9 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

9 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İlasarrul cüzdanlarını değiştirmeğe başladı. i KÜÇÜK CARİ HESAPLAR iiiçin Kullanmağa Başladığı un Makinesine Göre K “CRETSİZ OLARAK ahiplerinin Emrine Amâdedir. değiştirmek için al lacele ediniz. TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA MERKEZİ. HAKİMİYETİ MİLLİYE SEYRİSEFAİN. ğ İZMİR - PİRE - İSKENDE- RİYE POSTASI. (Ege) 8 mart salı 11 de. Heyeti umumive içtimaıma davet Trabzon elektrik türk anonim MUDANYA POSTASI. ba, mından kalkarlar, 3- İNUNZNUNZNUNUNUNUNUNUNUN UNUN . . TRABZON POSTASI ŞI rketind en: ba 18 de. 931 senesi hissedaran he yeti umumiyesinin 21 mart 932 MERSİN POSTASI. ieriliei müsadif pazartesi günü saat 14 de şirketin merkezi (Konya) 4 mart cuma 10 dağ) bulunan trabz ade) varim ca ddesinde > idarehanede in- BANDIRMA POSTASI, ikadı takarrür eyiediğ! de, ni za amei dah ahili mucibince lâ (Gülnihal) Cumartesi, sabi akal on — isseyi ze amil a ral nl iştirak için hi: perşembe 18 de. senetleri: içtimadan bir hafta evveline kadar şirke KAR ABİGA POSTASI, | tin merkezine bilita duhuliye meye hem r — (Bandırma) Cumartesi, al da bulunupta içtimaa bizzat iştirak edemiyeceklerin hissi şamba 18 de, a bulundukları ma halin Sok ünlarna ve da ret odası bulunmıyan mahalle rde belediyelere tevdi eder: ae alacakları ilmüha berleri var inin iliralin evkil ( edecekleri zevata birer mektupla irsal eylemeleri ilan olunur. Rüznamei Müzakerat M. M. Vekâleti Satın Alma Komisyonu İlânları. İLAN. 1800 benzin 180 vakum s0 kilo ge İp 10 mart 932 per 1 — Meclisi idare ve mura kıp pili e kıraa! 2 — 1931 senesine ait bilan ço ve kâr ve zarar elm yeri mz 932 senesi için mura kıp tayini 0 a idi hitam bulan Meclisi idare azalarının ib ve yeniden intihapları. — Meclisi idare azalarına hakkı huzur tayini. 3—7990 şem mbe' macaktr “Taliplenin o gün k yona müracaatları. 3 — 7956 M.M.V.Sa.Al.Kodan: Çadir mübayaası|'ı. &t gali görülen yerli Melle . S MAHKEME VE İCRA Ankara Barosu 3 İLANLARI; Riya e Ankara Birinci Hukuk Mahke- iz Mşiniye İçtimar tarihine ören e a) ikerrem B. nezdin Se ni ge Ankara > RA Sr Me yim ettiğinde mesinden İsparta yuki NEBİ de mukim Hatice Hanım tarafından ko- cas Mp Mercan if direkli i gadır 9 mart 932 per- de Me Mo Midem Çankırı Caddesi No. 11 Telgraf ai Haki fon: Gazete: 1062 - 1063 dresi: Ankaraz Matbaa: 1064 imiyet. nun Muazzam Matbaa Rotatif Maki- nesinde Kn dale. gn zem “5 © ve mecmu-ğ > çenli Bien bap çekler ve tablolar. D e VE dei iIntertype Ma- MATBAASI Tipo Maki- kinelerinde nelerinde aa e Her puntuda kitap - oi ve gazete tertip edi- b er sr mere lir, Makinelerin tel ve — metmüalar, rez nevi ; defterler; bütün tab işleri. haamaaaa, Çinkograf- Mücellit ha- hanesinde nesinde GE, A En yeni sistem Gayet nefis ciltler klişeler renkli ola- yaldız he rak yapılır, Çinkoğ“ sümeni afi kısmı gece gün ve liz Üz ii çalışır. tın yaldızlı akdi NARASNİNİN Taşradan şipariş kabul olunur. Suallere cevap verilir. Belediyelere ve Cümle et Halk Fırkası teşkilatına Heerlir vardır. 2 TİCARİYE İÇİN KASA, YE VMİYE, DEFTER İKEBİR Ehven Fiyatla Satılmaktadır. gelmeleri U.Md. Sa. Al.K. dan: Askeri Fabrikalar ; dı Ke kadar Ankarada mi Mi tepe mahallesin odasını w takarrür a an 30 ila 50 adet de Çeken Ahmet oğlu Ahmet Niyazi a- ie lin teyritleririsa Sa pazarlıkla caktır. n vukubulan bul R iM in ine SP al hd a meçhul KM izamnamenin 42 inci. al eri, lunmasına mebni ilânen tebliğat icrasiy | DİN ta“ e gıyal ii kılmaz mi vey 2 — Ankarada a # sinde nün teşkili. nan m 132 ve 138 in bo Taavün sandığı teş şanmalarına cil, ve ma: in desine aavün müdür teş. Si t miline ve bir sene o müddetle LE evlenmemesine verilmiş ol- luğından tebii; makamına (kaim : e se “Kiralık mağe il Adliyesarayi kasşıs Gazete ile neşr tarihinden iti- 'n Hakimiyeti Milliye gazete- ole neşrettirileceği alâkadarana alum olmak üzere ilân olunur. 3—79 İylan. — Fa.Sa.Al.K.dan: 2 tarihinde münakasası yapılacak olan 60 ton döküm koku n ilan uy bozulduğunda! raliniiziya günü 4 4 932 tarihine sa rin şartiame müna- zi ie k zarfı velce ington ac de hükmi iü ensbi ek bağ ilân de işgal eylediği e ar-i ur, diye i — 4 leri Anafartalar caddesnde en-i ANKARA AĞIR CEZA MAH- Bey imame üptela olduğu firengi hasta-! lığınm tkd iain gitmediği iddia- siyle maznunaleyhima ve gayri D. D.Y. malzeme mevkuf bulunan Kain aske, , e rl Metinden ri fabri! r umum müdür ii a in yüzbaşı Fuat Bey me sayar satış ba e vealeni, dis hanında Nuri atları. de İbrahim uk Zekiye lied ılınan dür e maznune tagayyüp etmiş olmasına bina- | MüZa: Gi gazete ile iline taka icra-| Müzayed. at 14 de tehir çişi tir. Taliple- in her sma mahi e arar a o lan 2 emi bilği iibebi ez ge E çe duğundan di Ya ra ve 932 bei müsadif ar si penmağı veznelerınde . ellişeğ mahkemede bulunması ve yahut | kuruşa satılmakta ame yi ikame bildirmesi aksi çi Vie yakı 7901 As. Fa, Sa. ALK.dan: | ği. Nİ İrici nal b Daire müdüriyetinde mevcut 36 ii tatbik edileceği iylan olu- DİŞ TA Z çekin kabalak © is ik ASLIYE a “İ Ş Hüsiihettin Fi ikret, çift ufa a mercafi > iği al EZA (& müazyede ile 4 4 932 tarihindel MAHKEMESİNDE $. «Çöle vade Mi Gesi e 14 de satılacaktır. Talip lerin Kacak sigara ini ve tütün Ri Ünliki dar b h i ka ded b ab Ba Tele a Şi abul eder. öğ eden sonra saat 13,5 dan 15,5 ka gan mahallesinde Kuruçeşme DENER bem ş dar daire müdürlüğüne müzayede-| kağında 16 numaralı dükânda seb- ye iştirak için de yevmi mkrda zeci Ahmet oğlu İsmailin duruşmu D.D. ie Malzeme Dai- müracaatları. 3-70) günü olan 12-3-932 cumartesi 5: in e asliye ceza mahkemesine gel| B l vi il i ve eskenini. göstü — İLAN. igin il alast ı ıraciyesi M.M.V. As. E, Sa Yİ VESİKA, münakasası: K. i size — Biri: Gi ikale hayvan hasta- e ö nesinden almiş olduğum terhis tez i © an: .* “keremi Zayi eyledim, yenisini çi- ye a ea mec ni i merkeziye ile eke yam eskisinin o hükmü seli di j z ki d Dai abkalani içme suyu ihtiyacı sa- komiğyonunda mevcut amme mucibince ve paz: ye si karara Hacıarap mahallesin- - de 316 tevellütlü Haşim oğlu 3—70R6 Recep bin li kapalı zarfla iz Mart 932 gama günü 16-3 -932 ti te e ihale olm Tali leri şartname almak için her gün özler den sonra ve pazarlığa iştirak için de yevmi me: mn müracaatleri, —7984 İmtiyaz Sahibi: Fal ie alih RIFKİ re © o tı ir eden: vü ve: i Civarında “Hakimi- yeti aş m Basılmıstız,

Bu sayıdan diğer sayfalar: