3 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

3 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Ağustos 1934 &“ım“;'w'.. ü : Günde 16 saat ça'l:şan insanlar Unlar Patagonyada değildir.| Türkiyededir, Ktanbul şehrindedir. des$ Attâ yeni ismi Ankara d d cad-| üHı:kn Babiâli caddesindeki nlarda bile yirmi dört saat hi "'î ' ön altı saat çalışan ücret uli,:i::_" merak edenlere göstere- Tim, Adlarile sanlarile... huriyet rejimi, kendi tabaa- çok şefik ve rahimdir... Çalı- N insanları vikaye etmek kaygu B #huri ruhunda — mündemiçtir! 'ı:kfm aksi varit olsaydi, devlet orikalarındaki işçiler, istismar lirdi. Halbuki, Sumer bankın e fabrikası başta olmak ü- » bütün hükümet müessesele- İ çalışma şeraitini biliyo- h;.:elediyınin zihniyeti de hü- N inki gibidir: Zayıf memur- Tina öğleden sonra izin verecek- 'bs Rikkat bukadar olur... k _F.klî. bu resmi teşekküller ha- :::dıki ücretli insanların pek o 'Ar mükemmel vaziyette olma- İti— kışm Kazlıçeşme ve Haliçte Yaptığımız bir ankette fark eyle- Teek nazart dikkati celbetmiş- &. Hiç bir içtimai muavenet #rmeyen imkân dahilindeki su- Hlludcu mahrum bulunan, yer| Üzve gıdasız insanların bu sanayi| Rerkezlerinde binlerle olduğunu Dört gözle beklenilen iş kanu-| ilk meclis içtimalarında ar-| “Slhıul. bir zarurettir. Bu iş kanunundan istifade et- Riyi lâzımgelen bir sınıf da dük- -h'llrdı ve küçük imalâthaneler- Xğğil:lfi sümürülünceye — kadar & ekserisi genç vatandaşlar- Bir çoök dükkânlar, onaltı saat Xik kalıyor. Sabahım altısından %mm onuna kadar... Bicare çı- " bütün bu müddet zarfında, us :'.nı ve müşterinin emrine ama bulunmak mecburiyetinde kalı h'— Hattâ, dükkânı, açılmadan "Vvel süpüren, kepenkleri kapa- ©dur. Ancak yedi saat uyuya- » Gözlerinin kopçasını a- &e Açmaz gene İş... şerait altında çalışan bir va bi ne beklersiniz? Sıhhatli Mi Ücut mu? Salim bir dimağ n ? Mükemmel bir nesil yetiştir- *k mi? Belediye, muayyen dükkânları len kapatmağa sevketmekle :H“ Âiyi etmiştir. Bu sayede, iğim çıraklar, on altı yeri- î:':'!eıl on dört saat çalışacak - Bi "lıdukin' bu da makul bir rakam itr? İ h.'nlhhnı.yıpıl&ak iş,on al-| _::_ıçk tutulan dükkânda iki hj işçinin çalışmasını macburi d:"k hem nesli korumak, hem .,_""llm iş bulmaktır, Bir çira- ». liğı sekiz on liradır. Bu para tak le dükkân sahibi bata- kıll.:'dn?'" Bahusus, aynı mü- lj,_ yet, rakiplere de teşmil edi- ıîıı—"':u. hasıl olacaktır. laşımızın söylediği gibi :.'a*;'l-. bu gibi şeyleri tanzim Si doğru... Lâkin onun tan- ön p Tesi, ön altı saatlik mesaiyi saate — indirmek o- ha * ©n dört â A'ııl l'lıuele iş kanunudur... Tün ."'lln mefaati, iş kanunu- Ü çe üzdeki meclis içtimam- “'51. a? çıkmasıdır... Zira, ma-| Sanayi memleketi haline A a.. ... LA OA A a AAA AÖi kapatılmasına karar verildi Yiyecek satan dükkânlar saat 21 de tuhafiye ve manifaturacılar 19 da kapanmış olacaklardır İstanbul manifaturacılar ve tu-| hafiyeciler cemiyeti, vilâyete mü- racaat ederek günlük iş müddetle-| rinin uzunluğundan bahsetmişler| ve dükkânların Avrupa şehirlerin- de olduğu gibi muayyen saatlerde kapatılmasını istemişlerdi. Bu mü- racaatin tetkiki belediyeye havale edilmiş, daimi encümen dün bu| mesele etrafında müzarekede bu-| lunmuştur. Belediye kanununun — birinci| madesinde (Belediye, belediyenin ve belde sakinlerinin mahalli ma- hiyette müşterek ve medeni ihti yaçlarını tanzim ve tesviye ile mü- kelleftir) ve belediyelerin vazife - lerini sayan 15 inci — maddesinin 19 uncü fıkrasmda (. ... Belediye- Artık lâstik ayak- kabı yapılamıyacak Önümüzdeki pazar günü son defa olarak, lâstik ve deri rekabe- tini tetkik eden komisyon, ayak - izı bıcılar cemiyeti mümessillerini dinliyerek tetkikat — neticelerini ihtiva eden raporu hazırlıyacak - tır Bu işle alakadar olanlar lâs- tikçiler için konan vergiyi çok a- ğız bulmaktadırlar, Hatta son is tihlâk resmi üzerine artık lâstik ayakkabı imalinin gayrikabil ol - duğunu söylemektedirler. İki çif ti bir kile gelen bu ayakkabıların bilaruna 150 kuruş istihlâk resmi konması memlekette bu sanayii tamamen öldüreceğini iddia et- mektedirler, Lâstik fabrikatörleri, sön bir teşebbüs olarak, ticaret odasında ki alâkadar komisyona ayakkabı- cıların noktai nazarını iskat etmek için bir rapor vermişlerdir. Bu raporda lâstik ayakkabı fabrika- | larının 2.000 ameleye — yevmiye verdiklerini, bu fabrikaların hü - kümete ayakkabıcılardan çok ver- gi verdiklerini, buna rağmen son kararlar tatbik edilirse bu fabri- kaların muhakkak surette kapan- mak tehlikesine maruz kaldıkları- nı yazmaktadır. —ei Varidat umum müdürü geldi Varidat Umum Müdiri Rüştü Bey şehrimize gelmiştir. Rüştü Rey dün İstanbul maliyesine gide- rek murakıp Raşit, Hüsnü, Mus - tafa Beylerle görüşmüştür. Rüştü Bey şehrimizde bir. müd- det kalacak, yeni vergilerin tat- bikına nezaret edecek ve yanlış tatbik edilen kısımıların ıslahı ile uğraşacaktır. —Ç geliyoruz... Hergün yeni yeni fab- rikaların açıldığını görerek — kol- tuklarımız kabarıyor... Ücretle ça- lışan vatandaşların hukukunu ko- ruyan İş Kanunu, artık ihmal imhal edilemez bir hal almıştır. (Va-Nü) ve HASER — A arm Fostası ın muayyen nin selâmet intizam , sıhhat ve hu- zurunu ihlâl eden şeylere meydan vermemek ve bunları menetmek) ve belediyelerin haklariyle salâhi- yet imtiyazlarını gösteren 19 uncu maddenin ikinci fıkrasımnda (Be- lediyenin ve belde halkmın sıhhat ve selâmet ve refahını temin — ve beldenin intizamını halelden ko- rumak maksadiyle — kanunların bahşettiği salâhiyete müsteniden emirler vermek....) denilmekte ol- masma — binaen bu müracaatin mevzuu itibariyle belediyeyi alâ- kadar ettiği anlaşılmıştır. Bu an- Taşılınca daimi encümen, meseleyi uzun ve derin bir surette tetkik et- miş, şehrin umumt hayatını a- henktar bir şurette tanzim ve mü- racaat edenlerin sıhhatlerini ko- rumakla beraber nakil vasıtaların- dan ve eğlence yerlerinden - bü- tün hemşehriler gibi istifade et- meleri noktasından müesseselerin kapatacakları saatin tayinini mu- vafık görmüştür. Neticede ecza- hanelerle alelâmum — yazıhaneler hariç olmak üzere gıda maddeleri satan dükkânların saat yirmi de, bunlardan maada diğer müessese- lerin saat on dokuzda kapanması- na karar verilmiştir. Bu karar beş ağustos pazartesi günü akşammdan itibaren tatbik edilecektir. Pazar gününden iti- baren bakkallar, fırınlar, ekmek satan dükkânlar, kasaplar, manav- lar, sebzeciler, balıkçılar, — sütçü- ler, helvacılar, yoğurtçular ka- vun ve karpuz sergileri, dükkân - İarı, sucular, — şerbetçiler, lima- Kira yüzünden Fenerde Molla Aşki mahalle - sinde oluran Bedia hanımı bir ira meselesinden döğen İlyas ve validesi Fatma hanım yakalan - mıştır. Hava gazından zehirlendi Feriköyünde oturan Afet ha - nım, Beyoğlu İstiklâl caddesinde çalıtşığı bir apartımanın alt ka- | tıvda bavagazi kokusuyla zehirle- rerek Beyoğlu hastanesine kaldı rılmıştır. Paralarını çaldırdı Kasımmpaşada oturan madam Furul'un yanımnda çalışan hiz- metçisi Karonya elli üç lira para - siyle saat, yüzük ve küpesini çalmışsa da yakalanmıştır. Sakanın marifeti Boğazkesende oturan Madam Esterin otuz lira kıymetinde iki yüzüğünü Ççalmak istiyen saka Mustafa yakalanmıştır. aA Şifahi imtihanları yapıldı Marsilyaya —ticaret — tahsiline gitmek için tahrirf imtihana giren beş efendi, dün de şifahi olarak imtihan edilmişlerdir. Neticelerin yarın bildirileceği zannedilmekte- dir. saatlerde natacılar, mahullebiciler, dandur- macılar saat — tam on dokuzda dükkânlarını kapamış bulunacak - lardır. Manifoturacı, tuhafiyeci, elbi-| teci, terzi, berber, vesair dükkân-| lar da yirmi birde kapanacaklar- dır. Yalnız lokantaltar bu kayıttan hariç brrakılmıştır. Dükkânlarını, — müesseselerini muayyen saatte kapamıyanlardan beş liradan elli liraya kadar par cezsı almacaktır. Birahane, kah- vehane, meyhane, sinema, tiyat- ro, bar, dansing gibi gibi yerlerin kapanma saatleri evelce tesbit e- dilmiş olduğundan bunlar hakkın- da yeni bir karar verilmemiştir. Sinemacıların ver- gi meselesi Sinemaların Darülâceze resmi meselesinin tekrar meydana çık- tığını ve Darülâceze ile sinema- lar arasında bir ihtilâf baş gös- terdiğini yazmıştık. Şimdiki hal- de tecil edilmiş olan Darülâceze hissesi hakkımnda sinemacılardan birer taahhüt senedi — istenmişti. Sinemacılar ise bunu vermekten imtina etmişlerdi. Dün Beyoğlundaki — sinemala- rın birinde toplanıp meseleyi ara- Tarmda konuşan sinemacılar, « li ve belediye reisine müracaat et- mişlerdir.. Mesele şu şekilde muştur: Sinemacılar, Darülâceze esma- nt verilmemiş biletlerin numara- sını tesbit eden bir kâğıt imzalı- yacaklardır. Sinemaların verme- si mevzuu bahis olan Darülâceze yesminin mevzuâta uyup uymadı- ğını tetkik edecek olan komisyu Ja yakın bir zamanda toplana: caktır. Fatihte yazlık bir sineme rüsumdan hiçbirini vermediği i - çin dün, belediye tarafından ka - patılmıştır. hallolun- Kadastro mektebine talebe alınacak Kadastro meslek mektebinder bu sene 38 talebe mezun — olmuş- tur. Bunlardan yirmi dördü taşra tapu kâtibi iken tahsile gönderil- miş olan memurlardan ibarettir. Taşra memurları vazifeleri başr na dönmüşlerdir. Bu sene mekte be 48 efendi almacaktır. Mektebe girebilmek için orta mektep me- zunu olmak şarttır. Kayıt muame- lesi eylülün birinde başlıyacaktır. intiekeğiüiüüde Elektro mekanik şube- sine bina Yüksek Mühendis Mektebinde| yeni ihdas edilen Elektro Meka- nik şubesi için büyük bir bina ya- pılmaktadır. Bu şubeye lüzumu ©- lan makineler yakında Avrupa- dan getirilecektir. Şube bu dert senesi bidayetinde — açılacak ve dersleri, nazariden ziyade ameli SİYASET : Hindenburga dair Öldüğünü dün haber verdiğimiz Alman — Reisicümhuru — Hindenburg, 1870 Almanya « Fransız harbine za - bit olarak iştirak etmiş, bilâhara, erkâ- ni harpler arasında tereffüt etmişti. Almanya, 1914 ten evvel, Frunsa ve Rusya ile harbedeceğini hissetmektey- di ve bu harbin natıl olacağına dair plânınt hazırlamıştır. Harp ilân edilir edilmez, bütün kuvvetiyle Fransa üze- rine yüklenecekti. Zira, Fransızlar, ha- zırlanmış bir düşmandılar. Ruslar ise, seferborliklerini ancak haftalar sonra ik- mal ederek cepheye asker sevkedebi - lirdi. Bu müddet zarfında, plân muci- bince, Fransızların bekkindan gelinc- cekti. Ordu garp cephesinde meşğul - ken, Rus!lar, derlenip toplanmış, hattâ şarki Rusyaya — girmiş bulunacaklar- dı. İşte, Hindenburg'un fikri sabiti, an- Tarı Mazura bataklıklarına dökmekti. Bunu muhtelif seferler, her yerde söylediği için, arkadaşları, kendisiyle, bu bataklıkların ismini söyliyerek lüti- fe ederlerdi. Hattâ, isim bile takmış: lardı. Fakat, Hindenburg, fikri sabiti- ni harptan sonra, iki kere — tatbik etti. Rusları iki defa ayni bataklıklara sok- tüş mahvetti. 1911 deki büyük askeri manevra esnatında, Hindenburg, Kayzer Vil - helmin harekâtını tenkide cesaret gös- terdiği için, bu mağrur ve kendini be- ğenmiş hükümdar, enu tekaüde sev - | ketti. Fakat, harbin ilânimda gena ikti- dar mevküne getirmeğemecbur oldu.Dün de söylediğimiz gibi, Hindenburg, ç fena günlerde, Alman milletinin yegâ. | ne ümidini teşkil etmiştir. Onun en bariz husussiyeti, fikirle- rinden Fedakârlıklar etmemekle bera- ber, muhitinde aksi tesir uyandırma- ması, kendisini hakem mevkiine getir. mesidir. Filhakika, o, ihtiyar İmpara- torun bir mareşalı olduğunu aslâ unut- mamış ve unuttumamış, buna rağmen çümhuriyetin en büyük — şahsiyeti ha- linde belirmiş, hattâ, Hitler rejimiyle bile tezat teşkil etmemişti. * Hitlerin en parladığı zaman zarfm- da, Almanyada, gene onun üstünde bir mevki İşgal etmiştir. Böylelikle, Hitlerle o, bir iktidar i- kiliği husule getirmişlerdi. Şimdi, Hin- denburg'un vefatiyle, Hitler, vahdeti temsil ediyor. : Şehrimizde en fazla salâhiyet sahi- bi Alman şahsiyetlerine; Hindenburg- n halefi hakkında görüştük. — Acaba Kayzerin oğullarından bi- ri Reisiçcümhur seçilebilir mi? - diye sorduk. Aldığımız cevap şudur: t * — Buna katiyen ümkân yoktur. Eğer bir iki sene evvel olsaydı, mese- lâ, eski veliahtin Reisicümhur olması muhtemeldi. Zira, o sıralarda elliye ya- kın fırka çarpışmaktaydı. Bu şahsiyet, onların hepsi üzerinde bir nâziım mev- küini işğal edebilirdi. Şimdi ise, Hitle- rin fırkası, yegâne slyasi iktidardır. Hem, son ihtilâl teşebbüsünde sağ ce- mahın üzerine şüpheler celbedecek de- Kil ele geçirilmiş bulunuyor. Bu ve - beple, hanedana mevki verilmesine ka- tiyen imkân görülemez.. Cümhurreis - liğini, bizzat Hitler işğal etmezse, o « nun fırkasf tarafından — gösterilen bir namzet işğal edebiletektir.” Hüseyin Faruk Çukurlar açılırken Belediye ve şirketley amelele- ri tarafından sokaklarda tamirat dolayısıyle baca ve çukurlar açı- lwrken havagazi borularının tah- rip edildiği anlaşılmıştır. Beledi- ye, bundan sonra böyle çukurlar açılırken, havagazi şirketine ha - ber verecekler ve şirketin memur- ları önünde çukurlar açılacaktır. eli 130 talebe Avrupaya gönderilecek Ormancılık işleriyle kimya, de- mir, mersucat sanayii ve diğer ihtisas şubelerinde çalışmak üze- re bu sene Maarfi Vekâleti yüz o- tuz talebeyi Avrupada — tahsile gönderileceklerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: