21 Ağustos 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

21 Ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURtTET 21 Ağustos 1935 Arnavudluktaki isyanın içyiizü Leh kızı Jenyanın macerası: 15 Genel merkez içtimaında Romanya turu bisiklet verilen önemli kararlar Büyüktakımı dayarışına Türk giriyor Ikincî başkan Halid Bayrağm başkanlığında yapılan toplantıda 21 çeşid karar verildi Ankara 20 (A.A.) 19/8/1935 tarıhinde T. î. C. İ. genel merkez ikinci başkanı Beyazıd saylavı Halid Bayrağın başkanlığı altında toplanan başkanlık divanınca verilen kararlar aşağıdadır: 1 Bandırma bölgesı spor alamnın onarılması için bölgeye verilmiş oian iki yüz liranm belediyece yıktırılmış olan kayıkhanesinin yeniden yaptırılması için Bandırma î d m a n yurdur.a verilmesi hakkında bölgece yapılan teklifin uygun görüldüğüne, 2 Eskişehir bölgesinden Demirspor sosyetesine ilbaylık bütçesinden yardım j yapılması için ilbaylığa baş vurulması na, 3 İzmir bölgesi basket ve voleybol \ birincilik maçlarının yapılmakta oldu ğu Altınordu alanınm düzeltıimesi için adı geçen sosyete namına bölgeye 300 lira yardım yapılmasma, Kralın eski nişanlısının babası kanh bir intikam hazırlamışmıs Müthiş bir intikam: Kızı ele veren casusu diridiri toprağa gömüyorlar Feliks diyor ki: «Onu, böyle ağır ağır toprağa gömerken yavaş yavaş içilen sert bir içkinin acı lezzetini duyuyordum.» Genel merkez ikinci başkanı Halid Bayrak cak arsıulusal kayak spcru chmplyad4 Yüzme antrenörünün maaşına 25 larına iştirak edemiyeceğımizin olimpilira zam yapılması hakkında Denizcilik yad komitesine bildirilmesine, federasyonunca yapılan önergenin tahsi16 Genel merkez bütçesinin bazı satsızlık yüzünden yerine getirilemiyefasıl ve maddeleri arasında teklif edilen ceğine, münakalenin yapılmasına, 5 Kütük işlerini düzeninde yürüt17 Samsun bölgesine bağlı Bafra miyen Antalya bölgesinin Türkiye bi Gencler Birliği sosyetesinden iken Bafrinciliklerine iştirak ettirilmamesine. raspora geçen ve sicili genel merkeze 6 Karamürselde yıktırılan yüzme ancak 8/8/935 gününde gönder^en futhavuzunun yeniden yaptırılmasının Kobolcu Şakir hakkında Halkspor so?ye caeli Ilbaylığından dilenilmesine, tesince yapılan itirazm yerinde olduğu7 Futbol federasyonu maaşh sekna, ve keyfiyetin ilgili bölge ve sosye reteri Kerimden açılan yere Neşetin ateye bildirilmesine, lınmasımn onandığına, 18 Ankara bölgesine geHrilecek 8 Macar Uypeşt organizasyonu zaTürk ve yabancı spor kafilelerinin Ke rarma karşılık olmak üzere Ankara sossabatını ve organize işlerini görmek üyetelerine 500 lira yardım yapılmasına. zere salâhiyettar bir komitenm kurul ve organize hesablarmm genel merkezmasına, ve bu komiteye genel merkez ce tetkikinden sonra pürüzlü görüldüüyelerinden Hadi Müstakın ba^kanlığı ğü takdirde müsebbibleri hakkında Ka altmda Maliye Kanunlar Direktörü nunî takibat yapılmasına, Mümtaz Tarhan, askerî silâh rabrikası 9 Federasyon tarafmdan yüzme direktörü Fikret ve genel merkez iş yarışları için İstanbul Denizcilik kui'u yarlarından Saim ve mmtaka futbol muna verilmiş olan iki yüz liranın Deheyeti başkanınm seçilmesine, zarar nizcilik federasyonuna iadesine, karşılığı için istenirecek'yarcfımlan'n an10 Ankaradaki güreş salonunun cak bu komiteye yapılmasına ve bu lcoelektrik masraflarmm Ankara bölge mitenin ter + ib edeceği spor lemFSları since verilmesi gerek oldugunun bildi haricinde Ankarada yapılacak herhanrilmesine, gi bir temas için genel merkezden hiçbir 11 Golspor mecmuasma yardım suretle yardım yapılmıyacağına, yapılmasına, 19 Sipariş edilen kayak ber"eHeri12 Ankaragücünden olup lik maç nin birinci başkan Aziz Akyüreğin Anlarmda ayağı kırılan Fahrinin tedavi karaya avdetinden sonra tediyesine, ücreti olarak istenilen paranın Ankara 20 19/8/1935 tarihinden Itibaren mıntakasınca verilmesine, bölge veva sosyetelerce yapılacak yar13 Bilecik bölgesinin yardım iste dım taleblerinin genel merkez bü + çe ğinin atiyen bütçede yapılacDk tasar sinde yapılacak tasarruflar takarrür etruflardan teminine, medikçe yerine getirilmemesine, 14 Kotra yapan bir zata } ardım e21 Bundan böyle genel merkez ve dilmesi hakkmdaki müracaatın yerine başkanlık divanınca verüecek kararlagetirilemiyeceğine, rın ajans ve gazeteler vasıtasile yazıl15 1936 yılında Berlinde yapıla masma. Inegölde yapılan bir. futbol maçı Inegöl (özel) Inegölün Hamdiye takımı, Bursadan davet ettiği S^bat îdman Yurdile bir maç yaptı ve 52 mağlub oldu. înegöl îdman Yurdu Bursanın ayni takımını maça çağırarak bu mağlubiyetin acısını çıkarmağa ça hşacaktır. Gönderdiğim resim Sebat İdman Yurdu, Hamdiye takmılarmı maçtan evvel bir arada göstermıektedir. Ispartada lik maçları bitti Isparta (Özel) Isparta bölgesine bağlı kulübler futbol lik maçlarmı oı tirdıler. Ispartaspor bölge şampıyonu oldu. Ispartada toplanan sporcular Atatürkün anıtına çelenk koydular v« saygı ve sevgilerini bildirdiler. Romanya bisiklet federasyonu tarafından Romanya turu namile ilk defa büyük b i r bisiklet müsabakası tertib edilmiştir. 25 ağustosta başlıyacak olan bu müsabaka 1725 kilometroluk bir yol üzerinde 11 merhaleden ibarettır. RoOnun sarhoş olduğunu düsündük Kürek kürek toprak manya turu Bükreşte başlıyacak, eyluçe, yaptığımız işin hayli tehlikeli ol Sonra, hiç acele etmeden, yağinurla lün sekizine doğru gene Bükreşte biteduğunu ancak şimdi anlıyorum. E ıslanmış toprakları kürek kürek üstüne cektir. ğer sefil herif en ufak bir şüpheye atmağa başladık. Can hevlile dizlerinin Romanya turuna, Türkiye, Yugoslavdüşmüş olsaydı, arkadaşlarım mahvol üstüne kalkmağa çahşıyordu. Kürekle ya, Yunanistan ve Romanyalı bisiklet muşlardı. Onlar hakikaten canlarını bir rımizle onu, çukurun dibine itıyord ık. çiler iştirak edeceklerdir. tek kâğıda bağhyan bir oyun oynuyorlar Onu, böyle ağır ağır toprağa gömerken Türk takımmda Ankaradafı Talât. dı. Arkadaşlarım meyhanenın salonunda yavaş yavaş içilen sert bir içkinin acı lf*zGalib, Niyazi, Eyüb, îzmitten; Yunus. çay içtikten ve hafif bir yemek yedikten zetini duyuyordum. Orhan; İzmirden Kâzım, Istanbuldan Nıhayet, bunun da sonu geldi. O iğsonra, birisi, elindeki Rus casus vesikasıKirkor bulunacaklardır. Kral Zogu ve öldürülen nı meyhaneciye gösterip Budsinskiyi ça renc herif, adamakıllı gömüldü. Çuku Türk takımı bugün öğleden sonra General Gilori ğırttı. Herif, dükkânın arkasından yal run üstüne çıkarak toprağın üstünde tcikide Romanya vapurile Köstenceye haParls Soır gazetesi. 18 ağustos tarihli pa vurarak çıktı; içeriden kadın sesleri pindik, yeri belli olmasın, diye biraz öreket edecektir. Türk kafilesine bisiklet sayısında, Arnavudluktaki ayaklanma telerden kürek kürek getirdiğımiz çimengelıvordu. federasyonundan Cavid başkanlık edehareketi hakkında Belgraddan aldığı şu cektir. Arkadaşlarımın biri Budsinskiye yak lerı de çukurun üstüne örttük. Ceb fenetafsilâtı vermektedir: laşarak, benim verdiğim Rus casusu ve rimin ışığile mezann yerini son bir defa Fenerbahçe şampiyon oldu İsyanın, 1924 te Arnavudluk Başbadaha muaneye ettim. Gayet tabiî görü İstanbul şampiyonluğu için Galata kanı iken, birinci Zogunun tahta çık sikasını gösterdi ve ona: nen hafif bir çıkıntıdan başka, hiçDir a Budsinski, şuna bak, demiş. Sar sarayla Fenerbahçe arasında çıkan ih ması üzerine İtatyaya sığmmağa mec lâmet, bu domuzun oraya gömüldüğünü tilâf, futbol federasyonu tarafından F. bur kalan Şevket Bey Vreatzi tarafm hoş, kâğıda bir göz atarak: göstermiyordu. Kimse şüphelenemez ve Pekâlâ, anladık; kör değilim ya î. F. A. ya sorulmuştu. Bu soruya cevab dan Fiyeriden Berata kadar olan saha kimse onun cesedini bulamazdı. görüyorum. N e olacak, ne istiyorsunuz gelmiştir. dahilinde hazırlandığı söylenmektedir. Jenyacığımın intikamını işte böyle albenden? Cevabını vermiş. Bu cevaba göre futbol federasyonu Şevket Bey Vreatzinin, İtalyaya sı dım.» maçın tekrarına lüzum kalmadığına ka ğınması, Zogunun tahta çıkışından belki Dostum sarhoşa: Feliks korkunc hıncını anlattıktan sonrar vermiş ve bu kararı İstanbul futbol de biraz sonracjır. Çünkü siyasa kav Erkânıharbiyeden geliyorum, de ra sustu. O günden sonra, bu delikanlı bölgesine bildirmiştir. gasına bir de gönül işi karışmıştır. miş; miralay Esimov gönderdi beni, nın güldüğünü hiç, hiç görmedim. Bu vaziyete göre İstanbul futbol şamVaktile Elbasandan geçmiş olan ya yarın sabah şafakla beraber bir hizmete Genral Şulmanı satın alan piyonunu ortaya çıkarmak içm yeni bir bancılar emlâk sahibi Arnavudlarm en gideceğiz. İşin ne olduğunu size anlat adam Galatasaray Fener karşılasması olnıı zengini ve en konukseveri olan Vreat maya memurum; burada konuşamayız. : yacaktır. Fenerbahçe takımı Türkiye b ziyi, debdebeli sarayını, altın ve gümüş Içeriki odadan kadın sesleri geliyor; buBurada, size, düşman ordusu kumanrinciliklerine İstanbul şampiyonu ola sofra takımlarını ve her bakımdan gü rada, masalar müsteri dolu. Arkamdan danlarından birile münasebet peyda et rak iştirak edecektir. zel olan kızını her halde hatırlarlar. dışarı geliniz; beş dakikadan fazla sür menın ve bilhassa onu satm almanın guçGünün birinde, birinci Zogu bu güzel mez. Arkadaşım yabancı değil, meslek lüğünü anlatmak isterim. Bir atletimiz Avrupaya gitti Doğu yöneyındeki genel durumumuz, Memleketimizin en yüksek atlayıcısı kızı görmüş ve sevmiştir. İkisi arasında taştır; bizimle beraber çalışıyor. (şark cephesindeki umumî vaziyetimiz) hasıl olan bu rabıta nişanlıhk vaziyetinve 110 metro manialı koşu şampiyonu Budsinski homurdanmış: Ruslarm bataklık arazı ortasında buluGalatasaraylı Sedad Kâzım dün İzmir de, üç sene sürmüştür. Şayed, kendi aki N e yapalım; mademki beş dakika nan Ossoviç müstahkem mevkiini alelâ vapurile Atinaya hareket etmiştir. Se betlerinden endişeye düşen aileler ve dan fazla sürmiyecek, çıkalım bari! cele zaptetmemizi icab ettiriyordu. H a l dad Kâzım Yunanistan yolile Belçika gözdeler kralın etrafını alıp onu vefa Ve en küçük bir şüpheye bile düşme bukı batakhklar arasında bulunması dosızlığa sevketmemiş olsalardı, bu münaya tahsile gitmektedir. Altmcı Balkan den ardakaşlarımın peşine takılıp mey layısile kaleye yaklaşmak adeta ımkân oj'unlarında yüksek atlama üe 110 met sebet belki daha fazla devam edecekti. haneden çıkmış. Meyhanenin bulunduğu sız olduğu için, baskın seklinde hücum Vreatzinin kızı, kral tarafından terkero manialı koşuda Türk takımına hiç yerde, kırlarda, tek canlı mahluk yoktu. larla Ossoviçi zaptetmek için yaptığımız değilse dört puvan kazandırması bek dildikten sonra, Londranın Arnavudluk Mel'un herif, gık diyecek vakit bulma teşebbüsîerin hepsi akim kaldı. lenen bu atletin Balkan oyunlarmdan elçisi Cemil Dino ile evlenmiş ve geç dan, arkadaşlarımın biri kafasına bir Fakat bir gün, kale kumandanı Ge m evvel memleketten uzaklaşması hiç te mişi unutmuştur. Cemil Beyin eski dosçuval geçirmiş, öteki de ellerini arkas>na neral Şulmanın para ile satın almabilir, hoş karşılanacak bir hareket değildır. tu güzel Zeyneb Vlora Londrada öldükbağlamıştı. Bir ıslık sesi üzerine ben de bir adam olduğunu haber aldım. Çarın Türk ulusal takımında buna benzer u ten sonra elçi memurıyetini kaybetmişsaklandığım yerden çıktım; bir şarkı mı generali rüşvetçi olmakla me«hurdu. Bu zaklaşmaların memleket için zararlı ne tir. Fakat Şevket BeyVreatzi kralın yaptığını unutmamıştır. Ailesine yapılan bu rıldanarak arkadaşımın sesinı duyduğum haberi aldığım kaynak emindi. Generaticeler vereceği muhakk^ktır tarafa koştum. Getirdiğim sağiam ıple lin seciyesini, geçmişini, zayıf tarafları Pariste yapılacak Maraton hakareti asla affetmemiş ve İtalyaya sı herifin bütün vücudünü sım sıkı sarıp bağ nı ve bütün hayatını gayet iyi bilen ak ğınarak intikam almağı uzun uzadıya takoşıısu sarlamıştır. 1932 de kralın aleyhine yap ladık. Sonra kaldırıp el arabasınm içıne rabasından biri, onun paraya dayanamaFransızların yevmî spor gazetesi o 7 an tığı isyandan dolayı üç seneye mah attık. Civardaki ormanın kenarına ka dığını haber vermışti. Ato Pariste büyük ve arsıulusal bir kum olmuş, hapisaneden çıkar çıkmaz, dar, domuzu araba ile çekip getirdık. Generalin hakikaten paraya diişkün Maraton koşusu tertib etmektedir. tekrar İtalyaya iltica ederek intikam plâ Orada ağaçların arasma daldıktan sonra ve rüşvetle satın alınır bir adam olması, Altmcı Balkan oyunlannın pıogra . nına devam etmiştir. bir ağacın dibine diktik. meselenin en önemli noktası idi amma iş mındaki Maraton koşusu İstanbulda müfiliyat sahasına gelınce, öyle büyiik güçElektrik fenerimi çıkanp menhus su Vreatzinin ortakları da yok değildi. said bir yer olmadığı için mayısta Alükler vardı ki... Hangi vastfa ile geneÇünkü, îtalya birinci Zogunun propa ratına tuttum. tinada yapılmıştı. Romanyalı atlet Gal ralle temas ve kendisine rüşvet teklif et ganda tahsisatmı kestikten sonra, Roma. Ben Feliks Volskiyim, dedim; asüçüncü defa Balkan Maraton koşusu bimelı idı? Bütün bir gün, durmadan bukralı »göz hapsinde bulundurulacak» te tırdığın Jenyanın nişanlısı... rinciliğini kazanmıştı. Bükreş spor ganu düşündüm. Nihayet nasıl hareket e vabiden saymaktadır. Yüzünün çizgileri dehşetten gerilmişzetelerinden birinin yaptığı yardımla Bütün bunlar, birçok noktaları ve hat ti; benzi sapsan kesilmiş, bir ölü rengi deceğimi kararlaştırdım. Kararımı tatbik Romanyalı Maraton koşucusu 29 eyluledecek casuslan aklımdan geçirdim. O ta, bu sabah, Roma gazetelerinde, bu is almıştı. de Pariste yapılacak bu müsabakalara zaman Jenyanın eksikliğini duydum. O yan hareketi hakkında bir tek kelime Evgeni Budsinski, kurduğum tu iştirak edecektir. zeki, cesur ve fedakâr kız olsaydı mut neşredilmemesinin sebebini izah eden zağa düştün, şimdi elimdesin. Sen bir gün laka bir yolunu bulur, Ossoviç kalesirıe, Kuleli askerî lisesinde hâdiselerdir. Jenyayı tehdid etmiş «göze göz, dışe kale kumandanının ruhuna gierdı. İngıliz gazeteleri yedi İngiliz zabitinin diş!» demiştin. Tehdidini yaptm. Z a yapılacak müsabakalar Kolay iş değildi, bu! idaresinde bulunan 3000 mevcudlu Ar vallı kızı öldürttün. Fakat şimdi de benim Kuleli askerî lısesi talebeleri tarafınBütün casusluk romanlarmda böyle dan 24 ağustos cumartesi günü büyük navudluk jandarmasmın isyanı bastır intikam saatim geldi «göze göz, dişc dış!» bir satın alma manevrası, daima çok kobir denız sporu bayramı tertib edil makta müessir olduğunu yazmaktadırlar sevgili Jenyacığıma yeniden can vere laylıkla, müşkülâtsız, zahmet;iz, sıkıntı miştir. Deniz sporları, mekteb önünde Arnavudluk jandarma kuvvetlerinin ku mem ama senin canını alırım. Budsenski, sız cereyan eder. halbuki hakıkatte gayet yapılacaktır. Müsabakalarm programı mandanı İngiliz Generali Sir Percydir. onunkinden daha müthiş bir ölümle ölenazik ve bin müşkülât dolu bir işti, bu... ceksin. şudur: Büyük bir şehirde, herhangi bir yabancı, Karada yüzme hareketleri, muhtelif Herif i canlı canlı gömüyorlar! kolayca gızlenebılır, ortadan kaybolabisitilde yüzme teşvik müsabakaları, kur(Bagtaraft 1 incı tahifede) Azizim H e r . ritmayster, ben merha lir; fakat burada iş büsbütün ba'ka ıdi. bağalama, kravl, arka üstü, serbest, u lerdir. Neye uğradıklarını bilmiyen zametsiz ve zalim bir adam değilim; fakat, Ossoviç, müstahkem mevkiin ortasında zun mesafeye su altmdan yüzme, kur vallılar bu azılı dört Bulgar askeri ta mel'un rakibimin yüzünü gözünü altüst küçük bir şehirdi. Bütün ahalisi, hemen tarma yüzmesi, elbise ile 3,5 metrodan rafmdan evvelâ sopalarla dövülmüş, eden sonsuz korku ve dehşetten büyük bir kâmılen kale garnizonu men«ublarından suya atlayış, su içinde (elbise çıkarma) sonra da bıçaklanarak öldürülmöştür. zevk duydum. ibaretti. Bunlar muhtelif smıflara men soyunma, 3,5 metro derinliğindeki suya Bunlardan birisi çok ağır yaralı ol Sonra arkadaşlarıma dönüp dedim ki: sub zabitlerle devlet memurlan ve on * (su sathmdan) dalarak müteaddit, ta duğu halde hastaneye kaldırılmış ve gu Bu domuz oğlu domuz, bu insan Iarın aileleri idi. Tek tük siviÜer ise, yalbak çıkarma, taşıma yüzmesi. ya bir de ameliyat yapılmıştır. Fakat suratlı canavar için en büyük işkenceyı nız dükkâncılar, tecimenler (tacirler) ve Yüzme uunnVen bir adamı yüzdüre biçare adamcağız kısa bir zaman sonra bile hafif bulurum. O . iple boğulmağa üstenciler (müteahhidler) idi. Böyle bir rek kurtarma. ölmüştür. ve kurşunla gebertilmeğe lâyık değildır; garnızon şehrınde, hele harb içinde, bir Yorulan veya kramp giren bir yüzüO gece gene ayni bostanda ve biraz onu canlı canlı gömeceğiz. yabancının göze çarpmaması imkânsızdı. cüyü taşıma, canlandırma. ötede uyumakta olan ve askerler tara Sefil, kendini yere atıp ayaklanrrıza Fakat mesele, bizim için, hay=>tî bir öSu topu: ((A ve B takımları arasın fmdan öldürülen Abdullahın 11 y a ş kapandı; ağzı, bağırmasın diye, bir m°n nemi haiz olduğundan, bütün güçlüklerida). larmdaki oğlu, babasımn ve amcasmm dille sımsıkı bağlı olduğu için sesı çıkmıne rağmen General Şulmanı satın almak 3 ve 5 metro yüksekliğindeki kuleden feryadım işiterek uyanmış ve korku yordu; homurdanarak «merhamet, mer fikrinden vaz geçemiyordum. E n cür'etsuya atlamalar, Padelbot talimleri. sundan mısırlarm arasma saklanmıştır hamet!» diye yalvarıyordu. Onu dizle li, en zeki ve en fedakâr casuslarım, kaÇocuk ertesi günü eve gelerek vak'ayı rinin üstüne oturttuk. E l arabasında ge leye gırmek hususundakı teklıfıını, bskannesine ve ev halkma anlatmıştır. îzmirin kurtuluş bayramına nun üzerine hâdise hükumete haber Bu tirdiğim kazma küreklere sarılarak göz lediğim gibi reddettiler. Bunlardan biri ve lerinin önünde mezarını kazmağa baş gözünü çöpten sakınmıyan ve şimdiye kahazırlık rilmiş ve tahkikata başlanmıştır. ladık. dar hiçbir hizmetten geri dönmiyen bir İzmir (Özel) 9 eylul kurtuluş bayGene ayni gece Kırcaalinin garbinde Bu iş yarım saat sürdü. Ara sıra, fe adamdı, bana dedi ki: ramı bu yıl, çok parlak olarak kutlula Kidemerler karyesinde bir Türk kızı, o nerimi yakıp yüzüne bakıyor. Bu alça Gerçi, en tehlikeli, en yapılmaz işnacaktır. Bir komite şimdiden faaliyete civardaki Bulgarlar tarafından dağa ğın korkudan sararmış suratmı seyret lere burnumu sokmağa hazırım ama bugeçmiş, hazırlıklar yapmaktadır. kaldırılmıştır. Söylendiğine göre bunu mekten vahşi bir zevk duyuyordum. In na değil! Generalin rüşvet aldığı doğru îhracat tecimenleri kırtasiye da yapanlar gene askerlermiş. tikamımın zevkini doya doya almak istı olsa bile, ona nasıl sokulurum, kendisinZavallı kızın babasımn, annesinin şi yordum. Onun ağzını bağhyan mendilin den nasıl gizli bir mülâkat îstiyebilirim. cilikten şikâyet ettilerîzmir (Özel) Şehrimizde hayvan kâyetine mes'ul memurlar «ne yapalım, arasında bir homurtu halinde yükselen Bunun imkânı yoktur. Generalin yanına ihracı ile uğraşanlar, ilgili dairelere baş karı koca olmuşlar» cevabını vermiş niyaz ve şikâyetleri, benim yaralı yüre çıkayım derken darağacına çıkarım vurarak, hayvanların sevkine aid kırta lerdir. ğime, kanıyan gönlüme, bir teselli ve şisonra... Dün akşam Kırcaalide tütün amele fa merhemi gibi geliyordu. Zavallı Jensiye muamelesinin kısaltılmasını, çünkü Casusumun hakkı vardı. Buna rag İstanbuldan gelip te Yunanistana ge sinden iki Türkün önüne üc Bulgar çık yacığım, muhakkak, benden memnunclu. men ben yılmadım. Başka casuslara da çecek vapurlarm limanda 3reak 34 saat mış ve kendilerini sebebsiz yere döv Fakat bu tatlı ve zevkli yarım saat bitti. müracaat ve büyük paralar vadettim; kaldıklarmı ve bu müddet zarfmda yük müşlerdir. Dövülen amelelerden biri a Herifi yakaladığımız gibi çukurun içine fakat hep ayni red cevabile karşılaştım. (Arkası var) letme ve kırtasiye işinin bıtirilemedi ğır y a r a h olarak hastaneve kaldırılmış attık. Mel'un hüngür hüngür ağlıyarak tır. MEMDUH TEZEL ğini bildirmişlerdir. kendini bir taraftan öbür tarafa atıyordu. A.D. Bulgar vahşeti

Bu sayıdan diğer sayfalar: