4 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

4 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mer bakkı sbiam Hadiye'ye aittir. İ 7. Yazan: Naciye zzet Kanser kurbanı: —i— Teşrini evvel geldi. Koruluklar ve çayırlıklar altın rengindeki ihti şamlı mantosunu giymişti. Kesta- ne ağaçlarınm erguvani renkleri, çi narları açık sarı renkleriyle ve hey betli meşelerin toprak rengi temiz donuk renkleriyle karışıyordu. Nec | Jâ daha ilk defa olarak tabiatin hu: sule getirdiği ormanlardaki bu ihti- şamı görüyordu. Babasiyle birlik» te dolaşmaktan zevk almağa başla” dı. Böylece sonbaharm bu güzel, bu azametli dekorları arasında uzun gezintiler yaptı. Bir gün şiddetli bir kasırga bü” tün ağaçları sarstı. Sarı, kızıl, eflâ- tun renkli yapraklar her yana sav- ruldu. Artık hafif ve serin rüzgârlar da başlamıştı. Cemil bey kış zamanla” rını Trabzondaki konağında geçirir di. Kendisi çok ava meraklı bir a- dam olduğundan topladığı birçok arkadaşlarla kendi korularında av eğ İenceleri tertip ederlerdi. Kadri bu eğlenceleri anlattıkça Neclâ heye canla dinliyordu. o Genç kız kendi kendisine soruyordu: Acaba Cemil ! beyle arkadaşlarının böyle 'avlah- dıkları zamanlar köşke geldiklerini bilmemiş olsaydı köşkü güzelleştir” mek için 6 derecelerde büyük bir ha raretle uğraşacak mıydı? Neclâ belki de kendisi de far- kında olmaksızın yaşadığından da- ha başka türlü.'bir hayat için şiddet- hi ir aku düyuyürda, > Bebasendeh ve ecdadından o daha zengin daha canlı bir hayat!,. Mele ba Silen Saka öza ker titreği mıştı, Buzlarla kapanmış büyük ha vuz yüreğe derin bir hüzün veriyor» du, Donmuş zemin yürürken be guk sesler çıkarıyordu. Ağaçlarda kalan tek tük yaprakları yok etmek için bir gececik kâfi gelmişti. Kadri kızma: — İstanbuldan mektup aldım, dedi, Birkaç füne kadar Cemil bey buraya geliyor. İstanbuldan bazı arkadaşları da birlikte getiriyor muş, Neclâ içerisinde tahlil ödemedi ği gizli bir heyecan duydu. Babası tekrar etti: — Şimdi bana birçok işler çıktı kızım. İki üç gün beni hiç göremi. yeceksin. Onlarla birlikte, dolaş mak mecburiyetindeyim, Hemen şimdi Cemil beyin o konağına girip hizmetçileri haberdar edeceğim. — Peki ya benne yapacağım babacığım? — Sen de birçok hazırlıklarda bulunacaksın. Köşkün hanımı şim- di sen olduğunu unutma. — Misafirler buraya da gelirler mi babacığım?, — Tabit.. Cemil bey her gelişin- de muhakkak köşke de gelir, — Oh babacığım, tanımadığım bu adamların yanında çok utanaca- ğım! — Hadi Neclâcığım o kadar vah şi olma! Cemil bey bir kere seni gör mekle çok memnun olacak. Her 7a- man bana seni sorardı.. Zaten sen de onu tanımıyor değilsin ki! Bize karşı ne kadar iyi muamele ettiğini biliyorsun. Onu görmekle herhal de çok sevineceksin. — Evet. Onu tanıyorum. Fakat ya ötekiler? — Ötekiler de çok kibar insan- la Niçin seni bu kadar utandırr yorlar? Onlar benim mini mini kızı mın tanzim ettiği bir evde soğuklar- da dolaştıktan sonra güzel bir ateş bulmakla çok memnun ol lele Neclâcığım onlara, Ayşe ninenin şu mükemmel punçlarmdan ikram ede- cek, bütün bunlar göreceksin ne ka- dar hoşlarına gidecek. Soğuklar birdenbire bas | N l — Ah benim güzel babacığım. Bana cesaret verecek ve beni temin edecek sözleri nede güzel bulup söylüyorsun! Adam çocuğunun alnı heyecanlı bir buse kondurdu: — Ah yavrucuğum bütün arzu ve emelim senin işlerini kolaylaştır. | iğ üzerine | mak ve seni memnun etmektir. Ve.. maalesef zavallı anneciğinin bıraktı" ğı boşluğu doldurmaktır. İ Necil öevep olarak serlece hafifi bir sesle; ı İl — Benim sevgili babacığım di- yerek şefkatle kollarını babasınm boynuna doladı ve öptü. Bugünden sonra Neclânm bü. | tün düşüncesi, bütün arzusu köşkü | Cemil beyin davetlileri için hazırla” mak oldu, O istiyordu ki köşkte her şey temiz ve pınl pırıl Her taraf çiçeklerle donansm. Müm- kün olduğu kadar konforlu olsun. | Misafirlere nasıl çay ve likör ikram edildiğini Ayşe niyeye öğretmeğe başladı. İhtiyar kadın genç kızın bu te lâşlarına ve tazyiklerine biraz homurdandı: — A... küçük hanımcığım. Bu yaştan sonra beni yola getirmeğe mi uğraşacaksın... Bırak beni kendi halime... Bildiğim gibi yapayım... Fakat bu sözlere rağmen ihtiya: rın kaba ve sert elleri oldukça yatış mağa başlamıştı. Şimdi kendisi de farkında olmıyarak dantelli örtüleri, ince ve hafif porselen ve kristal te kımlarını daha becerikli, daha çevik ellerle kullanıyordu. Öyle ki bir hafta sanra Neclâ ih- | tiyarı kucaklıyarak © yanaklarından öptü, ve ona köşkün sofracı başısı ismini verdi. — Ah Ayşe nineciğim. Sen bir harikasın. Misafirlerimiz geldiği va- | olsun. önceden kit hayran olacaklar.. Korkarım ki hepsi de seni benden alıp kendi ev- lerine götürmeğe kalkışacaklar. (Devamı var) IÇERİDE: * Mitehaman mimar Prost dün şehrimize gelmiğ ve belediye İmar müşaviri ile beraber yebrimisin bazı yerlerini gezerek tetkikler yapmıştır. * Bilediye, plâka resimlerisin yeni cibayet gekli Uzerinde tetkiklerine devam dir, etmekte * Romanyadan gömen nakliysir yakmda başlayacaktır. * Şebrimize gelen Yugoslavyalı memurlar gene şehrimize gelmiş olan Yugesi Tebelerle birlikte dün cumhuriyet çelenk koymuşlar, şehrin görülecek yerlerini gezmişlerdir. * Devalrde yaz mesai saatinin dünden itibaren başlanmıştır. * Gazi terbiye enstitüsünden Çıkan lerin de fik memuriyetlerinde, yüksek tep mezunları gibi 25 Hira seli maaş alını için bir kanun projesi hazırlanmaktadır. * Bitlis vilâyetine merbut Kutum kazası nm merkezi Van gölü kenarındaki Tatvan nakledildi, Tatvan nahiye merkezi de Kutu ma nakledilmiştir. * Üç gün evvel şehrimize gelen Romanya talebeleri Romanya vapurile memleketlerine dörmüşlerdir. » Ünivesite hir lokal tesis edecektir. Bu rada talebe ucuz yemek yiyecek kütüphane ve gazinosundan istifade edecek, yabancı ta Wbe grupları burada misafir edilecektir. * Karadeniz #ahilindeki balıkçilardan bir kısmının Alkdeniz sahillerine iskân: için bir kanun Iyibası hazırlanmıştır. * İngiltereye sipariş edilen 7 yolcu tayya resinden dördü 15 mayısta ve üçü de hari randa tesellim edileceitir. Temmuzda İzmi re Adanüya 4g hava postaları başlayacaktır. * Oü gündenberi pekrimizde bulunas İtal ya kralmın küçük kızı dün akşamki ekspres le Sofynya hareket etmiştir * İstanbul ilmannın o inşastna sit yeni| proje İktisat vektletikce tasdik edilmiğtir. | ida İ kım ise de arazi arızalıdır. 4 MAYIS «e 1937 di Şark ordusu neden mağlüp oldu? Kabahat Aptullah Paşada mıdır ? Şark Şömenditer Kumpanyasınıl Balkan harbi günlerindeki alçaklığı ve memleket o | müdafaa — De Düşman bütün kuvvetiyle malden taarruz ederse, Azadlı Dimetoka kuvvetleri kısmen veya kâmilen ve imkân olursa. İstıranca — Vize fırkasmı da “bir kösmiyle; hatta Edirneden huruç hareketleri le mümkün mertebe çok kuvvetle hücum yapılır. Buradaki yollar sebe* biyle düşman derin kollarla | ilefle- mek mecburiyetinde . olduğundan mabhirane bir taarruz dahi muvaffas kyetle neticelenebiliz. Şayet, toplanm karşılaşırsak ve mu gi” taarruzla emet imi kalmazsa Alaplı civarında mü nasip bir mevkiin gerisine çekilerek müdafaaya geçilir. Bu müddet zar fında Dimetoka civarında ve Dede an | ağaç hattı üzerindeki piyade ,bir sü- vari alayı ile, bir seyyar topçu tabır ru tarafından takviye edilerek manm yanları vurulur ki, bu suret. le hasım kısmı küllisinin İstanbul is- tikametindeki taarruzu gibi bir miktar askerini de mesgul edeceğinden zayıflamasına olur, Bu muhtemel taarruz galibane reddolunduğu veya düşman Make donya cihetlerine taaruz eder sebep ! Edirnenin dirde derhal taarruza Ni ğimiz lâzımdır. Edirne cihetindeki arazi şarki Rumeliye © taarruz için müsaittir. Makedenya'hududu düş rüsnit meikez hükümeüne dahs ya: Düşman da 79 ile 100 bin arasında bir et toplar ve çetelerle ufâk tw arruzlara başlarsa ordumuzun taar büra i k ruzu zorlaşır. Easen buradan yapr lacak bir taarruz — Sofyayı alsak dahi — müessir bir netice . harbiye veremez, Halbuki şarki Rumelinin zaptı zengin bir suhayı elimize ge- Z i ileride burasının bir İnşast işine derhal başlanacaktır. * Macaristandan bir (ca Ankara; iması için Yru Wzeredir. adan da bir heyet tarife komlayonu dün toplan in fiyatları eskisi gibi bırak ke e daireleri ilerine tah sis n telef rek makama mi müracaatları tetkik ve reddetmiştir. ozarlıkların tazsiri için y bülçesine 10.000 liralık tahsisat konulmuştur * Renm! dairelerde her «iti ayda bir elek tri 0lü yapılacaktır. K marn bir hafta 1 için duha eskisi *E rey Vargas dün bu kalacaktır. Göbbele, | bakanlık erkdınmın sera ile iki ay tam bir amele gibi muhtelif işlerde çalışmaların! eraretmiştir. * Dün bütün Yunanistanda kralm yıldö Bilem İcatlu'nnmatar, * Fransa ile Danimarka arasında bir sene mhd'süe Vie tcaret anlaşması aktedilmiştir * ingiliz başvekili Raldvin kati o olarak mayuzm 27 veya 28 inde kâbineden çekilecek | tir. © Mısır hükümeti 18 bombardıman tayya resi almağnı karar vermiştir, * Alman iktisat nazarı dektor Şaht ayın 26 smda Parise gidesektir. 4 İngiliz imparatorluğu parlâmentolar kon | forması dün Londrada açılmıştır. abık İngiliz kral: dön Viyanadan ayr maştır. Kral doğruca Fransanın Tur şehi tand yatosuna gidecek ve orada madam ektir. Nikâh tu hafta için avaklır. * Japoryada intihabalın son verdiği netice Yazan: z İ gecikeceği gelmek sına vurduğu darbe... Sadık Duman şeklinde Bulgariz- | idareli mümtaza tandan ayrılmasma hak kazanılabi- cihetinden vuku bulursa 9 ki Makedonyadaki kıtsstımız ruza kıyam ederek — dolayısiyle — Edimeye müavönette bulunur. 'Tâarruz harekâtmını ve Muvasa lanın temini için seçilecek üssülha- Istırancadan inerek demiryolunu tehdit edecek eşkiya için Vizede de en &z bir elây ssker bulundurulur. arruza barlar ve Traky vvet bırakırsa, taarruz mumi kuvvetimizin o tecemmüüne kadar bekletilebilir. Yalnız, düşma- rım iki ordusu bir şimendifer battiy- w Je merbut olduğundan, önümü: ki kuvvetleri mağlübiyete arka taraflarındaki demiryolunu da tahrip etmedikçe biribirlerine Yar dımda bulunmalarına mâni oluna” maz. Taarruzda göz önünde bulun. | durulacak esas nokta: düşmanı şi- mendifer hattından ayırarak $imele atmak ve bu suretle Makedonya ordusunun muavenetinden - mah- rum etmektir.,, Plânın tenkidi Merhum Abdullah nasa 336 da neşrettiği bir eserde bu plân hakkın da şu satırları yazar: “Bu plân, yalnız Bulgeristanla yapılacak bir harp için hazırlanmış tı. Halbuk bu sefer karşımızda bir düşman yerine dört düşman vardı, Ayni plân nasil tatbik edilebilirdi» Başkumandanlık bu ciheti his düşün memişti. Plân şark ordusuna veri- lerek hükümlerinin tatbikinde tarar edildi. Ve buna rağmen İzzet pe halk fle ordu arası ihthar olduğu şek Hinde tefsir edilrneltedir. Bu neticeden Japon milletinin haric ve döahilde sulh istediği ve yeni maceralar; hoş görmediği anlaşılmakta dır. Maamafik kabine iktidar mevkiinde &al mak kararını vermiştir. * Montrö konferananda Miner ve Yransız heyetleri arasında henüz bir itilAf oltismiş tir. Yalnız intikni müddetinin 12 sene olması ve 1049 senesinde rihayet — bulması kabul edilmiştir. * Bundan 200 sene evvel Takirdağında & len büyük Macar vatanperveri Dük #rsnçols Rakaçi'nin at üzerinde bir beykeli cün Buda Pöptede kral halbi huzurla açılmış ve sefiri miz bir çelenk koymuştur. Beşvekâlet müste pri bü münasebetle sefirimiz şerefine bâr 3İ yalet vermiştir. * Küçük anlari parlimentojar; konfersn #1 cuma günü Belgradda töplansesktır. # İsviçre ordusu hararetli bir şekilde orga nize edilmektedir. * Almanyada Ban'dâ nhlâksızlık cürmile mahişmeye verilm sekiz o papazdar altın yedi aydan on sekiz aya kadar bapiş cezası na mahküm olmuşlardır. Diğer İkisi bernat da bir Hususi reke için Kırklareli, Edirne ve Cesir | Mustafa paşa mevkileri kâfi ise de, | uğrayıp | , Emekli Erkâniharp Binbö$t ganin plânında tavsiye edilen ibi yatkârlıklara riayet edilmedi. So radan öğrenildiğine göre İzzet pa bütün Balkanlılarla yapılabileci” bir harp için de plân hazırlamış. Af cak bu, (taarruz) kararmın boği maması için mesul sahıslar tarafı? iz Şu dan meydana çikarılmamıştı.. Ş da ilâve edeyim ki ; İzzet paşa bu plânı bazırladi sırada, birinci müfettişlik o emrin ki kıtalar seferberlik ilân edil zamanki gibi perişan bir vaziyeti değillerdi, bilâkis düşman tarafi dan gelecek herhangi bir. taaruğ karşı koyacak kuvvete mali zamanki birinci müfettişlik kadrof” 129 nizamiye taburundan ibaret P* lunuyordu. Bu taburlarm seferbef lik zamanmdaki miktarları ise ( ğınık oldukları halde) eskisinin beğ te üçünü ancak bulabiliyordu. Plânda tecemmü #amtakası ol! rak gösterilen Yenice — Hasköf! hattı, yüz elli bin kişilik bir kuvve | için hazırlanma: Böyle ileri çık İ maş biar tecemmü hattı ancak tas” | yuz düşüncesiyle yapılabilirdi. Ha buki, birinci şark ordusunun selef berlik sırasındaki perişan ( vaziyeğ bir taarruza meydan vermiyecek $€ kilde olduğuna göre bu hattın gel | alınması icap ederdi. Buna, garların seferberliklerini bizden ef LERİ Te GR dilirse, plânm tatbikindeki israf yersizliği anlaşılmış olur. İ Bulgarlar seferberliğimizini dah £ | ilk günlerinde bizi bu hatta gafil a” kyabilirlerdi.,, Abdullah paşa, bu vaziyeti hes#” ba alarak, tecemmü mmtakasınmn kene hattı gerisine alınması için kumandanlık vekâleti nezdinde *€ şebbüslere girişti. Bu müracaat! “Düşmanın 30 eylül günü taarruz? kadir bir hale gelmiş olacağı,, bildi riliyor, “bir düşman kölunun Meri& — Arda, Meriç — Tunca arasiY” Edirne üzerine ve diğer bir kolun Tuncanın şarkından cenuba sark” rak Osmanlı kuvvetlerini pek tehi” keli bir vaziyete sokrhası ihtimali ©' duğunu, ileriye sürdü. Abdullah paşa gene o eserdf diyor ki: “30 eylül tarihine kadar hes lar uygun giderse, bizim şark ordü” sunda İ19 nizamiye ve redif tebv riyle 76 batarye toplamamız mü” kün olacaktı. Elde bir şey yokt” Yalnız bu kuvvetin mecmuu bin tüfek 304 seri top olacağı * min ediliyordu. Taarruz edecek dü” man kuvvetleri ise beş fırka, yapi 125 bin tüfek ve yarısı seri ateşli “ mak üzere 360 top tutuyordu. | Aradaki kuvvet farkı dolayısi?” le, bir meydan muharebesi veri mize imkân olmadığından en sali tarik cepheyi Erkene gerisine maktı. i i (devamı var) Sadık DUMAN 4 Bugün SAKRYA sinemasında Cezasız kalmış cürme karşı müthiş mücadele. Hileye karşı hile. Teşkilât'ın Cüret ve cesareti... İşte Fransı zca sözlü olan bu filmin baş rollerin de: GEORGE BRENT — BETTE DAVİES ve RİCARDO CORTEZ gibi dehakâr artistler vardır. İlâveten: Filoyu Takip Edelim (Follow The Fleet) Ginger Rogers ve Fred Astaire " I tarafından şarkılı ve mwusikili film. Suvare 8,30 da 2 film. ” i

Bu sayıdan diğer sayfalar: