20 Şubat 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

20 Şubat 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKSAM POSTA Sehibi ve ” Neşriyet > Müdü AIONC ŞARTLARI Ce Te 2 * 9. St Dış Siyasa ilki Alman devleti arasında iğ devletin istiklâli yabancıla- rın ikide bir teyidine muhtaç ise, o istiklâlin tam olduğundan bihak- kın şüphe edilebilir.. Almanya Avus- turya istiklâlini bilemeyiz kaç defa teyid etmiştir. Bununla beraber, Hit. ler, bu istiklâli 20 şubatta bir defa te- yid etmek için birtakım şartlar ileri ($i sürüyor. Avrupada sansasiyon uyan - |it dıran Bechtesgaden mülâkatmın ar - İij # rmım verdikleri haberlerin mahiyeti l bakkında söz gsöylemeğe lüzum € Mülâkattan evvelki hâdiseler de (j Yok- Gazetclerimiz bunları neşret- Ş sansasiyonel idi: Ordu ile parti ara- |$ sında ihtilâf çıktığı bildirildi. Arka- | kasında gizli olan mesele meğer bu i- miş. amdan birtakım generallerin azli. Dış bakanlığında değişiklik. Sefirlerin ge- (£ Ti çağırılması. Hudutlarım kapanması. |* İşte bu hâdiselerin heyecanı içindedir |£ ki Hitler, Avusturya başvekilini Bereh hemen münhasıran “Anadolu ajan $ tesgadendeki inzivasında kabul etti. Ve iki Avusturyalı başbaşa vererek (© 'on bir saat görüştüler. Bu mülâkatın (B kıcbir memlekette hususl muhabi- sonunda neşredilen tebliğ, vaziyeti tavzih etmiyordu. Fakat aradan bir- | kaç gün geçtikten sonra, Hitler - Şuş- nig mülfkatıma mevzu teşkil eden me- selenin icyüzü anlaşıldı: Hitler bu de- | nadolu ajarsı., nn (A.A.) işsretile : $ kendine maledip doğruluğu hakkın $ fa Avuzturyanın istiklâlini teyid et - mek işin Viyana hükümetinin yeni baş tan teçkil edilerek kabine içine kendi. sinin de itimadına mazhar olan ele » manlarm almmasını iİstemiştir. Avusturya hükümetinin, Almanya- yı da tatmin edecek bir şekilde kurul- ması, 1936 temmuz anlaşmasındanbe- ri bahis mevsuu olan bir meselodir. Al- man kaynaklarından gelen haberler, kabine arasına Nazi vekillerin alınma- sını, 1938 temmuz anlaşmasının şart- larından biri olarak göstermekte ise- ler de bu, hakikate uygun değildir. Bilâkis temmuz 1996 anlaşmasında A- vusturyanın dahili işlerine karışılma- yacağı sarahatle beyan ediliyor. An- laşma Üç noktaya temas ediyor: 1— Almanya, Avusturya devletinin tam ve mutlak hükümranlık hakkımı tanır. 2— Heriki hükümet Avusturya pasyonal sösyalizmi meselesi de dahil olmak lzere öteki memleketin bütün dahilf şartlarını bu memleketin dahili bir işi gibi telâkki eder. Her iki hükü- met bu gartlar üzerinde ne doğrudan doğruya, ne bilvasıta hiç bir tesir ic- ra etmiyocektir. 8 — Avusturya federal hükümeti, u- mumiyot itibariyle siyasetini ve süre- ti hususiyede Almanyaya karşı olan siyasetin! Avusturyanın kendisini bir Alman devleti telâkki ettiği keyfiye- tini nazarı dikkate alan prensipler çer- gevesi içinde tedvir edecektir. Görülüyor ki temmuz 1936 itilâfı, Avusturyaya şu ve bu mahiyette bir hükfmet kurmasını empoze etmek göyle dursun, bu noktada hiç bir mül- dahalenin caiz olmadığını tasrih et. mektedir. Ancak Şuşnig, bu itilâfm imzasından sonra Almanyayı ümitlen- direcek birtakım hareketlerde bulun- du: Nazi mevkufları tahliye etti. A- vusturya hükümeti icinde itimad ede- ceği bazı elemanları a'mak zamanının yakın olduğundan bahsetti. Anlaşılı - yor ki Şuşnig bu sözleri söylerken, temmuz 1926 anlaşmasiyle.iki Alman devleti araamdaki münasebetlerin sa- mimfileştceğini, Avusturyadaki Nazi - lerin uslanacaklarını ümit etmişti. Halbuki vaziyvet böyle olmadı. Aradan zaman geçtikçe, Almanya ile Avus- turya arasında temmuz 19968 anlasma. 8t etrafında görüş ayrılıkları tebarüz etti. Almanya itilâfin ücüncü madde- &i Üzerinde, Avusturya da ikinci mad- desi üzerinde durmak istediler. Avus- turya müstakil ddılı?ı ve dahfli iş- H gün evvelki içtimalarından birinde ) H bir karar kabul etti. Dolayısile' bizl de alâkadar etmesi lâzım gelen bu İ : buat, radyo ve telgraf ajansları va F İf gitikçe faslalaşan faaliyetini 'nasa- fi ğ Yt dikkate alan ve gizli maksatlar © İngiliz, Fransız, Alman, propagandası Ve Anadolu ajansı İngiliz Avam Kamarası bir iki karar sureti şöyle başlıyor: : *“Bazı yabancı hükümetlerin, mat İ sıtesile siyasi ve kültürel sahada güden ve efkârı umumiyeyi yanlış İ yola sokabilecek olan bu i danın fena tesirlerini izale için..,, Bazı yabancı hükümetlerin rad- yo ile ve telgraf ajansları vasıtasi- ji le yaptıkları propaganAa İngiltere- İ yi bile meşgul olmağa sevkederken İi bizi katiyen lâkayıt bırakamaz. Hususile bazı memleketler radyola- memekle mahzurun önüne kolay- ca geçebilirler. Fakat ajans haber- 5 leri öyle mi ya? T dı:lmdm halde bizdeki vaziyet şu- Memleketimizde Türkçe çıkan gazetelere harici haberleri hemen $ sı,, Verir. Fakat bu ajansın en çok $i iki mühim Avruna şehrinden başka dyoktur.Buuuhıhlrlerdouıeık da böylece imzasile teminat verdiği telgraflarm hiçbiri onun hususf telgrafı değildir. “Anadolu ajanmı,, ecnebi afanısinrile anlasma yapmıs- Tlİ " tır, 'Türkiyede bü âjansların telgraf $ Jarmı yalnız o nesredebilir. Türkce İ; gazetelere — dağıttığı — telgraflar $i HNalyan $ Nâh.. Memleket ajanslarının verdik & leri telgrafların kopyelerinden iba- $ rettir. Böylece Türk okuyucusu, bir $i Paris telgrafımı bag tarafında (A-ĞI A.) işareti görerek Türk ajanamın bitaraf haberi kanaatile okurken belki de Fransa hediselerini Alman njanamm gözlüğile öğrenmektedir. —| ... : Bu vaziyetin önüne Anatdolu ajan sımmn bütün mühim şehirlerde husu #? muhabir bulundurması — suretile geçmek tabiatile milmklindür. Fa- kat bunun cok büyük bir para mese Jesi olduğu da muhakkaktır. $imdiki halde yapacak hicbir gey # yok mu? # Bizse var; Ajans verdiği bütün telgrafların (A.A.) işaretile imza- layacağıma bildistisna bütün — tel. grafların başına hangi memleket ajansı tarafımdan verilmiş ise onun ismini yazmalıdır. Okuyucular da hiç olmazaa bu suretle ikaz edilmis olurlar! KERİTEETLATEKEÜTRRTTUNURUU UUU lerine karışılamıyacağını ileri sürdük- çe, Almanya Avusturyaya, Alman dev leti olduğunu unutmamasını bildirdi.. Biri zayıf, diğeri kuvvetli olan iki ta- raf arasındaki bu itilâfm ağır basan taraf lehine halledilmesi tabil idi. Na- sıl ki öyle oluyor. Avusturya kendi istiklâlini Alman- yaya kargr koruyamaz. Büyük harb. tenberi Avusturya İstiklâ'inin korun. masiyle alâkadar olan devletlerin her biri de bir veya diğer sebeble, bu mesu HABER — Akşâm bhostası 6i KHatıralarını anlatan CEYMS NORODİ Entellicens Servisin en meşhur casuslarından KD (ASUS'?J*X’Ğ e c 0 TEFRİKA NO: 85 Kont,Almanların ta can evine girebildiğim için beni harareltle tebrik etti — Evet, Dediğim gibi kadın çok m> hirdir. Nobodi eğer Brükselde ise ele geçmek üzcredir, diyebilirim. — Evet, Brükseldedir. — Tanıyorsunuz, demek. O halde hemen kendisine haber verin.. Hattâ derhal, geç bile kaldık. Ben bittabi oralş olmuyor ve gülü - yordum. Kont sinirli sinirli, etinize mâna veremiyorum. dedi.. Mademki Ceyms Nobodiyi tanı- yorsunuz, neden ona içinde bulunduğu tehlikeli vaziyeti haber vermek istemi- yorsunüz?, Bokeman ve orada bulunan diğer > damlar dayanamıyarak kahkahayı bas- tılar, Ben de gülmekten kendimi alarna- yınca kont fena halde kızarak bağırdı: — Ne oluyor? Benimle alay mı ödi- yorsunuz?. İçin ciddiye varabileceğini düşünerek yanma yaklaştım ve: — Estağfirullah! dedim. Ceyms No- bodiye haber verilmesini istemiyor mu idiniz? . — Evet, — O iş yapıldı. Çünkü.; Ceyms No- bodi benim!. , Kontun nasıl şaşırdığını anlatmak benim için imkânsız, zavallı hayretin- den dona kaldı, İlk şaşkınlığı geçince beni Almacların tâ can evine — girebil- Hiğmedn dolayı hararetle tebrik etti. Benim vaziyetimden filân biraz hoş beş konuştuktan sonra sordum: — Biraz evvel bahsettiğimiz kadının hakiki ismini bildiğiniz anlaşılıyor. Lâtfen söyler misiniz?. Kontun çehresi değişti, kaşları çatıl- dı ve: — O kadım mı? diye söylendi. O ka- dın.. Ah, o kadın!. , Heyret ve endişe İle yüzüne bakı- »yordum. O birklen karar vermiş bir ta.. vırla bir kaç saniye sonra sözüne de- vam etti: _Dmkhu kadının, bu mel'un Hiyetl omuzlarma almak istemiyorlar: İtalya, İngiltere ve Fransa ile arası açıldıktan sonra dört el ile Almanyaya sarılmıştır. Binaenaleyh bu devlet i- yi geçinmek mecburiyetindedir. İtalya Almanyadan o kadar çekiniyor ki, A- vusturya Üzerinde Alman nüfuzunun takviyesine doğru atılan her adımı â- deta kendi muvaffakiyeti gihi göster- mek İsteyor, Halbukl Avusturyanımı Alman hegemönyası altma girmesin- den en cok endişe etmesi lâzımgelen devlet İtalyadır. Ingiltere, bunu bildi- ği Için Alman nüfuzunun cenuba doğ- ru ilerlemesine mani olmaya çalışmı. yar, Hattâ bası emarelere göre, Al « manya İle İtalya arasımdaki münase. betleri gerginleştirmek için bunu teş. vik bile ediyor. Almanya da bu vazi- yetten fatifade ederek her gün Avus” turyayı biraz dahanüfuz ve hâkimi- yeti altına alryor. Bir gün Musgolini- nin “yardımiyle,, Avusturya Alman devleti olduğunu asla unutmamayı Al- manyaya karşı tanhhüt ediyor. Ertesi gün gene Mussolininin “aracılığı , ile Şusnig, kabinesi İçine nasyonalist na- zırlar alryor. Baseka bir gün Mussolini Viyana kabinesine Nazi vekillerin gir- Mesini “temin,, edecek. Almanya da her adımda Avustüryanın istiklâlini teyid ediyor. Her teyid edildikçe bü - tünlüZünden biraz daha kaybeden bu istiklâlin sonu da görünmeğe başla- mıştır. (Ulus) A, $Ş. ESMER Tonton amca âşık mâahlükun adını öğrenmek istiyarsunuz ha?. Pekâlâ ve öyle ise öğrenin, Bu ka- dının ismi benim ismimdir. Çünkü © benim karımdır.. Evlenmeden evvelki ismi ise Jjertrüd fon Oppeln idi. O iğ- renç mahlük kanun nazarında kontes dö Nisdir! Acı bir kahkaha atarak ilâve etti; — Bvet! Şaşkın şaşlan yüzüme bak- mayın.. Çıklırdığımı sanmayın., — Bir cani, bir katil ve casus olam bu kadın manlesef benim karımdır.. Düşünün ca- sus olan bir kontes dö Nist Almanya hizmetinde Nis ailesinden bir fert| Bir koltuğa çöktü, başını iki eli arası- nâa alarak düşünceye doldı.. Zavallıyı teselli edecek söz bulmaktan âciz ka lan bizler de başına toplanıp ne yapa- cağımızı şaşırmış, bir halde bekleştik. Kont biraz sonra kendini topladı ve bitkin bir sesle izahatına devam etti: — Felâketimi size daha açık ve taf- silâtkk anlatmalıyım ki betbahtlığımın methiyesini iyice idrak edebilirsiniz » ; Bu kadınla ben ailemin mühalefetine , rağmen evlendim; yegâne kabahatim bundan ibarettir. Onu tanıdığım zaman Belçikanın Berlin elçiliğinde astkeri ata- şe muavini idim. Genç ve tecrübesiz- dim. Fakat tecrübeli de olâam onun saf ve masum görünen simasına gene aldanabilirdim. Sevklim.. Onun da be- ni sevdiğini sandım., Evlendik, , Evvelâ çok mes'uttum.. Jertürd - be ; nim için ideal bir zevce oldu. Halbuki J| hain kadın, beni alıştırmak, klorformla- mak üzere rol yapryormuş. Meğer mak- sadı başka imiş: Erkânı harbiyeye ve Belçikanın en asil ailelerinden birine mensuptum. Çalışkan bir gençtim;! memleketimin en yüksek âskeri mevki Terine namzet telliçki edilebilirdim.: Bu | vaziyette karım Belçikada Alızııı-vım.ms m prer Keşif kolu w Vazife " rebilirdi. İki sene hiç bir şeyden şüphe! ' dim. Bir Alman kızıyla evlenmeme kat'| i* surette mubalefet eden babama rağmen , Jertrüdle evlendiğim için her geçen gün kendimi tebrik ediyor, sasdet içinde yüzüyordum , Bu rüyadan uyanışım korkunç oldu. Berlindeki Fransa sefaretinin askeri ataşe muavini binbaşı Mörsol, Lejiyon d'Onör nişamı almast: münasebetiyle be ni ve karımı evine davet etmişti. Ye- dik, içtik, eğlendik. acalık karım biraz başının dön ü söyliyerek balkorida yalnızca hava almak arzusu-! nu izhar eti Balkona çıkarttık. Ev sahipleri üs- tüne kürk örttüler, Yalnız bırakıp çe- kildik. Halbuki mel'unun rahatsızlığı bir ba- hane, bir plân imiş, sonradan öğrendim. Bakınız, nasıl?, Balkon, apartımanı çevreliyordu. Bi- narım © cephesindeki bütün oda ve sa- Jonların bu balkona kapıları vardı. Ka- rım bundan İstifade ederek binhaşımın odasına girmiş, Bir çekmenin kilidini zorlıyarak bir kaç rapor ağırmış. Bu ra« porlar Alman şimeniliferlerinin zakeri bakımdan islahı,, “Alsastaki — kıtaların seferber hale getirilişi,, filân gibi çok mühim meselelere dair bulunuyordu. Ertesi sabalı sefarette işimin başında iken binbaşı Mörsolun geldiğini haber verdiler. Derhal yanıma aldım ve elimi uzattım. Bana uzatacağı yerde iki elini birden ceplerine sokup yüzüme dikkatle baka Tak; — Biliyor musunuz ki, dedi, karınız hem bir hırsız, hem de bir casustur!, (Devamı var) / gündür matine Turan tiyaf wmım'_»mı a Birinci cemre (bavayall Güneşin dedüsu Öüceşin batığ” 6,49 174f Birinci cemre (bavaya) lı.l. Gdte ihinti Akyam — Valsi 5,20 12,28 15,27 17,49 19,19 Ö G azum u Telefanlar he öçlm: SESEA, Mezalle bçimi KUN4A, SANİ Hmelmdi 1068 MMddelemermallilr 22070 ai madürlaie : BiD6ü. Heyağla ; 44 üıl > Astaabulı MÖTE, Saaş Mi ı Beyeti dege aa ormalı: gesiik F varminiber ıımı'?.'&... TRaaküye SoTük LA ; Gasd 'otomabili istemek 'g Beyudta eeti 4205 Bedek cihetiz 30 » SÖL Köy efdeti: SOKT. Deniz yolları Teleton: tşlşalni ensatsüğtı 387e8 arehtre sazabı, — Madssşeyat Pazar, *Permeebe, Garkir bbwelerine 'ı;ııv'lî Kurahigayu VATİR 'Akdeniz postası: Yarıtı saat 15 de h1 ket edecek olan: vapur doğruca İzmitt Mecektir. Karadeniz postası: Yarın saat 18 Ö€, reket edecek olan vapur; Ereğli, ZOf Mak, Filyos, Bartın ve Amasraya Cideye gidocektir. Müzeler Aratofya, Rama « Mlzana, Yuran everleri Ye Ç üü Rakt Müse ve sarmıclar, Ticmret ve RANATİ eni, Kalitd müanı (Ba toteeler ber gün sant 90 dan 18 ya ım tri Türk ve Hllm ererteri valteral Purartatldrr eçi hez Dü ana 30 Gan 1 ya Kadar ve Cuma güN den 1f Şe Ymdar açıklır. Tapkapı Yiknesi er afla maet 13 den 20 F façıktır. ç ve işçi * Askerl fabrikalar umum müdürl ce Kırklarelinde çalıştırıkcak hir $ gere ihliyaç vardır.;Talipler Mürlüğe müracaat” ılınel!dhlu'. * Belediye xnlar !dnreıimıı İtabrikası için bir Hoktora Ihtiy ; İstekliler tdarenin Takstmdeki müracaat etmelidirler. Memleket dışıdoniz Rosrunya vapurlarıı Comnrtesi Küzleri Geye' Halı günleri 28 de Pare, "Darat Ti Hazyan vapurtarı ÂCağta İgüalari sank * J0 Pörendki, Vesehik, Türestera " Avrupa hattı: Sit deküyes, Süküesle Ber Ki Birülelde eaiT Ka e- &r ve AıN-l- eti #nak T IS ta l""'“ w»ı-—ı—,m yiarne. saçları hee gön şeat, £,00 60 BANSREİ g ıoıııı-* Brat B Ce Woaya, $ da ANKACI ve Ramdun, 15.80 ü Kuligatür, 10, YoMUH 20 de ü treslerden aat © da bareket F pazartema, ve çamaj kadar sefer ettmektedir. * İnbişarlar IJdaresinin Mallaği da yaptırılacak demir iskele, e eksiltmeye konulmuştur. Keği İNi 2502 llradır. Eksiltme yarınki © O sâat 16 de idarenin Kahalaşla , ;ııbcsıııdıld kömisyonda mııuın".. Geçen senenin Bugüan? meter oldua ? * Almanyada damızlık insan M leri açılacaktır. * Mudanyadaki mütareke ıvin"- müze haline konulduktan sonra 'yesıni küşadı yapıldı. d TYIYatrolar vi TECABAŞI DHAM TURAN TİYA' Sonatkör Naşit ve .rııım"" Hakkı Ruşen, Rifki, Eyüp $ j Alman ve Macar varyetef 5a .'. Göndüz: Kara Korsan korle p,._#] Gece: Abroşun kızı kömmedi # atrosti! ee 19 Te Yarın gece: (Kndıl&y w 5“ a) (Bakırköy) Carşamba: ((: . larında! (MÜREBBİYE) '“m Şehzadobaşı FERAH Projesör Zati Sungur-8 in€İ Vi yeni programıma her akşatil fakiyetlerle devam ııdi_vlıl'-trt HALK OPER 25 şubat gecesi ve 2 9 İ' İ içinde Kadıköy - Süreyyü, park, Pangallı Kurtuluş tiy4 gİNlerime bâşlar. ÖIİIGM "Sehrimizin maraf tü met Niyar) Bergamalı M olarak vefat etmiştir. Merhumun cenazesi yarıp günü Fatih Kıztaşındaki H 11,30 da kalifırılacak, olî teakip Fatlilı camiinde NaT geki yek Edirnekapı şahlıllıln mahsuema deftnedilecektir. Mevlâ' garikl rahmet © Ki

Bu sayıdan diğer sayfalar: