4 Mayıs 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

4 Mayıs 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET 4 Mayıs 1937 Küçük hikâye Kurtarış! tık o cinayeti yapmama ne manen ne de maddeten imkân vardı.. Manenden se nin nasihatlerini kasdediyorum.. Maddetene gelince.. Sahi, birkaç sene dişimden tırnağımdan artırdığım paralar mukabi lınde aldığım o tabanca ne oldu bilmem.. Seninle ilk buluştuğum gündenberi sırra kadem bastı.. Ha.. ne diyordum, evet, kocamın böyle bir deliliği bir daha ya pabileceğine kani değilim!. Necati cevab vermedi. Fakat nekadar sinirlendiği yüzünün damarlarınm gerilmesinden, ellerinin titremesinden belli idi. Kadının bunlara dikkat edecek hali yoktu. Çünkü o zihnen hep kocasile meşguldü. Daha alçak ve cesaretsiz bir sesle ilâve etti: Şimdi aramız o kadar iyi ki.. * * * Kadm ona vaktile apartımanının iç taksimatım teferrüatile anlatmıştı. Köşedeki pencerenin ycmek odasma, onun yanındaki iki pencerenin salona ve daha ileridekinin de yatak odasına aid olduğunu biliyordu. Ekseri akşamlar yemekten sonra o sokaktan geçmekten kendini menedemiyor, çok defa saatlerce aşağı yukan geziniyordu. İşte yemeklerini bitirdiler! İşte salonda oturuyoflar! İşte.. yatak odasına geçtiler! * ** Bir ikindi vakti kadın, Necatinb evine pek telâşlı geldi. Mantosunu ve şap <?sını çıkarmadan kanepeye iğreti bir şekilde ilişti. Sabırsız ve rahatsız görünüyordu, çok ta güzelleşmişti. Sesine, ba kışlarına, tavırlarına calibir hazinlik vermek istiyordu, fakat hayatta memnun olduğu her hareketinden belliydi. Bana bak, dedi, sinirlerine biraz hâkim ol, Bir iki ay için kocam beni Avrupaya götürüyor. Amerikada şimşek hızile izdivaçlar Parlamento evlenme kararı alabilmek için 72 saatlik mühlet koydu Amerikada, genclerin lüzumundan fazla çabuk ve kolay bir tarzda evlentneleri, Nevyork parlamentosunun na zarı dikkatini celbetmiş ve buna bir nihayet verilmesi kararlaşmıştır. Bu gibi acele evlenme hâdiseleri ekseriya, Amerikahlarm «Party» dedikleri eğlentilerde vuku buluyordu. Gene kızlar ve delikanlılar, analarmı ve ba balarmı çağırmak şartile eğlentiler tertib ediyorlar, alabildiğine içilen viskinin ve kokteylm sarhoşluğuna, gecenin ve mehtabın şairane güzelliği de inzimam edince. meftunane bakışlar, âşıkane sözler, evlenme teklifine dayaruyor ve karar derhal tatbik ediliyordu. Kararın tatbikı pek kolaydı. Meselâ sabahm ikisinde bir otomobile binili yor; son süratle yola çıkıp en yakm kasabanm evlenme memuru uykudan uyandırılıyor; iki dolar harc mukabilinde bir izinname almıyor; kasaba papa sının evinde, beş dolar ücret verilerek bir de dualı nikâh kıydırdıktan sonra, resmen evlenmiş bir çift halinde izdivac hayatına giriliyordu. Fakat, viskinin buharile tatbik edilen bu kararm acısı ertesi gün çabucak çıkayor, bu sefer de, nikâh kadar kolay olan talâka başvurmak mecburiyeti hasıl oluyordu. İşte Nevyork parlamentosunun nihayet vermek istediği vaziyet budur. Bundan böyle, Amerikada, daha doğrusu şimdilik Nevyorkta. evlenme karan veren çiftler, bu kararlannı ancak yetmiş iki saat, yani üç gün sonra kuvveden fıle çıkarabileceklerdir. Bu üç günün, kafaları kaplıyan viski buharmın dağılmasma, lüzumsuz heyecanlann sönmesine, muvakkat bir galatı rüyete uğrı yan gözlerin hakikati görmek imkânını tekrar bulmasına kâfi geleceği hesab edilmiştir. Fakat, Nevyork parlamentosunun kararım kısmen hükümsüz bırakan bir nokta vardır ki, o da, Nevyorkun idarî taksimat hududlan haricindeki eyaletlerin bu hükme dahil olmamasıdır. Hudson nehrinin öte tarafına geçip, meselâ NewJersey'de, yahud biraz daha ileri gidip Pensilvanya'da ayni süratle ni kâhlanmak kabildir. Nevyork parlamentosunun bu müdahalesmi fuzuli bulanlar, bu ümid mevcud oldukça bir iki saat içinde evlenme kolaylığımn örüne geçilemiyeceğini söylüyorlar. Yeni vapurlarımız Dört vapur gelecek sene tesellüm edilecek RADVO dLs 13,05 muhtelıf plâk neşriyatı 14,00 son 18,30 plâkla dan£ musikisi 19,30 Eminonu Halkevı sosyal yardım şubesi namına konferans 20 00 Belma ve arkadaşları tarafından Turk musikisi ve halk şarkıları 20,30 Ömer Rıza tarafından arabca söylev 20,45 Cemal Kâmil ve arkadaşları tarafından Turk musikisi ve halk şarkıları: Saat ayarı 21,15 orkestra 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi gunün programı22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23,00 son. VIYANA: 18 15 ŞARKILAR 18,35 VİYOLONSEL MUSİKİSİ 19,05 felsefe konuşması, fransızca ders ve saıre 19,55 haberler, hava, konusma 20,30 Avusturya Reisicumhurunun Peşteyı ziyareti munasebetile: OPERADA GALA MUSAMERESI 21,45 piyes 23,15 haberler ve saire 23,25 ŞAN VE MüSIKI. BERLİN: 17,35 gramofon 18,35 san'at haberleri 19,05 KONSER 20.05 konusma 20,20 MüSİKI 20,45 günun akisleri, haberler21,15 OPERET PARÇALARI 21,55 bir tasın serguzeşti: Elmas 23,05 hava. haberler, spor23,25 spor 23.40 EĞLENCELI MUSIKI VE DANS HAVALARI. PEŞTE: 18,05 SALON ORKESTRASI 19,05 kıraat 19,35 FLUT KONSERİ 20,05 konfe ranslar ve gramofon 22 25 haberler22,45 ODA MUSİKİSİ 24,05 ÇINGENE ORKESTRASI 1,10 son haberler. BUKREŞ: 18,05 gramofon, konferans, haberler ve saıre 20,20 ŞAN KONSERİ 20,45 kitablara dair 20,50 MANDOLIN KONSERİ 21,20 konferans 21,35 ORKESTRA KONSERİ 23,50 fransızca ve almanca haberler. LONDRA: 18,05 çocukların zamanı 19,05 ORKESTRA KONSERİ 20,05 haberler, hava ve saire 21.05 DANS ORKESTRASI 21,45 konuşma 22 05 ORKESTRA KONSERİ 22,45 ŞARKILAR 23,05 konusma, haberler, hava ve saıre 23,25 konusma 23,30 DANS ORKESTRASI 24,45 gramofon. PARIS [P.T.TJ: 18,05 gramofon 18,50 konusma, gramofon 19,05 karışık yaym, haberler 20,05 şarkılar, haberler. surprizler 21.35 SENFONIK KONSER 23,35 haberler 23,50 gramofon, hava. ROMA: 18,05 haberler, DANS MUSİKİSİ 19,05 konferans ve saıre 21,10 konferans. ha berler ve saire 22 05 SENFONİK KONSER23,20 komedi. Kadın: Sana, diyordu, hakikati açıkça soylemem lâzım.. Zannetme ki seni seviyorum.. Hayır.. Buraya bilmem kaçmcı defa gelmekliğim ne senin için, ne de kocamın beni aldatması neticesi ona ayni şekilde mukabele etmek için... Hayır.. Sebeb bunlann hiç birisi değil.. Sırf beni, onu öUürmekten menettiğin, hassas, merhametli bir erkek olduğun için.. Silâhçı dükkânında av fişekleri aldığın gün ben de ısmarladığım rüvelveri çantama yerleş tırmekle meşguldüm. Eğer o gün peşimden gelip te ısrarla yalvarmasaydın böyle bir şeyc muvafakat zerre kadar aklımdan geçmezdi. Çünkü kararım kat'idi. Fakat öyle sözler söyledin, o kadar dil döktün ki hiddetim sükun bulur gibi oldu. Düşündüm, böyle bir akıbet onun ve benim için nekadar feci olacaktı! Bugiin ise büsbütün başka şeyler düşünüyorum.. Artık ona kabahat bulmı ya ne hakkım var.. Zira onun yaptığının aynmı ben de yapıyorum.. Yalnız bir farkla. Sen beni çılgıncasına sevdiğin halde, ben sana karşı kat'iyyen büyük bir aşkla bağlı değilim.. Yalnız bir kurtarıcı olarak minnet duyuyorum.. Halbuki kocama hâlâ tapınmak derecesinde âşıkım.. Belki bunları sana itiraf etmekle seni çok mustarib ediyorum.. Ne yapayım elimde değil.. Yalan söyliyemem.. Tekrar gelip gelmiyeceğimi sonıyorsun.. Hiç şüphesiz geleceğim.. Fakat söylediğim hisler altında.. Yoksa seni sevdiğim için değil!.. Necati her hafta olduğu gibi bu pazar da annesini ziyarete gitmişti. îhtiyar kadın ! Ne o yavnım, dedi, artık ne ava gidiyorsun, ne de ondan bahsediyorsun! Evet Necati ava gitmiyordu. Çünkü av değil hiç birşey artık onu avutacak, teselli edecek bir vesile olamazdı. Sinirleri son derece bozulmuştu. Yüzü hiç gülmüyor, mütemadiyen elleri titriyor, oturduğu zaman da ayaklan zıngırdıyordu. Annesi ilâve etti: Oğlum yüzün çok bozuk! Sade yüzü mü, bütün benliği, mev cudiyeti altüsttü. Dinlenmeğe çok ihtiyacın var!.. Heyhat.. însan âşık olduğu, müthiş bir ıstırabm pençesi altında bulunduğu zaman istirahat edebilir mi? Kadın, gene sık sık geliyor, fakat ne kocasından, ne evinden, ne kavgalarından, ne de kıskanclık sahnelerinden bahsetmiyordu. Necati, bir gün dayanamadı. Artık, dedi, öbür taraftaki hayatını hep sükutla geçiştiriyorsun? Bunu, rakibi mevzuu bahsolduğu zamanlara mahsus yan hiddetli yan kinayeci tavriie söylemişti. Anlatacak mühim bir şey yok ki.. Kadın göz göze gelmek ihtimalinden korktuğu için yüzüne dikkatli bakamıyor, başını mütemadiyen önüne eğiyordu. Necati biraz daha sıkıştırınca: Zannederim ki mahud kadmla alâkasını kesmiş!. Cevabını verdi. Necati: Ya!. Diye derinden bir nefes aldı. Sonra kendi lehine bir telkin yapabilmek ümi dile: Korkma, yakmda bir başkasını bulur! Dedi. Bu sefer kadın başını kaldırdı ve derhal cevab verdi: Onu müdafaa ediyorum zannına düşme.. Fakat her zamanki gibi hakikati söylemek mecburiyetindeyim. Benim kocam öyle sırf hava ve hevesine süşkün erkeklerden değildir. O kadmla bir müddet yaşaması, emin ol ki kalbinde duyduğu sevgi hissine mukavemet edemiyecek bir şekilde ona bağlanması neticesidir. Evet, bununla bana çok ıstırab çektirdi. Hatta bir facia yaptırmasına ramak kalmıştı. Hoş, bu iş devam etseydi bile, ar Mersin hattına ayrılacak gemiler Isken y^ Bu aksamki program J deriye ve Iskenderuna da uğrıyacaklar ISTANBOL: Türk musikisi 12,50 hava12,30 plâkla K , nA..r...\ ı». Ya!.. Evet.. Peki sonra.. Sonrası.. gelince gene eskisi gibi dost olmamıza bu seyahat bir mâni teşkil etmiyecek!.. Ortalığı kaplıyan sükut her ikisini de müşkül bir vaziyete soktu. Ne zaman gidiyorsunuz?.. Yarın sabah.. Sekiz trenile.. Ertesi gün saat yediyi çeyrek geçe kan koca apartımandan çıktılar. Erkek elindeki valizi kaldırımın üstüne koyarak elile taksiye işaret etti. Kadın şefkatli bir hareketle erkeğin pardesüsünün yakasını düzeltti. Necati, köşede bir saattenberi onların çıkmasını bekliyordu. Kolunu ileriye doğru uzattı ve sağa, sola hafifçe kımıldattı. Elinde dumanları tüten ihtiyaten vaktile kadının çantasmdan alıp sakladığı tabanca idi. Gemilerîn plânı Alman tersanelerinde yeni posta va tarzda tertib edümiştir. purlarunızm inşaatına başlanmıştır. İn Gemide üçü tek yataklı ve 34 ü iki şaat işlerine nezaret etmek üzere Deniz yataklı kamaralar dahilinde olmak üzere yolları fen memurlarından Server Al 37 birinci mevki yatak ve 12 si ikişer ve manyaya gitmiştir. 32 si 4 er yataklı kamaralar dahilinde İlk siparişe dahil olan Marmara ve olmak üzere 44 ikinci mevki yatak bu Mersin postalarına aid vapurlarımız ayrı Iunmaktadır. Güverte yolculan için de beraberlerinde getirecekleri yatakları serayn tezgâhlarda hazırlanmaktadır. Mersin hattı için yaphnlan dört aded mek üzere ambarlarda 304 ranza tertib vapurun uzunluğu 98,80 metro ve 1600 edümiştir. tonluktur. Azamî süratleri 13,5 mil olaGemide doktor ve eczacıdan başka biı caktır. Bu vapurlar, ayni zamanda mü kadın ve bir erkek hastanesi mevcuddur. kemmelen Karadeniz ve İzmir hatları Gemi Istanbuldan sefere çıkış vaziyearahk postalannı yapabilecekleri gibi lü tinde rahatça 1000 ve avdet vaziyetinde zumu halinde Mersin hattının devamı o de azalan kömürden istifade ederek lan Hatay, Suriye ve Filistin sahilleri 1200 ton mal alabilecektir. servisini ikmal ederek îskenderiyeye kaGeminin üç amban vardır. Tahlisiye dar gidebilecek ve oradan Pire tarikile sandallan ve sair tahlisiye vesaiti niza İstanbula dönmek suretile «İstanbul matın en ağır şeraitine göre tesbit olun İzmir Mersin Paraşam İskenderiye muştur. Yangın tertibatı da mükemmeldir. Pire İstanbul» seferlerini mükemmelen Çıft uskurlu yapılan bu vapurların ifa edebilecejc tertıbat ve konforla yük makine ve kazanlan da en son terakki alma ve denizcilik kabiliyetlerini de haiz yata göre ve en mükemmel cinslerden bulunacaktır. yapılmaktadır. Yolcu, yük ve icabı halinde canlı hayAlmanyada Rostock şehrindeki Nepvan da nakledilebilecek olan bu gemilerin tunwerft tezgâhlarında yapılan Mersin taksimat ve tertibah o suretle tanzim o hath vapurlarınm birincisi 18/3/938 de, lunmuştur ki yolcunun rahatsız olmasına ikincisi 18/6/938 de, üçüncüsü 18'9/ imkân kalmamıştır. 938 de, dördüncü gemi de 938 senesi Bütün kamaralar alabandalarda, doğ nihayetlerinde Rostock'ta teslim edile rudan doğruya ziya ve hava alan bir cektir. istanbul limannda yapılacak yeni tesisat tır. Fransız profesörüne Türk mimarlan da yardım etmektedir. AHMED HİDAYET Teşekkür Oğlum Refıkı giriftar olduğu çok mühlik hastalıktan hazikane müdaha lelerile kurtaran Haydarpaşa Nümune hastanesi çocuk hastalıkları mütehassı5i doktor Sırrı Aksoyla kulak, boğaz, burun mütehassısı doktor Haydar İb rahim Aydara ve tekmil hastalarmın istirahat ve bakımlarile candan alâkadar olan kıymetli başhekım doktor Kâzım Lâkaya, hemşire ve hastabakıcılara sonsuz minnet ve şükranlarımızı arza gazetenizin tavassutunu rica ederiz. Mustafa zevcesi Hacer Teşekkür Dr. Mustafa Münif (Paşa) nın vefatından mütevellid büyük kederimize iştirak eden ve cenaze merasiminde bulunmak, bizzat veya bilvasıta beyanı taziyet etmek lutfunu gösteren İs tanbul Üniversitesile Etıbba Muhade net ve Şehidlikleri İmar cemiyetlerine ;e aziz dostlarına teşekkürler ederiz. Bütün ailesi namına oğlu Hüsrev Münif IBaştarafı 1 inci sahifedel şehrimize getirmiştir. Derhal tatbikma geçilecek olan bu projelerin ön safında Galatada Mumhane antreposu gelmektedir. Bu antreponun inşaat plânlan hazırdır. Plâna göre, şimdiki saç bina yıkılacak, yerine betondan mükemmel bir antrepo yapılacak ve bina mekanik teçhizatla, yeHududumuza tecavüz eden ni vinclerle, son sistem tahmil ve tahliye vasıtalarile takviye olunacaktır. 3 asker yakalandı Yakmda inşasına başlanacak olan bu Kiliste çıkan «Kilis> refikimizin verdıği malumata göre geçen hafta Suri antrepoya iki yüz bin lira sarfedilecektir. Yeni anterpo ve atelyeler yeden topraklarımıza tecavüz eden üç milis askeri yakalanmıştır. Liman İşletme İdaresi, vasıtalannı inşa ve tamir işini kendi atölyelerinde yapmayı kararlaştırmıştır. Bunun için KasımpaBir izah Gazetemizde bir müddet evvel cMü şada eski Camialtında büyük bir tamir him bir posta tevzi meselesi» başlıklı atölyesi kurulacaktır. Buna aid projeler bir makale çıkmıştı. Bu yazı üzerine Vekâletçe tasdık edıldiğinden inşaata Posta, Telgraf ve Telefon müdürlüğün başlanmıştır. den aldığımız tezkerede: «Müraselât Galata ve istanbul tarafındaki rıhtımashabma veya bunlarm tayin edecek larda şimdiye kadar Gümrük idaresince leri zevata ikametgâhlarınm kapısında kullanılan bazı binalar vardır. Buralar tevzi olunur. Apartıman ve otel kapıcıları alâkadaran tarafından aksi taleb daki gümrük teşkilâtı Çinili Rıhtım hanıolunmadıkça veya methallerde mektub na yerleştiğinden, binalar Liman İşletme kutulan bulunmadıkça müraselâtı âdi İdaresine devredilmiştir. İdare, bu bina yeyi ahza mezun telâkki olunur. Pan lan da modern antrepolar haline kalbet galtı şefi müştekinin vaki müracaatini mek için tedbirler almaktadır. Bu bina nazarı dikkate alarak müraselât, daire lardan bir kısmı yıkılarak yeniden yapılasine gönderilmeğe başlanmıştır» de cak, bir kısmı da tadilâtla antrepo haline nilmektedir. konulacaktır. Bunlann hepsi de mekanik teçhizatla takviye edilecektir. NOBETÇİ ECZANELER Galata meydant ve rıhtım caddesi Liman işletme ıdaresıle Belediye arasında Galatada Merkez Rıhtun hanı önünde vücude getirilecek park ve meydanla rıhtım caddesinin müstakbel şekli etrafında bir müddettenberi devam eden müzakereler bitmiş, iki tarafça mutabık kalınan esaslar tesbit edümiştir. Küçük Rıhtım hanıle yanındaki ahşab bina ve dükkânlar istimlâk edıldikten sonra bunlar yıktırılarak burası geniş ve bahçeli bir meydan haline konulacaktır. Rıhtım caddesi de Yolcu salonunun yapıla cağı yenn iki tarafından kesilerek ve nhtım tarafındaki parmaklık kaldınlarak denizden salona kadar geniş bir saha da vücude getirilecektir. İstanbulun müstakbel plânını yapacak olan Prost'un şehrimize gelmesinden bilisüfade bu işler esaslı bir şekilde görüşülecektir. Bu aksam sehıin muhtelif semtlerinde nobetçı olan eczaneler şunlardır: istanbul cihetindekıler: Emmonunde (Salih Necati), Beyazıdda (Cemil), Küçükpazarda (Yorgi), Eyübsnrtanda (Hikmet Atlamaz), Şehremininde «Nâzım Sadık), Karagumrukte (Kemal), Samatyada (Erofilos>, Şehzadebaşında (İsmail Hakkı), Aksarayda (Sarım), Fenerde (Vıtali>, Alemdarda (Esad), Bakırköyde (Merkez). Beyoğlu cihetindekiler: Galatasarayda (Della Suda), Galatada (Hüseyin Hıisnu), Istıklâl caddesinde (Li monciyan», Şişlide Pangaltı Halaskâr caddesinde fNargileciyan) Kasımpaşada (Vasıfı, Haskoyde (Barbut), Beşıktasta (Nail Halid», Sarıyerde (Osman). Uskudar, Kadıköy ve Adalardakiler: Uskudarda Çarşıboyunda (Omer Kenan), Kadıkövunde Muvakkıthane caddesinde (M. Tevfik^. Buyukadada (Halk), Heybelide (Tanaş). Teşekkür Beş aydanberi duçar olduğum şid detli kaşmma rahatsızlığmı İstiklâl caddesinde Evarhayim hamnda doktor Çibrut hazikane tedavisile pek çabuk bir zamanda kurtarmıştır. Kendısine alenen teşekkür ederım. Beyoğlu Bursa sokak Uğur apartımanmda Şefık Doğru Kö'mür mıntakası projesi Kömür mıntakası hakkmda Ingiliz mühendislerince hazırlanmakta olan avan projenin bir hafta içinde Londradan gelmesi beklenmektedir. Bu avan proje üzerinde Vekâletçe tesbit olunacak noktai nazara göre, kat'î proje şehrimizde hazırlanacaktır. Bundan sonra kömür mıntakasmda da icab eden tesisat ve inşaata başlanacaktır. O/\I\.A, 1 sinemasmda 12 Mayıs Çarşamba çünü 21 de Dinamitle balık avlamanın cezası Yolcu salonıt projesî Hindistanda İpi Hindistanda, tn gilizlere karşı ayaklanan Ipi fakirini tenkile memur edi len yerli efraddan mürekkeb ikinci piyade taburu Vezi ristan vadilerinde ccnuba doğru iler liyerek, fakirin kalesine yaklaşmakta dır. Hindli kıtaat ileri harekâtında pek cüz'î manialarla karşılaşmıştır. Harekâtı General F. de Burgh idare etmekte, piyade kuvvetlerine, beş hafif tank ve iki askerî tayyare filotillâsı refakat eylemektedir. ileri hareketi geçen cuma günü baş lamıştır. Rawalfindi garnizonundan bi fakirile harb Davudpaşada Kasabilyas mahallesi bekçilerinden Kemal, dinamitle balık avladığından dolayı polisler tarafından takib edilmekteydi. Kemal dün de e vinde balık avlamak üzere hazırlıkla meşgul olurken elinde tuttuğu dina mitlerden bir kısmı her nasılsa patla mış ve sağ elinin parmakları kopmuştur. Yaralı polisler tarafından hastaneye kaldırılmıştır. Yolcu salonu projesınin, Mühendıs mektebi profesörlerinden Dep tarafından hazırlanması takarrür etmiştir. Liman İdaresi, Gümrük, Muhafaza ve Emniyet müdürlüklerile salonun dahilî tertibatını tesbit etmiştir. Profesör Dep bu vaziyete göre, kat'î projeyi hazırlamaga baslamış Galata ve İstanbul rıhtımlarımn uzatılması Limanm ıslah ve imarı işini etüd etmiş olan Gip müessesesine Galata ve İstanbul nhtımlannın uzatılması i§i üzerindeki tetkikler devam etmektedir. Kömür mınta kasından sonra bu işe aid avan proje de Londraya gönderilecektir. MÜNiR NUREDDiN in mevsim sonu KONSERİ Fransa, Ingiltere ve Italyanın en büyük aktörleri, lngiıtere kralı S. M. VI nci JORJ'un tac kiyme töreninde İSTANBUL ve dünyan n bütün büyük şehirleıinde ayni zamanda gösterilecek olan bu mua2zam filmde rol almıslardır. İNGİLTERE TACiNIN İNGİLERİ SEViMLi ve GUZEL SAN M I R N A L O Y Nişan San Alemdar ailesinden emekli Mareşal Zekinin kızı F. Sengülle süvari asteğmeni Hasib Hekimoğlunun nişan törenleri yepılmıştır. Yeni çiftlere saadetler dileriz. Yiiksek İktısad ve Ticaret Mektebi Mezunları Kooperatifinden: Mektebimiz kooperatüı tarafından 9/5/937 pazar günü yapılacak olan Büyükada ve Boğaziçi danslı gezisine iş tirak edecek arkadaşların davetiyele rini bir an evvel kooperatif idare he yetinden almalarını dileriz. FRANSISKO filminin yıldızı SPENSER TRASY KORONOF Nefis, milkemmel ve heycanlarla dolu bir filimde : Fransızca söz'ü Yakında İ N C İLERİ "Satılık köşk™ Kadıköy Feneryolunda Bağdad caddesi üzerinde Marmaraya ve tstanbula emsalsiz nezareti havi yüksek bir mevkide muhkem ve mo dern yapılmış bir yeni kârgir köşk satılıktır. Ayrı kullamlabilen zemin katmda 3 oda geniş taşlık. kiler, banyo, ça maşLrlık ve odunluk vardır. Birinci katta bir hol. iki salon, bir oda, hususî kiler ve mutfak. Üst katta beş yatak odası. bir banyo. daha yukarıda bir sofa, bir oda. geniş çatı arası ve bütün binada beş taras vardır. Bütün konforu havidir. Tarzı inşası cok ferah ve metindir. Cumhuriyet matbaasında Bay Şefkative müracaat olunur. Bugün SAKARYA sinemasmda cür'et ve cesareti... işte fransızca sözlü olan ba filmin baş roılerinde: HUSUSî Cezasız kalmış cürme karşı müthiş mücadele... Hileye karşı hile... T E Ş K i L A T'ın llâveten George Brent Bette Davies ve Ricardo Cortez ıjibi dehakâr artistler vardır Fakır Ipi lıi karargâhını ve Mirahi mıntakasmda bazı sevkülceyş noktalannı işgal etmiştir. Bu ileri hareketi esnasında, iki Hindli ölmüş, sekiz Hindli yaralanmıştır. Düşman daha fazla zayiat vermiştir. Efgan hududunda sükunet vardır. Istanbul Belediye karşısında I numaralı, dört odalı, bir hol, tnutbak, banyo, küçük ve ucuz bir daire boştur. Su, gaz, elektrik, katorifer. Üskudar Hâle smemasmda MACAR RAPSODİSİ Sinanağa daireleri FiLOYU TAKİB EDELiM Ginger Rogers ve Fred Astaire tarafından şarkılı ve musikili hlim. Suvare 8,30 da 2 filîm. (Follow The Fleet) Karen Morley Barbara Pepper HAYAT MÜCADELESI TURK SİNEMASINDA A Ş K 2 Filim birden ŞARKISI Alessandro Ziliani

Bu sayıdan diğer sayfalar: