9 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8

9 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İzmir Valisinin kazalar | Mücadele hakkındaki mühim emri Beyşehirde bir 'Adanadafeci bir kamyof kazası oldu Otomobil kazaları yüzünden on şoför İzmir hapishanesinde yatıyor İzmir, (Hususi) — Kamyonla- rm, fazla yolcu almak suretile bir çok kazalara sebebiyet verdikleri- ni nazarı itibara alan Vali Kâzım Paşa, belediyelere, jandarma kur mandanlıklarına, Emniyet müdür lüğüne ve kaza kaymıkamlıkları- na Şu tamimi göndermiştir: “Urlanm 8 ve 35 numaralı kam- “köy yonları bunca ihtarlara karşı gene kamyon üstüne havaleli eşya koy- mak, bindirmek suretile (Ogerek kamyonlarını ve gerek yolcularını tehlikeye düşürdüklerinden buna göz yuman ve isteklerile yapan şoförleri 15 er liraya cezalandırı!- mış ve belediyeye de tesçil etti- rilmiştir. Bu ve emsalinin bu tarz- daki hareketleri tekerrür ederse bütün bütün san'sttan da menedi-| leceklerdir. Belediyenin ve emniyet teşki-! lâtının kendi hudutları dahilinde! kendi teşkilâtları ile ve hudutları haricinde de bütün yollarda jan- darmanın tam bir mürskabe yap- maları ve hattâ kamyonları o dur-! durarak kamyon üzerindeki adam ları indirmeleri ve şoförler. hak- kında takibat yapılmak üzere za- bıt verakası tanzim etmelerini e - bemmiyetle isterim. Şoförlerin bu yoldaki müsama- erer ver ea VE çe ENE MENEMEN Aydınlıların gezintisi Aydın, (Hususi) — Hilâliah- mer ve Verem mücadele cemiyet- lerinin birlikte tertip ettikleri N; zilli - Ödemiş seyahatleri dün ya- pılmıştır. Seyahate, Nazilliden Sö- keye kadar olan O istasyonlarda 5009 den fazla'yurttaş İştirak et- miştir, Hususi katar saat 9 da Tireye| gitmiştir. Yolcular burada iki sa-| at dolaştıktan sonra tren Ödemiş geçmiş ve saat 13 te Ödemiş is - tasyonuraâ varılmıştır. Hususi tre halk tarafından candan tezahü: lerle karşılanmıştır. —— ama Bir sabıkalıvuruldu! (Hususi) — Evvelki gece saat yirmi birde Kemerde bir vak'a olmuştur. Sabıkalılar: dan Pepe Kemal namında birisi bir kadın meselesinden muğber| olduğu kasap Hasan (oğlu Sar: Mustafa'ya silâh çekmiş ve ateş| etmek üzereyken Salih isminde | birinin müdahalesiyle (muvaffak olamamıştır. İstimdat (düdükler'| çalınmış ve Pepe Kemal civarda-| ki harabelere kaçmıştır. Kemer merkez komiseri Ne | mi bey kendisini takibe (başla mış, Pepe Kemal bu defa elinde tabanca olduğu halde komiser Nazmi beyin üzerine atılmıştır. Nazmi Bey; nefsini müdafaa içir silâhını ateş etmiş ve Pepe K” © sağ kalçasından yaralamış ve | kendisini tutmuştur. o Tahkikat; müddelümumit muavini Şevlr tarafından başlanmıştır. o Yaral' memleket hastanesine kaldırı! » ! muştur. İzmir, 7 İzmirde su tarifesi | dır. Kimseyi rencide etmek (İstemez. | halarından ve küçük bir kazanç yüzünden bir çok aile ocakları kapanmakta olduğu gibi bir çok vatan yavruları da malül kalmak- tadır. Bu yüzden katil vasfını ala- rak elyevm İzmir hapishanesinde 10 şoför mevkuftur. ve| hudutlarına yaklaşırlarken veya çıkarken ekseriya gizlice ya- pılan ve feci akıbetler doğuran bu aykırı hareketin sureti kat'iy- yede önüne geçilmesini ve bu hü -| susta müsamaha eden alâkadarla- rm tecziyelerinin mukarrer oldu - ğunu ehemmiyetle tebliğ ederim.,. l Binaenaleyh şehir, kasaba İzmir, (Hususi) — Nafia Ve kâleti imtiyazlı şirketler umum müdür muavini Emin Beyin reisli- ği altında toplanan su tarife ko- misyonu su şirketinin istirdattan şimdiye kadar olan bütün hesap- larını baştan başa tetkik etmiş ve dün yeni su tarifesini tespit etmiş- tir, Su tarifesi bundan bir müddet evvel on dokuz kuruş iken yapılan tetkikat neticesinde on yedi kuru- $a indirilmişti. Son komisyon bu fiyatı da çok görmüş ve tarifede bir kuruş daha tenzilât yapmıştır.' Su tarifesi bu suretle metre mikü- bı on altı kuruş olarak tespit edil- miştir, Umumi çeşmeler icin su şirketinin belediyeden metre mi-| kâbı başına aldığı yedi kuruş üc! ret te çok görülmüş ve bu miktar da »ltı kuruşa indirilmiştir. Yeni tarife tasdik için Nafia Vekâletine gönderilecektir. İ Bazı karilerimiz bir mektupta iki türlü harf kullanıyorlar tahlil güçleşiyor iyi netice ala bilmek için bir türlü yazı göndermelisiniz İ — (Fener) Aleksi Teodoridis: , Mütöhakkim ve asabi tiplerden. Nefsi- | ne İtimadı vardır. Riyakir değildir. Biraz milsrif olmakla beraber ekseri- ya iktisada da riayet eder. Maddi iş | lerde muvaffak olur, 2 — (Eyüpsultan) Hatice Nüzhet: İnatçıdır. Hüsnüniyeti ve vefası var- dır. Maziye ve hatıralara hürmetkâr. En büyük meziyeti vefakârlığıdır. Bir- az müsriftir, 3 — (Karagümrük): Şadiye Hik. | met: Musikiye istidadı vardır. Biraz korkaktır. Atılğan değildir. Dostlari- na İtimadı yoktur. Fazla müsriftir. Ha- fızası zayittir. 4 — (Bebek) Mıgırdıç Sürenyan: İnatçı ve mütecessis tiplerden. Zekâsı vaktinden evvel inkişaf etmiştir. Nef. sine itimadı yoktur. Sebatkâr olmakla beraber işlerinde muvaffak olamaz. En büyük kusuru fazla egoist oluşu - dur, 5 — (Üsküdar) Reşat Kadri: Faz- la düşünen, az söyliyen kararsız tip- İ lerden. Daima hasta ve mütevehhim » | | kent, Selki köyleri halkının yüz - ! kanal açılmak suretiyle kurutul - yaraların tesirile ölmüştür. sıtma . yuvası kurutuldu Konya, (Hususi) — Beyşehri | kazasının Hortu köyü hududu da- hilinde 10 kilometre tulünde 1* kilometre genişliğinde büyük ba-| taklık, etrafında bulunan Hordu Ebülvefa, Budak, Yenice, Çukur - İerce senedenberi umumi sıhha - tini bozuyordu. Halk, “sivrisinek ler yüzünden daima sıtma bastalı- ğınm kurbanı oluyordu. Bu defa Konya sıtma mücade- le heyeti reisi Cevdet beyle dok: tor Fuat beyin sıtma mücadele kânununa tevfikan mezkür batak: liğin kurutulması hususunda Kire- W köylerinin mükellefiyetine dair verdikleri karar üzerine işe baş lanılmış ve Beyşehiri Eflâtun suyu başına kadar 8 kilo metre imtidat eden bataklık bir! muştur. Edirnede . hacı Tevfik öldürüldü | Edirne, (Hususi) — Tahtaka- le çarşısında sebzeci Ali, dükkün komşusu 65 yasında Hacı Tevfik! ile bir alacak yüzünden kavgaya tutuşmuştur. Kavga şiddetlenince Ali bıçağını çekerek Hacı Tevfi-i kin kalbine saplamıştır. Kavgayı! ayırmaya gelen Hacı Tevfikin oğ-| lu 25 yaşmda Ahmet ile Hamal! Hüsnü de Alinin bıçağı ile yara - lanmışlardır. Hacı Tevfik aldığı Katil yakalanmıştır. Diğer yeralılar has tahanededir. dir. (Muhitini değiştirmesiyle haleti ruhiyesinde müsbet tahavvüller husu- | İe gelmesi kuvvetle memuldür.) Ka: | dınlara fazla dilşkündür. Velasına gü- venilmez. 6 — (lamir) Rıza Muhittin: Ego- ist ve inatçı tiplerden. Mesleğinde da- ima muvaffak olur. Mübalâğayı ve ta- basbusu sevmez, Muktesittir. Kimse - ye fenalık yapmaktan hoşlanmaz. Te. sadüflerden istifade etmesini bilir. 7 — (İzmir) V. M. Kemal. 657: İlim sahasında teferrüdü sever. Nef- sine başkalarından fazla itlmadı var - dır Fazla hotbin olmakla beraber, ma- kulâta karşı ekseriya teslimiyet göste- rir. Zeki ve çalışkandır. Yerinde mü- balâğay: ve inhinayı sever. 8 — (Karşıyaka) Melâhat Şemset- tini Kıskanç ve kibirlidir. Fikirlerinde ittirat yoktur. Evhamlıdır. İsrafa li vardır, Minnet ve inhinayı sevm. Kendinden başkasına fenalık yapma - sını bilmez, Musikiye istidadı vardır. Biraz korkaktır. 9 — (Fatih) Ali Behcet. 18 — A- tılgan ve azimkârdir. İşlerinde intizam gölünder | Manisa belediyesi i cessis tiplerden. Muhitine ve dostları- | muvalfak olur Soför ve a Adem efendi kazaya kurban gitti Adana, (Hususi) — Adana ile| Bürücek yaylası arasında işlemek! te olan ve şoför Ahmet Şükrünün| idaresinde bulunan 2 numaralı! taksi kamyonu 11 yolcu ile Bürü- i cekten Adanaya gelirken kamyon inhisarlar idaresi tütün fabrikası| civarında şoförün dikkatsizliği yü zünden elektrikidireklerine çarp-| miştir. Şoför kamyonun altında kal -| mış, yolcular da caddeye dökül- müştür, Bu ani sademelerde yolcular- dan kunduracı Âdem ustanın başı demire çarpmış ve aldığı yaradan müteessiren vef»t etmiştir. Şoför çok çalışmalıdır Manisa, (Hususi) — Manisa bü- yük bir şehir ve ticari bir merkez olmasına rağmen belediyenin va- ridat azlığından olacak bir türlü bakılamıyor. Elektrik santralı ol - masına rağmen elektrikten esaslı bir şekilde istifade edilemiyor. Cereyan evlere gayri “muntazam bir surette veriliyor. Sokaklardan ise yazım tozdan, kışın çamurdan geçilemiyor. Bu sıcaklarda sokak: latım bir kere sulandığını görme- dim. Bir araba, bir otomobil geçti mi toza bulanıyor. Bununla: beraber belediyenin meşkür bir hizmeti son zamanlar- da neticelendi, O da, şehre su isa- lesidir. O zaman belki sokaklar sulanır... daha büyük faaliyetler bekliyor. ve doğruluğu sever. Muvaffak olur. | | Musikiye istidadı yoktur. Riyakâr de- ğildir. - Tabasbusu sevmez. Müuktesit- tir. Zekâsı hafızastadan kuvvetlidir, 10 — (İzmit) M. Rasim: Hayal perver tiplerden. Herkeze itimat eder. Muhitinden ayrılmak istemez. Vefa. kârdır. İktrsadr sevmez. Zekâsı tedri. | ten inkişaf etmektedir. Cüretkâr de - mış ve caddânin üzerine devril-! sizliği ve ehliyetsizliğinden Belediyeden Manisalılar! ğildir. İhtiyata riâyeti vardır. Mukte- sittir 11 — (Taksim) B. 61, Hartman: (İki türlü yazı yazmışsınız. İmzanızı tahlil ediyorum.) Cok asabi ve müte « na karşı vefakâr görünür. Adeli Wlerde ! Hafızası kuvvetlidir. | İsrafı sevmez 12 — (Fatih) Alive Reşat: (Bir kelimeden de bâzr kimselerin evsaf ve | hüviyetlerini tahhil etmek mümkünse de: siz. yazdığınız bir ke Timede gotik ve italik vani dik ve çar- pık harfleri bir arada kullandığınızdan | tahlile imkân hasıl olmamıştır. Lütfen beş satır yazımızı tekrar gönderiniz.) Dr. W. ve tesbit İ rı dinliyerek tanzim ede İ kikat evrakını Denizli'ye ise o memleket hastahantii” nakledilmiş ise de orada wi tür. Yolculardan iki kişi de ?* lanmıştır. Cümhuriyet müddei umu ğinin ve polisin yaptığı tabki ta kazanın şoförün dikkatsi” ve seyrüsefer nizamlarına nie i geldiği anlaşılmıştır. Haber aldığımıza göre Ab Şükrü Efendihin şoförlük ehlis namesi de yoktu.Hattâ bunun bundan bir hafta evvel zabit3i lediye seyrüsefer memurluğ” müracaat ederek kendisine bi sika isteğinde bulunmuştur. Denizlide i Buğday alınırke" suiistimal mi old) İzmir, (Hususi) — gazetesi ile diğer gazetelerin dığına göre Ziraat Bankası * fından Denizli mıntakasında *) pılan buğday mübayaatınd#” suiistimal olmuştur. Mübays? dilen buğdaylar için müstah#' rin müracaat sırasını basi sadiyle dağıtılan numara p rının bir kısmı köylüye part kabilinde verildiği ve (3 mevzuatına göre mübayaay! çö olmıyan buğdayların satın “ ğı, buğdayların mübayaa ve lümünde satıcılardan rüşvet dığı anlaşılmıştır. Satın gr” buğdaylardan ambarda temif ” dilen fazlalığının, tanzim © | sahte fişler ile bankaya tele tıldığı ve tüccarlarla müşt© piyasadan buğday toplıyarak kaya satış yapıldığı * sılmıştır. Bütün bu * ıl işledikleri tesbit edilen iy mukim Denizli ziraat saf sabık mübayaa memuru se muavini Cevdet, depo mi Baki; Lâhik depo memuru Ni ekispretörü, (© kantarcı j mi, bekçi Süreyya efendilerl© 4 larla müşterek bareket "*İ| anlaşılan hacı İbrahim ve “( lim Rıza efendiler hakkın? nizli adliyesince tahkikata pa mıştır. İzmirde bula ' nabe suretiyle ifadeleri üzere şehrimiz birinci il liğine talimat gelmiştir. tklik İzmirde bulunan e ş ! recektir. | MN Yurttaş! p Ağz, çok kazancından m tasarruf vazifendir. borcu” Bunu iyi bil, belle v€ wi Mü İktisat ve Tasarruf Cer İM rasmemerırammesenz san saneaenıBasasaeis!

Bu sayıdan diğer sayfalar: