3 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

3 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 Temimuz 1934 Benim görüşüm : Yenilran edebiyatı / AA ne vaziyette? l e .. Şehinşah Pehlevinin — geldiği! Beıedlye Iktısa günden gittiği güne kadar, galiba o ae a ei — ghtikâr yapılmadığını söylüyor e hur edebiyatma dair bir şey yazıl- n madı, Bu noksanı telâfi için, ben, . v » e ö - üstad Hüseyin Danış Beyin de be| “Serbest piyasada takarrür eden fiyatlar, şehrin tevzi VA lunduğu bir mecliste, İttilaat sahip . 1..* n .. . .. " ve ha mulanti velran gaxa — gmekanizmasına ve iktisadi bünyemize göre en . rinin mümessili A. Mesudi Beyden e 9 öemaei Helran Gkla normal fiyatlardır.,, | di Handan, gider ayak, mâlümat iste- Belediye daimi encümeni âza-| evveline kadar hayat pahalılığın -| normal fiyatlardır. aş meyva ve d dim, larından Avni Bey esnafın ihtikâr| dan şikâyet ediliyordu. Şimdi bi | sebze satışı fiyatlarına gelince bul| M, Suriç M. Karahan ğ Dedim ki: yaptığından, halkın ihtikâr elinde| kaç gündür de sebze ve meyva pa- maddelerin fiyatlarını da bugünkü| Saşe e . | N —İran edebiyatının mazisine| kasup kavrulduğundan şikâyet e -| halılığından şikâyet ediliyor. Gaze şartlar dahilinde normal — buluyo- bi'iı':':':::"';:Z':G:::İm:lî;:?ı D 'air, hmen'her Türk münevveri-| diyordu. Belediye İktisat müdürü lıl_ırdo_ çıkan rakamlar akıerîye(lel ruz. Kırk paraya almıp ön beş ku-| | gösteren bir delil de, buraya, dev- " az çok fikri vardır. Fakat, bu| Asım Süreyya Bey bu sözlere dün| mübalâğalıdır. Hayat pahalılığı| ruşa satılan yaş meyva ve sebzeden| y yerin daima en büyük şahsiyetlerii j >kü vaziyeti de hiç bilen yoktur,| $u cevabı vermiştir. zaman pek doğru olarak| haberimiz yoktur. Belediye hava-| sefir olarak gönderdikleridir. 'â eski usulü mü takip .gliy.,,.J “Gazetelerin neşriyatını yakın- )hliyıcımııı teşkil eden muhtelif| yici zaruriye fiyatlarını yakından İngilterenin son Ankara mümes- — 1z, yoksa, sizde de garp edebi-| dan takip ediyoruz. Bir kaç hafta| kalemler hatıra gelir. Belediye ka-| takip etmektedir, sili Sir KI:":, Frıış_uıyı. _ı.—’.lklmğı- j 1 tesirlerini gö Ş ; aa seNeRLA ensenan ae krrenaererenı iyeli itibari e yenenlecın ekea ae Ka geyeLarsasanerase | DüN Sön Ankara mümessili Herr Na esirlerini gösterdi mi? Ro- eee yelöneüaie nunu salâhiyeti itibarile bu kalem-| <e vçdanan BĞĞR, Rüsyaya tayla odilmişii Te 1|.nr, hikâyeler — başladı. mı? Ecnebî Profesörün lerin hepsi ile ıllkı'd.ır de_iild'ir. Başvekil Paşanın Sovyet 'sefiri Suriç Yoldaş ta . slizm, Senbolizm, kübism, cere-| z Biz yalnız havayici zaruriye ile : D yaya gönderildi. Onun yerine — gelen yanları var mı? İ yaptığı amehyat meşgul oluruz. Bunun haricinde zıyafctı Karahan Yoldaş, Bolşevik siyasetinin Bu süalim, İranlı edipleri'epöy-| ““ "Tıp fakültesi için Avrupadan| Kölan maddelerle Müttehlikin ai A D L L Biçilir Y S Tüne galLin ve Türk ce düşündürdü, Herhalde, beya-| getirilmiş olan ecnebi mütahassıs- lrm takatinin takip ettiği seyir ile | . Suriç, Türk milletinin ve Türl : Saküi in olunan M. Suriç Şer inkilâbı şeflerinin büyük dostu olar — ı el | İ l ; Maamafih 4| #ine tayin ol S SS a Va Tesr li nalta bulunmamak üzere 0nr.edın. ların resmi hastahanelerden gayri Z;::;üıl:'îâııh];:d?mıüt:::î_ ne dün Başvekil İsmet Paşa Haz -| rak temayüz etmişti. Lozan muahede- ::'iu" ıı!'rnıı"»ı:ııılg.:ııh'ıy.d.ıle;ı Lşıkîn. dıv;;' ıuıhılılerdo ıı_lılıî işlerle i'ııiııl e- ltönla olaetalikiğletirn hüiyaşlakair retleri tarafından bir öğle ziyafeti| :ı:ıınk I:ıxlı::ııı i::;ı'ı.:.d.ıı'ıı:: ı;:ı.. idi. Buna l'lülne:- 1 değil, edebi! 4emiyecekleri hakkındaki kanun Yalxe ölt eyyü ve'bizmet " fiyatları verilmiştir. Yemekte Hariciye Ve- Yoldaş, Sevyet - Yürk ';ı:“ıu"" :: ğ gün geçtikğe mömlenlektadir: kili Tevfik Rüştü Bey de hazır bu- günkü oalhaya keğir lerletnüğe' W lunmuştur. Başvekil Paşa akşamki| yaffak olduğu için, Almanya ile mem- — trenle de Ankaraya dönmüştür, leketinin gergin münasebetini de kı - — | yasetiyle hüsnüldare ile Berline yol. — Tahri k . | hilâfına proefsör Nissen'in, mua- vi ım'l: br.ıırde.u.ıf)run, b'l_lh"e Ariz| yini ürhanettin Bey ile müşterek ıEfe:ıdi:n:;' 'd:dıl!:n"k b olarak Şişli sağlık yurdunda yatan , arız ve N ih- ei & Semk krt tiyaç yok. Şöyle sathi lı ha Hlagan Hepi âsgsiede hiri maddeleri için 929 senesi zarfında i ; " Çevap'ar ve-| ne akciğer ameliyatı yapmış oldu- i Ş j Periye bankası itilâfı —| Twmutır. v Fin.,. Son edipleriniz kimlerdir ve ğu Sıhhiye müdrlüğüne haber ve» 1555 iken bu miktar ayni 934 sene y Özen yerlk ginderlün KUN neler yazıyorlar? ilmi: t vöalü da tah sinin dört ayı zarfında vasatj ola - Vaktiyle Periye Bankasından Yolda y ’ı D Bıl "; :ılllı ;" 3 Bir Meliki Fi DÇ SR N Dç H k 900 e inmiştir, Rakamlar orta-| istikraz yapan belediye, banka ile| Sij a yi Srmretin c Haa Meliki Şuera — mevcutmuş.| kikata başlanmıştır. İzmirli Hasan| "* O EERLERA K ŞU SNSÜ YADI ye, #il, beynelmilel siyasetin en tanınmış — Fakat, ismini birdenbire hatırlıya- ya konuünca ne umumiyetle eşya| bir anlaşma yapmış ve bu anlaşma| simalarındandır. 1917 senesinde Pet- — madılar, Reşit Yasemi ve Emir Ca * g. NE fiyatlarının pahalılığından, ne gı -| nın mukavele esaslarını hazırlamış rograt amele şürâsında Bolşevik gru- eĞi hanesinde profesör Nissen tarafı » ME | öledkmeki git hit isimli tanınmış şairleri varmış. d::e:ı;e]oiyı:ı;oy:::m.ı::'n ıılt'em': da maddelerinin — yüksekliğinden| tır. Yalnız bazı teferruat üzerinde| Pu kâtibi umumisi bulunuyordu. O za- — —Runlar, eski z tal %W ——— | banka mümessilleri ile belediye '_.'j mandan beri, pek çok rüesa, l:ım lern,, ımıl:ı. # Rn: '"ll.d"ııı unh-ını almıştır.. Bundan St eden| rasında temaslar — yapılmâktadır. mııyılimni H'Ma“""'":“ '” yazarlar? fiyatlar şehrin tevzi mekanizması-| Pek yakında bunlar da neticelen -| 4; Billmn KA Mi A tü ; iME : ki, M. Karahan daima büyük reislerin ürza Hüseyin Han sordu: na ve iktisadi bünyemize göre en| dirilerek mukavele parafe edile-| hatir hareketini takip etmişti. Bros — Modern elup kübik yazmak cek ve Şehir Meclisinin tasvibin-| Litovsk muahedesinde, bu zat, Rı nasıldır? den geçtikten sonra mer'iyele ge - '“’;“ni_" blîv'fiübiqiî- Sanra Harici » — Meselâ, aruzu terketmişler çecektir. ye komiserliğinde riyaset heyetine Un midir?... Aıri’ hayatın mübalâğalı t ,h ı.ı!ıınmı Si B e Vei bareketlerindi - p ğer resmi hastahanelerde boş ya - ç (d setini idare edenler arasında - bulun llıvıulırııı': aa ""'::e"" “l'i;ı'k tak olmamasından dolayı Şifa Yur Geriye kaldı muştur, İııî:ıe bıyuıl:':':l ırıııkılvd; D ona göre seçmişler ö kldir & K & .| ve muahedi âmil uştur. 192 midir? dunda yapılmış olduğunu bildir Dün öğleden sonra Galata rıh de Lehistanda, 1926 da Çinde sefirlik — Hayır... Bir müddet aralarında görüşe- İstanbul müstehlikinin sarfiya- tı muayyen cins ve kıymette gıda Efendi evvelâ Cerrahpaşa hasta - sonra Şişli Sağlık Yurduna yata- rak ameliyatını yaptırmıştır. Pro- fesör Nissen, ameliyattan sonrâ| —e Sıhhiye Vekili Refik Beye bir mek | tupla, ameliyatın bilâücret ve di - Çamaşırhanede yangın miştir. Sıhhiye müdürü Ali — Rıza; Beyoğlunda Galip Dede cadde- Gamdaki Ortabanda Ticaröt kap | ' SRLALieedie 3908 08 Ç dt Bey, merkez doktorlarından birini| sinde Adamapulo apartmanının| Lan ve makinistleri tarafından bir :i’_"!“i' a n;“ KĞ d:ı- 'yet bu işin tahkikine memur etmiştir.| üst kat çamaşırhanesi tutuşmuş ise toplantı yapmuağtır. "Toplantıdan| oldağünü'dal Hdeyiek "ühr Kasımpaşada oturan Tevfik ile l'î'ıeân:ı.:ın:hm:ğ.um "yıı;i-) Ü —...——t L de derhal söndürülmüştür. maksat, ilk kongrenin yapılmak is- ü î.. "':'.T zarfında, şark şubesin-. vi .e ' : tisas » Sövyet - Türki. — geldiğini haber verdiler: ifel 1 ç memı:' l_l.l!;. ü | Duvarı kurcalarken lîm;"a'.r e ';:hl e ekı:"'î" ye ioıdıiuııı-:.l':'idmdı ._'ll' geç e Ser İ Falstd çe tırıldı olmadığı için kongre ayın oku- kenetağ, Tükkrüri; d » bi Ğ ' Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti zuncu Pazartesi gününe — bırakıl -| vi i,, <üme edilmiştir. Piyer Loti'nin “İs Remzi, dün gece Uzunyolda bak - fah; VĞ » teftiş heyeti gümrük memurların - B ÇAM Gi mıştır, M Karahan, bunca — tecrübelerden eh?:ı:::;u,, SAA AtarVelai ae dan bir kaçına işten el çektirmiş- ::.ı Iı.:::'md:ı’:r:::;:e:o::;:- ——— ;oı'ı:ıı. ı;'uk. Bolşeviklerce, mütı N . e $ 1 itha- rVarı y w - .» . efalar Hariciye nazırlığı etmiş kadar — j — Başka? :'. î::;u':;'::: nl_'_::::: l;":_ lanmıştır. Çöp müteahhidine ihtar | yiyci siynsette yedi tulâ sahibi addor ğ — Mutiuddevle Hicazi isminde- 6 Belediyenin çöp müteahhidi, dilmektedir. Sovyetler, böyle bir dev- zi, muhasebe mümeyyizi Alâettin,| — Elinden yaraladı kâtip Faris Beylerdir. Remzi Be—_' yin yerine paket gümrüğü müdür| muavini Nurettin Bey tayin — edil- ki edibimiz Aleksandr. Dümadan tercümeler yaptı. Hüseyin Daniş Bey, sordu: — Hangi Aleksandr Dümadan? ş ei ; let recülünü bize göndermekle Türki- — mukavelenâmesine lâyikıyle riayet Y doit üü eli el Seyyar simitçi İsmail ile Osman| etmediği için bir ihtar almıştır. Mü/ $ gkterini İsba bu sabah bir kavga etmişlerdir.| teahhidin, mukavelename mucibin K göstermiş'olayok, Neticede Osman İsmaili çakı ile| ce çöpleri açık denizlere döktür- Hüseyin Faruk (li :::':Y; Biri baba, diğeri oğul ml!;;: komisyoncu ile bir maiyet elinden yaralamıştır. mesi icap ettiği halde Davutpaşa | ——— eeei üzeri isi .: & Teci.s. ci : M > Y, Tir vardır. oe isimde iki muhar-| » ee Tümrüklerde iş takipi Araba Şarplı ü î_r;ıedıkule b.:lııllıenne dötürmesi, | Süreyya sinemasınm — a B dilmişlerdir. Tahki- ihtara sebep olmuştur. Tn ö B d.?e!hılde ikisinden de tercüme ;IT;?::.::;:;:;:W Hüseyinin idaresindeki araba süküüçünüünenü Darülâceze hissesi edilmiş olacak ki, müsbet bir şey | vçarrsererrrmereereaserererErERLEre.se.. | dün Mühürdar caddesinde 13 ya| — Kadastro faaliyeti Kadıköyünde Süreyya sineması | öl""'_""edlk- li diğer şair vardı ki, dost olmuş -| şındaki Hüseyine çarpmış, hafifçe ı n ü 928 — 929 senelerindeki darülâ » d ç mrMiğer meşbur edipleriniz kim- tuk. Pervin, genç olmakla beraber,| yaralanmasına sebep olmuştur. A- Süleymaniye, v“"“'!"' Tüvei “cane bilielerini vermemiş, bu yüz: ierdir v='neler yazmışlardır? bizim elli sene evvelki yaşmaklı e-| rabacı yakalanmıştır. ""t’!'"d.' de"l“’_ _'“l""' müa-| Gen belediye tarafından sinema İ' î Sait Nefisi Fransızca — Fa-! dibeler tarzında hissediyor ve ya- melesine bu günden itibaren başla- leyhine bir dava açılmıştı. Sür risi bir lügat kitabı yapmıştır. Y anm tesiri- nacaktır. ş ida E - götetR lt bisekai "9.'"" :ı zıyordu. Fakat Moskovanın tesi: Kongre ya sineması darülâceze hisseleri - . . b larını işçiden, çiftçiden AA AA nin o senelerde oynıyan operet ve Ali Ekber Han Dihhüde Arabi ve __cım':;:z:“,m..,_ Lâhuti de, N: Türk diş tabipleri 6 Temmuz Cu Milliyetin davası tiyatro kumpanyalarından alın - — Farisiden mürekkep emsal yani zım Hikmetin tarzını bir kaç şiirin ma ıünü_m! onda etibba odasın - Esnaf Bankası meselesi eLrıfm-ğ masını ileri — sürüyordu. M darbı meseller yazmıştır. Nasrul- de taklit etmişti. Lâkin bunlar, İ- da senelik toplantılarını yapacak-| daki neşriyatından dolayı beledi -| mahkemeye aksetmiş, ikinci hu » lah Han felsefi “âyine,, isimli bir van haricinde kalmış iki şahsiyet- lardır. ye tarafından Milliyet gazetesi a-| kuk mahkemesi Süseyya sineması. roman yazmıştır. Mevzuu, şimdiki| Yir Yukarıki muhavereden, şimdiki ——— leyhine açılan belediyenin manevi| nı 2300 lira tutan darülâceze his- — devirden rlınmadı.. Garamidir. İran edebiyatının Avrupa cereyan Gezinti şahsiyetini tahkir davasına “dün| sesi ile 100 lira vekâlet ücretinin Mirza Ali Asgar Han Şerif te küv-| 1arından henüz çok uzak olduğu| Z ikinci ceza mahkemesinde bakıl-| belediyeye vermiye mahküm et vetli ediptir. an'aşılıyo-. Bizim edebiyatı cedide| Verem Mücadele Cemiyeti 26/ mıştır. Maznunlardan Etem İzzet miştir. Bu karar temyiz mahke - : — Kadın şairiniz var mı? ayarı bir hareketin bile orada şim-| Temmuz Perşembe günü Şirketi| Bey söz söylemiş, belediye avuka-| mesinde tasdik edilmiş, — bir — Pervin... dilik başlamadığı aşikârdır. Hayriyenin 71 numaralı vapuru| tı Rami Bey cevap vermiş, netice-| gün evel de icraya verilerek 230 Bu hanımıMoskovada iken gayet — (va-na) ile bir gezinti tertip etmiştir. de muhakeme 10 Temmuz — Salı| lira sinemadan alınmıştır. ) — tanımıştım. Bir de Lâhuti

Bu sayıdan diğer sayfalar: