19 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7

19 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(sa aiili bir ehemmiyet arzeden noktadan kahsetmek isterim. tarafı 1 inci sayıfada) bir etmekte ve bu hükümler, diğer ba- zı muahedelerdeki hükümlerin şü la berabe: desi bazı gskeri hükümle-i ihtiva Mektepliler şampiyonamız Vefa ile Ameli Hayat, Haydarpaşa ile Yüceülkü takımları berabere kaldılar. mulünü haiz olmamakla ulusal toprağımızın 1 bir kısmının vasıtalarında gene de Darüşşafaka takımı Istanbulu, Boğaziçi takımı Yeni Lise takımını yendiler ape thor um din pi ei ini | tahdidat teşkil etmektedir. Bu kısmına ili | tahdidat iki mıntakaya aistir. Bi tadında dört maç yapıldı. Tafs ur? te yi — — HAY sutun karesinde lı n rd laşmasına Salda ettiği için, Bunla, | rın idamesi mesuliyeti de karşılık i| İı bir sürette bu devletlere terettüp | eder. Buna binaen burada bu hü ! kümetleri mevzuu bahsedecek de ilim. Diğer mıntaka yani Boğaz: lar'mıntakası için hal böyle değil bi i direk j dir. Bu ni taallük eden | iel ir imi körün atlatıldı. | askeri hükümler farklı - muame | aya Süleyma le mahiyeti li Dallı ' ei şi atalım ei İ da, gayri askeri see ay EZ isle İ Ve şka, müdafaa vasıtalarının ta Bu aske- opu kalesine tu. Henüz bir kaç dakika çmeden güzel bir sıyrılış (o yapan z Süleyma takımına ikinci sayı te- ri hükümlerin mukabilinde bir Lo in etti. Devre reha efa or karno misakı yoktur. Bu hüküm ler, Türkiyenin zararına © olarak muhacimi güzel bir gol (çıkardı ve devre 2 — 1 bitti, devre karğılıklı sekizi akınlarla başka, bu bülünde âmil olan ahvalde “ vaki derin tahavvüllere ve ahvalin bun- de maruz kalabileceği vaktak allen YUC : BÜLKÜ i esaslı değişikliklere rağmen de "ikinc maz Han Merzan ile Yür vam etmektedir. Bu hususta aşa 1 ırdı, aydarpaşa ğidaki noktayi açık bir surette te - Il oyniyor, di Göleli tehli | bariz ettirmeyi ister akımlar Mr Buna karşı Yüce Mevcut muahede le si tayin © er Gi anlı bir ein z ray dilmiş olan vaziyette değişiklikler malarına rağmen sayı çıkaramadılar. vuku bulduğu takdirde, Türkiy Birinci devre böyle bu değişiklikleri Boğazların aske Ikinci devrede Yüceülk üste i rejiminde mukabil tadilâta mü neticesiz bir kaç akın yaptı. Soda a- tevakkıf tutmak © mecburiyetinde klar karşılıklı olmaya sise bulunacaktır. Prensipe istinat e Devre ortalarından sonra ce : den iki sehep bu talebin haklı ol akınları sıklaştırarak Bahadırın a duk » yağiyle bir sayı kazand. Fi kat so gunu ize etini ktedir. Bunla bir sayı dan biri bütün diğer devletler için doğru ii darpaşallar rda — 1 beraberliği temin et- olduğu gibi, dez de kendi udur. lümdur ki, Lozan muahe | B müsavatsızlık, bu hükümlerin ka | B 7 — KURUN 19 NİSAN 1935 —> Dışbakanımızın itirazı çin değil, Türkiyenin görüş larzını Bununla Boğazların serbest - müteessir şüncemizde, liği rejimini asla miyecektir.,. İtalya, İngiltere ve Fransa, na Rüştü Arasın miyle tasvip ve takviye etti. konsey azası bu hususta söz alma- mışlardır. Fransiz “Güzütelerinini & etmiş bulunuyorla; ür r, geçidi serbest ka iaİİ lata ilâve etmektedirler.,, Oecuvre gazetesi, diyor ki: “Türkiyenin beyanatının ma * nası, şudur: Balkan misakına men. sup devletler, büyük devletler, Bo- ğazların tahkimine müsaade ettik- leri takdi ri ntıki nan ulgar kabinesi BM (Baş tarafı 1 inci sayıfadd) rek istifalarını vermişlerdir. Bu- nun üzerine kalan akekal Zlatef, kabinenin müşterek istifa- sını krala takdim e ir, Sofya, 18 (A şağıdaki resmi tebliğ neşro tür: nmuş- Polis a teklifi ü- zerine aaşğı grup Burgaz civarında Karadenizde Sentanas- > Beki mi İşimoğ Geor- gief, çıkarar tiler. #| emniyeti yer Takımlar şöyle eli Diğeri d mü - A edi , Ab daf, — Semih, afaası için il olan tayakkuz - emir la birlikte barışın - pekiştirilmesi Yüceülkü: Muhsin — Fahri, İsma- yolundaki bütün gayretlere sami - K rif — İzzet, İ mi bir surette Ear hali kal - Y ifat, mıyan Tütkiyeni bu sahadaki AUD AKA yüksek faaliyetinin kendisi ni gay- ri i bir muameleye maruz bı Üçüncü oyun İstan Mi a LİN i 2 , Halit Galibin idaresin- ilkini des geri ln ul m MN eliiiyiceği binaen, askeri noktai na mi beşinci dakikada arüs$ zardan muahedeler mevzuu ke i soldukça; gene xw i Yukardan aşağıya doğru: Yüce Ülkü, Vefa lisesi takımları, ihtiva eden Loz alir elihayat — Vefa em pala seyircilerden bir sm sükütla geşşirilmemesi tabiidir. Türkiye İdman Cemiyetleri ittifakı tarafından tertip. e büyü, > sepileme ime piyangosunda kazananlara verilecek değerli hediyelerden ve gol çika ay Or: Cahit bu sefer Sol | za (Bu hediyeler dünden itibaren Beyoğlunda bir salonda gös e bu tertibin ca b iye başlanmıştır.) or ei Maç çok rdılar Arkası Dariyfafakalı Tük takımına if sayıyı ll : ia dı. kese azami duğumuzu kaydetmekliğime mü ip rica ederim. Barış açık oy vi t için bütün arsrulusal te iye husus si e a amın asi Karakolakof ve eski polis müdürü re Naçef. igrüp siyasi fırkaların feshi giük kii daki 12 Hazirun 193 tarihli kanuna ay etmediğin - yalnız hüküme - ci grup da Belgratta çıkan Pravda gazetesine başbakan aleyhine be- yanatta e an (dolayı nefyedilmişti m , Denizyolları İŞLETMESİ Acenteleri, Köprübaşı Vet.4336 — Mühürdarzade 0. elelor. 29740) MA IRABZON YOLU GÜLCEMAL vapuru 21-Ni- aköy Sirkeci esi keki bir golle| hacim hattı b e veni ci devreye Oğ bil , hacim ati ugün mdiye “kadar | sile | görmediğimiz bir hat olacak ve pe ahhütlere iştirake amadeyiz. Ka - diz Yenilise müdafaasının bir iskasi sıkan ayrılarak Fenere giren Şe:| rar projesinin müzakeresi vesile | u göle sebep olmuştu. Yenilise bunu ve Eşrefin iltihakiyle şu şekli a «| 9 iyle bu beyanatta bulunma aya lü w karşılamak İçin çalıştı. Fakat Boğaz- caka zum-görmekliğim, “bu'an ame I lar şö li ulmuşt içi tekrar hâkimiyeti kazandı. ve Ben ban, Fikret, Şeref, Eş - selönin esasını ortaya koymak i * mlar urulmuştu: ie | ref, lahza mke ağla al 5 — lih, Nec- e VAS atan me m plus e) di, Oyün bu metice ile bit Bu hat yurdumuzda em lam İzmir muhteliti Istanbulp çi — > da , > 5 a » çıkarabilen oyunculardan r hat b em ün el MAL apeme sa) luyor, Bununla beraber m Eş - kei ii >> Cenan, Sar Fenerbahçe — Libertas | verin diğer üç oyuncu ile henüz te 5 mir. (Hususi) — Futbol heyeti » Öcü E? Bezek Bugün Libertas adındaki Viyana | mamiyle beye bir hale gelip gel- 2 eği muhteliti ile karya şmak ENİLİSE — BOĞAZIÇI takımı son maçını gene Taksim sü - pan inde dürtü ak bir dü-) mi sg stanbul: muhtelitini davet et; maç Yenile me Boğaziçi A ünün Fenerbahçe ile yapıyor. ! il) ki bugün sahada göre - hamam. br muhteliti olarak hazır. ie EİN Maçı İzzet Muhittin A-| k bir takım olduğu kanaati AN se ) (B) takımları, ilk ek ini ün yapacakla N ak idare etti. İlk dakikalarda Bo -| miyen > gr Fe mai Galatasarayla,'& Bundaki diği malt tabu İsta güzel bir stanbulspor muhtelitinin kai. *İ gelecek ra ncı ekiplerle de İstanbul iz san PAZAR günü saat 20 de Rizeye kadar. ç (2025) AYVALIK YOLU Ne vapuru 20 Ni ihl 'ESİ günü saat 19 da lk piki (2024) Mersin Yolu CUMHURİYET vapuru 21 Nisan PAZAR saat 10 da Mer- sine kadar. NOT: Bu posta yalnız bu sefer idiş ve dönüş- te Rodosa uğramıyacaktır. Zaziçi hâkimdi. Sonra Yenilise de di cılmaya başladı. On altıncı dakikada | İikötine pek a bir mağ dö-| zanamadıkları galibiyeti temenni'edi-| kanalından karsıl ç bir Boğaziçi akınr'güzel bir'gol kaçı -! nebilir, | yornE. akal arşılaşmalar temin ei aiikilğeğmeizeii iii, . dök hdi m Gi bı d Güdü aym Ko Bİ seci, Sla, ia dir zi 5 gömiddik İz

Bu sayıdan diğer sayfalar: