14 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

14 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ç 8 A BAYER e R BİR ADAM tedbirli olduğumu söyleyim mi ? ma rısına karşı en müessir uev. hangi ve olduğ hakkın kikat b Neticede ASPİ de karar kıl Size anlik e ki, nerem âğrırsa ağrısın, başka tedbire hacet kalma- İRİN.. o ağrının derhal eçer. RİN, in sizdeki ağrıtarı da aynı suretle şilayap ededeği muhakkaktır. Hakimiyeti Milliye Müessesesi Gazete ve Matbaası ANKARA Çankırı Caddesi No. 11 Telefon: Gazete; 1062 - 1063 Telgraf adresi: Ankara: Matbaa: 1064 Hakimiyet. Matbaacılığa ait en son sistem iymalât ve neşriyat. Eski Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaasının İlavesile 1932 Senesine (Hakimiyeti Milliye) Anadolu- nun Muazzam Matbaası Olarak Girmiştir. Rotatif Maki- Ofset Maki- esinde > nesinde AMA A. Renkli harital me Satir; 7 4 yüksek olan her 2 ) ketlere mahsus renk i gazete ve mecmur dik hisse , eneieri alar renkli olarak ba: ie «renkli resimlil sılır. diekler sertekibimi 5 bh nd Interiype Ma- Tipo Maki- kinelerinde nelerinde b untuda kitap, Muhtelif © renkli ve gazete tertip edi- her nevi cetveller, ki- Tir. Makinelerin te- Sü Nü uklapaalini min ettiği sürat ter- > tip: masrafında inkıs; vene ei rebel k işleri. Dep yazmıştır. Da, Çinkograf- Mücellit ha- hanesinde nesinde € TAVLA yeni sistem Gayet nefis Deme El renkli ola- yaldız ka va — rak yapılır. la sümenler, rafi kısmı gece gül ve meşin üzerine m düz çalışır. tn yaldizl baskılar. 3 A, RAMA AİR Taşradan şipariş kabul olunur. Suallere cevap verilir. Belediyelere ve Cümhuriyet Halk -Fırkası teşkilatma ait defterler vardır. en ETE ri İÇİN KASA, YE VMİYE, in İçin Ehven Fiyatla Satılmaktadır. HAK YETİ MİL Bir iz ki M © Bu sayıda Yakup Kadri, -Tasarrul Ediniz Tasarruf Hesabı Açtırınız e e — Çocuklarınıza Bir KUMBARA Alınız, Rİ | RE am il al Ni HAVACILIK VE SPOR ECGMUASINI 27 Kânunusani 932 Şehitler Fevkalâde Sayısı Aka Gündüz, Faruk Na- fiz, Kemalettin Kâmi Neşet Halil, Nüzhet Hâ- şim, Server Ziya Beyler- le daha birçok güzide ka- lemler Türk Havacıları- EEE yer Er lk eek nın eşsiz kahramanlıkla- rmı anlatıyorlar... Fiatı 10 kuruştur. ANE V N Havacılık tarihimizi e ramaânlıklariyle yaldızlıyan hum FAZIL Nafıa Vekâleti: Ankara Şeh ri İçme Susu Komisyonundan, Hisarda inşa edilmekte olan su hazinesinin Kosunlar ve şehir boru için font boru, dir-|, Tuz inhisarıLmum Müdürlüğünden 300 ,000 çuval münakasası t cumartesi günü saat onbeşte Ankarada umum müdür- şubat Tie dairesinde üç yüz bin 00, 000) adet okalküt sı ez ven arlık (o yapılacaktır. Taliplerin kar: Bee irlük | tuz İdiz başmüdürkük rinden 5 < > 5 BE 3 DU 5 B şa a > g 8 pu < 6 ii K 3 B ca a almaları ilan olunur. 3—7673 sek, vana, su saati. (Kontör) ve teferrüatı ve yanğın muslu! xları gi- satın alınacaktır. yekdiğerinden ayrı altı grup halin- de olarak16. 1 .932 arkan ei ren iki ay müddeti kapalı Münakasa 16mart 932 çarşamba gü nü saat on dörtde Işıklar caddesin- de Suyu Komisyonu : ida: sebe icra-edilecektir. Teklifnameler taliplerden ara- nılan vesark vey nlei te minat A. DEFTERDARLIĞINDAN: Muhammen kıymeti bi malzeme ile bazı alât ve edevat | tını İşbu malzeme ve e ve edevat verilecektir. satı Talipler şartname ve teferrua- izah edilen tarz ve mikdarlarda| kita 519 iller otomebili 175 kapair 100 yila açık . Berliye ikili 400 Yukarıda yazılan se 212004 cumartesi günü saat 15 te bilmüzâye! mak ü: bir ay tel edilmiştir. Talip olanlar Defterdarlıkta müteşek yona caatl 7574 usulile in sami Kİ atbu| © Yenişehirde (vardar nında takımı 1 Kşvism 932 tarihinden | konforu haiz daireler eni ebi bilinde Ko- | kırk, altmış ve yetmiş liraya kiralıktır. misyondan alabilirler, 3—7466 3—7630

Bu sayıdan diğer sayfalar: