20 Şubat 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

20 Şubat 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

* Vergi mualiyeti dolayısile Küçülen fabrikalar İktısat Vekâleti heyeti ietkiklere başlayor Bir kısım sanayide görülen gerileme hareketinin ve küçülmenin sebeplerini tetkik etmek üzere iktisat vekâletinin şehrimize gi rediği sanayi mülettiş- leri heyeti Pazartesi günü evvelâ Ye- dikvledeki deri fabrikalarına — giderek filen tetkilerine başlıyacaktır. Teşviki sanayi | ginden aşağı k aşağı işçi ile çalışamn fabrikâların muz- mele ve dölayısile istihlâk vergisinden muzf tutulmaları dolayısile bazı sana- mununda beş bey- t ve on ameleden yi gubelerinde görülen küçülme keti bilhassa deri sanayiinl> ehe: yetli bir şekil almış Kazlı çeşmedeki büy z birer ikişer esas binalarının araları- na bölmeler çekı fabrikalara şlar, bu süretle hü- sule gelen küçük küçük kısımların her biri beş beygirden aşağı kuvvetle işle- diğinden ve gene her bölmede on kişi- den az işçi b b duğundan muamele ve istihlâk vergilerinden de muafiyeti temin etmişlerdir. Hem hazinenin hem de milli sana- yiln Zzararma olan bu hareketin önü- ne geçmek için teşviki sanayi kanu- nunda tadilât yapılması İlizumlu tülmektedir. Fakat düşünülen bir nok- ta vardır ki bir ebemmniyeti ha- iz bulunmoaktadır; Memlekette otuz kadar büyük deri fabrikası bulunması- na mukabit on bin kadar beş beygir- den az kuvvetle ç m imalâthane ve debağhı Verilecek kararın bu büyük zümrenin aleyhinde olma- mas: da ı bulunmaktadır. Bu- t vekâleti meseleye e- ane vardır. Ispanyada Hükümeiçiler Asilerin top ve tayyare ateşlerine Tüfekle mukabele ediyorlar Sarağossa( Asilerin — elinde), 19 (Havas) Frankocuların Teruelin şimalinde kazandıkları zafer Tervel müdafilerini tutulmaz bir hale sok. 'Ş ko ardı ı kuman- danı bu Şehre daha $ en zaptel dilmiş nazarile bakmaktadır. Hükümetçilerin elinde ancak iki mevzi kalmıştır. Bunlar da Terue- Jin şimalindeki Barbara ve Masneto dağlarıdır. Bu meyzileri — müdafaa eden hükümet kuvyotlerinin geri ile Hltisakları kesilmiştir. Bu mevzilerin de anbean düşmesi bekleniyör ve bu mevzilerle birlikte- Teruel de düşe- cektir. Tankocular bu hareket H levazrm kullanmışlar ve bü gü ve hava küvre etmişlardir. Hükümet gçusu çok —— zayıf idi kullanmamışlardır. Bütün u'uLıve- metlerini otomatik tüfeklerin ateşl- ne istinat etlirmişlerdir. Asflerin taarruzunun şiddeli Barsel 9 ÇALA.) — Asi kuv- vetler Teruelin ali şarkisinde Gt- errabarda mın üda — taarruza Üdeti kar- geçmişlerdir. Taarruzu! şısında hükümet kuv eri gerile- meğe mecbur olmuşlar ve müdafas Mevzilerine ç mişlerdir. — Asiler tayyare kuvyetlerinin müzaheretile hükümet cephesini yarmağa muvaf- fak olmuşlardır. Muharehe devam ediyor, Cumhburiyetçiler Santa Bar- bara mevzilerine harak şiddetli bir mukavemet gödtermekte ve asl- lerin Tervel gehrini müdafaa edan meyvzileri çevirmelerine man! olma- ya çalışmaktadır. Bir ceset bulunda Dün Ortaköyde, kaptanpaşa yalrar önünde bir kadın cesedi bulunmuş- tur. y Jarında kadar tahmin edi den ve üzerinde siyah manto, başım- da siyah örtü, ayağında siyah çorap ve siyah fakearpin bulunan ceszedin | hüviyeti tesbit gılilememiştir. Ölünün | hristiyan olduğu talımin edilmekte- dir. , hep böyle küçük | e ei ni Bi lneeki ünd, Uç aylık maaşların tevzi günleri Istanbul vilâyeti defterdarlığından: Eyüp, Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş, Usküdar ve Kadıköy Malmüdürlüklerinden; TARİHİ: y Malmüdürl a ü Mülkiye yetim — Askeri şetım Mülkiye yetim — Azkeri ymim Mülkiye yetim — Askeri yetim )üllhyı yetim M’, ve tekalütleri — ve tekaütleri ve tekaütleri — ve tekmütleri ve tekaütleri — ve tekaütleri ve tekaütleri NÜ*: 3/3/038 Perşembe 1— 200 — 400 1— 350 1— 60 1— 8300 1 450 1— 100 1- ha 4/3/988 Cuma B0l — 400 — 401 — 800 351 — 800 — 601 — 1200 301 —- 600 — 451 — 1100 101 — ilâ — 201 — B 5/3/938 Cumartesi 01 — 600 — 301 — 1200 S0l — 1000 1201 — 1500 601 — 800 — il101 — 14öl —— 401 —- 7/3/938 Pazartesi 601 — 800 — İ201 — 1600 1001 — 1300 — 1501 — 2200 801 — 1100 — 1451 — 1000 —— X erretirt j 8/3/938 Salı 801 — 1000 — 1601 — 2000 1301 — 1600 — 2201 — 2800 1101 — 1300 — 1901 — 2400 —— yti Paj 9/3/938 Çarşamıba 1001 — 1200 — 2001 —« 2400 —— 2801 — 3200 1301 — 1510 — 2401 — 2880 —— — |* Avans. s j D |& 10/3/988 Perşembe 1201 — ilâ — Müt— Hâ —— 3201 — İ ee 2881 — 8280 —— AAA TARİHİ: Beşiktaş Malmüdürlüğünden: Eminönü Malmüdürlüğünden : Fatih Malmüdürlüğünden: j . & Birinci gişe İkinci , İ& Mülkiye yetim — Askeri yetim Mülkiye yetim — Askeri yetim Mülkiye yetim — Askeri yetim vaıy#'#' Ti ve tokaütleri — ve tekaltleri ve tekaütleri — va tekaütleri ve tekalütleri — ve tekaütleri , he 1— 200 1 300 1 850 1 0 1— 450 3001 — 3450 1— 0 | 201 — 400 301 — 600 351 — TOO — 451 — 800 45i — 600 3451 — 3900 451 — 900 & 401 — 550 — 60t — 750 701 — 1050 — 901 — 1350 901 — 1350 — 3901 — 4350 901 —« 1350 n 55i — 750 — 751 — 1050 1051 — 1400 1351 — 1900 1351 —- 1800 — 4351 — 4800 1551 — 1800 / 7öl — 950 — 1501 — 1350 1401 — 1750 — 1901 — 2350 1801 — 2250 — 4801 — 5250 1801 — 2250 | 9/3/938 Çarşamba 91 — ilâ 1351 — 1650 1751 — 2100 — 2351 — 2800 2251 — 2700 — 5251 — 5700 2251 — 2700 10/3/938 Perşembe ——— 1651 — DA 201 — MA 28601 — ilâ 2901 — HA STi — dâ 2T01 — BÖO0 V 1 — Zat maaşları sabiplerinin muayyen günlerde gişelere müracnatla maaşlarını almaları lüzımdır. Aksi takdirde istihkakları umum tediyatın verilecektir. 2 — Tediyata sant 9,30 dan itibaren başlanacak, sabahleyin 10 ye kadar ve öğleden sonra 18 den - 17 kadar - devam edilecektir. 8 —. Maaşlârmı Emlik ve Eytam Bankasından iskonto suretile almakta olan zat maaşları sahipleri bu ayın 21 inel günlünden iİtibaren supn olduklarr malmüdürtüklerine vize için teslim edecekler ve Martın birinci günü alacaklardır. | 1-Ali Bö- | Altın ticareti kontrolü Defter tutmayan dişçiler kaçakçı sayılacak Altm ticaretinin devlet murakabe. Bi altma alınması hakkınnkadaki ka- Tarname mucibince altın alışverişi ve ticaretile meşgul olan hakikf ve hükmi şahısların kambiyo murakaba heyelı nin daimi koöntrolüne açık bir rkftı' bulundurmaları icap etmektedir. Kam biyo müdürlüğü şimdiye kadar tas- dika getirilen defterlerin üsule aykırt olduklarını gördüğünden — tutulacak defterlerin ne şeklide olmasf jâzım geldiği hakkında bir nümüne hazırla- miştir. Altm ticaretine Maliyo Vekâletince mezun kılmmış olau bankalarla ku- yumcu dükkânları, antikacılar, dişçi. lerle hurda ve masnu altım almm ve satrmı yapanların da defter tutmağa mecbur oldukları halde bunların bir kısmmın da gimdiye kadar defterleri- ni tasdik ettiremedikleri görülmüş- tür. Halbuki kararname iktizasından olarak kontrol da başlayacağından, kambiyo müdürlüğü son defa olmak üzere nümunelerin görülmesi ve def- terlerin tanzim edilerek tasdiki için azami bir haftalık bir mühlet vermiş- tir. Bu mühletin bitlmesinden — sonra kontrole başlanacak ve defteri olmaâa- yanlarla yanlış defter tutanlar altımn kaçekcısı addedilerek mahkemeye ve- rilecektir. Mısırda hâdiseler Meclis relsi taşa tululdu Kahire, 19 (A.A.) — Vofd partisin den çıkarılmış olan meclis relsi Ma- hir paşa bugün Kahire içindeki inti- hap mıntakasına giderken civardaki halk tarafından hücuma uğramış ve arabası taşa tutulmuştur. Yoşil gömlekliler kurumunun İs- Kkenderiyode dünkü toplantısında o- lan çarpışmalarda elli kiçşi yaralan- mıştır. Bu arada Nahas paşa lehine I nümayişler yapılmış, (yaşa) — diye P buğrrlmıştır. | ZAYİ -— 928 senesi 11 inel ilk mek- | tepten aldığım şehadetnameyi zayi et- tiğimden yen'sini çıkaracağım için es- kisinin hükmü yoktur. Nail Nayman « — ” 2 -İstanbul SŞSenfonisi i P E K sinemasında muazzam bir muvaffakiyetle gösteriliyor Bugün saht 11 de tenzilti maBiff HABER — Akşam postesı Mütekait; dul ve yetimlerin Mart, Nisan ve Mayıs/938 Üç aylık maaşlarının tedi ye günleri, r.'a'.rı SEFELA Öeü z B 19/2/938 Senenin en güzel eğlenceli filmi Baba Hindistanda TÜRKÇE SOZLU ve MUSİKİLİ gAF z En güzel mevzu.,. En nelis şarkılar... TİNO İ ROSSİ nin dayanılmaz cazibes | ViVIANE ROMANCE'ın cazip ıevımııııl' MiREiLLE Balin? in şayam hayret güzelliği YAKAN PUSELER Senenin en muhteşem filmi ve SAKARYA sinemasıni? B emsalsiz muvaffakiyetini teşkil dmok:i?r_.___/ Nâra meraklısı genç Nişanlısını ve bir yabancıyı yaraladı Dün, Üsküdar Tavaşi Hasan ağa mahallosinde oturan Yirmi beğ yay- larında Tevfika 3 senedir nişanlı bu Tunduğu Mustafa oğlu Osman Işıkla gezmeğe çıkmış vetam Zeynep Ki- mil hastanesinin yanında, niyanlısı nan sarhoşlekla nârâ atmak istediği- n! görünce mani olmak istemişt'r. Bu mümancata fena halde içerli- yen Ösman hemen sustalr çakısın? çekerek nişanlısını altr yerinden ya- ralamış ve bu sfrada vakayı gören Salâhaddin falmli birisini de, müda- hale etmak istediği için kasığından vurmuştur. Tevfik ile Salâhaddinin yaraları hafifçedir. Suçlu yakalanmıştır. | Rebert Taylor'un rakibi Sinemanın en cazip garıştif TERONE POWER LÜRETIR YOUNE Bulala SARAY Sı'ınmasıılı Mevsümin en şen, en eğlenceli neşeli I' AŞK MODADIR Şaheserinde bütün seyircileri hayrette bırakmaktadir" — ilâveten: FOX JURNAL dünya havadisleri Buğün saat 11 de tenzilâtlı matine | DIŞARDA: * İrlanda başvekili de Valera ve arka- daşları dün akşam Londraya gitmişlerdir. Mürakereler parartesiye başlayacaktır. * İlalyan kabinesi şarkl İtalya Afrika- sında müstakli bir deniz ve kara kuman- danlığı ihdası hakkındaki — kararnameyi fasvib etmiİştir. * Hulgar kraliçesi yanında birkaç kişl olduğu hatde kısa bir müddet için İtalyaya bareket etmriştir. Kırsetrri Cenova dükünün evlenme merasiminde bulunacaklır. * Mısır maliye bakanı yeni bütçe proje- sini bakanlar meclisine vermişlir. Geçea HAKİKİ EĞLENCE NOVOTNİ' BAKEA Gemilere karşı Müthiş bir silâh Amerikada hava | #ene 37 milyon olan bütçe bu sene 40 bu- Ça CÜD mayinleri icat edildi Yunan o.ıne’“'ı : * Berlindan geçmekte olan Danimarka Vaşington, 19 (A A.) — Dü me- | AGNES " kralı ve kraliçesini ziyaret etmek üzere | busan mocilsindeki bahriye encüme. Meşhur Berlin Hitler dün sahah Danimarka — elçiliğine gilmiştir. * Kutupla kafan dört Savyet klimi, Pa- panin ve arkadaşları dün Murman ve Ta- inir buz kıranları tarafından kurtarılmış- lazdır. * Resmen bildirildiğine göre Fransada işsiz amelenin sayısı — oncak 10 bin ka- dardır. * İranın yeni Budapeşle elçisi — Sacd Han, Macar nanibi tarafından kabul edile- rek ilimstnamesini vermiştir. ni huzurunda Besler Barlov Isminde | ki bir askeri mucit tarafından harp göemilerine karşı hava mayinleri ile yapılacak yeni bir hücum tarzı hak- kında izahat verilmiştir. Barlov, ezcümle demiştir ki: “— Bu tarada — hücumlara karşı harp getifleri tamamlle Aciz bir va- ziyette kalacaktır. Bu hava mayin- leri, 4500 metra — yüksekliktan her nevi harp gemilerine karşı mücesir- SATILIK veYâr KIRALIK FIRİN e n; ng;m;:': k:(w;:r::" btıfllı; dir. Bu mayinler, deniz mayinleri- Yeniköy köy başt n Selknide de alııyarak ayın 4 ünde İelane | SD GORİR SaMda YaRUIKlarI tesiri | Ia furun 3 oda, 1 Bamirlir F Bün e sariyda Kat — fiyasetini | , B Bummatakt piâolar şimdi tama | kem sattük hem kiraliklr toplanın Romanya nazırlar meclisi yeni mile bazırlanmış — bulunmaktadır. yeri Yeniköy bakkal Bu yoni hücum silâhı yakında tatbik sahasınâ geçecektir. Bu yeni silâh, her nevf nakliye gemileri ve diğer yardımcı gemilere karşı da ınheıılr— dir.,, kanünüesasi projesini tetkik etmiştir. * Deyli Telgrâf gazetesinin bahrtye İş- Teri müuhatrririnin bildirdiğine göre İngil- terenin bu sene zarfında tezgiha koyaca- Ö yeni dritnolların tonilâtosu 42 bini ge- gçocektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: