1 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2

1 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Sahife 2 ; Dünyanın En Büyük Harb Dahisi | Timurlenk i Tarihi aile Ortada oynıyanlar her on | ir salonu boş bi- e değişiyor r, data vi ve benekli, süslü kelebekler gibi lardı. lakikada bi uçu- n n. ni kadınlar gör- mem Ka İrem topal cihan- ar okuyor, dururken onun softalarla ve hocalarla düşüp ne ii ve kara, beyaz sakal ir kım riyakârların pe o den haz duymasını bir türlü aklına sığdıramıyor, abdal ç , tabla uşağı, arabacı kıyafetli —— side İma kendine mırıldanıyor. E Türek ğa rez » elile işaret etti, anda “ber şey ya Ni ekim 3 e salon ahenk ve raks de çalkanırken birdenbi- ein âdeti olan w cur ve âmirane tavrını dı, dudaklarının üzerinde erdirdiği zoraki - tebes- © sümle şu sözleri sö, iyledi: z 7 Küçük bein nere- a Mehmet sultan ge bir. yk gibi oturduğu len sıçradı, didesiati i Dios gelerek diz çöktü, öptü, ayağa kalktı verdi: terilecek başka bir imi yok mu şah, ma- demki ie bariz şimdi > Sa — 135 — Yıldırım birdenbire Miri 8 : £ «Şarap getirin, rakı verin” İ dikleri şarkılara I dişah hazretlerinin çok sev- başlayın, önce bir Sırp dansı havası çalın. Sazlar gerildi, skordlar tazelendi, karmakarışık tel sedaları birbirine (karıştı, Umumi olarak yeni bir ahenk devlet erkânının o e ka- dar duymadığı ve Yin ve İri ve daima Oli ı bu hava karşnnda Yıldırım taht üzerinde kı- mıldandı, ibtiliçlar © içinde kıvrandı, eski günle nün önünde canlandı, yüreği yırtılacakmış ve dışarıya fır- lıya eğ mış İgibi çarpmağa ba e metanetine rağmen binli Byte tti. Taşan ve ği dakikadanberi bir heykel ibi dimdik duran Beyazid birdenbire bağırdı. Ar —e— . Yeni Adam Yeni adam'ın 217 inci sa- yısı çıktı. Bu fikir ve sanat mail Hal üsamettin Bo k, Hüse; Avni, Hasan Ali Ediz, Hakkı Toklu, Re- Sabri Kolçak, Henri Barbusse imzalı yazı- lar vardır. Sın Yazan: H. Türkekulği| vetlerle, bilâsebeb Li anat | Mekteblerde Anormal Çocukların Tefiki ıflarda gayri tabii vazi- asabilik, tembellik ve dev: 1! sBe © teb Pete gösterecek- vi lüzi zerine akliye sötükisüzlrten muayene et- tirmek lâzımdır. Binbir türlü içtimai ve irsi e ile mablul olan bu arzdaki çocukların zekâ, kabir eye ölçmek ve on öre lâzım gelen tedbirleri e ara Avrupada bu gib mare için dağ ve açık hav. tebleri ği Te ini b bütün başka tarzda ica edi li bell ziyade eli e kolay şekillerde bütün darda velet ik giri eği icrası h çocuklar faydalıdır. Da Lr le bir. SE çocuğun mev- cudiyeti bütün sınıfın huzur ve istizamını bozmağa kâfi- di ir. Bu gibi çocuklara umumi- yetle vaki det, şidde muamele etmemelidir. Onla- ( Halkın Sesi ) Şpottorun Hasitatlerf tol Mısıda matbuat rın bu işdz hiç bir kusurları yoktur, pek bedbahttırlar. turya imei bilhassa ene mü- ted — So çü adileler; Avus- uryanın iktisadi ve bilhassa dei istiklâlini ne dereceye kadar Mi etmektedir Z ini'nin siyase- ti ne sil ve başlıca alâ- tam Ve Eramil aaşla ekaüt, yetim ve mz A ola- Ikinci et sokak No. 8İ Her gi sa eden sonra — Haydi eladaşlak pa- ! kesk ğ a R : Jr ; : Baler İ Elham ja 2573 idaresinde Milli Kütüphane sineması BUGÜN İki Fransızca şaheser film birden -1- Korkusuz Adam $ Harry Baur - Rika Ridife - Jogueline L t gss Rigaud taraflarından yaratılan ye anma ie. Memnu göbek — Françoise Rosaya - Lbert Prejean ve Cbrles Vanel j YRICA : s Dünva Havadisleri Seanslar: öl de eliz adam Siki da. memnu e aşk emen iie) — a ad hea kocasını öldürmüş- em et 15 gün gizli kal- miş Ein kocasını soranlara: — Zonguldağa gitti, ora- da çalışacak diye cevab vermekte imiş. Zabıtamızın 23 Şubat 938 Çarşamban itibaren iki film birden esur KEN MAYNAR İzmirde ilk defa POLANEGRİ Büyük Rus Filmi Ayrıca: HALK Tiyatrosu ve kemiksiz kız ği — — ve pe iie istikbalı Ve ansız Gazeteleri böyle bir cinayet görülmemiştir can çekişirken ka- ASRİ SİNEMADA 7; ikiye ayrılmıştır Mısır matbuatından bundan e kakaplar tabii ve faide- önce cereyan eden şiddetli | lidir. £ Fakat prensiplerden münakaşalar hararetle ode- | ayrılmamak şartile, lâkinson vam etmektedir. buat | zam ısır matbuatı- ikiye elm. “iii, | şahsi meselelere girişme- gazetesi başta olmak üzere leri hç doğru değildir. Mısır iç > M matbuatı milletin iyiliği ve vafdist (gazete le i istikbali için ayar pler üze- Mahi ud paşa ya ği Ali rinde durarak faydalı müna- kaşalar yapmalıdırlar. ,, Gazeteler, kıral Farukun ya neşretmek- | doğum günü münasebetiyle Vafd al ens ga- | yapılân şenlikler hakkında uzun tafsilât vermektedirler. isilak a öne med Mahir bey bada, şiddetli tedirler. “ Elbelâg üzere, Mustafa El: Nahas pa- Tasa rruf şaya ve eski maliye nazırı akre ed paşaya şid | Flesabları detli çözirmari in Ajansından: bu hücumlar pre saha- yetler Birliği tasarruf sından ai yi bir sandılarmda ki O depoların mahiyet almaktadır. mıkti —938 tarihinde Ancak büyük a 4 ma s6 milyon rubleyi tanınmış olan | bulmuştur. dostluğu ile “ELMik Ver ebe Mı- Tasarruf hesaplarının adam başına vasatisi 1—1—37 de sır matbua hareketini | 275 iken, 1—1—38 de yüz- şidde iz tenkid etmekte ve | de 24.5 bir fall 320 bunlar ünakaşalarında rubleye çıkmışi ekekinii? üzerinde d larını tavsiye o eylemektedir. “ ELMukattam ,, gazetesine Başmüftü Mek- keye gidiyor göre, “ dem t ve parla- manter memleketlerde mat- iz n ahire Lübı buat arasında cereyan eden | firarda bulunun irin müftüsü e ile 7 kere etmek ü; Mekkeye gitmek için izin İstemiş ir. 400 onüforma- DÜNYADA NELER OLUYOR ? Bir Hindli Milyarder Doktor Arıyor Hidistan milyarderlerindem dani 50,000 ere lirası ye ya ilân e mdife kadar mk en ai dokto: deşi Hindli milyarderin hi Yiğen teşhise teşebbüs etmiş- lerse de hiç. birisi bir netice elde etmemiştir. Son abad oktor Set Yalan Hindli bir 'ı görmek bir rupalı daktorlar gibi e iğ teşbis edememiş! ayağa olmıyarak aylardanberi yat- maktadır. Şimdi a dei sarayı et- rafında toplanan yerliler sa- bahtan gece m kadar dualar okumaktadırlar, Japon kadınları ber- berlik? öğrenecekler Ingiliz gazetelerinin yazdık- Evişleri ders da- ha ilâve edilmiştir. Mektebin kız talebesi kocalarını traş etmeği öğreneceklerdir. Traş hergün masrafı icabeden ve bir ailenin senelik büdçesine ebe bir paraya mal ir Wwi bir ev ka- dını kocasının ve çocul ikla ları- ei. nurüğünu” valân».. Alman 1. hansadild rupası üzerinde tesis Tokyo (Radyo) — Mevcut derpiş Gieikisir ? partilerin idarehanelerini iş” 4 — Bu Jermen hulülüne | gal ederek bütün partilerin mâni olunabilir mi? İngiliz | bir mushasını ve milli bi ve Fransız (o hükümetlerinin | Pati oteşekkül etmelerini w orlıyan di hattı hareketi ne olacak v. alıdır ? ört yüz onüformalı ne olm : ğ zabit hspsedilmiştir. kadar devlet olan İtalya, Siiri nota üzerinde mu- |” ğ Avusturya Alman nüfuzunun | taleasın, hâdiselerin daha Mei Sev- teessüsüne müsaade etmesi | Ziyade aydınlanmasına tali mı mukabilinde, © Almanyada | ed:n Temps'a mukabil, diğer 5 abasını mir elde etmiştir ? azeteler, son değişikliklerin ürmüş — Almanyanın ihtiras- | Avvsturyaj istiklâli Di ları Avusturyanın mi dukça haleldar ettiğini gm e MEZ ak o e ile mutmain olacak m yok- | maktadır. Bosilik adlı genç bir kadi Ez evlenmişti ihtiyarın a olduğunu gör müş ve içeriye dalmıştır. Bu hal Karşınında Şaşıran adam- da ne işiniz var, in idin. ura çabuk mesile sarhoşlar taban- Sa çıkarmışlar ve adam- rağ üzerine ateş etmiş- atıyormuş 0 eli bu cinayeti mey- dana çıkarmıştır. Bir kadın kocasının in Biçare koca yere yuvarlan- ya sının üç erkek arasında gö. ii ar araşıoda can ar Meke 5) 8 1-Kızıl İzdiva d Marlene Dietrich ve Robart KA ğ 2 - Pate Pataşon Sirkte g FATLARI Çok rini çok eğlenceli büyük komedi İlâveten: Paramont jurnal 3O—40—50 ro ii ktebi ta PE berberlik öğretilmektedir. Kuşlarile beraber can veren ihtiyar 87 lik bir ii ğü m onlar da canlarını hid dir, Çinlilerin kul- landığı garib bir takvim ü nyada bir ası yüz .ç mcı asrın 43 üncüğ Ci içinde bulunduğumuzu kay- dediyor. ENNE STA YYARE sineması 'ELİFON BUGÜN Emsaline ender tesadüf edilir iki ai yes 1 Donat tarafından yaratıldı 5

Bu sayıdan diğer sayfalar: