^ıne IL Deîırtnencılık Şark Üejirmcnzılik L'mum Siîorta lstanbui Teiefon 27.90 95 27,825 93 Zayi İstanbul ithalât gümrüğün 49700 liradır. Muvakkat temi den tescil ed'ilen 12970 sayılı bey an • natı 3727 lira 50 kuruştur. İsteknameye aid 504 lira 83 kuruf için mu. lilerin belli gün saat 14,30 a kateber 15/12/934 günlü ve 238482 sadar tekliflerini Komisyona veryılı depo makbuzunu zayi ettim. Ye nisiıu çıkaracağımdan eskisinin hük • meleri. Şartnamesi 249 kuruf karşıhğmda Komisyondan alınır. mii yokhır. (90) (4591) Mehmed Müslim da yapılacaktır. Tahmin bedeli

Bu sayıdan diğer sayfalar: