21 Ağustos 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

21 Ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMRtfrİİYET 21 Agustos 1935 Türklerle Süngü Süngüye No. 283 A. DAVER Çanakkalede POMSTE Zavallı gardiyan Motör pervanesi vücudünü parçaladı RADY Alım kudretimiz yıldan yıla artmaktadır Ham madde fiatlerinin yükselişi bunda âmil olmuş ve 934 te alım kabiliyetimiz vasatî 106,1 e çıkmıştır Bu akşamki program Bütün düşman donanması, makhur vc ~e!:! Boğazdan harice çıkarak kaçtılar! H£LLt5> KttMKAtt, YtNtŞEHI KCİRMfN Çanakkale muharebelerinin ilk devresinde İntepede, birinci miilâzir. Mehmed Alinin kumandasındabi ikinci Bulgar muhasara topları ba~ taryasile ayni toplardan mürekkeb üçiincü ve birinci bataryalartn bulunduhlart yerleri gösterir harita Topcu zabiti Mehmed Alinin hatıraları Zaten biz evvelce vazife aldığımız le, Yenişehir, Seddilbahir, Morto limaıçin hemen muhriblere ateş açtık ve üç nının şimalindeki Hisarburnu, Helles burmuhribi dışarıya kovduk. Zırhhlar hiç nu arkasına ateş ediyorduk. Cepanemız aldınş etmediler. Donanma Boğaza gi de pek azdı. Ben topları dört mıntakaya rcrken bütün efrad güvertede ve hatta di taksim ettim: 1 Hisarburnu, 2 Sed reklerde alay sancağı gibi dizilmişlerdi. dilbahir, 3 Hlles feneri civarı, 4 • Zırhhlar baş taretlerini Intepe bataryala Kumkale. , nna ki iki batarya idik çevirmişlerdi. Bir tek takım zabitim var. Bütün bu Gemiler ilerledikçe taretleri de dönebil ateşleri idare etmek bir mesele idi. Vakıâ diği kadar dönüyordu. Baş teretler ateş ikinci batarya da Seddilbahir ve Hi Tornavida ile.. sahası haricine çıkınca kıç taretler bize sarburnuna ateş ediyorsa da bu batarya (Bastaraft 1 inci tahifede) (Bastaraft 1 inci tahifede) dönüyordu. Sanki bizi korkutacaklar gi tamamen açık denilecek bir halde olduKalyoncuda oturan Vasil ile arkadaşı girdi, Faruk oyundan çıkarak sol hafa bi. Hatta kıç güvertede bahriye mızıka ğundan düşman ateşinden müteessir olu İstelyani şaka yaparlarken aralarında Salih Zeki getirtilecektir. Her nekadar İbrahim geçti. Lutfi de merkez muavin Bu gece nöbetçi olan eczaneler şv sı marşlar çalıyordu. Bızden ilk top pat yor, lâyıkile ateş edemiyordu. Hisarbur kavga çıkmış, Vasil İstelyaniyi elinde Salih Zeki, baremdeki maaş derecesi yerine geçti. Bir müddet sonra Münev lardır: lar patlamaz bütün efrad ve mızıka su nuna ihrac menedildi. Birçok şalopeler bulunan tornavida ile göğsünden yarala dolayısile bu ödevi (vazifeyi) kabul et ver de sakatlanarak çıktı, Şeref tekrar İstanbul cihetindekiler: sup kayboldu. Tabiî bizim batarya, batırıldise de düşmanın ihrac harekâtı ta mış ve kaçmıştır. Yaralı tedavi altına ? mek istememişse de Bakanlık, Istanbul oyuna girdi. Esasen Münevver, oyuna Aksarayda (Ethem Pertev), Bakı muhriblerle meşguldü. Bunlardan yalnız mamen menedilemedi. Kumkale açığın hnmıştır. Suçlu aranmaktadır. köyde (İstepan), Divanyolunda (Es; kültür işlerine verdiği önem (ehemmi sakat bir halde başlamıştı. bjr muhrib, bir zırhlının ateş allı tarafına da ihraca nezaret eden bir gemide FranGalatasaray bu maçı 52 kaybetti. Fenerde (Vitali), Karagümrükte (S yet) yüzünden Salih Zekinin bu ödevi Çocuğu keserle vurdu geçerek kjjrtuldu, diğerleri kapıçjışarı sız kumandanmı yaraladık. Mermimiz Macar takımı çok güzel ve kombine bir ad), Kumkapıda (Belkıs), Samaly edilerek Boğazın ağzında, kapı önündeki güverteye isabet etti ve gemi siyah banGalatada Kasablar sokağında oturan (vazifeyi) kabul etmesinde ısrar et oyun oynıyordu. Sağıç mevkiinde M a (Erofüos), Sirkecide (Ali Rıza), Şe köpekler gibi gezmeğe başladılar. İçeri dra çekerek açığa çekildi. Yalnız Helles Ahmedin oğlu Muzafferi ayni mahalle miştir. Kültür direktörlüğünün barem carlann maruf oyuncusu Takas 2 bulu zadebaşında (îsmail hakkı), Topkar. y.e giren muhriblerden biri, batan bir zırh burnuna fazlaca ihrac yapılıyordu ki bu de oturan Ali isminde bir adam hiç se deki maaş farkınm, Salih Zekinin ba nuyor, müdafaamızı altüst ediyordu. Bir (Nazım), Zeyrekte (H. Hulusi). lının askerini kurtanrken obüs batarya rası bataryamızdan görülemiyordu. Va beb yokken keserle başından ağırca ya remdeki derecesile tezad teşkil etme aralık kaleci Necdetin yerine Avni geçti. Beyoğlu cihetindekiler: mız tarafından batınldı. Zırhh batarken kıâ burnun arkasına tenşir ateşi yapıyor ralamışhr. Suçlu yakalanmıştır. Beşiktaşta (Receb), Hasköyde (Y İlk devre 32 Galatasarayın aleyhine mesi için de kendisinin bu ödeve (vaBoğazın dışansındaki muhribler içeriye dum ama bunun ne derece müessir olduHiç sebebsiz yaraladılar zifeye) vekâleten getirtilmesi muhte bitti. İkinci devrede Macarlar iki gol da Türkiye), Karaköyde (Karaköy), K hücum ettiler. Hemen sıkı bir ateşle kar ğunu anlıyamıyordum. ha yaparak 52 galib geldiler. Şroksar sımpaşada (Merkez), Şişli, Şafak so Ayvansarayda, Tahtaminare cadde meldir. şıladık. Mermilerimiz o kadar yakın dütakımı, İstanbula gelen Macar takımla ğında (Karkin Kürkçiyan), Taksin Kumkale ihracına da kısmen mümaneDeğişme (tebeddülât) listesine tev şüyordu ki isabetler yüzde yüz muhak at edildiyse de Yenişehir tarafının zavi sınde tatlıcı Atayın ile kaınbıraderi Yorrının bir çoğundan yüksektir. Bu takım (Ertuğrul ve Dellasuda), Yenişehi kaktı. Henüz o esnada yeni gelen İngi yei meyyitesi çok olduğundan oraları gö gi bir olmuşlar ve ortada hiç sebeb yok fikan ilk tedrisat yardirektörü Hicri de İstanbula davet edilmiştir. (S. Barunakyan). ken ayni mahallede Çimençeşdeme otu Bilecik Kültür direktörlüğüne tayin e liz zırhlılan ve Kuvin Elizabet bütün rülüp ateş edilemiyordu. Üsküdar, Kadıköy ve Aadalardak Galatasaray, perşembe günü Bükreşe ran Leon isminde bir Ermeniyi arkasın borda toplarile bizi şiddetli bir ateş altıdilmiştir. hareket edecek 23 ağustosta Bükreşte ler: Nihayet cepanemiz pek azaldığı için dan bıçakla ve ağır surette yaralamış tına aldılar ve toz duman içinde bıraktıBüyükadada (MeHmed)", Heybel Gene bu listeye uygun olarak Kan bulunacak ve o gece saat 9,30 da ilk mmtaka emrile iş'arı ahire kadar emir lardır. Polisler suçlulan yakalamışlar, lar. Muhribler içeriye girinciye kadar bu olmadıkça ateş etmemekliğimiz bildiril yaralıyı da Musevi hastanesine kaldır dilli lisesi direktörü Akil de bir eylul maçı yapacaktır. Bükreşte ikinci maç (Yusuf), Kadıköy, Pazaryolunda (E şiddetli atış devam etti. Biz de, hedefi di. Bu emir üzerine Kumkalede cereyan mışjardır. den itibaren tekaüde çıkarılmıştır. A ayın 25 inde oynanacaktır. Ağustosun fat), Modada (Sıhhat), Üsküdarda (İ görmek imkânı olmadığı için ateş kestik. 26 sında İstanbula hareket edilecektir. rahor). eden cehennemî muharebeye iştirak edekilin yerine henüz kimse tayin edilmeBu en şiddetli ateşte, ne toplarda ve ne Yaralahan amele öldü Çocukların sıhhatleri iyidir, yalaız çok medik. Bereket versin ki oradaki fırkamiştir. de efradda bir zayiat olmadı. Toplar ve yorgundurlar. nm sebatkâr müdafaası ve sonradan biBundan birkaç gün evvel Kâğıdhanede efrad toz toprak içinde kaldılar. Aradan zim civanmıza gelen bir onbeşlik obüs tuğla harmanları için iki kişi toprak kaz Atatürk Universitesî hazırlıklart çok geçmedi, Fransızların Golua zırhlısı Bakanlık Ankarada kurulacak Ata bataryasının müdahalesi üzerine düşman makta ıken bir çöküntü olmuş; toprak ^™ Taksim Bahçesinde Türbede Belediye karşısmda göründü. Yaralanmış, burnu suya gö türk Üniversitesi için de hazırlıklar ı Bu akşam saat 21,30 da oradan çekilmeğe mecbur oldu. Hatta altmda kalarak yaralananlardan Ali mülmüş olduğu halde, hemen batmak üJandark kruvazörü sanki nhtıma yanaş Cerrahpaşa hastanesine yatırılmıştı. Ali başlamıştır. Üniversitenin tarih, coğ 5ÜREYYA OPERETİ tarafından Sinanağa Daireleri zere gücbelâ bir muhrib himayesinde rafya fakültesi için Ankaradaki ikinci mış gibi gerek toplarile ve gerek makineli dün hastanede ölmüştür. Kalorifer Su Elektrik Gaz Boğazdan çıktı. Efradda kuvvei maneviVakıf apartımam kiralanmış ve burada tüfekleri ve tüfeklerile piyadelerimizi fe1 ve 3 sayılı daireler kiralıktır. yeyi görme! Arkasından bir İngiliz zırhtadilâta başlanmıştır. Kurulacak Üni na halde hırpalıyorlardı. Obüs bataryaKira kesilmiştir. Kapıcıdan soruluı temadiyen bize ateş ediyorlardı. Karaya lisı bordasma yemiş olduğu bir mermiversite fakültelerinin bu binaya sıkışsının isabetli atışları üzerine çekilip kaçDuhuliye 5, Meşrubat 4060 düşman topçusu çıkınca biz de mevzi denin tesiri üzerinde görüldüğü halde diretırılması mümkün olmadığmdan diğer kuruştur. Hertarafa tramvay vardır mak mecburiyetinde kaldı. Orada altı ğiştirerek az geride bulunan bir sırtın arTEŞEKKUR gine siyah bir bandra çekerek Boğazdan fakültelerinin Gazi Terbiye Enstitü bacalı bir Rus kruvazörü de harbe iştirak kasında siperler ihzar ettik ve bu yeni dışan çıkıyordu. Nihayet bütün donanma Sevgili anamız Bayan Fehitneı sünde kurulması ve talebesinin de Üve ateş ediyordu. Ona da biz cevab vermevzie geçtik. Eski mevzide de sahte bamakhur ve zelil olarak Boğazdan harice vefatı dolayısile cenazesinde bulun dik, oda kaçtı. Artık, harb yalnız Sedniversiteye devredilmesi muhtemeldir. tarya teşkilâtı yaparak, orayı da boş bıçıkarak kaçtılar. O gün hayatımm en ve büyük kederimize gerek bizzat dülbahirde cereyan ediyordu. Bize biraz Yeni Üniversite Rektörlüğüne Mehmed rakmadık. Biz mestur mevzıden ateş etmes'ud günlerindendir. cepane geldi. İlk devrelerde piyade ta İkinci Mahmud devrinden kal gerek telgraf ve mektubla lutfen i Fuad Köprülünün getirtilmesi de ta tikçe, eski mevzide bıraktığım bir nefer, Nisanda, karaya asker çıkarırlarken arruzları geceleri cereyan ettiği için biz de bir kürek üzerine koymuş olduğu duman karrür etmiş bulunuyor. Üniversitenin ma gümüş bir ayna Sandal Be tirak eden muhterem dostlarunıza 1 şekkür ederiz. gene, ayni mevkide idim. Biz gene iki gece düşmanın bulunduğu araziye tenşir lı barutu tutuşturarak havaya savuruyor, profesör kadrosu henüz hazırlanma desteninde teşhir edilmektedir. Merhumenîn kızı Hayriye batarya idik. Hedef o kadar çoktu ki ateşi yapıyorduk. Gündüz düşman kuy sanki bir top ateş etmiş hissini veriyordu. mıştır. Bakanlık bu hususta uğraşmak Ağustosun 22 inci perşembe güOğlu doktor Nazmi Fahri • tadır. hangisine atacağımızı şaşırdık. Kumka ruk acısını bizden çıkarıyor, gemiler münü saat on dörtte satılacaktır. (Arkası var) İSTANBUL: 18.30 fransızca ders 18.50 Çardaş ristin operet 19,50 Halide monol 20.10 hafif musiki 20,30 radyo ca: Büyükdere, Sahil Sıhhiye dairesinde tango orkestraları, Birsen 21.35 gardiyan İbrahim. açıkta duran bir vahaberler, borsalar 21,45 Ferdi Şta" pura muayeneye gitmiş ve gelirken apiyano solo 22,10 plâk neşriyatı cele ederek motör nhtıma yanaşmadan VTYANA: karaya atlamak istemiştir. Bunun üze17,15 gramofon 18 konuşma 1 rine ayağı kaymış .ve denize düşerek işkonser 19,05 konuşmalar 20,05 ha lemekte. olan motörün pervanesine ler ve hava raporu 20.20 Salzburg çarpmış, pervane zavallı İbrahimin Sümer Bankm üç aylık bültenipde deler fiatlerini karşılaştırarak yaptığı siki şenlikleri 22,40 Viyana musik vücudünü ve ayaklarını parçalamıştır. emtea piyasamızın geçen yılm son üç indekse göre 1931 yılındaki vasatî alım 23,05 haberler 23.15 konserin devj Yaralı ölüm halinde, çağırılan can aylık ve bu yılm ilk aylardaki durumu kabiliyeti 72,9 olan Türkiyenin 934 ay24,35 konuşma 24,50 karışık progrî kurtaran otomobilile Beyoğlu hastane hakkmda şayanı dikkat bir etüd bu ları vasatî alım kabiliyeti 81,9 dur. BERLİN: lunmaktadır. Gene 933 yıh üçüncü ayında 66,8, 934 sine kaldırılmıştır. 17,05 kısa piyes 19,05 şan ve muî Bankanın kom'üktür subesînin yap üçüncü ayında 63,1 olan alım kabiliyeti 19.35 spor 19,55 kıymetli musiki e tığı bu etüde göre 1934 yılmın son üç 935 üçüncü aymda 106.1 e kadar yük leri 20,45 günün akisleri 21,05 ha dört aymda dünya piyasalarmın aksi selmiştir ki bu da toprak ürünlerimiz ler 21.20 Kolonyadan 21,50 Bres ne olarak Türkiye ziraî ve ham madde ve çıkardığımız ham maddelerin neka darr 23,05 haberler 23,35 Kolonyaı piyasalarında görülen fiat artışlarmın dar kıymetlendiğini gösterir. BUDAPEŞTE: Ziraî mahsuller alım kabiliyetinin tabiî bir sonucu olarak ulusal ekonomi 17.15 genclerin zamanı 18,05 kon tarım sektörünün alım kabiliyeti yük 1933, 1934 ve 1935 yıllarında yürüyüşü rans 18,35 gramofon 19.25 konfera Evvelki gece Galatada Kemeraltın selmiştir. şöyledir: 19.55 keman konseri 20,35 konferada polis devriyeleri gezerlerken 17 saAvlar 1933 1934 1935 Bankanın bu etüdü Borsa fiatlerine 21,05 operet orkestrası 22,35 siy yılı evden «can kurtaran yok mu, polis dayanmakta olduğuna göre yalnız köykonuşma 22,45 haberler 23,15 c: 1 71,1 60.8 94.0 yok mu?» diye bir ses duymuşlar ve lünün değil, toprak ürünleri ve ham band takımı 23,50 yabancı dillerde 86.8 88.0 51.2 2 hemen eve koşmuşlardır. madde tecimi ve ihracatile uğraşanla berler 24,10 Çingene orkestrası 106,1 66,8 63,1 3 Bu evde oturan kahveci Hristo, dos rın durumları ve alım kabiliyetleri ayni haberler. 68,3 91,3 4 tu Mariyi sarhoşlukla dövmüş ve eline artışm çerçevesi içinde bulunmaktadır. 75.9 73,7 BÜKREŞ: 5 geçirdiği bir bıçakla ağırca yaralamış1935 yılı ilk aylarında da ayni durum 71.9 54,6 6 18.05 orkestra konseri 19.20 kon tır. Kadın imdad diye bağırınca ayni (vaziyet) yani alım kabiliyeti artmak 73.7 78.8 7 20.05 konferans 20,25 gramofonla evde oturan Tütün İnhisar idaresi o ta devam etmiştir. Hatta bu attış 1934 97.4 85,0 let musikisi 21,20 viyolonsel konse 8 dacısı Ahmed, kadınm imdadına koş yılına nazaran daha çok olmuştur. 84.1 89.7 9 21.50 şan konseri 22.10 radyo orkı muş, fakat daha kapıdan içeri adımmı Bankanın memleketimizin endüstri 99.4 71,6 trası 23.20 yabancı dillerde haherl/ 10 atmadan Hristo tarafından başma bir 115,3 64.4 23.30 konser. el mamulât ithal eden bir memleket 11 iskemle \urulmak suretile ağırca ya 95,1 67,7 TULUZ: '" 12 ralanmıştır. Bu hali gören ve yerde olduğunu esas tutarak ziraî ürün fiat1 81,9 20,05 filim musikisi 20.25 murit lerile memlekete giren endüstriel mad Sene vasatisi 72,9 kanlar içinde yatan Mari, gene bağır sololar 20.35 haberler 20,50 op< mağa başlamıştır. Sesleri duyup gelen şarkıları 21,20 senfonik orkestra 2 polisler Hristoyu yakalamışlar, yara şarkılar 21,35 eğlenceli sahneler 2 lıları da hastaneye kaldırmıs.lardır. koro konseri 22,40 operet orkestra Sarhoş kahveci Hem dostunu, hem de komşusunu yaraladı Mekteblerde kayid başladı ve çok kolaylaştırıldı Galatasaray dün Peştede yenildi Nöbetçı eczaneler KiRALIK UGURLU KIZ Antika gümüş ayna "Cumhurlyet,, In böleml: 10 Rüyanızda elektrik lâmbasını yaktığınızı hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Zannetmem. Maamafih odamın aydınlık olması lâ zımdı, çünkü giydiğim elbiseyi iyice hatırlıyorum. Boz renkli büyük mantomu giymiştim. Hatırlıyorsunuz ya, bu mantoyu giydiğim zamanlar beni sevoiiyor dunuz? . Bir manto için sizi sevmekten vaz geçmekliğim mümkün mü? Gri renkli fötr şapka başımda, mavi eşarp boynumda idi. Siz bu eşarptan da hoşlanmazsmız. Tabiî değil mi ya, o eşarp yerine Tercüme eden: Ömer Fehmi Başhut bir maske kullanmış olsanız daha iyi e On biri geçmemişti. Uyumak için dersiniz. Çünkü onu boynunuza dola çok uğraştım, fakat o kadın bir türlü ka yınca yüzünüzü göremiyorum. Garib şey! îamdan çıkmıyordu. Nihayet uyuyabil dim ve derhal bir rüya görmeğe başla Maamafih bu benim fikrimdir. dım. Evet rüya gördüm. Fakat bu rüya Belki bu size yakışıyor. benim başka rüyalanma hiç Henzemiyor Her ne ise... Bu şekilde sokağa idu. Sanki rüya değildi. Bende sureti çıktım. kat'iyyede uyanıkmışım gibi bir his var Merdivenlerden indiğinizi, sokak dı. Şimdi riiyamı anlatayrm. Kalktım, kapısını actığınızı hatırlıyor musunuz? giyindim. Vallahi hayır. Yalnız havanın se Odanızda ışık var mıydı? rin olduğunu anladığımı hatırl'.yorum. Olmadığına eminim. Çünkü ben Uzun uzun nefes aldım. Sonra bir taksi bebek değilim. Aydınlıkta yatmam. çagırdırn. Önümde cansız olarak yere yuvar Bu taksinin numarasmı gördünüz yordum. Böyle değil midir? mü? Yo, bana sual sormaymız. Şaşırı Iandı. Ben de hemen geri döndüm. Bu dönüş esnasmda o kadar lâkayddım ki Hayır, görmedim. Pek tuhaf, de yorum. Alayı bırakmız. Yoksa hikâyemi rüyamda bile kendi kendime şaşıyordum. ğil mi? Ne arabanın rengini, ne de şofö Sonra ne yaptınız? rün çehresini hatırlıyorum. Halbuki ben keserim. Eve girdim. Eve geldim. Tekrar yatağıma yatbir taksiye binecek olursam bu iki şeye Girmek için ne yaptınız? dikkat etmeği âdet edinmişimdir. Her ne Hatırlamıyorum. Bu da karanlıkta tım. Geceyarısı uyanınca rüyamı hatırise... Şoföre Lasur sokağının köşesinde kalan noktalardan... Kapıyı mı çaldım, ladım. Sonra tekrar uyumuşum. Sabahdurmasını söyledim. yoksa açık bulup ta girdim mi, bilmiyo leyin Polin çikolatamı getirdiği zaman Araba hangi yoldan gitti? rum. Herhalde içeri girdiğim muhakkak. henüz uyuyordum. Gözlerımı açınca rü Bunu da bilmiyorum, hatırlamıyo Altkatta bir odaya doğru yollandım. yam şayanı hayret bir vuzuhla gene aklıma geldi ve bütün gün gözümün önünrum. Fakat siz mütemadiyen sual sorup Kontes Sanjak orada idi. duruyorsunuz. Şaşırıyorum. Ipin ucunu Kontesin üzerinde nasıl bir elbise den gitmedi. G e c e uyandığınız zaman saatin kaç kaybediyorum. Rüyamın bazı hatırlıya vardı? olduğunu biliyor musunuz? madığım cihetleri yok değil. Fakat esas Dikkat etmedim. Orada idi. Ona Geceyarısı idi. Ortalık zifiri ka hatları tamamen aklımda. Şoför söyledi kendisini öldürmek üzere geldığimi söyğim yerde durdu. Ben de indım. ranlıktı. ledim. Şoföre ne verdiniz? Odanızda aydınlık yok muydu? Dogrusu güzel bir mukaddeme! Hayır. Bunu niçin soruyorsu.nuz? Evet, böyle söyledim ve dediğimi İşte hatırlıyamadığım bir nokta Galiba sizin Sanjaklann konağındaha! Maamafih elbette para vermişim yaphm. dir. Gene kız bu (öldürdüm) kelimesini o dan çıkmanızla geceyarısı uyanmanız a Devam ediniz. kadar tabiî bir şekilde söyledi ki Dru rasmda geçen müddet zarfında neler o Birkaç adım yürüdüm ve Sanjak mond korku ile titredi. Bunu Alis te far lup bittiğinden haberinlz yok! Evet, hiçbir şeyden haberim yok. kederek gülümsedi. ların konağı önüne geldim. Uyandığım zaman vücudümde sokaklar Oraya uyanıkken hiç gitmiş miy Onu öldürdünüz, h a ! Neyle ölda saatlerce yürümüşüm gibi bir yorgundiniz? dürdünüz? luk vardı. Hayır, asla? Bilmiyorum. O halde konağı nasıl buldunuz? Bilmiyorsanız onu b'ldürdüğünüzü Rüyanızda nasıl bir silâh kullan Onun 33 numaralı olduğunu bili nasıl söyliyebiliyorsunuz? dınız?. Bilmiyorum. Yalnız o kadını i dürdüğümü hatırlıyabiliyorum. Onu bir tabanca ile mi öldürdü nüz? Olabilir. Bir tabanca sesi duy dum gibi geliyor. Sizin bir tabancanız var mı? Bir değil, birkaç tane... Benim î bir nişancı olduğumu bilmiyor musunu; Babamın bu işteki kudretine tamamen t varüs ettim. Babamın nişancılıktaki me haretimden dolayı mükâfat olarak baı aldığı mücevherleri size göstermemiş mi dim? Avukat Drumond derin bir şaşkınl ve endişe içindeydi. Gene kız bağırdı: Ne oldunuz? Bana niçin böyle b kıyorsunuz? Rüyanız pek garib. Tuhaf bir rüya değil mi? Zannettiğinizden fazla. Bum hakikate tevafuk ettiğini düşünmek ins nı korkutuyor. Ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum ki STZ ru yamda Kontesi öldürdüm diyorsunu Filvaki hakikatte Kontes dün gece öld rüldü. (Arkan var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: