2 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

2 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 MART YE HAKİMİYETİ MİLLİYE Hakimiyeti Milliye Müessesesi Ha vacı i ık ve Spor 66. ıncı Sayısı Çıkmıştır; Gazete ve Matbaası z e ANKARA Çankırı Caddesi No. 11 .Telefon: Gazete: 1062 - 10ö3 İ EE ERİ e Matbaa: 1004 | Matbağcılığa ait en son sistem iymalât ve neşriyat. Eski Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaasının İlavesile 1932 Senesine (Hakimiye ti Milliye) Anadolu- nun Muazzam Matbaası Olarak Girmiştir. ağir Maki i e Maki- : inde piç inde Tarı ded so? “ aritalari yz m i e 5 tiz ekler. Mep Mecmuann bu sayısı, Tahdidi teslihat konferansı münasebetile devletlerin hava silahlarma “dair! Ti gz A pe Emi hisse (senetleri, | gayet istifadeli yazı ve resimleri ihtiva etmekti — imi m miz) ÇİN DEKİ YAZILARDAN BİRKAÇI: (1 a in & ineapileştizmek muv se değil mi > ngiltere ve silahli tertype Ma- Tipo Maki- — Devletlerin ne kadar tayyar eleri var? Kinelerinde nelerinde e e e elan İ ayyare vray cetveller, ki- oğuk, iii ne ert Hinkler diyor Havada neler e Cara Ahmet ve dere ye ait hatıralar f Son korsan kruvazörün akib eti (Beşinci tı De ) ; Mücellit e .Sinema ve BER Adolf Men ju, Jean Harlo: meral BEHÇET KEMALİN ÇOBAN PİYESİNE DAİR... Muhtelif — renkli | enç kızlar inotörsüz çile re ile uçabililer mi? yapar? KAM EV | BİR TETKİK ANAN EZ ANLNUNUNZ Gayet ea ies | 2 yaln | Ziraat iz e MAHKEME VE İCRA sabit olmayanlar satış bedelinin pay- d e ş ve an m ında hariç kalırlar. satış peşin pa A : İ tn yaldızlı eği ralledir. Vekâletinden: > — İASLSİNİ İN 3—Gösterilen günde arttırmaya İş- — ii n in a ld şipariş kabul olunur. Suallere öm verilir. Ankara İkinci İcra Me uş Alât ve ed evatı elliye ve Cümhuriyet Halk Fırkası teşkilatına | rlu. dan: tamâmen kabul etmiş ad ve iyfibar olu. Jmur uğun a a st defterler vardır Bi eyi ini bl mt Zn ar ems Tenmiye müba - i iki ası. satış MÜESSESATI TİCARİYE İÇİN ba li at | kl iel br arm e setle ve be KA r ve tılaca, | Je) farkı ve mahrum kalınan yüzde beş aası , iy ir Zindan Özer ez iie ye -V DEFTERİKEBİR nem hanında hazır bulunmaları ilân e kalmaksızın memuriytmizen Mi Yüksek ziraat mektebi abo Ehven Fiyatla Satılmaktadır. dme. SENİ Hiper sitekik etmek saydiyle de Ge bedeli muham 4 | > İş fa bağırıldıktan sonra gayri menkul en; meni 3715 lira bulunan alât ve vi ire Icra ve as ine E nk edevatı fenniye senmi sure- a ğ uk etmezse arttırma geri bırakılıp. tiyle mübayaa olunacaktır. s a. ', — Memur a na kirar | 21168 ii inden kurtulur ve temi- e b gi b iin s Bü ük Ta are Pı angdosu E| Pin m dağ Si uzat mahalle, | yatta kalkar Mali sek A ay Rs yy Yy g 5 | verilen Anlaranın Hacı Murat yenlerin akli 932/171 dosya numa | Yenin listesi ve şartnamesi ve- EB - z : ş 5 |si ce SİL oi miş sağ rasiyle memuriyetimize EMME etme- | kâlet mübayaa komisyonunda z 12. ci Tertip 2.ci Keşide KE çi ea şile Ye leri zi igin olunur. 3 789 in alacaktır. Pazarlığı 13 - | E Ul Mart 1932 dedir, — sol tarafı e arkast sahibi senet | ME SRPAİN, art 932 tarihine müsadif pa- BE ES (hanesi, cephesi tarikile mahdut İkiyelğ #zMfR. PİRE - Me isenine zarg a edilecektir. Ta- | Biyik İkramiye 3 5,000 Li Ez e RM e sikişi dem meli POSTASI, | liplerin ilan edilen muham: i > : kayden bir i (Ankara) 1 mart salı 11 de, deli de EB diğ ki şartlar dairesinde ilân- İN, G| bedelin yüzde yedi buçuğu Ayrıca bir de 20,000 Liralık Mükâfat, 2 ne Me ey ilde bileei açık İğ FORMASI Mean ini Habiz İ a © £ 3 — 7320 EE Jartırmaya konulmuştur. ni 2 mart çarşamba 18Ğ iri ile birlikte yevmi mezkürda li z ME | küstü beş oda bir mutbah ve bir hala | wemlromra — | vekâlet mübayaa komisyonu- Bala e en ve koridor ve birde di z ) namüracaat eylemeleri ilan M..M. Vekâleti Satm Alma Me itbah tamı e o ğ olunur, i ş Komisyonu İlânları, ğü nden: bir vi ve bir helayı File Seal BANDIRMA POSTASI. 3—788) İ e ti (Gülnihal) cumartesi, salı, per- “Pirinç : Bâlâ kazasının Han burnu): “balda "büyük kasım otuz ve küçüğü. İşembe 18 de. Ş ai > karyesi hududu dahilinde gök | yirmi beş lira mal aş bedeli ve da- a m ünakasası Ka imi) miş dar su ve ezik tr: yoktun HER Daria - lek 5 Katı Alâka. : meti muhâmmeneli 2000 dö- miş inşaati ve eğ üzeri kiremittir. GERNİZE serlnii ii Ankarada Anafartalar eri vi n kilo pirinç aleni: müna- ul bülhas beli N kâin 26-28 5 Ni mere mübayaa edilecek | Düm sulu ve ebül 2 E . Satış Şartları. MUDANYA POSTASI. undaki mevcut bilcümle 5 tir, mahalde 2100 s6 ıymeti 1—işbu gayri menkule ait artırma şar çöriya 1) pazar, » çarşamba 9,30 da üzerindeki Şermin iile belik k 932 perşembe günü muhammeneli 00 dönüm ve ihii rıhtımından kalkar- lurrahman Lütfi Beye sattım. ij ihalesi icra edilecektir. öalipier tap kaya nam sanli 500 “ açıktır. lar, eki dükânda bugünden sonra hiç j artnameyi görmek üzere a kıymeti mu! hammeneli 5 Arma idi bi edilmiş kıy 3—7615 bir güna alâkai hukukiyei tüccari-; b j ve münakasaya iştirak içinde mü- a arazii haliye ve Hileli ledi n eshabı matlubun i ayyen günde M. M. satın alma ko| deye konulmuştur. 15 El akçesi almır ve kıymeti beş — Eni müracaatları | isyonuna müracaatları, Ma üstünde bırakılamaz. * satış m yila olun: O. Nuri. 3-886 932 e ihalesi i a ni in aarkine müm diz Cu esi) nü idi l a da- ap eğri kilo sa bp ii Alip m İZ aamir depozito gire ironi, İlim merhizluğu odamı : at 14 de Pazarlıkla alacaktır, ee sini malsandığına teslim et-| caktır. Belediye rüsumu ve teni b İLAK rinmuayyen günde komisyona müracaat | meleri veya bu - | müşteriye aittir. ve i rr An ları, 3—7888 ka mektubu ibraz eylemeleri| — 2—Hakları tapu sicilile sabit olmayan bn mp see vlan eler Devlet Demiryolla N , Müzayı iştirak cut ise on) Hara Mağnzammdan: etmek ve fazla malümat al.“ irüfak hakkı sahiplerinin bu beş gün zarfınd iyi Piar eb -âylân edilen muhtelif ebadda 603 | isti e rin ve hususile faiz ve masrafa dale eli olün |) ölmez A. Lütfi, mikâbı kerestenin ihalesi 7- Mart | Mak yenlerin Bâlâ malmi- | datalarını ilân tarihinden itibaren z y saz göm artesi ye — edildigi | dürlüğüne müracaatları, Sİ görü ak evraki İnüsbitelerile sm “ân olunur; - “© 3 — 7896 “İbielikte memurivetimize. bildirmeleri

Bu sayıdan diğer sayfalar: