9 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10

9 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cezâ_i:fde Yahudi-| leri öldürüyorlar (Üst taralı 1 inci sayıfada) landırmıştır. Aradaki fasıla esna- sında, bazı bırsız. makülesi, İn- giltere konsoloshanesini bile soy - muşlardı. Çinlilere yardım eden — beyaz Ruslardan müteşekkil başka bir kuvvet te Aksu ve Masalbaşa Yakında Kaşgara tay- yarelerin de gelmesi beklenmekte dir. Çinliler Yarkent istikametinde kü- çük karakollar ikame etmişlerdir. gelmiştir. demiryolunu korumak üzere Jeneral Kungşenghan ile müs-| lüman askerin kumanda heyeti a- rasındaki ihtilâf emarelerine rağ- mnen vaziyet şimdilik istikrarını muhafaza ediyor gibi göı*ünmek-' tedir. | Kalküta, 8 (ALA) — Mahalli| bir bayrama iştirak eden müıe“ih; 150 müslüman Kalkütadan 20 mil mesafede bir polis karakoluna hü-| cum etmiş, binayı tahrip ederek karakolda bulunan 3 polisi yarala mışlardır. Hücumun sebebi, meç- huldür. Kaçak morfi ler (Üst tarafı 1 inci sayrfada) ğunu ve evine götürdüğünü söy- lemiştir. Hamal Mehmedin bu id- diası pek gayri varit görülmekte- dir. Hakikaten 500 lira kıymetin- de olan bu malları hamal Mehmet satın alacak vaziyette — değildir. İlk tahkikata nazaran bu mor- finleri yangın yerine attıkları tah- takip edildiklerini anlaymca mor- fineri yangın yerine attıkları tah-| min edilmektedir. Diğer bir tah- mine göre de, bir şebeke halkı bu “Mel'un z&hire alıştırmak ve bu su- retle kendisine bir piyasa temin et mek gayesile böyle yerlere morfin ler bırakmaktadır.Bu vak'adan em niyet müdürlüğü de haberdar edil miş, müştereken tahkikata geçil- miştir. Adada tenis maçları Adaları Güzelleştirme Cemi-| yeti tarafından tertip olunan teni: turnuvası Heybeliadada Plâj ga- zinosu yanındaki kortta — yapılk- maktadır. | Bu cuma Dağcılık klübü tenis- çileriyle Adalar tenisçileri arasın-| da son maç yapılacaktır. Maçı ka-| zanan tarafa Adaları Güzelleştir- me Cemiyeti tarafından bir kupa verilecektir. —— Tramvay ücretleri Yakmda tramvay ücretlerinin tanziti için şirkete verilen müh- let bitecek ve 1923 mukavelesine nazaran yeni ücretler tatbik edil- meye başlanacaktır. Şirket, ücretlerden — yapacağı tenzilâta mukabil amele yevmiye-| lerinden indirmeye karar vermiş-| tir, Nafıa Vekâleti ve Belediye vaziyetten haberdar olmuş ve bu mesele hakkında müteyakkız dav- ranmıya karar vermiştir. izeüiğekinin Bir kayık battı Beşiktaşta Silivri — iskelesinde kayıkçı Çorlulu Mehmet Ali be- | yin sahibi olduğu Teceddüdü bah- Fi motörü Beşiktaş mavna iskele -| sine yanaşmaktayken süratini ke- #ememiş ve orada bulunan üç ka- yığa çarparak kayıklardan birini | mek şöyle dursun bilâkis Avustur- batırmıştır. Zabıtaca tahkikat ya- olmaktadır. Papenin sefirliği kabul edildi (Üst 1 inci sayıfada) Şuşlnig radyoda bir nutuk söyledi Viyana, 8 (A.A.) — Başvekil M. Schuschnig, dün akşam radyo- da Fransızca olarak söylediği bir nutukta M. Dolfusun katli hadisa- tını hatırlatarak demiştir ki: “— M. Dolfus, sir etmek için hiç bir vasıtadan çe- kinmiyen caniyane tecavi Avusturyayı e memleketinin istiklâl ve şerefini müdafaa hususunda iki sene müd- detle azin:kâr ve yorulmaz bir mü- cadele yapmıştır. Bir sulh eseri o- lan Dolfusun eserine devam ed cek ve şiddete karşı hak, cinayete karşı adalet ve cinnete karşı akıl ve mantıl: çıkarılacaktır.,, Alman radyoları Avus: turya aleyhinde faaliyete | başlamışlar Viyana, 8 (A.A.) — radyo istasyonlarının dün Avusturya — aleyhinde faaliyete geçtikleri görülmüştür. Viyanada eliemmiyetle kaydedildiğine göre Almanya, Avusturyanın istiklâli- ne riayet edileceği sözleri arkasın- da bu memleketin işlerine devam- fikrini takip Alman| tekrar İr surette müdahale eylemektedir. Alman başvekili M. Hitlerin iki gün evel intişar eden — mülâkatı, bu noktai nazarı teyit ettiği sure - tinde telâkki olunmaktadır. Çünki bu mülâkatta M. Hitler, Avustur- yalılar hakkındaki düşüncelerinde değişiklik hasıl olduğunu - bildir- kuvvetli id- yada Anschluss lehinde bir cereyan mevcut olduğunu dia etmektedir. Ernest Feike asıldı Viyana, 8 (A.A.) — 25 temmuz isyanına karışan Ernest Feike dün sabah idama mahküm adliye sarayının — avlusunda asıl- Asilerden Kostelnigin ö- lüm cezas: reisicümhur tarafındar on beş sene hapse çevrilmiştir. Madam Dolfus'e tazminat verilecek Viyana, 8 (A.A.) — Yarı res mi “Wiener Zeitung,, — gazetesi | Madam Dolfus'e başvekilin almı; olduğu maaşa muadil bir tazminat verilmesine dair olan kanunu neş retmektedir. Kanunda Mme. Dolfus, evlen olmuş ve mıştır. diği takdirde çocukların istikbal: | için munzam tazminat verileceği de tasrih edilmiştir. Komiteciler (Üst taratfı 1 inci sayıfada) sıdır. Tehdit mektuplarında na- zırların komite tarafından idama mahküm edildikleri ve hepsinin mutlaka öldürülecekleri bildiril - mektedir. Bunun üzerine bir beyanname neşretmiş ve vazifele hükümet rini yapan nazırların ölümden çe- kinmediklerini, komitecilerin, her türlü vasıtaya baş vurmak suretiy le yola getirmeğe çalışılacağın bildirmiştir. Sofyada lerde taharriyat yapılmakta ve a-| zılı komiteciler birer ikişer ele ge| çirilmektedir. Komite reisi Mihailofu ararker yakalanan komite kasadarı Yor - dan Çakarofun üzerinde bir mil- yon levalık bir çek bulunmuştur. Yakalananlar arasında Makedon- birçok yer | ya ihtilâl komitesiyle münasebat- ta bulunan Katrof da vardır. | merkezin mahiyet ve Meger tröst yapmışlar (Üst tarafı 1 inci sayıfada) üzüm tüccarlarının müracaat etmiştir. Diğer taraftan üzüm piyasası- nin açılması bir hatadır. Piyasa- malümatına | da mühim miktarda üzüm toplan madan piyasanın açılması fiat dü- şüklüğüne sebebiyet — vermiştir Dün borsada 37 çuval yeni mah- sul üzüm on bir buçuk kuruş - On buçuk kuruş arasında muamele görmüştür. Geçen sene malından 128 çuval üzüm 8 - 12,5 kuruş a- rasında satılmıştır. Piyasa her gün düşmek tehlikesi göstermektedir. Dün öğleden sonra İzmire mülha- kattan 500 çuval üzüm gelmiştir. Piyasada kâfi miktarda üzümr vardır. Üzümcüler yarın umumi bir toplantı yaparak ihracat me- selesi etrafında görüşeceklerdir. idaresi Diğer taraftan inhisar İzmir mımtakasından şaraplık ü- züm almaya karar vermiştir. İn-| hisarlar umum müdürlüğü imalât şubesi müdir muavini Adnan Bey bu iş için İzmire gelmiştir. | Diğer taraftan Aydın ve İzmir bahçelerinde sergiye incir ılın-| mıya başlanmıştır. On güne ka - | dar turfandanın çıkacağı anlaşıl- maktadır. İncir mahsulü iyi ve be- | rekellıdır | Ingılız nazılerı (Baş taralı ifam | Bunun üzerine Londmdı deh - şetli bir tarama ameliyesi başlıya- rak, bunu yapan adam ele geçiril- di. İngiltereden çıkarıldı. Almanyada, altı ay hapse mah-| küm edilmesine rağmen bundan bir kaç gün evvel, serbest bırakıl- | ; dığı şayi olmuştur. | Fakat, her ihtimale karşı, bu Nazinin İngiltereye girmesine kat' iyyen müsaade edilmiyecektir. Diğer taraftan şimdi İrlanda ve İskoçyada meydana çıkan Nazi karargâhları da, bilhassa bu hava-| liyi Nazilerin merkez ittihaz ettik- lerini anlatmaktadır. Ayni gazetenin son bir nüsha- sında Dablin şehrinde faaliyette, bulunan 30 Alman Nazisinden bahsedilmekte ve polisin dikkati altında bulunduruldukları yazıl- maktadır, Dablin'den İngiltere propagan- dasının idare edildiği öğrenilmiş- tir. Ayni zamanda İngiltereden de Almanyaya haberler bu vasıta ile| gitmektedir. “Deyli Herald,, gazetesi, bul faaliyeti| B;ikııç Şebekesi hakkında şöyle diyor: “Hattâ, Almanya ve Avustur - yadaki son hâdisata ait malümat bile, hâdiseler daha meydana gel- memişken bu mecryadan geçtiği söylenmektedir. ee Örirteki Leh alimleri geldi Dil Kurultaymna iştirak etmek üzere dün Lehistandan şehrimize Leh âlimlerinden mürekkep bir heyet gelmiştir. İstanbul Şebekesi —— Dr. Hafız Cemal Pahili hastalıklar — “tehassısı Cuma ve pazardan başka — günlerde Eleden sonra saat 2j de 6 ya kadar Istanbulda Divanyolunda (118) nu- maralı hususi kabinesinde bastalarını kabul eder, Muayenehane ve ev fonu: 22398. Yazlık ikametgâh telefonu Kandili te'> 38 — Beylerbeyi 48., Muallimler (Baş tarafı 1 inci sayıf, leriyle beraber 24 miştir. llkmekteplerin kadtoları ya - kında Haydar Beyin riyasetindc toplanacak olan komisyon tara- başlanacaktır. dır) saate - indiril- fından yapılmıya Nakillerini istiyen bazı ilkmektep muallimlerinin arzuları da îmkânı dahilinde is'af edilecektir. Bu se- ne hiçbir çocuğun mektepsiz kal- maması için Maarif Müdiriyeti i cap eden bütün tedbirleri almak tadır. Merkezde birçok semtlerdr I yeniden mektepler açılacaktır. Brı mekteplere lâzım olan eşyanın te- | darikine başlanmıştır. Mekteple | rin ilk sınıflarına bu sene yalnr | 24 saatten fazla ders alamıyacaklar 927 doğumlular kabul edilecektir Yer olduğu takdirde 928 doğum” lulardan da alınacaktır. Lise ve orta allim kadroları Maarif Vekili Beyin sonra alâkadarlara Tasdik işi ay nihayetine kâ” dar bitmiş olacaktır. Kadrolard? mühim bir de ik yoktur. mekteplerin mi” hazırlanmıştır" tasdikında? bildirilecek” tir. Lise ve orta mektepler yirmi " ğustostan laltbf kaydına başlıyacak yirmi - eylöl? kadar bitirilecektir. Yirmi bir €© lülden otuz eylüle kadar ikmal iff” tihanları yapılacak tedrisatf bir teşrinievelde başlanacaktır: itibaren yeni ve stanbul Tramvay şirketi evkat tarifesi 1934 senesi 21 temmuz gününden itibaren ilâni ahire No. 10 Şişli — Tünel 12 Harbiye — Fatih 15 Taksim — Sirkeci 16 Maçka — Beyazıt — Maçka — Eminönü| 17 Şişli — Sirkeci — Taksim — Aksaray 19 Kurtuluş — Beyazıt HUDUT WER HAREKET f Şişliden - Tünele — |Tünelden - Şişliye 9 | Harbiyeden - Fatihe |Fatihten . ( Taksimden - Sirkeciye 1Sirkeciden - Taksime ( Maçkadan - |Beyazıttan - / Kurtuluştan - 4 Beyazıttan . kadar muteberdir Fasıla — ilk Sot dakika hareket harek saat 538 3.6 5S.31 $.51 6.32 SA9 7.30 7.50 5.7 Harbiyeye Beyazıda 5.59 Maçkaya | Maçkadan » E. Önüne önunden *Maçkaya ( Şişliden - Sirkeciye 1Sirkeciden'. Şişliye |Taksimden . Aksaraya 2AY | Aksaraydan - Taksime Beyazıta Kurtuluşa ( Kurtuluştan -E. Önüne — 7 — Kurtuluş—Eminönü | E Önünden - Kurtuluşa — 15 B. Taştan - Bebeğe « E. Önüne Bebekten - ” 22 Bebek — Eminönü l — Ortaköy - Eminönü Eminönünden Bebekten VE. önünden Üebeğ - B. Taşa ” (Ortaköyden- Aksaraya '—oz—A—k-“",İ Aksaraydan. Ortaköye fOrtaköyden - E. önüne » O. köye (Beşiktaştan - Fatihe 34 Beşiktaş — Fatih (p ... B. Taşa 32 Topkapı — Sırkccıı A, saraydan -T. kapıya T. kapıdan . Sirkeciye Sirkeciden - T. kapıya T. Kakıdan Beyarıta lBevıımın T. Kapıya T. kapıdan - Aksaraya IAknrıydın Y. kuleye SK VSK " Sirlğerk F dmladömi.! Sirkeniye —— | Sirkeciden - Y. kuleye Y. kuleden - Aksaraya Aknrıydın» E. kapıya 37 Edirnekapı . Sirkeci E. kapıdan Sirkeciden - E. kapıdan | e l___ ı ! * Sirkeciye E. kapıya * Aksaraya Nafıa— V;ekâletinden: Mıntaka Erkek San'at mektepleriyle mektebine bu sene de müsabaka ile leyli meccani talebe * etmeleri ilân olunur. Ankara İnşaat A v , caktır. Müsabaka imtihanı her Vilâyet Merkezinde 20 8-9" ı'l rihinde yapılacaktır. Taliplerin bir istida ile Vilâyete mürs? (4470)

Bu sayıdan diğer sayfalar: