19 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

19 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— « — KURUN 19 NİSAN 19035 Kısa wmmmaumomuuun MAMA Şehir mumun Haberleri kilo - metrelik şosenin yeniden yapılması iy uştur, Bu yaz yapıl. masına başlanacaktır. ŞİRKET TOPLANTILARINDA — Löşüt a bitti, nEiai sabit oldu, ceza verildi! a sonra m vazife TTürkofise öm I— Türkofisin ha- «e mühim bir kısı mayrılmış » A KAÇAKÇILIĞI — Marika Kr ei bir bayan İtalyan Pr dıralı Plista vapuriyle Amerik gitmek istemiş yan malikemeye ve- Temel çökmesi Kozadan dolayı iki kişi tevkif edildi arşı başında ( İsmetiye ike yapılacak olan apartı- manın temeli ET “> gökmesi suretile vukua gelen feci kazanın tal öl ağn .İ Mahkeme, Bilâlin yavaş gittiği, | de yaj e w Ba İT le Dm bir kamyon kazazı ölüme sebep olan kamyon sahibi ve şoför mahküm oldular! Geçen sene temuzun i al - tıncı günü öğle zamanı Divanyo - K| lunda feci bir kamyon kazası ol - P-İ muş, altı yaşında bir gocuk olan Mehmet oğlu Yaşar, yi bey de yad” Mi kireç yüklü kamyo; arka kerlekleri ein da kileğ Mia başı parçalan. mıştı. Kamyonu yol üstünde bıra- en Şili yerde nizami sür'atten hız - k sürerek bu kazaya sebep oldu * ğu kaydile mahkemeye verilmiş - ti. İstanbul üçüncü ceza mahke - mesi, dün bu husustaki kararmı bildirmiştir. Şefik, dün kekik üzeri bu faciadan do * layı dört kişiyi Sultanahmet bi - rinci ae ceza mahkemesine gön. dermişt yi Reşit, bu dört ve yapılacak apartımanm sahibi Feh. mi ile mimar Sergis Kürkçiyan; Hüşe bıralemış, Fehminin da » #omadı Salihle diplomasız mimar Muhittini tevkif etmiştir. Sorgu sırasında, Sergis Kürk - çiyan, rar yalnız nın plânlarmı çizdiğini, jeyi tadilâtla tasdik ettiği, kendisi ruhsatiye işi- le uğraşırken eat. tem usta ile ölen Rifatin temeli kendiliklerinden kazdıkları, da - ha mes'uliyet merciinin etme: i izahla bu işe it dinlemedikleri iddiasmda Si tur. muştur. : Fehmi, inşaatla doğrudan doğ - Tüya me olmadığı, damadı Salih de kendisinin yalnız malze. me satın aldığı yolunda ifade ver- mişlerdir. Adliyece tahkikat ehemmiyetle derinleştiriliyor. tığı ve fren yapmasına (orağmen kazanm önüne geçemediği yolun- daki müdafaasını sabit görmiye - rek reddetmiş, kendisini ceza ka" nununun 455 inci maddesine uy - gun olarak bir sene hapse ve o - tuz lira ağır para cezası vermeğe mahküm etmistir. Bilâli Bakırköyünde kireç fab - rikasmda 'bu işte çalıştıran kam - yon sahibi Mustafa da, kamyonu şoförlük ehliyetnamesi bulunma - yan Bilâle teslim ettiği için ceza kanı inci ve (Borçlar un 55 inci maddeleri mir cibince, maldan mes'ul sıfatile tazminata mahküm olmuştur. - | Tedbirsizlikle ölüme sebep olmak- tan suçlu Bilâlin yarıyarıya işti - rakile, ölen Yaşarın x Meh- mede üç yüz lira ödeöciklerdir. Dünya Tavukçuluk Kongresi Temmuzda açılıyor gelen hazırlıklara başlanılmıştır. K, ak ME : Şerif Ali Haydar Pş. öldö Londra gazeteleri büyük harp sıralarınd yin oluna; şanm vefatını bildiriyor. li Haydar daha on Yaşmak iken İstanbula gelerek tahsilini yese, yapmış, daha sonra devlet şüras azalığma tayin olunmuştu, e ilânmdan sonra Hakkı paşanm kabinesine evkaf nazırı EM Şerif Ali Haydar, da. onra âyan meclisi ri reis Tiğini yapmış, bü iyük ra Şerif H zerine Mekke emirliğine tayin o- lunmuş, fakat yalnız Medineye va” rarak 1915 ve 1917 senelerini ora larda” geçirmişti. Şerif Ali Haydar mütareke se geşirirken Mekkeye y — Mülk İbnis suultan emiş, verilen n son) b lü 4 o” mii “ideye " v ri 0 gitmiş da bir de canlı hayvanlar sergisi açılacaktır. Sergide, her ırkm yal- nız en iyi cinsleri teşhir edileceği i gibi, her hükümet tarafından ayrı ca propaganda mahiyetinde neşri-| yat yapılacak; tavuk yetiştirilme- si üzerinde mütehassıslar tarafım- dan konferanslar verilecektir. Kongre ve sergi, 1936 olimpi- yat müsabakalariyle ayni haftala- ra raslamaktadır. Bu itibarla, şim- d diye kadar yapılmış olan kongre ve sergilerin en kalabalıklarından iri olacaktır. Bilhassa sergide, her grafiklerle, tavuk (| mahsulâtınm dış pazarlardaki ve gösteril - meğe çalışılacaktır. fakat karaya çıkacağı sıra: da Mülk İbnissuudun uma geri dön. aber verilmiş, o dönerek son orada m Mi deki Karar, şudur: Hapis, para cezası ve kitabın zabtı! Müellif Bedroş sml eni Parseh, davayı kazı Bir lügat b intihal edil- mesine ait daya, bir sene kadar süren muhakemeden öğleden sonra neticelenmiş, da - vaya bakan İstanbul üçüncü ceza mahkemesi bu husustaki kararmı bildirmiştir. dava, “| dan türk * şeye minimini lügat,, kitabımı ya- zan Bedros Zeki ile basan “Te - feyyüz,, kitaphanesi sahibi Par - seh taraflarından muharrir M zafer Kemalle “Reklâm, mba yem ası sahibi Romen tebaasından J aşılan ik zef Herkoviç aleyhlerine | vadır. — ransızcadan mel > m lügatı,, ismi altımda mede alimli muavini Ek- rem, Muzaffer K. ceza * landırılmasını, Jozef Herkovi ini istemiş, şahsi iddia ve müdafaalar da m m e açılan son celsede, reis aza Heri ve Tahirle siren eden mahkeme vi ittifakla verdiği we ol Kararda, dava mevzuu, tahki- mi en ehli vukuf raporu, iddia suçlu vekillerinin müvekkillerinin beraetini ve müddeiumuminin Jo- zef Herkoviçin beraeti Yolenieki tahkikatta alâkadarlar tarafından imzalanan ehli raporuna adayette itiraz edilmeyişine do- kunularak, duruşmada başka ehli vukufla, sabitlerle bu raporun hi- taplarırın diğer lügat kitapları dan istiane ile yazılması itibarile u hususta intihal mevzuu bahis olamıyacağı, lügatın diğer telif e- Dn farklı mahiyeti bulun - ğu, bunda benzeyişe pars sayar müdafaası iği, ceraimi mi dıkça müruru zaman bi > yacağı yazılı "ır, Müdafaada orta- ya atılan noktalara ayrı ayrı cevaplar verilerek, bun” ların hepsi reddedildikten sonra, intihal suçunun usulü dairesinde subut bulduğu neticesine varıl - ar. mi Muzaffer erip) Jozef Her » 'koviçten, birincisi hakkmda otuz vee İmyeyir. de iran ie lardır. dün timal ettiği yazılıdır. Talebenin açtığı dayak davası Mehmet, mektepte mu- allim tarafından dövülmüş mü? mekt. mualimlerinden Abdullah Nuri aleyhine açılan mektepte çocuk döv: davasını ına ral muhakeme- ye, | ceza mahke - mesinde dün başlan ei Kendisinin Mehmet isminde bir çocuğu dövdüğü iddia ediliyor. Dava, mahkemeye Ceza kanunu * Kararnamed allimin okutmak hakkmı sujis. Şimdi Beyoğlu dokuzuncu. ilk numaralı Mehmet, eskiden bulun- c e bir gün muallimin | talebenin talebenin sözüne inanarak | /5 m “karneni niçi se işe diye çıkıştığmı, nedim nimki >. za demesine ei i pa ve tekme ile dör düğenli srledi.. “dövün za veriniz,, diyordu. . o» kunan muayene raporunda i ise, it edilen dövme te- sirile olmadığı, bunun dahili bir astalık mahiyetinde bulunduğu yazılıyordu. Muallim Abdullah Nuri sorgu « ya çekildi. Mektepte hiç bir döv - me vak'ası olmadığını (söyledi, “benim bu işten hiç haberim yok, asılsızdır, dedi. Mahkeme, ney an sı ve dava edilenin evvelce mah - m olup lemdeğinir ME muhakemeyi dokuz mayıs sa- is on dörde bıraktı . Yaşova tevkif edildi z ve benzin ticaretile uğra - zin kaçak- çılığından dolayı sekizinci ihtisas mahkemesind emi Ky yordu. Görülen lüzum Yaşova tevkif li Muhake, mesi mevkufe; ecektir. Ri her ber ikisi hakkı telif kanu - da | lunmuştur. cak, cezanm tecili ileride suç işlemekten çekinecekleri * göre hapis ve para cezası tecil o - iğer tara! ii suretili yapıldığı sabit olan lügat kitabı - nın zaptı ve Parsehe teslimi karar altma alınmış, maddi zarar nokta» sından iy isteği elti da davacılar, hukuk mahkemesi ne müracaatta ei İk di Müni SIYASA ASA “Ispanya Cümbhuriyeti İspanya cümhuriyei yıldönümünü a süren sevinçler asında. yılların acıları umatalda. . (le li bir velileri hükü nuyor. Şimdiyekadar bir erece mühim Mim a tılar, kara kuvvet markavemetini Dalak hissettiler. Bugün de İspanyanın rederek tam hürriyetin geçen iğtişaşa iştiraki kaldırılan sendikaların ia&€ tişaşa iştirak suçuyla tut! ini ve $ zerine tevkif olunanların 2 çirmeden bırakılmasını i Bütün bunlar sol ile #* dü $ zünden ibi İse işide bir sarsıntı vakubulac termiyor. 5. R. DO “Kutu, barı dave safhaya girdi emesi, İsi ceza mahkemesinde son Dün Mah müddeiumü” İin tehevvüre kmgelarek gil i öldürüşünü sabi ödemeğe mahküm edilmişlerdir. | tir- | İsugece nöbetçi e Samatyada: ofilos» köyüzi Halk ezmesi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: