9 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

9 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

çi HAKİMİYETİ MİLLİYE 4 No. 3826: ON ÜÇÜNCÜ SENE ÇARŞAMBA 9'MART 1932 HER YERDE S KURUŞ | m Telefonı 1830 Muhterem Müşterilerim ize... Fabrikamız dahilinde ahiren tesis ettiğimiz ve Sö ANKARA BE Ep Çi SÜT! Ş UL çeşit nadide yedi veren bodu: Saman-pazarı caddesinde No. 14 dü Se ) çeşit yedi veren İ mi asıli | kân mayıs 933 s a kadar olmak üzes gül, 15 çeşit ig asol şemşii linde | re e zarf u erileceka 15 ie yediveren zül nâ-| tir. Talip onların 293932 sak günü aşağıya n tezyinat ağaçları! saat on beşi teklif mektuplarını 0 çeşi kap içerisinde nadide çamağaç | encümene yi iii 3—7991 hr na 24 bodur meyva ağaçları, nort a forme beğ ağaçları, yüksek h di de nerailarna İ Gül yediveren Bod ze $ 5 : en son sistem Temizlik ei kamyonunun £ tamiri e o e Üy i . ö m illikleri, orman sazarlıkla ğindi liplerin, âletlerle mücehhez hususi atölyemizde Otomobil tamiratı ve Eee ke ii e mey epin H : v l ki 'Iya, olyi o ii i b Dükove Valantin ile tabanca boyaları yapmıya başladığı-| ei ila taköy Anka kara, ilk fidan iş ki Ek Mi vin park işin de 12 ma mızı arzederiz. Salahaddin Refik Fabrikası Limited Şirketi Ör ii e telalar İieeğiziN 15 İç cama günü snt on vee Gin 37987 : —792 Bahçe Sahiplerinin ve| © Anafartalar sadede Bn rare e 5-Mart-32 Cum neki Fidan Meraklılarının Na- |si bi aya zl an : : Trklk ei cağından e beş mezkür zarı Dikkatine: in m. mi. mın meşhur şeftali siya İd saat on ir Basi En ze i müracaatları 3—7824 E ları ge! sar > rşısımdaki Belediye çiçek mağaza- 22 eleği Riyasetinden ii 2 den itibar, e z para, biri: ikinci ei alt karş otuz ii aza 1995 mi fiat konulmuştur Itacak e Yavrunuza Kuvvet Verecek Yegâne ilaçtır. Telgaz Magazalarında EE Ar Bu Klüp Sinemasında > ilk sözlü sand filim goryan Ni asında ai kiye t kazanmı kes tari ii an evim İlâveten yi el mai ve Yeni Sin pla KA İkinci türkçe sözlü şarkılı filim > 'Tefik Hanımın en güzel şarkıları İlâveten paramünt dünya kavadisleri sanatkâ: i vesi ve sini Bici olduğuna ve anların belediyece İcrayi sanattan men edilmeleri mukâtrer bulunduğun: at yük hi Mv an kürsta ee üç a, zaruri görülmüştür. Kursta amy Tenni iie e alamıya. e rçlu Ankarada Kınacı zade raf İmdi siyer billuriye ve e ia si iyle müşteğil Ram: fk inan matlubâtın yüzde nut tasdikinda özal ye ei iy İle ekseriyeti adediye ve meblağiyeyi ha iz eshabı lipa > kte ei İL to hakkında alacaklılardan dört şahıs t& rafından vuku bulan itirazm eli ve sinde esnaf cemiyetleri km | mirciler cemiyeti odasında kayıt yaj it maddeleri ikina ve 291 inci rim Pe 2 tari maktadır. alakadarların derhal tları Tü. i h karar zi sanda Ül GRiPE arı ASPİRİN Taklitlerden sakınınız 3—7947 inde si ilan olun: komprimeleri kullanınız “ di 7 rk A. Ş. den: i umiye içtima! iz Ankara palas Ti ionim şirketi hissedaran heyeti umu hine müsadif pazartesi günü saat > e işbankasında içtima edeceğin, j den içtimaa isti: iinerive şirket mukavelenamei esasi yesi mucibince - sal ar olân hissedaranın teşrifleri rica ğ olu ; v Ruznamei Müğâkerat Berveçhi Atidir: i i ANTENSİZ İŞLEYEN mura kıp raporlarının kıraati, çi ilanço zarar hesabının te <a ve tasdikiyla i 2 OTOMATIK ISKALA are yeme ze ini ve e msm ibra 2 il —İdar nın ve am FAB intihan ve ta İLE MÜCEHHEZ yini ie hakkı üzreerinn tesbiti. 4 — Ticari e 324 üncü maddelerine tevti TELEFUNKEN - 340 Kan idare meclisi azal ktazi müsaadenin itası i 2 > 3—7994 ; Ahizesi Radyo Aleminin Bir Mucizesidir , | : : Elektrikçilere Kurs 1 TELEFUNKEN siye İN Elektirik ve Demirciler Cemiyeti BAŞ, DİŞ ATİNA Riyasetii den | Ankaraya Geldi Zn e am İİNMDADAİEMİ | sinin sini endine tetik “bi ün

Bu sayıdan diğer sayfalar: