4 Mayıs 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10

4 Mayıs 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 CUMHURİYET 3 Mayıs 193T Sıtma, tifo ve hastalık getirir, yemeklerinizi kirletir. SİNEKLER NAS1R1LAC1 KANZUK müstesıia bir DOKTOR JEMSiN Amerikada uzun olarak bulduğu tetkikat neticesi bir formüldür. KANZUK NASIR ÎLÂCI en eski nasırlan bile kökünden çıkanr. Ciddî ve şayanı itimad bir nasır ilâcıdır. İNGILİZ KANZUK Eczanesi BEYOĞLU îstanbul Adi gazı boya ile karıştırarak yalancı ecnebi markalı kutulara dolduruyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde açıktan Fayda yerine satıyorlar Hiç bir iddia Aslmda kıymetsiz olana fazla bir şey üâve etmez. FAYDA MARKÂŞINA ve MÜHÜRÜNE DİKKAT Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. Haşaratı kat'î öldürür. Kutusu 17 Vz, orta 25. büyük 45, bir litrelık 65, beş litrelik 300, büyük tenekelerde 900 kuruştur. Büyük fıçılarda tam kilosu 50 kurujtur. Hasan deposu. KREM PERTEV İfrat ve mubalâğanm ifadesi değıldir. Terkibi bir fen harikası gibi velveleli bir tarzda ortaya atüan güzellik müstahzarlarını da ken disine karşı hiçbir zaman rakib olarak tanımamıstır. İran Transît Yolu İnsaat Müdürlüğünden: 30/4/937 cuma günü ıhale edileceği valnız Ulus gazetesinde ilân olunan Trabzon İran Transit volunun Ağrı Vilâyeti dahilinde Saçtepe ile Kızılyokuş arasmda kısmen hazırlanmış ve kısmen haricden gelecek taş ile yenider inşa edilecek olan 17 kilometrelık şose ile tesviye ve imalâtı sınaiye ve ta miratı mütemadıye ve ekip binalarımn noksanlarının 99889 doksan dokuz biı sekiz yüz seksen dokuz lira 84 seksen dört kuruş bedeli keşfi üzerinden ik mali inşaatı göriılen lüzum üzerine yeniden kapalı zarf usulile eksiltmiy çıkarılmıstır. Eksiltme 17/5/937 pazartesi günü saat 15 te Erzurum Hüku met binası içınde Nafıa Müdürlük odasında Transit Yolu înşaat Komisyo nunda yapılacaktır. Evrakı keşfiye ve şartname ve mukavelenamesi ve bu na müteferrik bütün evrak Erzurum ve Ağrı Vilâyetleri Nafîa Müdiriyetin de görüleceği gıbi beş yüz kuruş mukabilınde Erzurum İran Transit Yolı İnşaat Müdürlüğünden alınabilır. Muvakkat teminatı 6245 liradır. İsteklile Resmî gazetenin 7/5/936 gün ve 3297 sayüı nüshasmda çıkan talimatnamf ye göre Nafıa Vekâletinden almmış vesikaları ihtiva etmek şartile 2490 sı yılı arttırma ve eksiltme kanununun 38 inci maddesindeki sarahat dairesiı de tanzim edecekleri teklıf mektublarım 17/5/937 pazartesi günü saat on dö de kadar Transit Yolu İnşaat Komisyonuna vermeleri lâzımdır. Postada OIE cak gecıkmeler kabul edilmez. (2359 Dr. İHSAN SAMi Tifo ve paratifo hastahklarına tutulmamak için ağızdan alınan tifo hablarıdır. Hiç rabatsızhk vermez • Herkes alabitir. Kutusu 55 Kr. wm TiFOBiL BU HAFTA M A Ğ A Z A L A R I M I Z I ZİYARET EDENLER EN NEFİS KUMAŞLARI UCUZ FÎATLARLA ALMAK FIRSATINI BULACAKLARDIR YERLİ MALLAR PAZARLARI Kocaeli Vilâyetînden: 28/4/937 tarihinde ihale edileceği ilân edilen Adapazarı Arifıye yolunun 42 + 637 50 + 107 inci kilometreleri arasında muhtelif parçalarda şose amiratma istekli çıkmadığmdan altı bm liralık tahsisatı dahilinde vahidi fiat tzerinden mayısın onuncu pazartesi günü saat on beşte ihalesi yapılmak üzee eksiltme müddeti uzatılmıştır. Muvakkat teminat 450 liradır. İsteklilerin hale saatine kadar Vekâletten veya Vılâyet Nafıa Müdürlüğünden almmış ehliyet vesikası ve muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzile Vilâyet makamına, şartname ve vahidi fiat cetvelini görmek istıyenlerin de Vılâyet Nafıa Müdurlüğune müracaatleri. (2486) 6032 ve 4519 Votondoş paccuu horioe tonrı EMiR . ,T v iıT "" Yerll iraŞDlçagt/ g> e r a u C ndc lO tanesi 15 kuruştur. ,3i<arnMQahta.fadi(M~' ' Tcaş Buçağt kuUarunakla ofur Q /' ^ ^ ywd« aca MiR ELEKTRO MANYETİK tesirile cildi 2 günde gencleştiren ve ELEKTRO STATİK kuvvetile cilde tazelik bahseden GÖZEN KREM yaşı 60 olan Bayanların yaşmı 32 ye ve yaşı 45 olanlarınkini on dokuza indirir; 145 yaşındaki ihtiyarın saadet getirdiği mes'ud çiftlerden biri Fransada Clermon Ferran şehri sakinlerinden Pol K. hali hazırda diinyanın en ihtiyarı sayılmaktadır. Pol K. 1792 senesinde doğmuştur. 145 yasına bastığı ikincikânunda hususî merasim yapılmış gayet nekre ve şen bir ihtiyar olan Pol'4i bu merasimde iki binden fazla genc ve güzel kız öpmüştür. Son 10 senedenberi bu merasim daima tekrar edilmektedir. Şayi olduğuna göre Pol'ü öpen her genc kız. daha sene varmadan istediği gibi bir koca buluyor ve iyi bir izdivac yapıyormuş. Dul Kadmlara Yardım Cemiyeti halkm bu hissiyatını istismar etmeyi düşünmüş ve bir buseye 10 frank kıymet koymuştur. Pol kendisini öpen her genc kızın kulağına: Kızım dişlerine bakarsan çok yaşarsm dermiş. Filhakika pek muntazam dişlere malik olan Pol, elân Dentol Diş Macunu kullanmaktadır. Birleşik antiseptikli bir dis macunu olan Dentol, diş macunlarma tehlike ve zarar vermeden ağızdaki mikrobları itlâf eden, piyorenin ve kefekinin öniine geçen ve hayatı uzatan bir müstahzardır. Niksar Belediyesinden: 1 Nafıa Vekâletince tasdikli Hidro Elektrik tesisatı için yapılacak inşaat kısmı açık eksiltmiye verilmiştir. 2 İnşaat, mufassal proje ve keşifname mucibince yapılacaktır. 3 Bedeh keşıf 6555 liradır. 4 Olbabdaki proje, fennî ve hususî şartnamesi ve evrakı sairesi mucibince 20/5/937 perşembe günü saat 15 te Belediye Encümenince teklıfleri muvafık görüldüğü takdirde ihalesi yapılmak üzere 31 gün müddetle bu iş açık eksiltmiye çıkarılmıştır. 5 îstekliler iş bu inşaat için kavanini mevzua dairesinde verilmesi iktiza eden bilumum evrak ve bu işe aid vesikalarım ve bedeli keşfin yüzde yedi buçuk depozito akçesini veya teminat mektublarım yazmış olmaları şarttır. 6 İsteklilere bedel mukabilinde kireç, taş, kum kiremid ve ahşabiye malzemeleri mahaHerinde en e&ven şeraitle Belediyece temin edilecektir. (2481) bu sekilde bir ilân neşretse onu doğru görüşlü bayanlar şarlatanlıHa itham ederler ve böyle bos sözlere inanacak az kişi bulunur. GÖZEN KREM ancak yüksek ve besleyici bir krem olduğunu, fenne en uygun bir şekilde ve muhakkak beğendirilmek gayesile ÖZENİLEKEK imal edildiğini. terkibinde en pahalı Avrupa esanslan ve HORMON bulunan bir cild gıdası olduğunu iddia eder. O KADAR; Her yerde giindüz yağsız GÖZEN KREM 75 Krş. Pembe gece yağlı GÖZEN KREM 85 Krş. GÖZEN KRE Deniz kenarioda büyük bahçe ve ormanlar içinde emsali nadir bulunan konforlu otelimizden istifade ediniz. Hususî duğün, ziyafetler ve piknikler tertib edilir. Telefon: 34,3 YENİKOY Dünyanın cenneti olan Boğaziçinin PALAS'ı ^^mt^^^^mı ^ H ^ ^ H ^ H H M dry t H. T v i B ş rr ü ii e e fk a a ı M İstanbul Bölge San'at Okulu Arttırma ve Eksiltme ve İhale Komisyonundan: Mıktarı Tahmin bedeli Eksiltme T. G. S. İlk T. Şekli Lira Kr. Lira Kr. Alât ve edevat 74 kalem 1485 76 13/5/937 Perşembe 15 133 25 Açık Kimyevî malzem* 137 » 290 95 » « » 1776 71 İstanbul Bölge San'at Okulunda açılacak olan tekstil subesi için almacak 211 kalem alât ve edevat ve kimyevî malzeme eksıltmive konulmuştur. Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek Okullar Muhasebeciliğı bmasmda yapı lacaktır. Eksiltmiye girecekler Ticaret Odasınm 937 vılı vesikasmı taşımaları ve 2490 numaralı kanunun emrettıği evsaf ve şeraiti haiz olmaları lâzımdır. İstekliler belli gün ve saatte sözü geçen Muhasebecilığe, şartnameyi gör mek için de okula başvurmaları ilân olunur. (2377) Adı NEPYİN Üsküdar İcra Memurluğundan: Cumhuriyet gazetesinin 18 nisan 937 tarihli nüshasmda 11 ıncı sahife sinin 4 üncü sütununda Boğaziçinde Çengelköyünde Çakaldağı caddesinde atik ve cedıd 20 numaralı bağm müzayedesi 1/6/937 tarihine musadıf salı günü denecek iken sehven 1/7/937 yazılmış olduğundan keyfıyet tashihen ilân olunur. (2478) rüKler,a5abî zayıflıK,uyKu fidrar yolları hastalıkları müîehassıst Beyoğlu Yıldız sineması karşısı 5uzluK,baş veyarım başajj Leklergo Apt. Muavene 4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız rısı3baş dönmesiabayomlıK, Tel: 43924 carpınîı, ve sinirden Lleri gelen Sah.it ve Raşmuhamrt: Yunus Nadt ümum\ neşrtyati tdare eden Yazı Ijlen büfım rahatsılıKlan glderir Uüdüru: Hihmet Münif Cumhurivet matbaan Dr. Suphi Şenses ADEMi Tabletleri. Ker eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin)Galata, istanbul HORMOBİN ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI İKTİDAR

Bu sayıdan diğer sayfalar: