4 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6

4 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

S5 “Elekirik Şirketi son günlerini yaşıyor , Hükümete kendiiiğinden satın “alınması teklifinde m: bulundu ji cihet ancak murahhasların B8rükselden dönüşlerinde anlaşılacak Ankaradan verilen bir hâbere göre Elektrik şirketi, şirket imtiyaz, vesaiti- ve malzemelerini tamamen o hükümete satmağı teklif etmiştir. Bu şekilde bir teklilin yapılacağı ewvelce de şayi ol muştü, Nafia vekilimiz Ali Çetin Kaya. nın elektrik şirketinin satın alığacağını Meclis kürsüsünden söylemiş olması da bunu teyit etmektedir. Keyfiyeti bu sabah Elektrik şirketin. den sörduk. Bize şu malümatı verdiler: — Şirketin satılması teklifi o henüz hükümete yapılmış değildir. Şirket mü- messilleri Ankarada temaslar yaptıktan snra buraya geldi ve Brüksele gitti, Şim Gazi enleri köylere mektep yetle devam edilmektedir. Eskilerindenbaşka Halkevi nümune köyü di oradadırlar. Yakında dönecek ve tek- rar Ankaraya: gideceklerdir. O zaman böyle bir teklif yapılması beklenebilir.,, Diğer taraftan Nafia vekâleti " Elek. tik şirketinin #stanbullulardan aldığı fazla paranın miktarını tamamen tesbit etmiştir. Bu miktar bundan evvel tesbit diilenlerle beraber 3.000.000 lirayı bul- maktadır. Bu yeküna korfe, rabt, saat kutuları, tarife matku ücreti gibi mu- kavele ahkâmı hilâfına alınmış paralar da dahildir. Elektrik şirketi fazla aldığı bu para- ların Nafia vekâleti emrine iadesini ka. bul etmiştir. Gaziantep (Hu - ; susi) İlbay Ali Rıza Çevik Ri) kültür hareketle i rine büyük ehem miyet vermiştir . Bilhasa yeni köy okulları in- şasına ehemmi » itti hat etiği on köyde ve hususi muhasebe müteaddit köylerde maarif vekâle- ünin plânma uygun şekilde mektep binaları yapmış ve yapmaktadır. Her hudut köyünde behemehal bir mektep binası inşa edilecektir. Bunların intizamma çok dikkat edilmektedir. Gönderdiğim resim buraya bağlı Cesigife köyünde maarifsever köylülerimizin yardımiyle meydana gelen ilk okul binasını gösteriyor. Irak Hariciye Nazırı (Baş tarafı 1 incide) zevat İrak hariciye nazirını karşıla. mış ve uğurlamışlardır. Tren Ankara istasyonunda 15 dakika durmuş ve bu müddet zar fında hariciye vekilimizle dost mem İeket nazırı arasında vagonda sami- mi görüşmeler olmuştur. Görüşme emüsedldi İyak siçlu'da hayır” bü. lunmuştur. Bu görüşmelerin Suriye ile aramızdaki münasebetlere taal luk ettiği anlaşılıyordu. Gene anla sıldığına göre Suriye tarikiyle mem- leketine dönecek olan Naci Asil Suriyede bir müddet kalarak Suriye hükümet erkâniyle Hatay meselesi hakkında memleketimizde edindiği kanaatleri anlatacak ve tavassut üzerine görüşecektir. Hari- ciye vekilimiz Irak hariciye vezirine veda ederken şunları söylemiştir: “— Burada bulunduğunuz müd det içinde Türkiyenin me kadar dostça arzular taşıdığına bizzât şa hit oldunuz. Biz, daima samimi ve sulhçü ar- zular taşıyan insanlarız. Cabiri Beye | muhabbetlerimi lâtfen söylemenizi rica ederim.,, Fransanın hazırladığı proje Milletler cemiyeti konseyinin Hatay meselesi hakkındaki kararı mucibince Türkiye, Fransa ve Su- riye arasında akdedilecek üç taraflı muahede hakkında Fransanm ha- zırlıyarak hükümetimize tevdi etti. ği proje etrafında bugünlerde hükü- metimizle Fransa arasında müzake reye başlanacaktır. Hükümetimizle Fransa arasın - da yapılacak müzakerelerden sonra proje Türkiye, Fransa ve Suriye hü kümetleri arasında müzakere edile- cektir, Mütecaviz üç milis yakalandı Kiliste çıkan “Kilis, verdiği malümata göre geçen hafta Suriyeden © topraklarımıza tecavüz eden üç milis askeri yakalanmıştır. Aldatılan Snriye Halep, (Hususi) — Suriye af kanunu bugün neşredilmiştir. Vatar nilere muhalefetinden dolayı kapa- tılan Elahali gazetesi iki gündür in. ar etmektedir. Gazete ilk nüsha- refikimizin | | sında Vatanilerin bütün Suçiyeyi aldattığını yazmaktadır. Suç olan Türk dostluğu Munbec belediye reisi Mahmut Nedim hakkında Türk dostu olduğu için tevkif müzekkeresi kesilmiştir. hudutları dışma kaçmıştır. Suriye bankası Türk tüccarları- nı bir defa da vermelerini, aksi hak de hapsettirileceklerini bildirmiştir. Türk tüccarları telâş içindedir. Haydutlar bize iade edileceklermiş Bundan bir müddet evvel hudu- dumuzdan girmiş ve bazı şekavet vakalar yapmış olan Hamit çetesi birçok ölü ve yaralı vererek kaçmı ya muvaffak olmuştur. Şimdiye ka- dar mandater memurlarm müsama ha ve himayesinde istifade eden şerirlerin düçar oldukları bu akibet ve mandater memurlarm ibraza baş Jadikları dürüstlük Suriyede ve hu- dut boyu iki taraf halkında : haklı bir sevinc © yaratmıştır. Tevkif edi- bi bu şerirlerin mandater memur larca hükümetimize yakında teslim edilecekleri dilmektedir. Son zamanlarda cenup hududu- muz boyunda yerleşen bazı muzır şabıslarım iki devlet arasında düzen- sizlikler ihdasına çalıştıkları manda- ter memurlarca da anlaşılmış ve bu ibi uygunsuzların da yerleri değiş- —tirilerek Suriye Hassicefe Yerleştirilecekleri mev- sukan öğrenilmiştir. Bu ne perhiz... Pajaatan/bildinikiğine göre haberi teyiden ilâve © içlerine bilhassa Par rakınında olan ve Değir. | denilen Kaledibi mevkii: İ ne Suriyeliler top, makineli tüfek ve 80 milis neferi yerleştirmişler dir. 100 yıl evvel Payastan Suriye- ye giden yol üzerine tesadüf eden ve o zamandan beri hiç kullanılmı- yan bu mevkide şimdiye kadar tek bir asker bile görülmüş değildi. Su- / riyelilerin buraya niçin asker . tah- şit ettikleri anlaşılmamıştır. Mahmut Nedim, bu yüzden Suriye | Ka birer tamim göndererek borçları- | v HABER — Akşam postarı DSİ mahkemeleri Kurulması için teşebbüsler yapılıyor Çocuk Esirgeme kürumu geçen sene gocuk bayramında başladığı çok mühim bir işi bu çocuk bayramında verdiği bir karirla ikmal etmeğe çalışmaktadır. Çocuk Esirgeme kurumu” taliin bir kötü cilvesile herhangi bir suçu işliyen çocukların mahkemelerde alelekser mü- dafaa edilemediğini nazarı dikkate ala- rak mücrim çocukların mahkemelerde müldafaasın: İstanbul barosundan rica etmiş we baro bunu derhal kabul etmiş. ti. O zamandanberi baro bu vaadinde durmakta ve bir suçla mahkeme huzu- runa çıkarılan çocuklar için bir avukat verilmektedir. Kurum bu işte (alınan muvaffakiyetli neticeyi görerek (dün. Denizyolları idaresindeki me murların, kapta *arm ve çarkçıların maaşlarından para kesilmiyeceğini bugün büyük bir memnuniyetle öğ” renmiş bulunuyoruz. İktsat vekili tarafından - hatalı bir harekete nihayet verilmiş olma- sı suretinde tefsir ettiğimiz bu hadi- | seden Haberin büyük bir memnuni” yet duymasını tal addetmelidir, yanın birçok yerlerinde olduğu gibi biz de de çocuk mahkemeleri (o kurulması ve bugün için çocuk hapishaneleri ku- rulamasa bile mevcut (o hapishanelerde onlar için ayrı birer kısım ayrılmasını İstemeğe karar vermiştir. Pek farla bir külfete lüzum göstermiyen bu mesele Üzerinde esasen Adliye vekâleti de meş. gul olmuştur. Bunun için dileğin yeri- ne me getirileceği umulmaktadır. Bir boşanma Osmanlı imparatorluğu sabık nafia nâzırlarından prens Abbas Halimin kizı ve merhum Berlin sefirimiz Ge. neral Kemalettin Saminin dul zevce- si prensesin sonradan evlendiği sadır. azam Sayit Halimin oğlu Ömerle arala rındaki telak hâdisesi şehrimizdeki! Mısır konsolosluğunda tegbit edilmiş. tir, 9 çocuk Samatyada denize döküldü Bu saat 12 raddelerinde Samatya a- çıklarında bir facia ile bitmesine ramak kalan bir deniz kazası olmuş ve en bü. 15 yaşında olan dokuz çocuğun, doldurduğu bir sandal devrilerek için dekiler İdenize dökülmüşlerdir. 11.15 yaşlarındaki dokuz (o arkadaş bu sabah bir sandal safası yapmağa ka» rar vermişler ve Aksaraydan heniz ki. me ait olduğu anlaşılamıyan bir sandala binerek Samatyaya doğru açılmışlardır. | Tam Narirapı önlerine geld kleri za- man Ssandalın yanında (biridenbire bir Yunus balığı belirmiş ve bu hâdise o za- mana kadar sessiz sadasız duran çocuk» ları büyük bir telâşa düşürmüş ve hepsi izden ayağa kâlkınca sandal da devril, klardan yedisi yüzme bilmekte, ikisi de bilmemektedir. Bü vağiyet kar- şısında yüzme bilenler bilmiyenleri su üzerinde tutmayı ihmal etmemişler ve sahilden (o yetişen (o sandallar kendile- rine yaklaşıncaya kadar beklemişlerdir. Çocuklar kurtarılmış ve kazanın biz fa- cia ile neticelenmesinin önü alınmıştır. Sırsıklam bir, halde Samatya kara luna getirilen çöcukların ifadeleri 2! mıştır. Kafazedeler bu civarda oturan Ahmet, İbrahim, Adil, İbrahim, Vasıf, Raif, Necdet, İhsan ve Feritten ibarettir Yeni ne at Ideal Namık Ismailin eserleri ve hayalı Güzel sönatiar #kademisi sabık yardirek tör 1, Safa (İfğeni) isimli bir kitap neşretti. İdeniin vu büyük (sanatkâr 'snallin hayatı ve eserleridir. Haki katen bir idesl uğrunda geçen büyük Tessa İssail Safa mesut bir tersdifle — arkadaş | lığında bulunduğu Namık İsmailin b gok resimlerini de vermektedir. Banat tarifi | Ee verdiği bu vesikadar dolayı İsmali Haft | dan memmun olmamağa imkân yoktur. Hser hakkındaki mütalcamızı sonra syr:cn bildiref ceğiz. (İdeal)i Namık İsmaili sevenler okü maldır, 1986 da neler yapıldı Milatler cemiyetinin 1916 yılındaki çalış malarma ait cemiyet umumi kâtipliği tara fından hazırlanan büyük rapor dört dil üze re kitap halinde neşredilmiştir. Prassızca metni 251 say'a olan İu kitap 926 nın bütün ; #yasi ve milletlerarası hâdiselerini ihtiva et mesi itibarile şayan: dikkatlir. Tavsiye cde riz Tevkifbane firarileri zira deniz yolların'a çalışanların Türk deniz ticaretinin istikbali ba- kımmdan nasıl bir kıymet ifade et- mekte olduklarmı biz bebe etür- miştik. Muhterem İktisat vekili olmalıdır ki verdikleri ikinci kararla cidden memleket nef'ine, memleket dış ticaretinin nef'ihe ve memleket denizciliğinin nef'ine hizmet etmiş bulunmaktadırlar. Vekâlet bu suretle. cumhuriyet devrinde görülmesine - alışılmıyan ve görülmek istenmiyen bir miseli ortadan kaldırmış oluyor. İktisat ve- kâletinin yeni kararı şudur: Bu karara göre 300 liraya kadar o- lan maaşlardan tenzilât yapılmıya- cak, 300 liradan yukarı olan maaş- Yugoslavya Meclis reisi Türkiyenin dostluk tezahürüne dostluk cevabı verdi Türkiye Büyük Millet Meclisin: de Yugoslavyaya karşı dostluk teza hüratı münasebetiyle (o Yugoslavya | mebusan meclisi reisi Stefan oÇiriç Türkiye Büyük Millet Meclis riya- setine çektiği telgrafta kamutay ta rafından müttefikan “ittihaz - edilen karardan fevkalâde mütehassis ol- duğunu ve meclisin ilk toplantısın- da bu kararı okuyacağını kaydede- rek Türk —— Yugoslav dostluğunun sarsılmaz tezahürlerinin , Yugoslav meclisinde şükranla karşılanacağın. dan emin bulunduğunu bildirmiştir. —İktısat Vekili Kastamonuya gidiyor ,İktrsat vekili Calâl Bayar, ken. dir fabrikası için tetkiklerde bulun- mak üzere Kastamönuya gidecek» tr. emin , Celâl Bayar İnebolu limanı işi ve Kastamonuda yapılması Güyünüe len iplik boyama santrali meselesiy- le de meşgul olacağı söylenmekte Mekteplerde Dersler ne zaman kesilecek ? Bakalorya imtihanları bu sene 20 ha- ziranda başlayacak ve © temmuzun İlk| haftasında bitirilecektir. Liselerin son sınıflarında dersler 20 diğer sınıflarında da 26 mayısta bite- | cektir, Haziranm ilk haftasında bütün mek- teplerde sözlü imtihanlar başlayacaktır. mer | Adanadan hareket etmiş değillerdir Bu sabah çıkan akşam gazetelerin. den biriyle dün akşam çıkan bir gö mete tevkifhaneden kaçan ve Adana. | da yakalanan katil Abdullah ile Tev- | fiğin Adanadan yo'a çıkarıldıklarını yazıyorlardı. Halbuki bu sabaha ka. | dar katillerin yola çıkarıldıklarıma da. | ir müddelumumiliğe hiçbir haber gel tir. Binaenaleyh mevkuflar elân dır. İ n Adanada ilk geceyi bir| barda geçirdikleri anlaşılmıştır. İ kendisiyle görüştüğümüz | müddeilumumi Hikmet Onat demiştir | “— Abdullah ve Tevfik Adanadan vola çikinca haberdar edilmekliğimiz ımdır, Henüz böyle bir haber al. madım. Binaenaleyh bugün şehrimize gelmeleri haberi de doğru değildir. Buradan tahsisat istenilmesi mese- lesinden de haberdar değilim ,, bir sonda 4 MAYIS — 1937 Haber ortaya attığı haklı davayı kazandı! 200,000 lira Denizyolları memurlarının sırtından çıkmıyacak ! Iktisat Vekili birinci karardan vazgeçmekle Türk denizciliğinin ve Türk dış ticaretinin inkişalına büyük bir hizmette bulunduğuna emin olmalıdir lardan yüzde yirmi nisbetinde di- rilecektir, Denizyolları idaresinde Maaşları 300 liradari yüksek olar ancak beş memür vardır. Binaen#" leyh, esasen yüksek maaşlı olan bu memurlardan yapılacak tenzilât, bü yük bir ehemmiyet ve tesiri haiZ bulunmamaktadır. Memurlar arasında yapılan ten sikata gelince İstanbulda acentalık” lar 2 n çıkarılan 7:8 memur taşra # centalıklarına tayin edilmişlerdir. Muhasebeden çıkarılan bir memuf da Tekirdağ acentalığına gönderik miştir, Vazifesi ilga edilen fen müşavi- ri Sırrı Almanyaya giden fen müşs” viri Server gelinciye kadar vazifesi” ne devam edecektir. İktisat vekâletinin bu karari Denizyolları memurlarını fevkalâde memnun etmiştir. Maaşlarma zam yapılmasını beklerken katiyat habe" riyle karşılaşmış ve bundan şaşala” miş olan kaptanlar, omakinistler, carkçılar, tayfalar ve idare memur ları bu sabah âdeta bayram yapıyor” lardı. Macarlar Avusturya Cumhur Reisinin memleketlerine gelişine Büyük ehemmiyet veriyorlar Nöyrat Musolini ile ne konuştu ? Budapeşteye gitmiş olan Avustur Relsicumhuru Miklas hakkımda Ma Bezcınicıi Yara çi geri yalan ve bu ziyaretin, tarihi an'anelere i8- tinat eden iki devlet arasındaki sık! kürü ol. duğunu kaydetmektedirler. Diğer taraftan Romada bulunan Al- man dış.bakan: fon Nöyratın, Muso'i- ni ile yaptığı mülâkat bir saat bir çeyrek sürmüş, İtalyan dış bakan! Kont Çiano da bu mülâkatta bazır bulunmuştur. koç arkiyoloğu Bakster Sultanahmet halfriyatına yeniden başladı Geçen sene olduğu gibi bu sene dâ” hi Sultanahmetteki hafriyata devam edecek olan İskoçyalı profesör Baks- ter şehrimize gelmiş ve bu sabah mu” harririmize sun! söylemiştir. “— Geçen seneki mesainin netic”- sinde keşfedilen mozaiklerin gösterdi Bİ istikamet üzerinde hafriyata de * vam etmeye başlıyacağım. Bugün, vali ve müze müdürlüğü il9 temas ettikten sonra hafriyata baf- lanmasını emrettim. Vali'ile mize müdürü ve bilhass$ vali beni geçen senekinden ziyade tes” ci eden bir nezaketle karyıladılar. Bu sabah üç noktadan ise başladı , Hipodroma muvazi olan bir iatik*” mette yani Akbıyık yoluna doğru so” dajlar Yapıyoruz. Diğer taraftan oradaki Pazar tef” kesi bahçesinde de deniz tarafına doğ” Tu geçen sene bulunmuş olan kilise” Tin ve kemerlerin civarında ayr” bu ii | PAZ ER Rİ Koyun gibi Çocuğu boğazından kesti Kozanda vahşete nümunetolarak GÖ terilebilezek bir vaka olmuştur. Kozanın Soyca | den Hali ve) e yaşlarındaki oğlu Şükrü, ayni köYÜ Müminin tarlasına o ziyan yaptı diye muğber olan Mümin çocuğu dere ken?” rnda bularak beağ rine atılmış ve Şük: kesmek suretile öldürmüştür ai we min kanlı bıçağile birlikte yakala hapse atılmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: