1 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4

1 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

j Sahife 4 RCI İİ OLUP BITENİ| Mesud | Birevlenme Eski muallimlerden eddin ül detler temenni ederiz. “Deniz Müste- İ Ziya dün bay Sadallah Cemilin Izmir liman işleri © hakkında görüşmelerde/ibu- lunmuştur. “Yeni tahsilât İzmir Defterdarlık tahsilât müdüriyetine (tayin in o bay Müeyyid oAnkarada! şehrimize rm ve mi va- zifesine m İamışi maaşlı Çeşmi Be Mardin enli vi i Sami Atayır tayin edilmiştir. Kısa Şehir Haberleri kei ise mi elisinin dünkü manı - gelen mehil e kadar mii lere barla edilmiştir. Hazır buluna, , daş ağ kö sie eyva fi- ektir. Bu ba iye > . erse yakalan- mıştır. $ Belediye reisi doktor Behçet ae sabah Kar- akadak cuk yuvasını teftiş etmi iştir $ Dün linki > mekte olan ve vatman Yaşı rın idaresindeki tramvay se- kiz yaşında Orhana çarpa- .$ ey sebep ol- "$ Memleketin büyük şehir- lerinde (o kurulacak wmumi satış EA için Anka- rada t odaları murah- haslarının iştirakile bir top- lanitı yapılacaktır. Ği tomatik telefon ş ti şirketi tesisatı teş 1 ia heyet taralından tama- m tesbit ve tesellüm edil- yi tesisatile bükümete- baren' asıl vazifesine başla- mıştır. © ZENGİN OLMAK » Yeni Şikago (Radyo)— Çin Cumhurreisi Mareşal Şau-Kay-Şek büyük bir taarruz için hazır- lıklara başlamış tır. Çinlilerin muazzam Çin taarruzu r ve yeni veri silâblarla harp mu kuvvetle, tün cephelerden hücum kimi söylen Balkan Mievti Ki Gi e verilen kararlar Paris (Radyo) — rada toplanan b tebliğden bahsetmişlerdi, m gerek Fra; asız ve gerekse İtalya radyo istasyonları ani Eli orieyizi mesaisinin hitamını müteakip neşr edecekleri ve Japonlara bü- Anka- redilen resmi Kr. radan alınan malümata göre resmi tebliğ üç noktayı ihtiva etmektedir. Bici Italyanın kabul etmek ikincisi, Ürüne cüsü de bu ri ee Frankonun işgali sindeki şehirlerde bulunan haklarını korumak mektir. daşlarının gönderi en Un. ilhakını ein ve Italya teyit. r kur a sadakatlar, maksadile ve hiç bir tarafı an irene ital unvanını iltizam etmeksizin birer ajan ya Kralının Oğlu Evlendi Roma (Radyo) — Dün ital, yapıldı merasimde Italya kıralı ve kıralıçesi Bulgar kıraliçesi ve daha hir çok yükse vat e tn an kıralının ikinci oğlu prenses e Meali prensin şahitliğini yapmıştır. ür kara 1 (Hı e imza edilece - Elen Ani Başvekilimiz Celâl Bay: nisan sonunda Atinaya giderek prafe edilen Türk - Elen ktir. Mariya ile evlenme merasimi k ze uahedesi İmzalanacak ar ve hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras ile on senelik munzam muahede Dünyanın En Uzun Adam Istanbul 1 (Hususi) — şehrimize geldi Ömer 17 yaşı Dünyan ında ve boyu 2,30 metr mın en üzün boylu adamı olan Ekm Mu oğlu Ömer trodur. Konseyin resin tebliği rafı | incide — nın » Adm ilişik kısmıda ze sahildar başlıca izel her birile yani iltere, il hp ve İtalya ir m vg letikası ii kasükikdedirer, Bu politika tam bir ahenk- le takib edilmiş ve dört müttefik memleketin yukarı- da yazılan bağlarını e için semereli mesai sarfet: miştir. eu meselesi ma- > ie lar: kaledir Ba e içil Dd memzu a gora Yugoslavya Italya ile e dostluk yaparken retle kendi kabili iie ant ından olan ve - denizde sahili bulunan i devletin Italya ile daha “ mümasil paktlarla te- e ettikleri müneebetlerle mahenk kılarken ua ile hareket elen ei ie daimi konsey bu Yugosla' avyanın in a 9 tir, Akdeniz poletikası hak- kında balkan antantı aza arasında mevci mutabakatı bir nista pr Italya ile ii iltibakı yukarıda kaydedilen beynelmilel iş birliği sahasın- mühim bir adım atılac ğına da kani bulunmaktadır. lai yin kararlarını tasvib eder. — sey İspanya iş- lerinde slam müdahele Me hitikasını devama karar ver miştir. Antant general Pr e ko hükümeti ile temas ve bu İstanbulda Istanbul, 1 ( Hususi ) — Müttefik o Yuyan şvekili General Metaksasla Romanya Hariciye Nezareti müsteşarı Komnen bugün hususi trenle şehrimize geldiler istasyanda büyük bir merasimle karşı- | yo ca in | palasta ile gittile le a İ . s . Tecim Lisesi Şehrimiz Tecim Lisesi son sınıf öğrencileri önümüzdeki Cumartesi günü başlarında değ: AP e gari bay Esin heyetinden bazı m ” Dirikte Nazilliye giderek mensucat fabrikasını Meri ve orada bir gün kaldıktan son- ere düşerler haber Ni Öğrencilerimize mış bayi ii geri m Tiz, Nail kür ul ve Ankarada milli vie Sideklr sz ne ve sür'atten olayi takdir ve teşekkürlerimizi sunarız. “A. suretle ekoi b menfaat-ğ larının mubafazasını temin için ajanlar yolliyabi lecek- 1 ler ve kabul edileceklerdir. bi — ani bir Türk Elen muahede projesi ği siir. 7 — Kon: deki ikinci alalim ii 1938 de vatan- i ai “ae ves ça Hn j e İeeabaplk ei (Radyo) — kg ükümet kasasından 13 mil- n İey zimmetine geçirdi- ğini Misin ii 'Devlet memur- larına tenzilât a rife yakında hazırlanacaktır. ga amam, Erkek Lisesi Erkek a rel den bir dün umi hapishan mahke: dark İmza yapmış- ün 000 sara Bay Cevdet özyar Eşrefpaşa hastanesi (o baş hekimi bay Cevdet Özyar, sıhhat şurasının toplantısında bulunmak üzere e Anka- raya hareket etmişti ADET ) kişe Elen Başvekili'Ağır bir isli a 1 MART ÖĞRETMENİN ÇEKTİKLERİ eni ROMANI — Yazan : SIRRI SAN -Asım Ismet Kültür'e- Sükütumun sebebini öğrendiğiniz zaman bana göstermekle bütün ai teveccühünüz belki bir — Yakında o da olacak api ra ise bana seni veril bu haberi çabuk söyle? Kitabım kabul edildi bana bin lira mükâfat geli- yor. Bu müjde birkaç günden- e Beni İk derin as saya düşmüş vi saral tl kklakiey ir sevinç ve meşeye boğ- ştu. Evlâdındi ü- radan te- a daha fazla sevineceğim. — İnşa ER bu da yakın- dır anneciğ Ulus, Bez Via ayatında ona en büyük saadeti veren hâ- li ol İl ve içe- nda el Mer da ikinci bir aliğ: de olarak annesine söyle- sine ii Ulusun ici kabul edildiğini ve şimdiye kadar in- kılâbımızı See in bu ki- tap k dar kudretli bir eser ilemi ihya ettiğiniz bu kat dilin artacaktır yazılmadığını gazeteler genç öğretmenin bir çok resimle- rini pk iz? zdıklarından in en Yel Sn abilik Mn elin; ll Kültür e ii bu değerli öğretmenin evine giderek ona şu sözleri söy- lemişti: —ul enin mamusun- dan ve ciddiyetinden çok eminim, Kitabının kabulü yüzünden elde ettiğin bu son zaferinden sonra seni ağır bir itiba a lunduran o genç kız da gelip müdafaanı ie dın. e arı sen tamamen n öğe arib süküt sum emiz mii fakat senin n ve dilinin al- Kay teli bir şeyler te ettiğiniz bu belki bir kat ir ıtacak- ( Arkası var) Son Telgrafların Hul Hulâsası : Şimali Filistin Evkaf dir. akt tehi time erdir. MER medreseler Sreler ötekisi reketlerine iştirâk etlikleri şüphesile vazifelerinden 0 propağandası için Amerika Reisicamhuru Bay $ Ruzvelt bir mücacele komi $ Bulgar hükümeti yeni in n komünistler L büyük ra yapmışlardı dağıtm $ Faş is setinde toplanaci $ Naşan m bir ya muharebesi Mi ibaret düklerini saa slişcilaği y Cavit Unw m ei Mücadele ce- miyeti kongre başkanı Cemiyetin be mü- nasebetile e da izhar olunan sa duygulara teşekkür Li attila ler temennisile (| saygılarımı sunarım. Büyük ii Meclisi reisi A. Renda sinden alınız çi. Bay Cavit ii Cemiyetin bakımında hissiyatına (o teşekkür eder yı kiymetli eşime ba- k Japon timi düşürmü: O n kendi ini 37 Çin tayyaresi düşür- syonu teşkil etmiştir. tihab p oğramını neşretmiştir. merasimle ilân edi miştir. f nünde ır. Zabıta m derhal seli başi Romada Başvekil Musolininin riya- ngda Çin Tayyare derbi Me arasında Çin tayyaresi a Şehrimiz Kızılavına Büyükle- Fimizden Gelen Telgraflar şarılar dilerim. Başvekil Celâl Bayar Bay Cavit Ünver eti u umumiyenin parti e uygusuna Vekili Süreyya Canderman elefon. li mi mii ER Ne o vezin.

Bu sayıdan diğer sayfalar: