4 Mayıs 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

4 Mayıs 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET 4 Mayıs 1937 f Şehir ve Memleket Haberieri ) Tarihf tefrika : 108 Yazan : M. Turhan Tan (Tercüme ve iktibas edilemez) Siyasî icmal 1 mayıs er sene Avrupanın ve Amerikanın birçok yerlerinde kanlı hâdiselere ve halk sınıflarını biribirine katan kanşıkhklara sebeb olan ] mayıs bu sene binnisbe sükunet içindeki tezahürler ve eğlencelerle geçtL Bu sene, 1 mayısm en ziyade Fransada mühim hâdiseler doğuracağı bekleniyordu. Bu tahmin doğru çıkmadı. Çünkü ekseriyeti ve hükumeti elinde bulunduran «Halk cephesi» grupuna dahil sosyalistlerle komünistler ve bunlann arkasında bulunan amele sendikalan birliği, cephenin diğer mühim bir azası olup küçük burjuvalan, «ermayedarları, patronlan, bir kelime ile, orta sınıfı temsil eden radikal sosyalistleri huylandırmamak için çok mutedil sözler ve tezahürlerle iktifa et tiler. Son zamanlarda sosyalistler arasmda «Halk cephesi» hükumetinm diğer sol cenah partilerinin ve bunlann dayandığı amele sınıfının dıleklerini yerine getirdiği halde, ayni cephenin üçüncü bir uzvu ve hükumeti teşkil eden iki partiden biri olan radikal sosyalistler kendi partileri ve bunun temsil ettigi sınıfın ihmal edil diği ve hatta bunun menfaatlerine ileride tamir kabu] etmez zararlar getirileceği kanaati günden güne kuvvet bulmasından bu partinin artık Halk cephesinde ve hükumette kalması doğru olup olmıyacağı ve bu babda kat'î bir karar verilmesi üzerinde ciddî münakaşalar yapılıyordu. Bu partinin başında bulunanlar güç belâ mezkur cereyanlann bir buhran doğurmamasına çalıştıklan bir sırada diğer sol partiler ve amele sendikalan birliği pek ileri gitmeyip ihtiyatlı harekete lü zum görmüşlerdir. Çünkü radikal sosyahstlerin cepheden ve hükumetten ayni ması sosyalistlerin, komünistlerin ve amele sendıkalarının ekalliyette kalmasını ve bu «uretle şimdiye kadar mesai müddetinin haftada kırk «aati tecavüz eyleme mesi gibi amele lehine ve sojyalizm yo lunda elde edilen •kanunî istifadelerin heba olmasını intac edeceğini bunlar pek iyi bilmektedirler. Bunun için amele sendikalan birliğinin başı olan Jouhaux I mayıs nutkunda yarım a6irdanberi amelenin, uğrunda mücadele ettigi gayenin yarısı jimdiden elde edilmiş olduğunu ve şimdi elde edilen neticelerin tahkimi için kanunî faaJiyetlere muvakkat olarak fasıla verildiğini ve amele sınıfınm siyasî olduğu kadar iktısadî kabiliyetini de ısbat etmesi icab eyledığini söylemekle iktifa etmiştir. Fakat sendikalann birliği başında bulunan mes'ul adamın ortahğı koruyarak söylediği sözlere mukabil münferid sen dikalann şefleri ihtiyar ameleye tekaü dıye verilmesi ve işsizliğin önü alınması için hükumetin derhal büyük mikyasta nafıaya aid teşebbüslere girişmesini şid detle taleb etmişlerdir. Halbuki daha bir gün evvel Fransa Malıye Nazın memleketin maliyesini bozmamak için hazineye altmdan kalkılanuyacak ağır yükler teşkil edecek olan bu gibi işlere girişmek kabil olmadığını söylemişti. Haricî polirikada Jouhaux ta dahil olduğu halde bütün Fransız amele sendikalannm şefleri Ispanyadaki sol cenah hükumetine ve taraftarlanna karşı teveccüh ve tesanüd hislerini göstermişlerdir. Bazılan İspanyaya karşı tatbik edilen bitaraflığı menhus bir komedi «aymış lardır. 1 mayıs Londrada otobüs umumî grevine tesadüf etmiştir. Burada dahi amele Ispanyadaki taraftarlanna teveccühkâr kararlar verilen mitingler akdetmiştir. Bunlardan birinde Fransa Hava Nazın Cot dahi bulunmuştur. Almanyada 1 mayıs iş ve genclik bayramı olarak karşılandı. Amele ücretlerinin artınlması eşya pahalılığına ve bunun da tekrar amele ücretinm artınlma» sma sebeb olacagı ileri süriilerek eski ücretlerin değiştirilmiyeceği bu münasebetle ilân edildi. M. Hitler, 1 mayıs bayramı münasebetile protestan ve katolik kiliselerine son ve kat'î ihtarda bulunarak gencliğin terbiyesi ile asla alâkadar olamıyacaklannı ve aksi takdirde şiddetli mukabele göreceklerini haber verdi. Hulâsa 1 mayıs eski kanlı mahiyetini kay bederek yeni siyasî hareketlere tezahür vesilesi teşkil etmektedir. İktısad Vekâletinin güzel bir kararı Mimar Prost şehrimize geldi Taksilerden alman plâka resmi Denîzyolları memurları Şehir mütehassısı dün Belediye, şoförleri memnın maaşlarından ten derhal tetkiklere başladı nun edecek bir formül Istanbulun imar f" ' Sultan Süleyman, ölüme mahkum ettigi veziri zilât yaoılmıyacak arıyor plânını yapacak oBelediyenin taksi otomobillerinden Denizyolları Idaresi bilânçosundaki a lan mimar Prost İbrahimle münakasa yürütmek istemiyordu! almakta olduğu plâka parası seneler Çok konuştuk, dedi, biraz da iş görclim. Ve bir köşede duran gümüş çekmeceye yanaştı, küçük çapta kâğıddan yapı!ıp üstii ve içi yaldızlı satırlarla. boyalı rakamlarla doldurulmuş takvimi aldı, sahifeleri çevirdi, o günü kaydeden yeri buldu, yüksek sesîe okudu: 2 1 : Ramazan: 942: Salı. Şimdi takvimi bırakmış, parmaklarile hesab yapmağa koyulmuştu. Hurrem de beyaz gömleği üstüne sırmadan örülme atkı atılmış zannını veren o eşsiz saçla nna sarınarak yanıbaşında bu garib a meliyeyi seyrediyordu. Hünkâr, neden sonra hesabını bitirdi, karısına döndü: İskenderin asıldığı günden bugü nedek tam 378 gün geçmiş. Demek ki ben 378 kere o düşü düşünüp üzüldüm. İbrahim, bana çektirdiklerini ödemeli dir. *»* Osmanlı Imparatorluğunu on üç yıla yakın bir zamandanberi idare eden zcki, cesur ve mağrur adam, o imparatorluğun hakikî sahibi olmakla beraber işlere alâka ve sesini duyurma bakımından ikinci derecede kalmış gibi görünmeğe başlı yan Hünkânn yanma bir tomar kâğıd tajiyarak geldi. Başına hem eğiliyor, hetn dikiliyor denilecek bir biçim vere rek onu selâmladı, bir ihram üzerine bağdaş kurar gibi oturdu: Şevketlu efendim, dedi, Fransalu ile bir artidname imzaladım. Elçi Lâfore, haddini bilir kâfirlerden. İyi konuşu yor, iyi anlıyor. Şarl Ken gidisine dâgı derun olsun deyu Fransaluya' yüzver dim, hayli müsamaha gösterdim. Bun dan geri onlann gemileri bizim denizlerde serbestçe dolaşacaktır. Ülkemizde oturan Fransalulann birbirlerinden alarakları olursa, birbirlerile nizalan çıkarsa kendi balyözlerine derd yanacaklar, bizim kadıları rahatsız etmiyecekler. Am "ma bizim tebaamızla ve reayamızla Fransalu arasmda dava çıkarsa mürafaalan divanda yapılacak, bir tercüman hazır olup mürafaayı dinliyecek. Bir Fransalu bizden birine borclu olup firar ederse başka bir Fransızın veya balyözlerin o borcu ödemesi istenmiyecek, Fransa Krahndan dava edilecek. Hünkâr, vezirinin sözünü kesti: Allah, allah, dedi, alacaklı buradan kalkıp Fransa diyanna mı gidecek? Bu ne çeşid şart? Tebaamızm haklannı biz koruruz padişahım, Fransa Kralına el ayası ka dar bir pusula yollasak herifin zehresi çâk olur, istenilen parayı gönderir. Bugün için öyledir, diyelim. Ya yann? Yannı da yann gelecekler düşünsün! Hünkâr, kapitülâsyonlann temelinı teşkil eden bu muahedenin zararh birşey olduğunu sezmiş olmakla beraber veziri tenkid etmekte daha ileri gitmedi. Çünkii o da kuvvetin icabında her müşkülü düzelteceğine inanıyordu. Ayni zamanda ölüme mahkum ettigi bir adamla değersiz gördüğü bir mevzu üzerinde mü nakaşa yürütmek istemiyordu. Bu sebeble sözü uzatmadı: Peki peki, dedi, kabul. Sen elçiyi ağırla, muahede temessüğünü eline verip yola vur. Akşam da buraya gel. Felek ten kâm alalım, biraz gülüp eğlenelim. Ve lbrahimin ayrılmasile beraber yerinden fırladı, homurdana homurdana dolaşmıya başladı. Kendine rakib kesilen köleyi dağdağasızca gidermek için biı plân düşünüyor ve bu büyük işi kime yüklemek münasib olacağını araştırıyordu. Bir aralık hatırına Barmak oğullan (Bermekiler) vak'ası geldi. O vakıanın dostluktan düşman durumuna geçerek birbirlerini kündeden atmayı ülkü edinen kahramanları, Harun ile Cafer, büyük mikyasta kendisine ve îbrahime benziyorlardı. Harun, saltanatına göz dikmiş olan Caferi gidermek için kölelerinden Mes ruru alet olarak kullanmıştı. Çünkü Mesrur, Caferi sevmezdi ve onu öldünnek için verilecek emri büyük bir şevkle ye rine getirmek kabiliyetinde idl Şu örneğe göre Ibrahimi öldürtmek için Mesrure benzer birini bulmak lâzımdı. Hünkâr, bir müddet kafasını yorduktan sonra kötü kötü gülümsedi, ellerini sevine sevine uğuşrurarak mınldandı: Buldum! Ve hemen Bajimrahor Riistemi ça ğırth: Beri gel Hırvat oğlu dedi, vezir clmak ister misin? Zeki seyis, sevine delisine dönerek efendisinin ayaklarma kapandı, şükranını terennüme girişti: Ben azad kabul etmez kölenim. Kal dediğin yerde kalınm, 61 dediğin yerde ölürüm. Beni küçültmek te, bü yültmek te senin elindedir. , öyleyse kalk, kulağını aç, diye ceklerimi bir iyi dinle. Rüstem, kollarını kavuşturdu, can kulağını açtı, dinlemeğe koyuldu ve Hünkâr anlattı: îskender Çelebiden bize birçok köle miras kalmıştı. Onlann içinden yüreği pek, bileği pek, dili pek üç kişi seçeceksin. Bu gece, el ayak çekildikten, herkes uyuduktan sonra benim göstereceğim yoldan hareme getireceksin. Onlar. bir mahkumu kan ve ses çıkartmadan öldüreceklerdir. Rüstem gözlerinin önünde beliriveren lbrahimin hayalini elinin tersile «ildi, yere doğru eğildi: Ferman efendimindir. Şimdi üç yiğit köle seçerim. (Arfcası var) çık dolayısile memurlar arasında bazı tensikata ve maaşlardan bir nisbet dahiIinde tenzilâta karar verildiğini yazmiftık. Memnuniyetle öğrendik ki, İktısad Vekâleti isabeti âşikâr olan ikinci bir kararla, Denizyollan memurlannın maaş Iarından tenzilât icrası hakkındaki ilk karan geri almıştır. Bu karara göre 300 Iiraya kadar olan maaşlardan tenzilât yapılmıyacak, 300 liradan yukan olan maaşlardan yüzde yirmi nisbetinde indirilecektir. Denizyollan İdaresinde maaşlan 300 liradan yüksek olan ancak beş memur vardır. Binaenaleyh, esasen yüksek maaşlı olan bu memurlardan yapılacak tenzilât, büyük bir ehemmiyet ve tesiri haiz bulunmamaktadır. İktısad Vekâletinin bu ikinci kararı Denizyolları memurlarını çok sevindirmiştir. Memurlar arasmda yapılan tensikata gelince İstanbulda acentalıklardan çıka nlan 7 8 memur taşra acentalıklanna tayin edilmişlerdir. Muhasebeden çıka nlan bir memur da Tekirdağ acentalı ğına gönderilmiştir. Vazifesi ilga edilen fen müşaviri Sırn Almanyaya giden fen müşaviri Server gelinciye kadar vezifesine devam ede cektir. dün şehrimize gelmiştir. • İstanbul Belediyesi, imar işinde ön plânda gelen proje lerin bir an evvel ikmalini arzu ettiğinden mimar Prost gelir gelmez derhal Mimar Prost işe başlamıştır. Mimar Prost yanında Beîediye imar müşaviri Ziya olduğu halde dün şehirde bazı yerleri gezmiş ve tetkikler yapmıştır. Tetkikata bugün de devam edilecektir. Mimar Prost bu defa tstanbulda ilk kısım tetkikat ve projelerin ikmali neticesine kadar uzunca bir müddet kalacaktır. Belediye, mütehassısın bundan evvel şehrimizde bulunduğu esnada tetkikini istediği bütün mevzular üzerinde etüdlerini ikmal etmiş ve bütün hazırlıklan yapmıştır. Mimar Prost şimdi bunlar üzerinde işliyecektir. Ayni zamanda beş senelik plân da hazırlanmış olduğundan müte hassısın bu husustaki fikri de sorulacak ve ondan sonra plânın tatbikabna geçflecektir. denberi Belediye ile şoför esnafı ara sında ihtilâflı ve muallâkta kalmış bir meseledir. Belediye seyrusefer nizam namesinde taksi otomobillerinden alı nacak plâka resmi, otomobilin motor kuvvetine göre tesbit edileceği tasrih edilmektedir. Halbuki piyasaya çıkarı lan lüks taksi otomobillerinin motör kuvvetleri eski arabalara nazaran daha azdır. Bu itibarla az iş yapan eski arabalar, kendilerine nisbetle daha fazla iş yapan lüks otomobillerden daha fazla plâka resmi vermektedirler. Hatta bu yüzden bazı şoförlerin, plâka resmi namile Belediyeye tediye ettikleri para, kazanc vergisi olarak devlete ö dedikleri paradan beş altı misli fazla olduğu söylenmektedir. Plâka rüsumunun, üç sınıfa aynla cak otomobillere göre tarhedilmesi için son günlerde Şoförler cemiyetinin Ankara ve İstanbulda yaptığı müteaddid müracaatler alâkadar makamlarda müsaid bir tesir uyandırmıştır. îstanbul Belediyesi şoförlerin bu dileklerine uygun bir formül bulmakla meşguldür. Bu münasebetle önümüzdeki perşembe günü Şoförler cemiyeti tarafından Bele dıye ile yapılacak bir temasta elde e dilen neticelerin alâkadarlara tebliği ümid edilmektedir. Bundan başka taksi otomobillerinde bulunması icab eden ve müşteri ile şoför mahallerini yekdiğerinden ayıran cam bölmenin bir musademe netice sinde doğuracağı mahzurlar ileri sürü lerek bölmeye konacak cam yerine, kırılınca daha az zarar vermesi muhte mel ve nisbeten yumuşak bir madde konulması veya bu bölmenin büsbütün kaldınlması hakkında vaki olan müracaatler de Belediye Fen heyetince tetkik edilmektedir. Evvelki gün Şoförler cemiyeti heyeti ıdare azalarile bir mütehassıs taksi o tomobıllerinde tetkikat yapmış ve ha ziranda umumi bir muayeneye tâbi tutulacak olan arabalarm noksanları tesbit edılmiştir. Kapitülâsyon temeli atılırken Halid Ziya gecesi Yarîn akşam Halkevinde merasim var Edib ve şair Halid Ziya Uşakhgilin, «an'at hayahnm 55 yıldönümü münase betile yann akşam saat 21,30 da Emi nönü Halkevinde bir merasim yapılacak ve bir konferans verilecektir. Merasime reis Agâh Sırn Levend tarafmdan söy Ienecek bir nutukla başlanacak ve şair Hüseyin Siret tarafından Uşakhgilin san'at bakımından hayatı tetkik edile cektir. İzzet Melıh ve Darüşşafaka mü dürü Ali Kâmi tarafından da konferanslar verileoektir. Halid Ziyanm güzel nesir parçalan da okunacaktır. Merasime aid tafsilât ayrıca radyo ile neşredile cektir. Eminönü Halkevi, büyük halk şairi Yunus Emreyi anmak içın 12 mayıs çarşamba günü akşamı saat 20,30 da bir merasim hazırlamıştır. Bu merasim, dil, edebiyat ve tarih şubesi başkanı Halid ŞEHİR tŞLERl Tramvay ve havagazi tarifeleri Tramvay Tarife komisyonu dün toplanmış, önümüzdeki üç aylık tarifeyi eskisi gibi bırakmıştır. Havagazi fiatlarını tesbit edecek o lan komisyon da birkaç güne kadar toplanacaktır. Son zamanlarda frank fiatlaruıda esaslı bir temevvüc görül mediğinden havagazi tarifesinin de ipka edilmesi muhtemeldir. Belediye şubelerinin telefon mükâlemeleri Belediye şubelerinin bir sene zarfında yapacak olduklan telefon mükâle me adedı tahdid edilmiş ve her şubeye bu hususta tebligat yapılmıştı. Fakat bunlardan bazıları kendilerine tahsis edilen mükâleme miktannı az görerek artınlması için Belediye riyasetıne mü~ racaat etmişlerdir. Belediye riyaseti tetkikat neticesinde bunun doğru olamıyacağına karar vermiştir. VİLÂYETTE Devairde yaz mesai saati başladı Kemal Ragıbın istifası Bundan iki buçuk ay şubesi müdürlüğünden fettişliğine nakledılmiş Ragıb, haber aldığımıza içinde yeni vazifesinden miştir. evvel Turizm Belediye mü olan Kemal göre bu hafta de istifa et Eski mezarlıkların tamiri Dünden itibaren devairde yaz mesai saatinin tatbikına başlanılmıştır. Me murlar sabahleyin sekiz buçukta ışe başlamışlar öğle tatilinden sonra akşam saat beş buçukta mesaiye nihayet vermişlerdir. Bayn tarafından açılacaktır. Müteakıben Eyübde belediye teşkilâtı Yunusun san'ab hakkında Sadeddin Eyübde belediye teşkilâtı için îstan Nüzhet, Yunusun felsefesi hakkında da bul Vilâyeti dahilinde halkın reyine müdoktor Ziyaeddin Fahn tarafından bir racaat edıleceğmi yazmıştık. Reylerin konferans verilecektir. Yunusun şiirle verileceği yerler tesbit edilerek cetveller duvarlara asılmıştır. Her mmtakarinden güzel parçalar da okunacaktır. da tayin edilen saatte rey verilecektir. Iki nişanlı Büyükdereden gelirken... Yeni ticaret anlaşmaları Eski mezarlıkların tamiri için yeni sene bütçesine on bin lira tahsisat konRomanyadan göçmen muştur. Hazirandan itıbaren faaliyete nakliyatına başlanıyor geçilerek bu kabil mezarlıkların du Yakında Romanyadan memleketimize varlan tamir edilecek ve bir kısmma da yeniden ağaclar dikilecektir. göçmen nakliyatı başlıyacaktır. 937 senesi nihayetine kadar getirilecek göçResmî dairelerde elektrik menlerin yekunu 56,000 olacaktır. ISKÂN ÎŞLERÎ Beynelmilel Ticaret Odaları kongresi kontrolu 28 haziranda Berlinde toplanacak olan Beynelmilel Ticaret Odaları Mer kez kongresine Türkiye Millî komitesi de davet edilmiştir. Kongreye Türkiye Mıllî komitesi namına reis Mithat Nemli iştirak edecektir. Bindikleri hususî otomo. Birçok memleketlerle bil hendeğe yuvarlandı müzakerelere başlanıyor Beyoğlunda Suterazisi sokağında o turan kunduracı Andon, nişanlısı Mari ile hususî otomobılile Büyükdereye gezmeğe gitmiştir. Genc nişanlılar gece evlerine dönmek üzere Maslak yolun dan gelirlerken Andon karşı taraftan son hızile gelen bir otomobil görmüş ve derhal büyük lâmbalarını söndürüp yoluna devama başlamıştır. Karşı taraftan gelen otomobil yaklaşınca Andon bir kaza vukua geleceğini hissetmiş ve direksiyonu biraz daha kenara kırmıştır. Fakat bu anda çok yakına gelen otomobil, lâmbalarını söndürmediğinden adamcağızın gözleri kamaşmış ve direksiyona hâkim olamıyarak kenardaki hendeğe yuvarlanmıştır. Meçhul otomobilse derhal kaza mahallinden uzaklaşmıştır. Kazayı yoldan geçen şoförler jandarmaya haber ver mişler ve yarahlar derhal hastaneye kaldırılmışlardır. Meçhul otomobil her tarafta aian maktadır. Bundan bir müddet evvel Macaris tanla aramızdaki ticaret anlaşması feshedilmiştL Yeni bir anlaşma yapmak üzere Macaristandan bir heyet şehri mize gelmiş ve Ankaraya gitmiştir. Macarlarla, klering esaslarma dayanan yeni bir ticaret anlaşması yapılacak tır. Ankaradaki müzakerelerin uzun sürmeden iki memleketin menfaatlerine uygun bir şekilde neticeleneceği muhakkak görülmektedir. Müddeti bitmiş olan Türk Fransız ticaret ve klering anlaşmalannı yenilemek üzere Paristen bir heyet te yola çıkmıştır. Marsilya tarikile gelmekte olan heyet bugünlerde şehrimizden geçerek Ankaraya gidecektir. Fransa ile aramızdaki ticarî münasebatın genişlemesi arzu edilmektedir. Yeni anlaşmanın bu arzulardan mülhem olacak esaslan ihtiva edeceği şüphesizdir. Resmî dairelerin elektrik tesisatmm altı ayda bir kontrol edilmesine evvelce karar verilmişti. Bazı taraflarda buna riayet edilmedıği görülmüştür. Verilen bir emirde bundan sonra bu rmıayenenin her tarafta yapılması bildi rilmiştir. Yugoslavyalı misafirlerimiz abideye çelenk koydu Ekmek fiatları Nark komisyonu dün Belediyede toplanarak önümüzdeki haftanın ek mek ve francala fiatlarını tetkik et miştir. Buğday fiatlannda temevvüc görülmediği için narkın da olduğu gibi bırakılmasına karar verilmiştir. ADÜYEDE Valide hanı cinayetinin muhakemesine başlandı Bundan bir müddet evvel Valide hanmda bir cinayet olmuş ve Nedime admda ahçı bir kadın dostu bekçi İrfanı bıçakla yaralıyarak öldürmüştü. Dün Nedimenin muhakemesine Ağırcezada başlanmışür. Nedime, bekçi îrfanı çok sevdiğini, onu öldürmediğini, o gün işınden gelip kapıyı açar açmaz bekçinin kendi üzerine düştüğünü, bekçiyi evvelâ sarhoş zannettiğini, bilâhare başım yıkarken suların kırmızı renkte akması üzerine yaralı olduğunu anlıyarak polise haber gönderdiğini söylemiştir. Bunun üzerine üç şahid dinlenmiş ve şahidlerden Bayram, eskiden poliste ve sorgu hâkimliğinde verdiği ifadesini değiştirerek yalan şehadette bulundu ğundan mahkemenin kararıle derhal cürmü meşhud Müddeiumumilığine sevkedilmiş ve tevkif olunmuştur. Davaya devam olunacaktır. Aramızda klering münasebatı durmuş /an Madam Vellâ, kendi kullandığı 921 olan Almanya ile de bu ay zarfmda yenumaralı otomobille yanında 8 yaşın ni bir anlaşma yapılması için müzakedaki oğlu Vitali olduğu halde evvelkı reler başlıyacağını gösteren alâmetler gece Şişhanekarakolundan aşağı gidermevcuddur. Türk Alman klering an ken 191 numaralı tramvaya çarpmıştır Çarpmada otomobilin sol ön tarafı laşmasının müddeti de bu ayın 22 sinparçalanmış, Vitali de başından yara 1 de bitmektedir. Almanyadan bu müza] kereler için bir heyet gelecektir. lanmıştır. Bir otomobil kazast daha Taksimde Plâtin apartımanında otu Paskalya tatilini geçirmek üzere şehrimize gelen 30 Yugoslav memunından mürekkeb heyet dün öğleyin Taksime giderek Cumhuriyet abidesine bir çelenk koymu|tur. Bu merasimde Yugoslav talebeler de bulunmuşlardır. Misafirler, öğleden sonra şehrin tarihî mahallerini ve müzeleri ziyaret etmişlerdir. Şehrimizde misafir bulunan dost Yugoslav talebeleri dün Selçuk Harun Kız San'at mektebini gezmişler, oradan Üniversite Hukuk ve Tıb Fakültesine gelmişlerdir. Burada sınıflar ve Tıb Faküîtesindeki enstitülerle lâboratuarlan gez dikten sonra Çapadaki Kız Muallim mektebini, Yüksek Ticaret mektebini görmüşler ve öğle yemeklerini Galatasaray Lisesinde yemişlerdir. Dün akşam da Galatasaraylı gencler, kıymetli misafirler şerefine bir müsamere vermişlerdir. Yugoslav Üniv«rsitelileri bugün vapurla Boğaziçinde bir gezinti yapacaklardır. Öğle yemeklerini Beykoz kulübünde yedikten sonra gezintiye devam edecekler ve akşam geç vakit Köprüye döneceklerdir. Saat 8,30 da Yüksek Ticaret mektebi tarafından, Tokatlıyanda şereflerine verilecek ziyafette bulunacaklardır. Muharrem Feyzi TOCA\ Cumhuriyet Abone şeraiti Nüshası 5 fcuruştur. Türkiye Hariç için için Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. Altı aylık 750 • 1450 • Üç aylık 400 » 800 » Biı ayhk 150 »

Bu sayıdan diğer sayfalar: