9 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5

9 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

M__ 1gıı.ısı: - _Rk!rı!n Posta adyo Programı | 12 Ağustos Pazar ) 151 Akakerl örkestra könseri USTANBUL. : | umumü hatıraları Mühtelir, ki şarkılar. 20,40: Tugannl — (Piya Kkatiyle). YY Müsahabe, — 2TOT: Aktünlite. | zazi Ptak. 21,40: Bop örkentrn. kon ı serk. 20,15: Haberler Hafif masiki. Pa | 28: Spor hüaberleri. 38151 Neşeli neşriyat, | P haklen kontaramı e ö ” Yonterans, Aşane ve — beraa has| S smusükabe.” 20,00: DaNü PK .B0 AI3 Khz. BÜKREŞ, SBL m. $0 Örkestra karışık program, 28t Khz ı:*?: FK, 1920: Ağana haberleri. 10401 ) '.._:""ı',"“—' Neşriyatı (Kemani, Reşat, Mos » Muzaffı beyler ve Veciha, Vedin 'a hanımlar, S1 Ateş Güneş klübi 18 — 15: Gündüz neşriyoti. 10: Hava - porü. 10,03 Orkontra, 20: Üniversite. 20,15: Kkonsorl — (piyane - Rağyo — örkestrasının — devami. — Sit Könfes 19: Musahabe, 10.15: Dans pli rans. 2413 Radye örkestraminin — devamı, . Untumi harbin ilânı (konferans) | 21) Konferâna, EI18; Ralist Konser (Viye» | Mübhtelif.. 91.18: Popüler könseri. 91.50 >nael salakı 2 Musahabe Tagan- Neşeli neşriyat |hi 2230 Kl konseri, 23: Haberler. üt r. 23.20: Noti fünilerden şar-| 9580: Kahvehâne Wt (Dlâk) 2805: Musahabe, SL10: Dans Ükder 445 Khr. #l: Küöcük mtrosa, İS15: İmre Mayarı Sinn 28,30: Önz oörkestra sı. SAD Kemmerli SAÇö — Veren VARŞOVA, 1345 m. *dNr. 2Ui TLembergd uf BÜKREŞ, 364 m. Dint seşriyat. 1L Dint — mmusikl | Rdyo orkestradı. 18.015: Gündez noşri A ae ati YA la van sakımık Mkial. 18.80 Hafta temali. 18.45: Khi VİYANA, 807 19: Hava rüpsen, 19.03: Dans mmu Yete Sehvein iştirak ve Erleb Mob Konferana, S048: — Plâk, 2 n Tefnkatüyde — yarkılar, SiL1d Belçika 0 N ieladli temkli. Romen msikisi, 8 ü eri künserl — 10z Lida hatıralarnından naklen o 16 Ağustos Perâembe p BUDAPEŞTE, 380 m İRTANBUL © : n 2030 ösan Yelmdi — Köylü — piyesi, 18.80: Plük nüşriyatı. 1020 Ajana ha- Ğ $ 5 481 Bindaposta erköatens| berleri, 19.801 Türk musiki — meğriyatıı. (Ke- | Almanyadaki hava trenlerinin en yüksek istasyonu, Münihtedir. Bu istas yon, 2.960 metre yüktekliğindedir. Bu. p v n . , M A R 7 eXi Garh . Giyün iümtüklül. n l Öxn'ımv :"ı"" :!";"": :_"':'"’"_ :',: rada iş temini piyangosu denilen bir Alman piyangosunun satış şubesi vardır. Resimde, karlı tepeye, tellere bağlı ol eyyen hanımlar.) Si: 4 Böy ta- a F YEYANA, BUW .ra rafimdan konferans. 91.80: Nurüllak Şevket| rak tırmanan hava treniyle çıkanlardan birinin piyango bileti satın aldığı görülü yor. — Viğükettdeminsilkeiin. «0 Piyano refakatiyie Viyana — şarkı . Mi e b “U 2t Misahabe, 2L00: — Bargrarten'den B malban öğeesa yarçeları lt Düze| N Otomobil yangınla- İ 90.40: Haberler, Dana — müsiklsin! 50 Budapoyteden — naklen — & l | bey tarıfından tağanni ve stüdyo orkestrı- TER h. VARŞOVA, 1843 9Ö,TE: Oda mümükln, « Mühtelif. 90,12:| K ge k - & vuk zCSi Taberie we Mösmtate vi P A SUNdÜrMÜK itin 10: Sölist konseri, 28: Musahabe, D 18 Ağus'os Pazartesi Dans müsikisi, 91: Masahabe, STANBUL 203 Ki BÜKMEŞ, 804 n ş D0 Franmzan dere, 10: Rüşen Ferit B 18 — 15: Gündüz neşriyatı, 10: Hava /— İarını temin yollu çara aramışlar, ni » at (üerea, Buşen, / Cövdet, keman! vaporu, 1908 Karışık kenser. 9018 Kon- — hayet bulmuşlardır. * Şeref, İbrahim — bayler ve Yecit İM.) 21.20: Ajane ve borsa — haberle İLd0; Bedriye Rasin banimım iştirakiyle Te ve onz orkestrası. N$ K, VARŞOVA, 1845 m. | İRl0: Tagannili konsor. 19: Musahabe, 1 10481 Muhtelif dahisler. — 9040: PİAN Müzahi neşriyar, 2148 — Haberler. | — d enleri, yüzlüğü ve ayakkapları, alev 2000: Waberler 92 1 Haberlar. — 12105 2Mâk.... MA 051 Ope- n ee h: e e '_'_ .h%..—î' ra” orKAstrasının konseri 9430 Lon Baker| — tenir etmez bir mevi — muşambadandır z takımı Üstelik elinde de, icabında alevlere kar- İngilizler, İtfaiye memurlarını ya - nan otomobil ve tayyarelere yaklaşma - Leoncavollonun eserlerinden » el , v bir poedelik “Palyaçe, eperanizle Mascazni-| — Retimde gördüğünüz şekilde, tıpkı nin gene bir perdelik “Cavallerin Rustica -| Amerikadaki “Ku - Kluks- Klan,, ismini fa,. opernsı. taşıyan gizli cemiyet mensupları — gi Khr. BUDAPI: 830 m. n itfaiye memurunun elbisesi, el- Khz. VİYANA, 507 m şı kalkan >gibi kullanacağı ayni cinsten A avcılık, 20.38:. Viyana musikisi (Mandel kuarteti Ât Khr. BÜKREŞ, 304 m. . p>re Grete Holmün. iştizakiyler. MD0: Mu: İ&.15 Gündüş neşrt, sahabe. S?; Könsetin devamız. — 12,80 Aktıl 5 şriyatı. 191 Hava — rape: A 10081 Kârışık konser, Konterana. | Alite, SRASi Çİft komah — korlserk 2a30:) otomobil yahut tayyarenin — yanına da 1ö: Örkestra — kanaerinin devamı, — Ol; Haberler. 28.80: Gece kenseri. yaklaşabilmektedir. Hörans, 21415: Oda musiklel. 9148) Mu- 17 Ağüstos Cuma be. 291 J. Manoldsko tarafından tağan- | Şi İSTANBUL “2L80: Mme Nina Aleksandre — tarafiı 1880 Plük meşriyatı. 18801 Pllk meşri AA tataanl. © nberler. 23.8 ehan D Ö ğ j , b $ RE SYN SADt İREEUNĞN | yatı. 1920 Ajans haberleri, —190: ” y ; ç b e j ve yenı busiki neşriyalı: (Ekremem Rüşen, Cevdet bir şemşiye vardır. İtfaiye memuru, bu süretle infilâk ve iştial halinde — olan S he BUDAPESŞTE. 35 Önt » KA Z Beyler ve Vecihe, Nedime, Nazan — Feridim ü ğ Ha " Neşeli monolal. Saldbürgüni y ae OY & M git Arü vel yotğ T ? KAR Y İ dev]rlerde klen Bornhard Paumagarterin — Mdaresinde k VU ” Bi 5» e DD borsa haberleri, YR7: Radyö örkestra: Ki İ ğ 2 t rafıydun hafif musiki, K e İ y hörntlerdesi nüüçekalip koner, di dtan | TADAALNAE gesiki S At ' “B4 — mayolar nasıldı PN caz takımı, 202001 Sigan menikisi | we SRZr el N x k 20,135: Dans plâkları. — Muhtolif, e T h | Sentonik atbdvo kenseri. — 21.60: Haboreler. ei TÜ 22 12: Senfönik kenserlii devami. — 39: Füy- 4 < » 3100 ""0""'"""_’ 48 “:'" tön ERLES: Dana mükiklak. — 941 Müsühabe Ş : Mükğ ğ gençler arasında mı — seçilir?.. A- Gerenadlardan — mürekkep ve Die- — Si Ka BUDAPEŞTEN 500 7 n 'E takımı tarafından — örkestra — konse Y e E y g metikalılar, bu fikirde değil.. Ko: M Soön Baberler. 28.50: Akşam — kkona: B Busababe, : Büdapeşte konder V j y üeü , . 2250 müsikisi B İ | ney İzland denilen yerde, büyük Keman konseri. SA181 Verek sigan takımı. a : n : e k 14 Ağus'os Salı Mabörler. 807 Sant Süğarı. v0-| — B — Mllk v N Azakke l A *Aoçer Araşında da ea şık MAYO İSTANBUL Müsakabe. 30151 Saleburgtan nakil. 10, t Dü ş t V e | Müsabakası yapılmıştır. Bir “çok W0 bi 4 Strarvurrtan mükdlllet, K Stranssun bir. ©- e b K 480: Plgk neşriyatı, 10 Mos'ut — Cemi ş N ihtiyar kadın, bu müsabakaya iş- Ş farafından Çocuklara — masal, HL aalabe,. SUU Böğre piyeek | n ş y ğ İ BU n ; li "k musiki neşrimerı (S'hdyo z beyet| 1518: Plâk Rusça haberler. N y a ; ş v tirak etmiştir. Ancak, hayli kapa- çRilat Boi Mehlika — hanımlar) Khz. VİYANA, 507 m. z . y B ü “;"= Ajans ve borga haberleri, 21.30 2030 Momleket haberleri, — 20481 h Resit, Laşinski, İzzet — » burgtan — Blektra,. islinli — temsil — (Richard| Resi şi e | simde, ma r N Bevler tanefindan odü müsikial Strauss) 0 Viyana havalamı, — 28; Mo-| Z t y _' » Hüyölüri — beğenilen Bi vasaörz velü zart örkestrasıinın kon (Bunların Kât-! Ş T * C a V & ihtiyar ve genç kadınlar bir arada Bon ? fonl — Salzburgtan — nakitdilerektir.) — 210 d Viyolonsel — kakseri. 20440 — Piak,| Gee Kansett -. y ” ş EyüNe ee r ArE & — pörülüyor. & t ARUMERL. 'h.b,—,ıy, : " ü 21 1t: Kadınlarım &n küzeli p İ V. Brommein epereti. 38181 Çocuk 18 Ağustos Cumartesi SÜ 23,80: Dans müsikisi :MUst- — İsTANBÜL © 18.80 Pransısoa derş, 191 Plâk neşriyatı 3 Ş, 864 m. | 19 Türk musiki neşriyatı. (Fahine hanır — 15i Gündüz. neşriyatı. 19: Hava| ve Refik, Pikret beyler.) 9i Kştfe — Şefi! 10,05: Karışık komase, 2030 Üni-| Bey tarafihdarı kerte- 8180 Billâyı Tadyosu. 2İç1ö: Setilanik — könber.) “üaz ve tango örkestrini Udahade, SKİ Senfonik — könresin . VAR Haberler, 28,30 Plâk. SÜ * Kbz. BUDAPEŞTE, 330 m. | ibA YİYANA, 50? m. | En şık mayolu kadın, yalnız uherrin İdaredinde rndyo ar li mayolar giydikleri halde! 28 lte ŞÖVU, T m. Popliler — müukiki — konenfl. — 20,30: Spor. — 21;Polonez maesikisi, 2140 İngilize 420: Forini —tara konforamı. L10 Koro konserl. 22: Musa (Tragodle de Phomme)| hahe, 1t: Hafif konseri. : b"'--ıı.ıııı (Sregetten naklen) Aktilalite. 2210 Plâk, 21,68 Dana — musl- * VİYANA, 5307 m. Kisl, "0 Romantik öpena Mmüsiklsi. 2 &23 Kliz. BURMEŞ, 804 a hayvan hikâyeleri. — 29,10: Haborler. 18 y 1ö: Gündüz neşriyatı. 10: Hava 6 könseri. DOrü. 1805 Kareşik konker, — 20307 Kon rums, 5: Plâk. Si: Konferana. 21 Çarşamba Radyo orkestrası. 2880 Kahvatanı — kan i seri. Fransızca ders. 10: Mtnalogi Şehir Khz. BUDAPEŞTE, 486 m. Artistlerinden Muammer bey, 1040 — 8120 Orkestm konseri. — 2250 Bigan ta SUdiki neşriyatı: (Ekrem, Ruşen, | Kımtı. 3di Dan$ müsikisi. Muklafa beyler ve Vecihe, Semiha| — Khr. VİYANA, 507 m. Alman y aS 2120 Ajana ve borsa haberleri | — 2090 Max S&hönher İdarrâinde radyo ör- ğ * ;'"d_x-o €AZ Ve tango orkestrası. | kestensi. 21,80: “Gülön Wçüncü,, İemindeki KA A A E p ğ K aral İz. VARŞOVA, 1848 m. rvadyo piyesi, 28.80: Son — hâbörler. — 2800: enizi derin ol an baz 1 kısı mlarma, su altından döşenen tramvay hatları, atlıftramvayın geçişine müsalt vazi. * Polonez musikisi, — Musahabe, 19,| Gece kankeri. ÇPRAK). | yeti ortaya koymuştur. Tekerlekler etrala su sıçratarak, tramvayın geçişi, içindekiler İçin çok doyumsuz oluyormuş! vada plâja gidenleri eğlendir mek için, bazı yerlerde atlı tramvaylar harekete getiriliyor. Bunların, kıâmen İ içinden geçişleri, mayolu ve pijamalı yolcuların pek hoşuna gitmektedir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: