21 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

21 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

I targriaği kalma gölgesini g gösterebilir. Geçtiğimiz yer bir istikarmettir; Ne yol ne de işaret vardır. Bügün Gebze oyduğu'izi bir £ silip bo- zar. Nişan koyduğunuz tepe; yerini değiştirir. o Va ler resmi ye mesela İbin eye reg işitirdiniz: Bunlar ne köy, ni esel ne vaha, yaln: e By ul- muş toprak ve kii nakları idiler, Bir - büyü r ka- dar sölülei kazanan in şadırlarla m pal ei fır- il iri Hâsânâ denen noktadan sonra artık sapsarı, ayak bileklerine kadar,geçen kumdan başka bir şey yok- tür. İnsan bu kumda, bir batakta gibi Yi Ml güç çeker, her meka a günlük yol zahmet ölle sıcak; ii suyu ündürür: Uzun b yaz günü, bir çöl isg günü, bir delikten ateş kuyu: kn vers ley —— erek yürüyen asker için biri Mei imiş bir avuç sudan İM ne e Sinâ ei A Ki ularımdan mahru Şimal'deki Ey tatlı ve tuzlu bazı kayna! larla develere içirdikleri için bu sular Bazı meçhul suları yi Urban bilir, fakat ek rine e haber vermez. Çölün en büyük sır rı bir daml e bir avu > gölgedir. Biz yağmur birikin- lerinden istifade etmiştik Bunlarm arasındaki mesafe bineediği aşağı değildi. bile yirmi beş kil Da senedenberi yalnız sefer zamanı Tih sahrasına yağmur düştü. Ordu kumandanlığı afa emirler tar: ve yağmur sellerini tutturdu, ve setlerle , toplattı. gın ikinci bir emri heri sik birikin- tilere tekaniz edenleri pek EE cezalarla tehdit ediyor- du. Yalnız kumandanın, eren bir ordu içinden tek bir Li m iş in ikinci bir m su slanlları» Ordu 1 at rasından birinin haftalardanberi su görmiyen yüzünü yıkamak içi in yalvararak ji m bir mâtra! ir esirge- HAKİMİYETİ MİLLİYE HAKLEVEERİR SE yg? 28 BE 8 — | | İ © Dün halkevi cat ln Mesai şubeleri özdil Seni Sam: Hali ün büyük miline T açıldı. Masin İstiklâl | marşiyle “başlamı e marşı müteakip cümhu 'riyet era apılmıştır. il Cümhuriyet halk fırkası #eisi Şe rafettin Bey bir Mi söyledi, şiir e hitabeler okundu. Bulunanlara ru üzüm, incir ve Elk ikram e ni, erasimde şehrin bütün münev ver kadeki ve erkeği bulunmuştur. Halkevi sibel kaydolu- nanlarım miktarı pek çoktur. 4 yda, 20 Halkevinin açılma dün akşam ço, kalabalık bir ve İk züm- resinin iştirekiyi le icra edilmiştir, , Merasim, ii a müte İsmet Paşa Hazretleri istasiyonda istikbal edenler arasında. İki Avrupa. Yaazn: Francis Delaisi Türkçeye çeviren: F. C. c8- İşte beygir kuvvetinin smai av | rupa'ya se e hayret verici ii başlamış ve ei nu Ed Ti radedilmi inkişaf Bey; ygir red smai Avrupa” nm küre üzerinde hakimiyetini te- il ıyni zamanda, be | tabiat kuvvetlerini şim "büyük halâskârımıza | Pİ azim telgrafları çekil- mesi iş Bir ar vermiş ve telgartlar çekilmiştir. K ydınım bütün genç münevver kanı ir tecellisi olarak, Avrupa'yı feth * etmiş olduğu cihana tabiiyete mah küm eylemiştir. O halde Avrupalınm ilk ri si, bütün cihan ihracatınm haz etmekle, mesele ile kâfi derece ide en olduklarını Keineman'ın iz da a) bı hastalığı -| Siştrmicitei başka hiç biri Şeye ya ramaz: ii usül rahatlığı büsbü- tün ağırlaştıran mukal ilmisil He yol açar, ve hattâ İ kadar sevkedebilir. Meseleyi bir kül halinde tetkik etmek zamanı artık gelmiştir. bir ii Ni en büyük bir di 1925 esinde  avrupasına di. Her pal tehli ranelikl fazla (e yk bir dike takip etmek dahil olan Ge bir devletin. ilracat bi 1 | 1 1 1 olmalı idi. Bu tetkik, her iş adamı- bir iytina kati em e: ka; Ve bu u Şu beler | nen, ti icabıdır. Çü MAN yakip 13 milyar dolara baliğ ol Müt B ii işide en fazla'aza tuplıyan köylü ce hiç bilimal bain bile - dahili | İw. Bu rakamın .5,563 milyonu U ir gün ordu piyasada yapacağı sat a: ğ ha bilmem nelerle del idiz Hattâ bi idiz Gk spor şubeleridir. - taş z bu Ka kendi araların. kndebini e İğ b tekke jik |d3 yaptıkları mübadelelerin. 7400 real Suyun rengini ve içini gören doktor: —, Havanın çok soğuk o ik bilhassa devlet adamı m ii dı likler mal ir aksamı gh Sihhiye reisi sıfatiyle sizi bu sudan içmeği mene- | Fağmen, bütün halkın. iğdenkiyle e iin bir e imi Bedel zan 91 İni gösteri e dedi ve çök samimi ve heyecanlı bir su- kia İçtmal'm a Si ETİ Bu iki i yin sari : Kadehi bd ğına im b gklisei zabitin kurumuş |rette ve merasimle açılmıştır. -.| 2, Böyreüii me isin dedir. MER ayni eşyaya taallük etmedikleri rengi erimiş m hiddet bir ateş gibi yp lm bu e ile bâ$-| Bum. eseleye lâyikı veçhile ehem in biri birinden ihtimamla ayır. kimbilit hangi ölümü getiren sig LEE ve Yaser mr verilmemiş gibi görünüyor, | lek, serada il liğini ruhunda min eğer bu bir içimlik su Kcal bilin gösterilmiştir p süphesiz, bir memleketin ira Teştikleri cihetle e bilha: içini Merasimde » ül ül i Kıtalar Kanal'a kadar katı peksimetler yedi. Yemleri | beler söylemiş ve aş sİte nane heyecana şerler, dir. Hiç şüphesiz Fransa agilten kalmıyan en insanlardan attan peksimet . kırıntı- Halk büyük bir ağa ve po hükümetten d ye ehli hayvanlar.'yumurta, «atı verdiler, tahammül edemiyen develerden “birçoğu |m ep edilir. Fakat bnn ak Pr sebze ve meyveler, Alman: ri ölüp gitti. İzmir, 20 ya'ya demir severi gö Belde 90 ki lunan talardanberi sıcak ve yumuşak yemek görmiyen | Dün saaton na zE lys talepler yorar Fakat bütün bu memleketle Hilardaiı biri Kanal'a yakın bir tepenin üstünde, ha- | evinin açılma bayramı hazırlanan eder, N in (Holanda ve Danimarka 1 hari 9 yatta belki geçirecekleri bu proğram mucibince akn b 5 gn Vor Sa ravanalarını — tahtalarla y: istemişti. Askerlerin birer matra ;şıdıkları ıkları ydular ve tepenin dibinde yatan ölü bir lerin mi ko devenin başını kesip pişirmede bakara r. Karavanada, hep nie bir deve başını tan, kıymettar sular iyordu.. Fakat talik, b istü if cizgi halinde Kanal suyunu gören ve Mısır hikâyeleriyle sar- hoş olan bu kıtâdan, yaşamak iç siri dü. Aldıkları emir üzerine ölü deve başını, ya! miş ar üstüne döktüler, mania ap Kanal'a gittiler İşte Anadölu çocukları Kanal'a böyle gittiler. Bu, Anadolu'nun her yerdeki, Çanakkale'deki, Erzurum da- Zındaki, Mediyne'deki destanıdır. Fakat Sinâ gölünde Türk milletinin bir ikinci destanı dal iher türk m belletmek lâzım gelir. One da yarın a ih RIFKI (Devamı var) Tohum kongresinde murahbaslar. Halk büyük bir alâka miş, halkevinin vinin içi ve e dolmuş bir çokları içeri girmi ulamamıştır. evinin muhitte yapacağı milli ve içtimai hizmetler için bü- e gayesini mim ap eder dahili iel hariçte gelen 5 daha faz veya komşu kale la kapam: resmin- | ya tecavüz i için bir kaç tedbir itti. mm am am zah ve halkı'aza be dü sidar, aydin müracaat çok fi sna) muvazeneleri NE öğ çin bu sınıfa a ibi di “ Rubaix mensucat Hr eiafek, in dra'da Avusturalya . yünü a imal ettikleri ei aşı ize sattıkları görü küyor; Saksol onya, dokumahaneleri dır. Tehacüm umumi olduğu için müşkülât mış ve müracaat edenlere birer kâ be dağıtılmış ve bunların erine ta oğra-|da'd lerle EMİR İasmasları Hollan- a satıyorlar; Belçika, İsviç- re, Paris'ten satn aldrkları moda- yal müteallik eşyayı i kim; vermiş! mi edilenler arasm- da vali Kazım Faşa G&öycilik) | ir evki aşa dil, edebiyat ne birinci olarak dir. Bursa, 20 Halkevi, on dört buçukta a büyük bir kalabalık huzurunda a di ih, far) biri ki reisi Hacı Bey çe) BE eri lmişler-| 4. sı hususunun in ae mec- uriyet hasıl olmı Eskide n. olduğu g gili dier me- seltme 2ek ve maşei eri 'dehâyr İnna. Bu suretle mad n- arasında muayyen Sih evi tediye YE Bu kombi maf imal nihayetsiziitenevvü'ü ir aaa ahi Vöva i daha zevkle imal ki ,eve giren vata: iy, çıldı. merasim, tesbit edilen proğ daşlara fırka reisi Hulusi B. iz -tisaslar hasıl ii b ia İram mucibince İstiklâl marşı ile siir tarihe istinâden izahat an anda, O me alel iz yet ahdi yapıldı. Cümhuriyet ahdi | e Ete, Gine Heye gin soke güzel ve müessirdi. Yüzlerce mila $ ae İL m tabik vedh inn De aht bütün hal İstanbulsa0 (208 Seyrine:biz mani teşkiketetiği ki di p z ii kv yark| Düne büyü mele gü Ja, Pa ba ey e fay ıştır. merasimde şehrimizde 5, AR adil - 4 Mm e genç şâir Behçet ag ta olani iyiki İsmet yürüğür “dedi gl ie aşi eğ emal kunan şiirinin 0- Paşa Hazretleri de bulunmuştur. “ hunda Ha eyi varacağız) mi ki ali evinin HYand ğı büyük beynelmilel kartellerin bu ihtisâs bütün tarafmdan tekrar edil- çkindedir. İş- seyrini git gide heryerde “k kal halk azametli bir sef cümhuri- Km ediy ecanmı yaşariış ve halkevi we muhtelif | Mak 5 me büyük bir alâka izhar etmiştir. nel ine, baş-| ci Dr. Nazifi Şerif Bey, halkevleri KY

Bu sayıdan diğer sayfalar: