9 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

9 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Prük çocuklarını Dzlemiyorlar ç d:ımınlırdı atirstlerin çocuk- * ir © kadar havadis çıkmış, ve v ." Artistin bir çocuğu — olmuştur” "rdllı'r.ı artistin şu yaşta bir çocu- üi w" diye rivayetler o derece a.. almıştır ki, hakikatin ne oldu- “€ anlaşılamaz bir haldedir. gı Teket versin, Amerikadaki son dan « “erberliğiyle, filmlerin çoğun- Sİnsi cazibe” meşelesi kalkmak I; Olduğu gibi, artistlerin zırt zırt boşanması da menedilmiştir. 'aHtâ boşanan artiste, iş bile ver - k lâzım gelmektedir. * bu cihetten biraz durdu: — Falan gene başanıyor. ,_“:_d.n artist, falanla evlenmek ü- — Filân artist yeni kocasiyle!.. b ibi, havadis ve rebim altları artık ıh_'“n Hakikat meydana ve de - 2 bir haldedir. bayy "'"-'"â — bu defa pek hususl bir '& — artistlerin çocukları hakkın- Wdi Tümatın doğrulması, en hakiki Alması icap etmektedir. ,,,î"n-iu olan artist, banu bazan sak- » kendisine ihtiyar diyecekler di- lemiyordu. albuki, Amerikada artistler ara - | g artık tesssüs etmiye başlıyan ta- 3*Yattan sonra, çocuklarda tam ma- | g, © bir öğünme vesilesi olmuş - & Födn artistler de, çocuklarını ken- rına alarak sokağa çıkıyorlar, lere ıidiyor “ , artık nihayete Sükü Çocııklı Blüme.. ia rikada yeni ahlâk cereyanım- ı_..'-nn. çocuğu olmiyan evli artist. %.zıle artık “çocuğum var” diye, 4 Herinden geri kalmamağa çalışma- temel görülebilir. ermiştir... “Roma ateşler içinde” - filminde N._ $i Tei M rolünü oyniyan meşhur şişman | liz artisti Çarles Loton, bu defa A, Pa müsabakasına — girişmiş ve n k Bi oyduğu gibi yapmıştır. * hayli kilo azalnuştır. lı:( Bün gayet az yemek yiyor, sa- Ütj 1 şiddetli bir çabalama halinde İzde x_yuxmelctedır u“yeııı yıldız: Kler Ovens Una Markel ( manüüE ; musunuz: 500 Bin dolar! altta), Dresler len yıldızm kardeşine mirası Meşhur ve ihtiyar artist Meri Dres- ler, öldükten sonra, vasiyetnamesinde yazılı olduğu veçhile, İngilteredeki kız kardeşine 50 bin İngiliz lirası kalı « yor. Meri Dresler, 10 bin İngiliz İirası da iki Zenci hizmetçisine terketmiştir, Hizmetçiler, 15 seneden beri, Meri Dreslerin yanmda bulunuyordu. Ve | aadıkane hizmet etmişlerdi. gamzedi! * Doğlas Ferbanks ile Meri Pik- | fordun araları açık olduğu malüm.. Son zamanlarda bu iki artistin barıştıkları yazılmıştı. Fakat doğru olmadığı anla- şıliyor. Çünkü her ikisi de ayrılmak Üzere resmen mahkemeye müracaat etmiş bulunuyorlar. Dağlas seyahat et- mektedir. Meriye gelince, onun da ge- lecek Teşrin intihabatta namzetliğini koymak üzere hazırlandığı söyleniyor. * M. G. M. Şirketinin 1935 senesi için, yalnız Amerika, yapacağı reklâm ve propaganda masrafı nedir biliyor * Cin Parker, son zamanlarda bir yel-| kenli gemi ile - açık| deniz seyahatine çık- ĞİT külkiri. İçdlar di idare etmiştir. * Paramavnt kumpanyası şında ve darülfünun mezunu -bir gençle mukavele aktetmiş- ir. Gencin ismi Con ori'dir. — Holivud |stüdyolarında — tet- kikler yapmıktadır; |Rejisör yetişecektir. | * Çekoslovakyalı ıgınç artist - Fransis Lerder, gece ziya- fetlerine katiyen git- memekte ve boş za- manlarında tam - bir| münzevi bayalı ya- tarih, felsefe, edebi yat okumakla geçi- riyor, | “Çılgin Holivud ziyafetlerinden baş-| ka her şey beni alâ- kadar ediyor,, de- mektedir. * Tallula Benkhed 1902 — senesi: 31 Kânunu — sanisinde doğmuştur. Ameri- (kalıdır. — İngilterede |şöhret kazandıktan sonra Amerikada ta- 2A ya-|- ı nınmıştır, 50 bin liranm kendisine terkedildi. #ini, İngilteredeki kız kardeşi işitince fevekalâde şaşmıştır. Çünkü, bu mü - him para, evvelâ 70 yaşındaki bir ih- tiyar kadına düşmüş oluyor. Meri Dreslerin Londradaki kız kar- deşi, onun ablasıdır. 70 — yaşındadır. Bekârdır. Tek başına bir evin yukarı ka tında oturmaktaydı. “Şimdi, diyor, artık, yüzlerce arka- daşım olur. Artık lüks bir hayat ya - şamak lâzımdir.." Dreslerin ablası, bunları şaka ola- rak söylemiştir. Bu parayı o da ölünce, artık bir fakir müessesesine bıiraka » caktır. Meri — Dreslerin buü — ihtiyar ablasından başka, dünyada bir akraba- sı kalmamıştır. Birlikte Kanadada büyümüşlerdi. Sonra biri Amerikada, öteki İngiltere- de kalmıştır. Meri Dresler, İngiltereye kış kardeşirmi ziyarete geldiği zaman kimse farkında. bile olmaz ve bu bü - yük aktrisi teşhis edemezlermiş. Bilhassa bu kadar mutevazi bir kız kardeşi olduğuna inanmazlarmış. Mirasa konan kız kardeşinin, diğer hayret ettiği nakta da şu: bir “Meri Dresler © kadar eli açık ve fıkarayı sever bir kadındı ki, bi bayatınca avuç dolusu para sarfettiği halde, gene böyle yüksek miraslar br- rakacak kadar masıl tasarruf edebil - Çeki Kuganın âşk macerası * Ceki Kugan, büyüdü. Ve şimdi To bi Ving'le bir ajk mâcerasına başladı: ğa söyleniyor. Tobi Ving şimdiye kadar, hakkında bir çok rivayetler çıkan genç bir kızdır Tobi Ving'in, Karl Lamel'e de nişan- landığı söylenmiştir. Fakat kız, şimdi, kalbinin tamamen Ceki tarafından işgal edildiğini bil yor. Yakında belki evlenecekler. Çeki Kugan, şimdiki halde serveti on beş milyon doları aşan bir artisttir. | Meşhur olunca K Mec Evans, bahçesinde öRNES akraba çoğalırmış * Türkçe bir ata sözü “Düşenin | dostu olmaz!” vardır. Bunun aksi de | | | | doğruymuş.. Komik Edi Kantor anlatıyor: Si - nema hayatına başladığım zamanlarda haftada iki dolar kazanıyordum ve hiç akrabam yoktu. Yıldız olarak ilk filmi mi çevirdiğim sırada akrabamdan on dört zat meydana çıkıverdi. İlk sesli filmi çevirdiğim zaman ise 32 çift am- ca ve halam, 212 yeğenim ve yepyeni bir büyükbabam peyda oluvermişti. Her yeni akrabam benden para isti - yordu. * Con Krovford şimdi neye bisikle- te binmiyor dersiniz? Eskiden her sabah hıı-hıı.klctk ı— zintiye çıkardı. çi t Son zamanlarda bunu yapmıyor. Çünkü, bir sabah gene böyle bisiklet le gezerken, — arkasında bir kuz görü. O da bisikletle geliyordu. Sonra bu kızlar birden üçe çıktı. Beş — on — yirmi., Ve hep te köşe başında Con Krofordu yakalıyarak kü- çücük defterlerine imzasını atmasını ve hayatmı anlatmasını istiyorlardı. Con Kroford, bir defa yirmi imza attıktan sonra, bir daha görünmez ol- muştür. * Sandra Şov isimli artistle henüz evlenen ve bu yaşa kadar be « kâr kalmış bulunan Geri Kuper, bü - tün günlerini Spor müsabakalarında ge- | çirmektedir. * Kelen Mek, her sabah iki saat | terbiyei bedeniye dersi alır, İ Biri, * Meşhur Amerikan artisti Vallas sahne hayatına, beşinci derecede bir muganni olarak başlamıştır, * Con Blondel “Bana bir defa da- | ha vur” diye bir film çeviriyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: